Mgr. Erika Obertová

denný doktorand

Mgr. Erika Obertová

Konzultačné hodiny:

Skladová, m.č. 338

pondelok, 9.00 - 10.30 hod.

 

Publikácie

ADE  Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
Počet záznamov: 1

ADE 001 Significance of regional media in political communication of municipality´ representatives with the public. Case study / Višňovský, Ján - Obertová, Erika - Baláž, Martin, 2016.
In: Political Preferences. - ISSN 2083-327X, No. 13 (2016), s. 139-152.

AFC  Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 1

AFC 001 Inovácie slovenských regionálnych a lokálnych médiách / Obertová, Erika = Innovation in Slovak regional and local media, 2016.
In: MMK 2016 : Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference. Ročník VII. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2016. - ISBN 978-80-87952-17-7, S. 1469-1473 [CD-ROM].

AFD  Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 4

AFD 001 Ethical problems of Slovak newscast, branding Sme and My týždeň na Pohroní from the ethical point of view / Višňovský, Ján - Obertová, Erika, 2016.
In: Marketing Identity : Brands we love - part I. : Conference Proceedings from International Scientific Conference 8th - 9th November 2016, Congress Hall of the Slovak Academy of Sciences, Smolenice, Slovak Republic / editors: Dana Petranová, Jozef Matúš, Dáša Mendelová. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2016. - ISBN 978-80-8105-840-0. - ISSN 1339-5726, S. 382-390.

AFD 002 Koexistencia tlačených a online periodík / Obertová, Erika = Coexistence of Printed and Online Periodicals, 2017.
In: Quo vadis massmedia, Quo vadis marketing : zborník z vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov ... / editori: Ľudmila Čábyová, Peter Velický ; recenzenti: Jana Samáková, Zuzana Bezáková. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2017. - ISBN 978-80-8105-878-3, S. 112-117 [CD-ROM].

AFD 003 Mobilné aplikácie a vplyv na mediálnych recipientov / Obertová, Erika, 2017.
In: Marketing Identity 2017 : onlinové pravidlá : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Kongresové centrum SAV, Smolenický zámok 7. - 8. november 2017 / editori: Vladimíra Jurišová, Martin Klementis, Jana Radošinská. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2017. - ISBN 978-80-8105-919-3, S. 71-79.

AFD 004 MOJO a Mobilné aplikácie ako súčasť novinárskej komunikácie / Obertová, Erika, 2017.
In: Megatrendy a médiá 2017: Budúcnosť médií I. : budúcnosť mediálnej terminológie : budúcnosť vplyvu médií / editori zborníka: Dana Petranová, Martin Solík, Juliána Mináriková ; recenzenti zborníka: Jana Radošinská, Krzysztof Gajdka. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2017. - ISBN 978-80-8105-862-2, S. 151-160.

EDI  Recenzie v časopisoch a zborníkoch
Počet záznamov: 1

EDI 001 Slovník vybraných pojmov z mediálnych štúdií. Kľúčové termíny v súčasnej mediálnej komunikácii / Obertová, Erika = Dictionnary of Selected terms from Media Studies. Key Terms in Current, 2017.
In: Otázky žurnalistiky. - ISSN 0322-7049, Roč. 60, č. 3-4 (2017), s. 226-227.
Rec na: Slovník vybraných pojmov z mediálnych štúdií / Hana Pravdová, Jana Radošinská, Ján Višňovský (eds.) a kol. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2016. - 247 s. - ISBN 978-80-8105-874-5.

Predmety

Oznamy