Ing. Jana Černá, PhD.

odborná asistentka

Inžinierka Černá pôsobí na Fakulte masmediálnej komunikácie ako odborná asistentka od roku 2009. Inžinierske a doktorandské štúdium absolvovala na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave.

V rámci pedagogickej, vedeckej a publikačnej činnosti sa špecializuje na témy cestovného ruchu v celom spektre jeho problematiky, špeciálne sleduje tému marketingu cestovného ruchu. Zameriava sa aj na aktuálne trendy v marketingu služieb, marketingu vzdelávacích inštitúcií, manažmente a na marketingové procesy. V týchto oblastiach realizuje aktívny výskum a publikuje doma aj v zahraničí. Manažovala a zároveň riešila zahraničné aj domáce vedeckého projekty.

Vyučuje predmety marketing služieb, marketingové procesy a manažment v študijnom programe marketingová komunikácia a marketing vzdelávacích inštitúcií v študijnom programe aplikované mediálne štúdiá. Je členkou Českej marketingovej spoločnosti a členkou viacerých vedeckých výborov konferencií.

Oblasti záujmu: marketing, služby, cestovný ruch, vzdelávanie a vzdelávacie inštitúcie.

 

Publikácie

ACB  Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 2

ACB 001 Marketing vzdelávacích inštitúcií / Černá, Jana - Čábyová, Ľudmila - Ptačin, Jakub - Mazáková, Sláva : vysokoškolská učebnica ; recenzenti: Ivana Butoracová Šindleryová, Daniela Kollárová. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2015. - 150 s. [7,55 AH]. - ISBN 978-80-8105-752-6.

ACB 002 Nové trendy v cestovnom ruchu pre marketérov / Černá, Jana ; recenzenti: Anna Zaušková, Zoltán Šeben. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2015. - 84 s. - ISBN 978-80-8105-728-1.

ACD  Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 1

ACD 001 I. Úvod do metodológie vedy / Černá, Jana, 2012.
In: Teoretické a praktické východiská marketingovej komunikácie I. : marketingové informačné systémy a marketingový výskum / editori: Dana Petranová, Martin Solík ; recenzenti: Hana Pravdová, Ondřej Roubal. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105-337-5, s. 196-220 [1,178 AH].

ADE  Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
Počet záznamov: 1

ADE 001 Universities and firms in the Trnava self-governing region: aspects of co-operation / Černá, Jana, 2013. - Popis urobený: 21. 3. 2014.
In: Review of Applied Socio-Economic Research. - ISSN 2247-6172, Roč. 6, č. 2 (2013), [8 s.] [online].

Spôsob prístupu:
http://www.reaser.eu/

ADF  Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
Počet záznamov: 2

ADF 001 Univerzity a firmy v Trnavskom samosprávnom kraji - aspekty spolupráce / Čambál, Miloš - Černá, Jana = Universities and firms in the Trnava self-governing region - forms of collaboration, 2013.
In: Fórum manažéra. - ISSN 1336-7773, Roč. 9, č. 1 (2013), s. 43-46.

ADF 002 Religiózny turizmus v kontexte lokálneho rozvoja / Černá, Jana = Religious tourism in the context of the local development, 2015.
In: Via Socialis : medzinárodný časopis pre dejiny, ekonomiku, filozofiu, kultúru, masmediálnu komunikáciu, medicínu, náboženstvo, pedagogiku, psychológiu, právo, sociálnu prácu a vedu. - ISSN 1339-892X, Roč. 1, č. 2 (2015), s. 24-35.

ADM  Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Počet záznamov: 2

ADM 001 Religiousness and religious tourism in Slovakia / Černá, Jana : case study, 2014.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 10, suppl. 1 (2014), pp. 29-37.

ADM 002 National identity in the light of culture tourism application of the reflections of Saint John Paul II / Černá, Jana, 2017.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 13, no. 6 (2017), pp. 25-33.

AED  Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Počet záznamov: 5

AED 001 Klastrová organizácia v cestovnom ruch v Trnavskom regióne / Černá, Jana = Tourism Cluster in Trnava region, 2012.
In: Spolupráca univerzít a podnikov : zborník vedeckých prác z výskumného grantu VEGA reg. č. 1/1059/11 Bariéry distribučných ciest znalostí z univerzít do podnikateľského prostredia / Ľudmila Čábyová, Jana Černá (Eds.) ; recenzenti Ivana Butoracová Šindleryová, Anna Zaušková. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105-436-5, S. 58-64 [CD-ROM].

AED 002 Mechanizmus prepojenia univerzít a podnikov z pohľadu regionálneho rozvoja / Černá, Jana = Mechanism of engagement universities and business from the regional development perspective, 2012.
In: Spolupráca univerzít a podnikov : zborník vedeckých prác z výskumného grantu VEGA reg. č. 1/1059/11 Bariéry distribučných ciest znalostí z univerzít do podnikateľského prostredia / Ľudmila Čábyová, Jana Černá (Eds.) ; recenzenti Ivana Butoracová Šindleryová, Anna Zaušková. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105-436-5, S. 6-13 [CD-ROM].

AED 003 Nové prístupy v marketingu vzdelávacích inštitúcií na úrovni produktu / Černá, Jana = New Marketing Approaches in Educational Institution at the Product Level, 2012.
In: Spolupráca univerzít a podnikov : zborník vedeckých prác z výskumného grantu VEGA reg. č. 1/1059/11 Bariéry distribučných ciest znalostí z univerzít do podnikateľského prostredia / Ľudmila Čábyová, Jana Černá (Eds.) ; recenzenti Ivana Butoracová Šindleryová, Anna Zaušková. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105-436-5, S. 41-47 [CD-ROM].

AED 004 Spolupráca podnikov s univerzitami v Trnavskom regióne - analýza výsledkov prieskumu / Černá, Jana - Vicenová, Eva = Firms and Universities Cooperation in Trnava region - Survey Analysis, 2012.
In: Spolupráca univerzít a podnikov : zborník vedeckých prác z výskumného grantu VEGA reg. č. 1/1059/11 Bariéry distribučných ciest znalostí z univerzít do podnikateľského prostredia / Ľudmila Čábyová, Jana Černá (Eds.) ; recenzenti Ivana Butoracová Šindleryová, Anna Zaušková. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105-436-5, S. 65-75 [CD-ROM].

AED 005 Zvýšenie inovačnej schopnosti podnikov prostredníctvom spolupráce s univerzitami / Černá, Jana - Vicenová, Eva - Čambál, Miloš = Enterprises innovation abilities increasing through collaboration with universities, 2012.
In: Spolupráca univerzít a podnikov : zborník vedeckých prác z výskumného grantu VEGA reg. č. 1/1059/11 Bariéry distribučných ciest znalostí z univerzít do podnikateľského prostredia / Ľudmila Čábyová, Jana Černá (Eds.) ; recenzenti Ivana Butoracová Šindleryová, Anna Zaušková. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105-436-5, S. 23-28 [CD-ROM].

AFC  Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 3

AFC 001 Impact of religious tourism local development / Černá, Jana, 2014.
In: Political sciences, law, finance, economics and tourism : conference proceedings. Volume III. - Sofia : STEF92 Technology, 2014. - ISBN 978-619-7105-27-8. - ISSN 2367-5659, S. 255-262.

AFC 002 The Legacy of Ss. Cyril and Methodius as Reflected in Institutions (In the City of Trnava) / Černá, Jana, 2017. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science.
In: ESRARC 2017 : 9th European Symposium on Religious Art, Restoration & Conservation : Proceedings book / edited by Iulian Rusu ... [et al.] ; [reviewers] Giorgia Agresti, Nicolae Apostolescu. - Torino : Lexis Compagnia Editoriale, 2017. - ISBN 978-88-94206-44-9. - ISSN 2532-4381, S. 135-138.

AFC 003 The needs of religious tourists - a challenge to regional and local marketing / Černá, Jana, 2018.
In: ESRARC 2018 : 10th European Symposium on Religious Art, Restoration & Conservation : Proceedings book / edited by Slavomír Magál, Dáša Mendelová, Dana Petranová, Nicolae Apostolescu ; index of reviewers Giorgia Agresti, Oana Adriana Cuzman. - 1. vyd. - Torino : Kermes, 2018. - (Kermes Books, ISSN 2532-4381). - ISBN 978-88-942064-8-7, S. 159-161.

AFD  Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 4

AFD 001 Cyrilo-metodské posolstvo pamiatok a podujatí v Trnave / Černá, Jana = Cyril-Methodian message sights and events in Trnava, 2012.
In: Cyrilometodská tradícia na Slovensku a v Európe : zborník z vedeckej konferencie : Trnava, 29. marca 2012 / zostavila: Mária Kovářová ; recenzenti: Ivan Mrva, Ľuboš Hašan, Milan Rajčák. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105-365-8, S. 41-56.

AFD 002 The knowledge economy interactions / Černá, Jana, 2012.
In: CO-MAT-TECH 2012 : Global Crieses - Opportunities and Threats : Proceedings of the 20th International Scientific Conference / editor: Jana Šujanová. - Trnava : AlumniPress, 2012. - ISBN 978-80-8096-180-0, S. 391-401 [CD-ROM].

AFD 003 Nová identita produktov cestovného ruchu / Černá, Jana = New Identity Tourism Products, 2013.
In: Marketing identity : dizajn, ktorý predáva : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Kongresové centrum SAV, Smolenický zámok, 4. - 5. november 2013 / editori: Ľudmila Čábyová, Alena Kusá ; recenzenti: Vladimíra Jurišová, Veronika Hrabačková. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2013. - ISBN 978-80-8105-553-9, S. 176-190.

AFD 004 Informačné technológie ako nové distribučné cesty v cestovnom ruchu / Černá, Jana = Information technologies as a new distribution chanels in tourism sector, 2017.
In: Eko-inovácie ako nástroj konkurencieschopnosti : aktuálne trendy a nové výzvy na ceste k digitálnemu marketingu : zborník príspevkov z vedeckej konferencie realizovanej v rámci riešenia projektu Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied (VEGA, č. 1/0640/15) s názvom Koncepcia Phygital a jej uplatnenie v udržateľnom integrovanom environmentálnom manažmente podnikov / editori: Adam Madleňák, Renáta Miklenčičová. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2017. - ISBN 978-80-8105-901-8, S. 182-186.

AFL  Postery z domácich konferencií
Počet záznamov: 4

AFL 001 Bariéry distribučných ciest znalostí z univerzít do podnikateľského prostredia / Černá, Jana, 2012.
In: Spolupráca univerzít a podnikov : praktické aspekty spolupráce v podmienkach Trnavského samosprávneho kraja : zborník prezentácií z vedeckej konferencie ... / editor: Jana Černá. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105-437-2, [5 s.]

AFL 002 Prepojenie univerzít a podnikov z pohľadu regionálneho rozvoja / Černá, Jana, 2012.
In: Spolupráca univerzít a podnikov : praktické aspekty spolupráce v podmienkach Trnavského samosprávneho kraja : zborník prezentácií z vedeckej konferencie ... / editor: Jana Černá. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105-437-2, [4 s.]

AFL 003 Spolupráca podnikov a univerzít ako determinant inovačnej schopnosti / Čambál, Miloš - Vicenová, Eva - Černá, Jana, 2012.
In: Spolupráca univerzít a podnikov : praktické aspekty spolupráce v podmienkach Trnavského samosprávneho kraja : zborník prezentácií z vedeckej konferencie ... / editor: Jana Černá. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105-437-2, [3 s.]

AFL 004 Výsledky prieskumu o spolupráci univerzít a podnikov v TTSK / Černá, Jana - Vicenová, Eva, 2012.
In: Spolupráca univerzít a podnikov : praktické aspekty spolupráce v podmienkach Trnavského samosprávneho kraja : zborník prezentácií z vedeckej konferencie ... / editor: Jana Černá. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105-437-2, [4 s.]

BAB  Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 1

BAB 001 Regionálny rozvoj / Buček, Milan - Rehák, Štefan - Černá, Jana - Pástor, Rudolf - Šipikal, Miroslav - Ježková, Renáta - Tvrdoň, Jozef - Búšik, Jozef : novšie teoretické koncepcie ; recenzenti Jozef Tvrdoň, Jozef Búšik. - 2. dopl. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo Ekonóm, 2011. - 374 s. - ISBN 978-80-225-3175-7.

BEF  Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
Počet záznamov: 1

BEF 001 Vzdelávanie obyvateľov Turca v oblasti cestovného ruchu / Smrečková, Jana - Černá, Jana, 2014.
In: Zborník príspevkov zo študentskej vedeckej odbornej a umeleckej konferencie z dňa 10. apríla 2014 : (sekcia marketingovej komunikácie) / zostavovatelia: Rudolf Rybanský, Ľudmila Čábyová. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2014. - ISBN 978-80-8105-600-0, S. 292-311 [CD-ROM].

Predmety

  • Manažment – 1. Bc. MARK
  • Marketing služieb I., II. - 2. Bc. MARK
  • Procesy v marketingu a marketingovej komunikácii - 1. Mgr. MARK
  • Marketing vzdelávacích inštitúcií - 2. Mgr. AMES

Projekty

APVV: Regionálne dimenzie poznatkovej ekonomiky (REDIPE)

ESF: Tvorba a aplikácia e-learningových kurzov na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM

VEGA: Bariéry distribúcie znalostí z univerzít do podnikateľského prostredia

KEGA: Marketing vzdelávacích inštitúcií

VEGA: Koncepcia Phygital a jej uplatnenie v udržateľnom integrovanom environmentálnom manažmente podnikov (spoluriešiteľ)

6. rámcový program (2007 – 2009) Regional Trajectories to the Knowledge Economy: A Dynamic Model (EURODITE); spoluriešiteľka, projektový manažment

Pobyty

Pedagogical University of Cracow, Institute of Computer Science, Krakow, Poľsko

University of Zagreb, Faculty of Forestry, Zagreb, Chorvátsko

School of Business, Economics and Law, Göteborg University, Department of Human and Economic Geography, Göteborg, Švédsko

Ocenenia

Ostatné: Čestné uznanie za vynikajúce výsledky dosiahnuté vo výchovno-vzdelávacom procese, pri rozvoji katolíckeho škostva a duchovnej formácie mládeže

Certifikát Design Thinking - Grow with Google New Generation of Founders

Oznamy