Ing. Jana Černá, PhD.

odborný asistent

Katedra marketingovej komunikácie

Konzultačné hodiny:

Materská dovolenka

Inžinierka Jana Černá sa vo vede a výskume zaoberá cestovným ruchom, marketingovými postupmi a marketingom vzdelávacích inštitúcií.

Vyštudovala odbor verejná správa a regionálny rozvoj na Národohospodárkej fakulte Ekonomickej univerzite v Bratislave, kde obhájila v roku 2008 dizertačnú prácu na tému Dynamika znalostí v regionálnej ekonomike. Pôsobila v praxi v oblasti cestovného ruchu.

Na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave je garantkou predmetu marketing cestovného ruchu, vyučuje tiež marketingové postupy a marketing vzdelávacích inštitúcií.

Oblasti záujmu: marketing, cestovný ruch, marketing vzdelávacích inštitúcií, marketingové postupy.

 

Publikácie

ACB  Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 2

ACB 001 Marketing vzdelávacích inštitúcií / Černá, Jana - Čábyová, Ľudmila - Ptačin, Jakub - Mazáková, Sláva : vysokoškolská učebnica ; recenzenti: Ivana Butoracová Šindleryová, Daniela Kollárová. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2015. - 150 s. [7,55 AH]. - ISBN 978-80-8105-752-6.

ACB 002 Nové trendy v cestovnom ruchu pre marketérov / Černá, Jana ; recenzenti: Anna Zaušková, Zoltán Šeben. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2015. - 84 s. - ISBN 978-80-8105-728-1.

ACD  Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 1

ACD 001 I. Úvod do metodológie vedy / Černá, Jana, 2012.
In: Teoretické a praktické východiská marketingovej komunikácie I. : marketingové informačné systémy a marketingový výskum / editori: Dana Petranová, Martin Solík ; recenzenti: Hana Pravdová, Ondřej Roubal. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105-337-5, s. 196-220 [1,178 AH].

ADE  Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
Počet záznamov: 1

ADE 001 Universities and firms in the Trnava self-governing region: aspects of co-operation / Černá, Jana, 2013. - Popis urobený: 21. 3. 2014.
In: Review of Applied Socio-Economic Research. - ISSN 2247-6172, Roč. 6, č. 2 (2013), [8 s.] [online].

Spôsob prístupu:
http://www.reaser.eu/

ADF  Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
Počet záznamov: 2

ADF 001 Univerzity a firmy v Trnavskom samosprávnom kraji - aspekty spolupráce / Čambál, Miloš - Černá, Jana = Universities and firms in the Trnava self-governing region - forms of collaboration, 2013.
In: Fórum manažéra. - ISSN 1336-7773, Roč. 9, č. 1 (2013), s. 43-46.

ADF 002 Religiózny turizmus v kontexte lokálneho rozvoja / Černá, Jana = Religious tourism in the context of the local development, 2015.
In: Via Socialis : medzinárodný časopis pre dejiny, ekonomiku, filozofiu, kultúru, masmediálnu komunikáciu, medicínu, náboženstvo, pedagogiku, psychológiu, právo, sociálnu prácu a vedu. - ISSN 1339-892X, Roč. 1, č. 2 (2015), s. 24-35.

ADM  Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Počet záznamov: 2

ADM 001 Religiousness and religious tourism in Slovakia / Černá, Jana : case study, 2014.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 10, suppl. 1 (2014), pp. 29-37.

ADM 002 National identity in the light of culture tourism application of the reflections of Saint John Paul II / Černá, Jana, 2017.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 13, no. 6 (2017), pp. 25-33.

AED  Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Počet záznamov: 5

AED 001 Klastrová organizácia v cestovnom ruch v Trnavskom regióne / Černá, Jana = Tourism Cluster in Trnava region, 2012.
In: Spolupráca univerzít a podnikov : zborník vedeckých prác z výskumného grantu VEGA reg. č. 1/1059/11 Bariéry distribučných ciest znalostí z univerzít do podnikateľského prostredia / Ľudmila Čábyová, Jana Černá (Eds.) ; recenzenti Ivana Butoracová Šindleryová, Anna Zaušková. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105-436-5, S. 58-64 [CD-ROM].

AED 002 Mechanizmus prepojenia univerzít a podnikov z pohľadu regionálneho rozvoja / Černá, Jana = Mechanism of engagement universities and business from the regional development perspective, 2012.
In: Spolupráca univerzít a podnikov : zborník vedeckých prác z výskumného grantu VEGA reg. č. 1/1059/11 Bariéry distribučných ciest znalostí z univerzít do podnikateľského prostredia / Ľudmila Čábyová, Jana Černá (Eds.) ; recenzenti Ivana Butoracová Šindleryová, Anna Zaušková. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105-436-5, S. 6-13 [CD-ROM].

AED 003 Nové prístupy v marketingu vzdelávacích inštitúcií na úrovni produktu / Černá, Jana = New Marketing Approaches in Educational Institution at the Product Level, 2012.
In: Spolupráca univerzít a podnikov : zborník vedeckých prác z výskumného grantu VEGA reg. č. 1/1059/11 Bariéry distribučných ciest znalostí z univerzít do podnikateľského prostredia / Ľudmila Čábyová, Jana Černá (Eds.) ; recenzenti Ivana Butoracová Šindleryová, Anna Zaušková. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105-436-5, S. 41-47 [CD-ROM].

AED 004 Spolupráca podnikov s univerzitami v Trnavskom regióne - analýza výsledkov prieskumu / Černá, Jana - Vicenová, Eva = Firms and Universities Cooperation in Trnava region - Survey Analysis, 2012.
In: Spolupráca univerzít a podnikov : zborník vedeckých prác z výskumného grantu VEGA reg. č. 1/1059/11 Bariéry distribučných ciest znalostí z univerzít do podnikateľského prostredia / Ľudmila Čábyová, Jana Černá (Eds.) ; recenzenti Ivana Butoracová Šindleryová, Anna Zaušková. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105-436-5, S. 65-75 [CD-ROM].

AED 005 Zvýšenie inovačnej schopnosti podnikov prostredníctvom spolupráce s univerzitami / Černá, Jana - Vicenová, Eva - Čambál, Miloš = Enterprises innovation abilities increasing through collaboration with universities, 2012.
In: Spolupráca univerzít a podnikov : zborník vedeckých prác z výskumného grantu VEGA reg. č. 1/1059/11 Bariéry distribučných ciest znalostí z univerzít do podnikateľského prostredia / Ľudmila Čábyová, Jana Černá (Eds.) ; recenzenti Ivana Butoracová Šindleryová, Anna Zaušková. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105-436-5, S. 23-28 [CD-ROM].

AFC  Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 3

AFC 001 Impact of religious tourism local development / Černá, Jana, 2014.
In: Political sciences, law, finance, economics and tourism : conference proceedings. Volume III. - Sofia : STEF92 Technology, 2014. - ISBN 978-619-7105-27-8. - ISSN 2367-5659, S. 255-262.

AFC 002 The Legacy of Ss. Cyril and Methodius as Reflected in Institutions (In the City of Trnava) / Černá, Jana, 2017. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science.
In: ESRARC 2017 : 9th European Symposium on Religious Art, Restoration & Conservation : Proceedings book / edited by Iulian Rusu ... [et al.] ; [reviewers] Giorgia Agresti, Nicolae Apostolescu. - Torino : Lexis Compagnia Editoriale, 2017. - ISBN 978-88-94206-44-9. - ISSN 2532-4381, S. 135-138.

AFC 003 The needs of religious tourists - a challenge to regional and local marketing / Černá, Jana, 2018.
In: ESRARC 2018 : 10th European Symposium on Religious Art, Restoration & Conservation : Proceedings book / edited by Slavomír Magál, Dáša Mendelová, Dana Petranová, Nicolae Apostolescu ; index of reviewers Giorgia Agresti, Oana Adriana Cuzman. - 1. vyd. - Torino : Kermes, 2018. - (Kermes Books, ISSN 2532-4381). - ISBN 978-88-942064-8-7, S. 159-161.

AFD  Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 4

AFD 001 Cyrilo-metodské posolstvo pamiatok a podujatí v Trnave / Černá, Jana = Cyril-Methodian message sights and events in Trnava, 2012.
In: Cyrilometodská tradícia na Slovensku a v Európe : zborník z vedeckej konferencie : Trnava, 29. marca 2012 / zostavila: Mária Kovářová ; recenzenti: Ivan Mrva, Ľuboš Hašan, Milan Rajčák. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105-365-8, S. 41-56.

AFD 002 The knowledge economy interactions / Černá, Jana, 2012.
In: CO-MAT-TECH 2012 : Global Crieses - Opportunities and Threats : Proceedings of the 20th International Scientific Conference / editor: Jana Šujanová. - Trnava : AlumniPress, 2012. - ISBN 978-80-8096-180-0, S. 391-401 [CD-ROM].

AFD 003 Nová identita produktov cestovného ruchu / Černá, Jana = New Identity Tourism Products, 2013.
In: Marketing identity : dizajn, ktorý predáva : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Kongresové centrum SAV, Smolenický zámok, 4. - 5. november 2013 / editori: Ľudmila Čábyová, Alena Kusá ; recenzenti: Vladimíra Jurišová, Veronika Hrabačková. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2013. - ISBN 978-80-8105-553-9, S. 176-190.

AFD 004 Informačné technológie ako nové distribučné cesty v cestovnom ruchu / Černá, Jana = Information technologies as a new distribution chanels in tourism sector, 2017.
In: Eko-inovácie ako nástroj konkurencieschopnosti : aktuálne trendy a nové výzvy na ceste k digitálnemu marketingu : zborník príspevkov z vedeckej konferencie realizovanej v rámci riešenia projektu Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied (VEGA, č. 1/0640/15) s názvom Koncepcia Phygital a jej uplatnenie v udržateľnom integrovanom environmentálnom manažmente podnikov / editori: Adam Madleňák, Renáta Miklenčičová. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2017. - ISBN 978-80-8105-901-8, S. 182-186.

AFL  Postery z domácich konferencií
Počet záznamov: 4

AFL 001 Bariéry distribučných ciest znalostí z univerzít do podnikateľského prostredia / Černá, Jana, 2012.
In: Spolupráca univerzít a podnikov : praktické aspekty spolupráce v podmienkach Trnavského samosprávneho kraja : zborník prezentácií z vedeckej konferencie ... / editor: Jana Černá. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105-437-2, [5 s.]

AFL 002 Prepojenie univerzít a podnikov z pohľadu regionálneho rozvoja / Černá, Jana, 2012.
In: Spolupráca univerzít a podnikov : praktické aspekty spolupráce v podmienkach Trnavského samosprávneho kraja : zborník prezentácií z vedeckej konferencie ... / editor: Jana Černá. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105-437-2, [4 s.]

AFL 003 Spolupráca podnikov a univerzít ako determinant inovačnej schopnosti / Čambál, Miloš - Vicenová, Eva - Černá, Jana, 2012.
In: Spolupráca univerzít a podnikov : praktické aspekty spolupráce v podmienkach Trnavského samosprávneho kraja : zborník prezentácií z vedeckej konferencie ... / editor: Jana Černá. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105-437-2, [3 s.]

AFL 004 Výsledky prieskumu o spolupráci univerzít a podnikov v TTSK / Černá, Jana - Vicenová, Eva, 2012.
In: Spolupráca univerzít a podnikov : praktické aspekty spolupráce v podmienkach Trnavského samosprávneho kraja : zborník prezentácií z vedeckej konferencie ... / editor: Jana Černá. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105-437-2, [4 s.]

BAB  Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 1

BAB 001 Regionálny rozvoj / Buček, Milan - Rehák, Štefan - Černá, Jana - Pástor, Rudolf - Šipikal, Miroslav - Ježková, Renáta - Tvrdoň, Jozef - Búšik, Jozef : novšie teoretické koncepcie ; recenzenti Jozef Tvrdoň, Jozef Búšik. - 2. dopl. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo Ekonóm, 2011. - 374 s. - ISBN 978-80-225-3175-7.

BEF  Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
Počet záznamov: 1

BEF 001 Vzdelávanie obyvateľov Turca v oblasti cestovného ruchu / Smrečková, Jana - Černá, Jana, 2014.
In: Zborník príspevkov zo študentskej vedeckej odbornej a umeleckej konferencie z dňa 10. apríla 2014 : (sekcia marketingovej komunikácie) / zostavovatelia: Rudolf Rybanský, Ľudmila Čábyová. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2014. - ISBN 978-80-8105-600-0, S. 292-311 [CD-ROM].

Predmety

  • Marketing služieb a cestovného ruchu I., II. - 3. ročník Bc. KOMU
  • Marketignové postupy I., II. - 1. ročník Mgr. KOMU
  • Marketing vzdelávajúcich inštitúcií - 2. ročník Mgr. VZME

Projekty

APVV: Regionálne dimenzie poznatkovej ekonomiky (REDIPE)

ESF: Tvorba a aplikácia e-learningových kurzov na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila

VEGA: Bariéry distribúcie znalostí z univerzít do podnikateľského prostredia

Pobyty

Erasmus: Pedagogická mobilita, Záhreb, Chorvátsko, 03.06.2014 - 06.06.2014

Ocenenia

Ostatné: Čestné uznanie za vynikajúce výsledky dosiahnuté vo výchovno-vzdelávacom procese, pri rozvoji katolíckeho škostva a duchovnej formácie mládeže

Oznamy