Megatrendy a médiá 2014

Komunikačné polia v mediálnom priestore

Konferencia Fakulty masmediálnej komunikácie je etablovanou udalosťou s podporou a účasťou odborníkov z teórie a praxe masmediálnej komunikácie. Cieľom konferencie je prezentovanie a výmena aktuálnych poznatkov a skúseností, ktoré reflektujú médiá a s nimi spojené súčasné trendy (vid anotácie jednotlivých sekcií). Hlavnou témou konferencie sú Komunikačné polia v mediálnom priestore.

Dátum: 15. – 16. 4. 2014
Čas: 09.00 hod.
Miesto: Kongresové centrum SAV, Smolenický zámok

Vážení priatelia,
srdečne vás pozývame na medzinárodnú vedeckú konferenciu Megatrendy a médiá 2014, ktorá sa uskutoční 15. a 16. apríla 2014 na Smolenickom zámku.

Rokovanie účastníkov konferencie sa uskutoční v nasledujúcich sekciách:

Sekcia č. 1: Demokratizačná funkcia médií: ideál a realita
Sekcia č. 2: Kognitívne procesy v mediálnej komunikácii
Sekcia č. 3: Perspektívy ochrany mediálneho publika
Sekcia č. 4: Humanizačné aspekty elektronických médií
Sekcia č. 5: Globalizácia marketingu a zrútenie časopriestoru v médiách
Sekcia č. 6: Otázky zvyšovania právneho vedomia v neprávnických študijných odboroch

Program

Program

Kompletný program konferencie vrátane príspevkov v jednotlivých sekciách nájdete nižšie.

Utorok 15. 4. 2014

08.00 – 09.00 Registrácia účastníkov
09.00 – 09.45 Hlavná časť programu
09.45 – 11.00 Prestávka
11.00 – 12.30 Rokovanie v sekciách
12.30 – 13.30 Obed
13.30 – 15.15 Rokovanie v sekciách
15.15 – 15.30 Prestávka
15.30 – 18.00 Rokovanie v sekciách
18.30 Raut s kultúrnym programom

Streda 16. 4. 2014

08.00 – 09.00 Registrácia účastníkov
09.00 – 10.30 Rokovanie v sekciách
10.30 – 10.45 Prestávka
10.45 – 12.30 Rokovanie v sekciách
12.30 – 13.30 Obed
13.30 Ukončenie konferencie

Súbory na stiahnutie:
Megatrendy a médiá: kompletný program [2.4 MB, application/pdf]
Megatrendy a médá 2014: informačné pdf [843.2 KB, application/pdf]

Prihláška

Prihláška

Na konferenciu je možné prihlásiť sa do 4. apríla 2014 prostredníctvom elektronickej prihlášky. V prípade, že potrebujete pomôcť s vyplnením prihlášky, neváhajte nás osloviť na kontaktnej adrese. Po termíne 4. 4. 2014 už nebude možné prijať žiadnu prihlášku.

Účastnícky poplatok

Konferenčný poplatok 79 € zahŕňa náklady spojené s organizáciou konferencie a prenájmom priestorov, denné občerstvenie, večerný raut, tlač konferenčných materiálov, zhotovenie a vydanie recenzovaných zborníkov. Poplatok nezahŕňa obedy a ubytovanie. Poplatok môžete uhradiť priamo na konferencii. (Pokiaľ nie je možné uhradiť konferenčný poplatok v hotovosti pri registrácii, kontaktujte nás, prosím, prostredníctvom konferenčného e-mailu).

Obed

V prípade záujmu o obed je potrebné označiť túto skutočnosť už v elektronickom formulári. Poplatok 10 € (obed) na osobu sa platí na mieste.

Doprava

Doprava na miesto konania konferencie je individuálna, každý účastník cestuje na vlastné náklady. Z mesta Trnava bude pre účastníkov konferencie zabezpečený odvoz autobusom, ktorý pôjde o 7.45 hod. zo železničnej stanice a o 8.00 hod. odchádza zo sídla Univerzity sv. Cyrila a Metoda, z Námestia J. Herdu 2. Cestu týmto autobusom hradí univerzita. V prípade záujmu o túto dopravu sa, prosím, obráťte na Dr. Solíka, Dr. Laluhovú alebo Mgr. Mendelovú. Dovoľujeme si upozorniť všetkých, ktorí sa rozhodnú cestovať autom, že v dôsledku komplikovanej dopravnej situácie v meste Trnava treba počítať so zdržaním. Odporúčame použiť trasu po ceste 51. Auto je možné zaparkovať na parkovisku priamo pri zámku.

Ubytovanie

V prípade záujmu o ubytovanie priamo na Smolenickom zámku, je potrebné označiť konkrétny dátum už v elektronickej prihláške. Cena 30 €/osoba/noc sa platí na mieste pri registrácii. Ďalšie možnosti individuálneho ubytovania v meste Trnava získate kliknutím na: www.trnava.sk.

Dôležité termíny

4. 4. 2014 – Uzávierka prihlášok
30. 4. 2014 – Uzávierka príspevkov
15. – 16. 4. 2014 – konanie konferencie

Sekcie

Sekcie

1. Demokratizačná funkcia médií: ideál a realita

Garanti sekcie: doc. PhDr. Hana Pravdová, PhD.  – prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.

V liberálno-demokratických režimoch sa médiá považujú za inštitúcie slobody prejavu a verejnej komunikácie. Očakáva sa od nich nezaujaté a objektívne sprostredkúvanie informácií, analýz a názorov, ktoré majú zorientovať občanov v zložitom spoločenskom a politickom dianí. Slobodné pôsobenie médií, slobodné prejavy žurnalistov a mediálnych tvorcov sú významnými atribútmi i proklamovanou ideologickou platformou liberálnych spoločností. V súčasnosti tvoria témy vyplývajúce z pôsobenia médií, politickej i ekonomickej moci a občianskej spoločnosti dominantné oblasti bádania masmediálnych štúdií. Formulované otázky oscilujú v zreteľných opozitách či rozporoch medzi ideálom a realitou, ako napríklad: Aké sú možnosti a limity uplatňovania demokratizačnej funkcie médií v spoločnosti? V akej perspektíve sa reflektujú aktuálne prejavy a trendy vzájomného pôsobenia médií, spoločnosti a politiky v súčasných výskumoch a teoretických konceptoch? Aké diskrepancie vyplývajú zo vzťahu slobody novinárskeho prejavu a korporátnej či politickej cenzúry? Do akej miery je obraz spoločenských, politických, ekonomických či kultúrnych pomerov interpretovaný jazykom médií odrazom skutočnosti alebo iba projektovanou fikciou? Akú úlohu v názorovom spektre aktivít demokratizačných prúdov zohráva politická reklama? Sekcia má ambíciu odkrývať príčiny a dôsledky rozporov medzi ideálom a realitou v rámci proklamovaného uplatňovania demokratizačnej funkcie médií, ako aj hľadať odpovede na celý rad s tým súvisiacich otázok.

2. Kognitívne procesy v mediálnej komunikácii

Garanti sekcie: PhDr. Alexander Plencner, PhD. – PhDr. Jaromír Volek, Ph.D.

Sekcia sa zaoberá vplyvom médií na kognitívne procesy, teda na poznávanie sveta okolo nás prostredníctvom médií. Médiá zásadne ovplyvňujú spôsob, akým premýšľame o svete. Stáva sa z nich špecifický nástroj: približujú udalosti, ktoré sú nám priestorovo i časovo vzdialené, vysvetľujú málo zrejmé kontexty a upozorňujú na súvislosti, formujú naše očakávania, pomáhajú utvárať naše postoje a presvedčenia, ovplyvňujú našu imagináciu a túžby, predvádzajú žiaduce a nežiaduce modely správania, normalizujú náš pohľad na skutočnosť a filtrujú za nás informácie o sociálnej realite. Nezriedka túto realitu aj skresľujú. Niekedy nám ponúkajú nové skúsenosti, inokedy zasa len potvrdzujú to, čo si už myslíme a cítime (stereotypy, mýty). Sekcia sa zameriava na médiá vo funkcii nástroja poznávania. Zisťujeme, že médiá už nie sú len osobitným sprostredkovateľom skutočnosti, akousi extenziou našich zmyslov, ale v ére digitalizácie sa čoraz viac podobajú na „zrkadlo“. Digitálna obrazovka sa stala symbolickým priestorom, do ktorého hľadíme a ktorý pretvárame, aby sme v ňom analyzovali, interpretovali, rozširovali a komentovali svoju vlastnú existenciu. Filozofi sa kedysi obrátili k jazyku, aby preskúmali, akým spôsobom pomocou neho premýšľame. Humanitní a sociálni vedci dnes skúmajú médiá, aby pochopili, akým spôsobom pomocou nich vidíme samých seba. Sekcia preto skúma podobu informácií, emócií a skúseností ako základného výrazového materiálu v mediálnej komunikácii, ktorý vstupuje do našich kognitívnych procesov.

3. Perspektívy ochrany mediálneho publika

Garanti sekcie: doc. Mgr. Norbert Vrabec, PhD. – doc. PhDr. Eva Odlerová, PhD.

Keďže médiá sú jedným z kľúčových aktérov sociálnej interakcie, skúmanie vzájomných vzťahov publika a médií je dôležitou témou i v kontexte rozvoja mediálnej gramotnosti. Zameranie akademickej a výskumnej reflexie tejto problematiky možno rozdeliť do dvoch základných kategórií, a to podľa toho, ktorý smer pôsobenia vo väčšej miere reflektujú. Prvá kategória sa primárne sústreďuje na interakcie vznikajúce pri pôsobení médií na individuálneho recipienta, v prípade tej druhej je predmetom výskumu predovšetkým interakcia na úrovni sociálnych skupín. Ľudia z rôzneho sociálno-ekonomického prostredia a s rôznymi psychologickými charakteristikami vnímajú jednotlivé aspekty médií a ich pôsobenia odlišnými spôsobmi. Kľúčovou výzvou zostáva okrem iného hľadanie odpovede na otázku, akú hodnotu má pre verejnosť a jej členov príležitosť podieľať sa na vytváraní vlastných mediálnych komunikátov, ako aj s tým súvisiacich limitujúcich faktorov, bariér a vynárajúcich sa príležitostí. V rámci skúmania onlinových interakcií v kontexte verejného života a politiky by sme sa preto mali zaoberať otázkami, ako ľudia nachádzajú a uplatňujú možnosti vyjadrenia vlastných názorov mimo tradičných médií a komunikačných kanálov, predovšetkým prostredníctvom internetu. Sekcia „Perspektívy ochrany mediálneho publika“ si kladie za ciel hľadať súvislosti a styčné body medzi rôznymi formami a úrovňami percepcie mediálnych obsahov. Médiá pritom vnímame ako spojovací článok rôznych typov publika s verejnou sférou v najširšom slova zmysle slova a snažíme sa odkryť súvislosti globálnych trendov tohto fenoménu. Dôležitú úlohu v tomto procese zohráva mediálna výchova a rozvoj mediálnej gramotnosti jednotlivých segmentov publika – teda nielen detí a mládeže, ale aj rodičov, pedagógov, seniorov či znevýhodnených skupín. Do akej miery sú médiá platformou pre výmenu informácií medzi občanmi? Aké je postavenie médií v rodine? Ako využívajú médiá minority a ľudia čeliaci rôznym formám sociálneho vylúčenia? Ako mediálne technológie a siete pomáhajú presadzovať názory občanov a do akej miery dokážu ovplyvňovať kontext spoločenských javov? Aký vplyv a účinky majú médiá na rôzne segmenty súčasného publika? Aké persuazívne stratégie používajú mediálne organizácie v procese komodifikácie publika? Ako médiá ovplyvňujú a podporujú trvalý prenos kultúrnych hodnôt? Je legitímne zužovať verejný diskurz o kvalite médií iba na ich ekonomickú výkonnosť, pričom ich účinky na spoločnosť a jednotlivca sú marginalizovanou témou?

4. Humanizačné aspekty elektronických médií

Garanti sekcie: prof. PhDr. Miloš Mistrík, DrSc. – Mgr. Juliána Laluhová, PhD.

Médiá majú popri informačnej a zábavnej funkcii aj vyššie humanizačné poslanie. To v súčasnosti napĺňajú predovšetkým verejnoprávne inštitúcie, avšak mohli by sa na ňom zúčastňovať aj niektoré programy komerčnej televízie a rozhlasu. Okrem toho funguje – aj keď u nás málo rozvinutá – skupina komunitných médií (napr. lokálne, náboženské, národnostné vysielanie a pod.). Aké programy najlepšie napĺňajú humanizačné poslanie médií? Tie o spoločnosti, histórii, umení, politike, občianskych problémoch či filmové diela, dramatické seriály a kultúrna publicistika? Aké angažované osobnosti, redaktori, moderátori, scenáristi, režiséri u nás a v zahraničí dokázali svojím dielom prispieť k humanizačnému poslaniu médií? Uvedomujeme si, že v dnešnom komerčnom svete môžu televízia a rozhlas nielen deformovať, ale aj výrazne formovať kultúru a spoločnosť? Aké programy vo vysielaní pomôžu napĺňať spomínané aspekty elektronických médií? Ktorí vysielatelia a ktoré ich okruhy to najlepšie spĺňajú? Diskutujme o týchto problémoch a ponúknime konkrétne návrhy pre tých, ktorí v praxi pripravujú program každodenného vysielania.

5. Globalizácia marketingu a zrútenie časopriestoru v médiách

Garanti sekcie: prof. Ing. Alena Kusá, PhD. – Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D. 

Globálne trendy súčasnej spoločnosti sa odrážajú v marketingových a komunikačných stratégiách, ktoré predstavujú intervenčný faktor ekonomických, kultúrnych a sociálnych procesov v spoločnosti. Sekcia sa zameriava na otázky a problémy globálneho pôsobenia marketingových a komunikačných strategií, ktoré sa vo forme zamýšľaných i nezamýšľaných účinkov transformujú v sociálnom priestore do bezprecedentných premien života v globálnej spoločnosti. Usiluje sa o tematizovanie súvislostí pôsobenia foriem a obsahov marketingových stratégií na formovanie globálnych životných štýlov. Rovnako sa sekcia orientuje na premeny hodnotových vzorcov, spotrebiteľského správania a radikálneho prehodnotenia tvorby a prezentácie identity spotrebiteľov. Predpokladom globálne fungujúcich komunikačných marketingových stratégií sú celosvetovo pôsobiace médiá. Tie ovplyvňujú „usporiadanie“ priestoru, kde žijeme, a času, ktorý prežívame. Globálnym pôsobením médií tak vstupujeme do éry „časopriestorovej kompresie“, v ktorej prichádza k premenám pôvodného postavenia priestoru a času. Médiá oddeľujú fyzický a sociálny priestor, pričom umožňujú všetko neprítomné a nepoznané urobiť bezprostredne poznateľným a dostupným aj bez našej prítomnosti. Globálne fungujúce médiá a marketingové komunikačné stratégie sa podieľajú na vzniku spoločnosti, ktorá je súčasne akcelerovanou, informačnou, technologickou, komerčnou, mcdonaldizovanou, narcistickou… a možno i nedomyslenou spoločnosťou. Nedomyslenou preto, lebo rozvíjajúca sa „kultúra okamihu“, ktorú definuje práve mediálny a marketingový priemysel, má potenciál „premeniť“ naše životy na – ako hovorí T. H. Eriksen – hysterický sled prekypujúcich okamihov. V nich zanikajú rozdiely medzi „pred“ a „po“ a zmiznú hranice medzi „tu“ a „tam“. Každý nasledujúci okamih už nastane s takou rýchlosťou, že sa v prítomnosti bude pravdepodobne žiť ťažšie. Možno tak vstupujeme, dobrovoľne a s radosťou, do éry „tyranie okamihu“.

6. Otázky zvyšovania právneho vedomia v neprávnických študijných odboroch

JUDr. Mgr. Martin Solík, PhD. – JUDr. Mgr. Daniel Krošlák, PhD., LL.M.

Keďže sa otázka znalosti práva dotýka každého z nás, je neopodstatnené tvrdiť, že riešenie problému zvyšovania právneho vedomia v rámci vzdelávania je výlučne úlohou právnických fakúlt. Právo je živý organizmus, ktorý ovplyvňuje našu existenciu vo svete založenú na intersubjektívnych vzťahoch. V rámci sekcie sa usilujeme analyzovať možnosti zvyšovania právneho vedomia študentov masmediálych štúdií a iných študijných odborov s ohľadom na ich potreby, možnosti, schopnosti, ako aj ich praktické uplatnenie. Potreba reformulácie obsahovej štruktúry existujúcich študijných programov v kontexte zvyšovania právneho povedomia ich študentov sa preto ukazuje ako čoraz naliehavejšia. V rámci sekcie sa bude okrem iného diskutovať o nasledujúcich otázkach: Je potrebné vypracovať novú metodológiu výučbu práva na neprávnických študijných odboroch? Aký pomer teórie a praxe je relevantný? Je potrebné koncipovať nové učebné texty s ohľadom na neprávnickú povahu odborov alebo sú postačujúce i učebné texty z právnických študijných odborov? Ponúkajú sa nám rôzne odpovede, pričom môžeme jednoznačne konštatovať, že absentuje relevantná literatúra pre študentov neprávnických študijných odborov, ktorá by náležite reflektovala ich profiláciu. V našej sekcii chceme poskytnúť reflexiu súčasných problémov a kreovanie možných východísk. (Sekcia je organizovaná v rámci projektu KEGA 008 UCM-4/2013; Zvyšovanie právneho povedomia v rámci vzdelávania v iných (neprávnických) študijných odboroch)

Hore ↑

Autori

Pokyny pre autorov

Svoj príspevok pošlite najneskôr do 30. 4. 2014 na e-mailovú adresu: konferencia.smolenice@gmail.com. Akceptujeme príspevky v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku. Maximálny rozsah príspevku je 20 normostrán (36 000 znakov), vrátane abstraktov, kľúčových slov, ilustrácií, tabuliek a zoznamu použitej literatúry. Príspevok píšte priamo do pripravenej šablóny. K príspevku doktoranda nezabudnite priložiť recenzný posudok od školiteľa alebo experta z odboru. Príspevky bez recenzného posudku, žiaľ, nemôžeme akceptovať.

Vybrané príspevky v anglickom jazyku budú publikované v špeciálnom čísle zahraničného vedeckého časopisu European Journal of Science and Theology, ktorý je indexovaný v databáze SCOPUS. Časopis bude v spolupráci s vedeckým výborom konferencie realizovať selekciu najkvalitnejších textov, pričom tieto budú publikované na konci roka 2014. Vzhľadom k tomuto faktu posúvame termín odovzdania príspevkov do 30.04.2014. V prípade, že máte záujem o publikovanie v špeciálnom čísle časopisu, venovanom konferencii Megatrendy a médiá 2014, zasielajte nám svoje texty v anglickom jazyku do uvedeného termínu. Na formálne úpravy Vášho príspevku budete vyzvaní po selekcii textov. Svoj príspevok označte už pri zasielaní následovne „SURNAME, Name – JOURNAL ARTICLE“ (pričom napíšte do názvu svoje priezvisko, meno a slová JOURNAL ARTICLE nemeňte a nevpisujte ani žiadne ďalšie údaje). Ostatné texty budú publikované štandardne v konferenčných zborníkoch.

Upozornenie:
Vezmite, prosím, na vedomie, že anotáciu príspevku v prihláške bude hodnotiť vedecký výbor konferencie. Ak anotácia nesplní kritériá odbornosti a vhodnosti, kladené na vedecké práce tohto druhu, prihlášku vám vrátime ako nevyhovujúcu. Autori taktiež zodpovedajú za preklad abstraktu a kľúčových slov do anglického jazyka.

Súbory na stiahnutie:
Megatrendy a médiá: šablóna príspevku [82.4 KB, application/msword]
Megatrendy a médiá: recenzný posudok [54.3 KB, application/msword]

Organizátori

Organizátori

Kontaktné osoby

JUDr. Martin Solík, PhD.
Mgr. Juliána Laluhová, PhD.
Mgr. Dáša Mendelová

E-mail: konferencia.smolenice@gmail.com

Vedecký výbor
prof. PhDr. Miloš Mistrík, DrSc.
prof. PhDr. Slavomír Gálik, PhD.
prof. dr. hab. Iwona Hofman (PL)
prof. Małgorzata Łuszczak (PL)
prof. Ing. Alena Kusá, PhD.
prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. (CZ)
prof. Dariusz Rott (PL)
prof. Mgr. Art. Božidara Turzonovová
Dr. h. c. doc. Ing. Jozef Matúš, CSc.
doc. PhDr. Ľudmila Čábyová, PhD.
doc. PhDr. Slavomír Magál, CSc.
doc. PhDr. Eva Odlerová, PhD.
doc. PhDr. Dana Petranová, PhD.
doc. PhDr. Hana Pravdová, PhD.
doc. Mgr. Art. Jozef Sedlák
doc. Mgr. Norbert Vrabec, PhD.
PhDr. Jakub Končelík, Ph.D. (CZ)
JUDr. Mgr. Daniel Krošlák, PhD. LL.M.
PhDr. Alexander Plencner, PhD.
JUDr. Martin Solík, PhD.
PhDr. Jaromír Volek, Ph.D. (CZ)
Mgr. Juliána Laluhová, PhD.
Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D. (CZ)

Organizačný výbor
JUDr. Martin Solík, PhD.
Mgr. Juliána Laluhová, PhD.
PaedDr. Eva Habiňáková, PhD.
PhDr. Ján Višňovský, PhD.
Mgr. Martin Klementis, PhD.
PhDr. Jana Radošinská
Mgr. Andrea Boldišová
Mgr. Ľubica Burianová
Mgr. Stanislav Findra
Mgr. Viktória Kolčáková
Mgr. Peter Krajčovič
Mgr. Pavol Kyselica
Mgr. Igor Lakatoš
Mgr. Ivan Lužák
Mgr. Sláva Mazáková
Mgr. Dáša Mendelová
Mgr. Dáša Mužíková
Mgr. Paulína Petkáčová
Mgr. Jakub Ptačin

English

Megatrends and Media 2014:
Communication Fields in Media Space

Date: April, 15th  – 16th 2014
Time: 09.00 am
Place: Smolenice castle

The international scientific conference held annually by the Faculty of Mass Media Communication UCM in Trnava has become a traditional event with support and attendance of mass media communication theorists and researchers as well as media professionals. The goal of the conference is to present and exchange the current knowledge and experience reflecting media and trends connected to them nowadays (for more details see annotations of separate sections). The sessions of conference participants will be realized within the following sections (for section anotations and detailed information, please download the attached pdf information below):

Section 1: Role of media in democratization: ideal and reality
Section 2: Cognitive processes in media communication
Section 3: Perspectives on protecting media audience
Section 4: Humanizing aspects of electronic media
Section 5: Globalization of marketing and collapse of space-time in media
Section 6: Questions of raising legal awareness in non-juristic study programmes

Binding application for the conference

Deadline for your applications with paper annotation is 4th April 2014 via the electronic application form. In case you need our help with filling in the application form, do not hesitate to contact us on the contact address. No applications will be accepted after 4th April 2014.

Selected articles in English will be published in a special volume of a scientific journal European Journal of Science and Theology which is indexed in SCOPUS database. The journal in cooperation with the scientific board of the conference is set to make a selection of the texts with the highest quality. These will be published in the end of 2014. Due to this fact we postpone the deadline for papers submission to 30 April 2014. In case you are interested in publishing in the special volume of the journal dedicated to the conference Megatrends and Media 2014, send us your articles in English till the given date. You will be asked to provide your texts with formal editing after selection of articles. Please, mark your paper when submitting it as follows „SURNAME, Name – JOURNAL ARTICLE“ (write your surname, name in to the title, do not change the words JOURNAL ARTICLE and do not add any other data). Remaining articles will be published as usual in conference proceedings.

Conference fee

The conference fee 79 € covers the costs for conference organization, rental costs for the place, refreshment, evening banquet, printing of conference materials, preparation and publication of reviewed proceedings.

The fee does not cover the costs for lunch and accommodation. The fee may be paid directly at the conference. (If the cash payment at registration is not possible, please contact us via the conference e-mail).

Catering

April 15th, 2014 – Lunch = € 10.00
April 16th, 2014 – Lunch = € 10.00

It is to be paid at the conference venue. In case of interest, please indicate it in the application form.

Transport

Transport to the venue of the conference is individual; each participant will cover travel expenses at his / her own costs. Please note that all participants who decide to travel by car, as a result of complicated traffic situation in the city of Trnava, should reckon with traffic jams. We recommend using Route 51 on the road. Cars can be parked in the parking lot right next to the castle. It is possible to provide transportation from the city of Trnava to the Smolenice Castle by bus, which will leave the Railway station in Trnava at 7.45 a.m. and the building of the University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, from the Square of J. Herdu at 8.00 a.m. The transport by the bus is paid by the university. If you are interested in transportation from Trnava to Smolenice and back again, please, address your request to  Dr. Solík, Dr. Laluhová or Mgr. Mendelová.

Accommodation

The Castle of Smolenice: price (1 person) = € 30.00 per night
(It is to be paid on the spot. In case of interest it is necessary to book it in the e-application.)
Other individual accommodation options in the city of Trnava may be found by clicking on www.trnava.sk.

We are looking forward to your participation!

Contact

JUDr. Martin Solík, PhD.
Mgr. Juliána Laluhová, PhD.
Mgr. Dáša Mendelová
E-mail: konferencia.smolenice@gmail.com

Files to download:
Megatrends and Media: detailed information [860.2 KB, application/pdf]
Megatrends and Media: template of contribution [84.5 KB, application/msword]
Megatrends and Media: review [56.8 KB, application/msword]
Megatrends and Media: programm [2.4 MB, application/pdf]

Up ↑

Partneri

Envinet Nuvia - logo

Ponuka pre partnerov a médiá [371.5 KB, application/pdf]

Related posts (súvisiace články)

 
Späť hore ↑