Oznámenie o inauguračnej prednáške – doc. PhDr. Imrich Jenča, PhD.

Dekanka Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. 2004 o postupe získavania vedecko-pedagogických alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a v zmysle Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že vo štvrtok 15. októbra 2015 sa v Kine OKO, UCM v Trnave, Nám. J. Herdu 2 v Trnave, uskutoční o 10.00 hod. inauguračné konanie doc. PhDr. Imricha Jenču, PhD., docenta FMK UCM v Trnave, v odbore 3.2.3 masmediálne štúdiá na tému „Problematika verejnoprávnosti v transformujúcich sa krajinách“.