Mgr. Marianna Marko, PhD.

vedecko-výskumný pracovník

Mgr. Marianna Marko, PhD., pôsobí na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave od roku 2014. Počas týchto rokov absolvovala svoje bakalárske štúdium na Katedre masmediálnej komunikácie, druhý a tretí stupeň vysokoškolského štúdia absolvovala na Katedre marketingovej komunikácie.

V rámci svojej vedeckej činnosti sa venuje predovšetkým oblasti spotrebiteľského správania sa zákazníkov a ich environmentálne orientovaným preferenciám, marketingovej komunikácii udržateľnej módy či marketingovým stratégiám. 

Aktuálne na fakulte zastáva funkciu vedecko-výskumného pracovníka a koordinátorky Kariérneho centra FMK. Táto činnosť v sebe zahŕňa správu webovej stránky Kariérneho centra, publikovanie ponúk, tvorbu textov, komunikáciu s ľuďmi z externého prostredia,  sprostredkovanie relevantných pracovných ponúk študentom, aktívnu komunikáciu s koordinátormi študijných skupín a programov, organizáciu eventov, proaktívne vyhľadávanie zaujímavých ponúk a možností pre kariérny rast našich študentov a pod. Počas uplynulých rokov bola tiež súčasťou Kabinetu PR. V akademickom roku 2020/2021 bola poverená funkciou člena pre Radu kvality FMK za študentskú časť a bola tiež členkou riešiteľských kolektívov v projektoch FPPV a VEGA.

Oblasti záujmu: marketing, spotrebiteľské správanie, udržateľná móda, zelený marketing, marketingová komunikácia, environmentálne spotrebiteľské správanie, online marketing, marketingové stratégie.

 

Publikácie

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS: 

 • Communication as a Part of Identity of Sustainable Subjects in Fashion / Alena Kusá, Marianna Urmínová, 2020. DOI DOI 10.3390/jrfm13120305.
  In: Journal of Risk and Financial Management. - ISSN 1911-8066, Roč. 13, č. 12 (2020), s. 305-320.
 • Testing of Standardized Advertising Slogans Within the Marketing Communication of Sustainable and Local Foods in Order to Reveal Consumer Preferences / Alena Kusá ... [et al.], 2021. DOI DOI 10.3389/fsufs.2021.703223.
  In: Frontiers in Sustainable Food Systems. - ISSN 2571-581X, Roč. 5, č. júl (2021), s. [1-9] [online].

 

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách:

 • Innovative Approaches in Marketing Communication in Sustainable Fashion Business / Marianna Urmínová, Alena Kusá, 2020. - Príspevok je indexovaný v Scopus. DOI DOI 10.34190/EIE.20.183.
  In: Proceedings of the 15th European Conference on Innovation and Entrepreneurship / edited by Alessandro De Nisco. - Reading : Academic Conferences and Publishing International, 2020. - ISBN 978-1-912764-67-9. - ISSN 2049-1050, s. 834-841.

 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách:

 

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných):

Marketingová komunikácia a analýza povedomia o neziskovej organizácii EduEra / Tibor Lachkovič, Marianna Urmínová, 2020.
In: ŠVOAUK 2020 : študentská vedecká odborná a umelecká konferencia : sekcia marketingovej komunikácie : sekcia marketingovej komunikácie : zborník ŠVOaUK / editori Vladimíra Jurišová, Peter Krajčovič, Natália Augustínová ; recenzenti Alena Kusá, Tomáš Fašiang, Zuzana Bezáková, Marek Drímal. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2020. - ISBN 978-80-572-0047-5 (online), s. 83-100.

Predmety

Projekty

 • VEGA č. 1/0078/18 s názvom "Aspekty marketingovej komunikácie v manažérskych procesoch kruhovej ekonomiky"
 • VEGA č. 1/0606/21 s názvom "Zmena preferencii v nákupnom správaní spotrebiteľov v kontexte dynamiky vývoja nástrojov marketingovej komunikácie“
 • FPPV-25-2020 s názvom "Interakcia tradičných a digitálnych médií pri budovaní vzťahov s verejnosťou“
 • Project ID #/Title: 22110036, Possibilities and barriers for Industry 4.0 implementation in SMEs in V4 countries and Serbia
 • 2022-1-SK01-KA220-HED-000087258 s názvom "Fostering creativity and creative thinking in marketing communication education"

Pobyty

 • 1. 2. 2022 – 28. 2. 2022, University of Economics in Katowice, Faculty of Informatics and Communication

Ocenenia

Oznamy