Mgr. Henrieta Hubináková

denný doktorand

Mgr. Henrieta Hubináková

Konzultačné hodiny:

Pobyt na zahraničnej mobilite

Magisterka Henrieta Hubináková sa venuje problematike digitálnych hier a sociálnych javov na internete. Vo svojej dizertačnej práci sa prioritne orientuje na vplyv digitálnych hier v oblasti kognitívnych funkcií a ďalších účinkov na hráča.

Vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte UCM. Počas štúdia sa zúčastňovala mnohých konferencií a stážovala na rôznych psychologických pracoviskách a pre rozšírenie vedomostí absolvovala vzdelávacie kurzy nie len z oblasti psychológie. V súčasnosti je doktorandkou na Katedre masmediálnej komunikácie. Od roku 2016 pôsobí ako tajomníčka Katedry teórie digitálnych hier a pravidelne organizuje stretnutia ako koordinátorka stretnutí vedúcich kabinetov a ateliérov FMK.

Oblasti záujmu: psychológia digitálnych hier, nové médiá a psychológia, sociálno-patologické javy na internete, mediálna výchova.

 

Publikácie

AFC  Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 7

AFC 001 Testová anxieta vo vzťahu so sebaúčinnosťou, verbálnou inteligenciou a anxietou / Hubináková, Henrieta - Hubinská, Jana = The test anxiety in relationship with self-efficacy, verbal intelligence and anxiety, 2016.
In: MMK 2016 : Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference. Ročník VII. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2016. - ISBN 978-80-87952-17-7, S. 899-908 [CD-ROM].

AFC 002 Cyberbullying as a risky phenomenon of internet. Communication and possibilities of its elimination / Hladíková, Vladimíra - Hubináková, Henrieta, 2017.
In: SGEM 2017 : 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts : Science & Humanities Conference Proceedings. Volume I : Human Geography, Media and Communications, Information and Library Science, Demography and Women´s Studies. - Sofia : STEF92 Technology, 2017. - ISBN 978-619-7408-23-2. - ISSN 2367-5659, S. 157-164.

AFC 003 Importance of Games in the Educational Process / Hubináková, Henrieta, 2017. - Príspevok je indexovaný v databáze Scopus.
In: Proceedings of The 11th European Conference on Game-Based Learning ECGBL 2017 : Hosted by The FH JOANNEUM University of Applied Science Graz, Austria / edited by Maja Pivec, Josef Gründler. - Reading : Academic Conferemces and Publishing International Limited, 2017. - ISBN 978-1-911218-56-2. - ISSN 2049-0992, S. 814-818.

AFC 004 Neurobiologický aspekt testovej anxiety a možnosti jej redukcie / Hubináková, Henrieta = Neurobiological aspect of test anxiety and the possibility of its reduction, 2017.
In: QUAERE 2017 : recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů. roč. VII. - 1. vyd. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2017. - ISBN 978-80-87952-20-7, S. 516-521 [CD-ROM].

AFC 005 Princípy efektívnej komunikácie / Hubináková, Henrieta = Principles of effective communication, 2017.
In: Communication Towards the Prosperity of the Slovakia-Ukraine Cross-Border Region (COPESU) : Conference Proceedings from International Scientific Conference 7th April 2017 Uzhhorod National University Ukraine / editor: Svetlana Pakhomova ; reviewers: Lesia Budnikovová, Jaroslav Džoganík. - Uzhhorod : Uzhhorod National University, 2017. - ISBN 978-617-7333-36-3, S. 100-105.

AFC 006 Testová anxieta - história a súčasnosť skúmania / Hubináková, Henrieta - Hubinská, Jana = Test anxiety - history and present research, 2017.
In: QUAERE 2017 : recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů. roč. VII. - 1. vyd. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2017. - ISBN 978-80-87952-20-7, S. 508-515 [CD-ROM].

AFC 007 Testová anxieta v súvislosti s vybranými premennými / Hubináková, Henrieta - Hubinská, Jana = Test anxiety in relation to selected variables, 2017.
In: QUAERE 2017 : recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů. roč. VII. - 1. vyd. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2017. - ISBN 978-80-87952-20-7, S. 500-507 [CD-ROM].

AFD  Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 3

AFD 001 Sebaúčinnosť zákazníka, ako jeden z determinujúcich osobnostných faktorov pri výbere značky tenisiek / Hubináková, Henrieta = Customer self-efficacy as one of determing personality factors in the selection of brand sneakers, 2016.
In: Marketing Identity 2016 : značky, ktoré milujeme : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Kongresové centrum SAV, Smolenický zámok 8. - 9. november 2016 / editori: Vladimíra Jurišová, Martin Klementis, Jana Radošinská. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2016. - ISBN 978-80-8105-839-4, S. 79-85.

AFD 002 Vplyv digitálnych hier na kognitívne procesy / Hubináková, Henrieta, 2017.
In: Megatrendy a médiá 2017: Budúcnosť médií I. : budúcnosť mediálnej terminológie : budúcnosť vplyvu médií / editori zborníka: Dana Petranová, Martin Solík, Juliána Mináriková ; recenzenti zborníka: Jana Radošinská, Krzysztof Gajdka. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2017. - ISBN 978-80-8105-862-2, S. 128-136.

AFD 003 Vplyv digitálnych hier na pamäť / Hubináková, Henrieta = Impact of Digital Games on Memory, 2017.
In: Quo vadis massmedia, Quo vadis marketing : zborník z vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov ... / editori: Ľudmila Čábyová, Peter Velický ; recenzenti: Jana Samáková, Zuzana Bezáková. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2017. - ISBN 978-80-8105-878-3, S. 77-83 [CD-ROM].

Predmety

Oznamy