Zapojte sa do súťaže: Ako identifikovať a brániť sa účinkom falošných správ a mediálnych manipulácii?

Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave vyhlasuje 1. ročník celoslovenskej súťaže s názvom Ako identifikovať a brániť sa účinkom falošných správ a mediálnych manipulácií. Uzávierka súťaže je do 31. decembra 2017. 

Súťaže sa môžu zúčastniť  jednotlivci alebo skupiny študentov všetkých typov stredných a vysokých škôl so sídlom v Slovenskej republike.

Primárnym cieľom súťaže je:

  • aktivizácia študentov,
  • zvýšenie ich záujmu o mediálnu výchovu,
  • podpora rozvoja ich kritického myslenia a tvorivých schopností.

Zapojenie sa do tejto aktivity má zároveň posilniť:

  • komunikačné a analytické zručnosti,
  • kompetencie k riešeniu problémov,
  • kritické myslenie,
  • schopnosť aktívne vyhľadávať, vyhodnocovať a využívať informácie a mediálne obsahy.

Súťažné kategórie

V súťaži sú vyhlásené dve  súťažné kategórie:

  • Kategória 1: Špeciálne tematické číslo školského alebo mládežníckeho časopisu zamerané na problematiku šírenia falošných správ, dezinformácií, propagandy, mediálnej manipulácie a podobné témy.

Podmienky: časopis musí byť spracovaný  vo formáte PDF a uložený na CD alebo DVD nosiči. Maximálny rozsah časopisu je 20 strán.

  • Kategória 2: Krátke video zamerané na problematiku šírenia falošných správ, dezinformácií, propagandy, mediálnej manipulácie a podobné témy.

Podmienky: video musí byť uložené na CD alebo DVD nosiči. Maximálna dĺžka videa je 15 minút.

Celé znenie podmienok súťaže, jej pravidlá a priebeh budú priebežne zverejňované na webovej stránke www.medialnavychova.sk.

Čo získate?

Najlepšie študentské práce budú ocenené finančnými odmenami v celkovej výške 3 000 eur. Autor/autori víťazných príspevkov v každej tematickej kategórii navyše získa/získajú certifikát potvrdzujúci umiestnenie v príslušnej kategórie súťaže.  Vybrané príspevky budú publikované aj na stránke www.medialnavychova.sk a v odbornom časopise Media Literacy Student Magazine.

Ako sa zapojíte?

Do súťaže sa môžete zapojiť od 19. júla 2017 do 31. decembra 2017. O súťažných prácach rozhodne porota zložená z rešpektovaných odborníkov pôsobiacich v akademickej a  mediálnej oblasti.

Školy budú o súťaži informované prostredníctvom oficiálnych e-mailových kontaktov škôl. V prípade zmien termínov, miesta konania a pod., zaistí organizátor informovanosť na webovej stránke www.medialnavychova.sk.

Predpokladané slávnostné vyhlásenie súťaže a odovzdanie cien víťazom bude v apríli 2018.

Súťažné príspevky zasielajte na adresu:
Fakulta masmediálnej komunikácie
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave,
Nám. J. Herdu 2,  917 01 Trnava.