Vytvorenie slovensko-českého klastra

Medzi kľúčové výzvy trvalo udržateľného rozvoja patrí požiadavka na nové a inovatívne možnosti a spôsoby myslenia. Inovácie možno pokladať za neoddeliteľnú súčasť moderného poňatia súčasnej ekonomiky. Ekologické inovácie majú potenciál, aby sa stali jedným z kľúčových spôsobov riešenia environmentálnych, ekonomických a sociálnych problémov. Vytvorenie Klastra pre podporu inovatívnych a zelených technológií prispelo k podpore rozvoja inovatívnych technológií v regióne.

Európsky fond regionálneho rozvoja - logo

 

 

 

Základné informácie o projekte

Základné informácie o projekte

Poskytovateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Operačný program: Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 1. Podpora socio-kultúrneho a hospodárskeho rozvoja cezhraničného regiónu a spolupráce
Oblasť podpory: 1.4 Rozvoj podnikateľského a inovačného prostredia
Oprávnené výdavky projektu: 705 644 eur

Ciele projektu

Hlavným cieľom projektu je inštitucionálne posilnenie inovačného potenciálu prihraničného regiónu formou výmeny skúseností a know-how, podporou kooperačných vzťahov medzi podnikateľskými subjektami, poskytovaním odborných informácií o inovatívnych a zelených technológiách.

Špecifické ciele:

  1. Podpora rozvoja poznatkov, ich zavádzanie do praxe, poradenstvo pre existujúce firmy v prihraničnom regióne na využitie inovatívnych a zelených technológií.
  2. Vytvorenie podmienok pre účinnú propagáciu a marketing inovatívnych technológií v cezhraničnom regióne.
  3. Zapojenie podnikateľskej sféry, širšej odbornej verejnosti do výmeny poznatkov a skúseností z oblasti inovatívnych technológií na spoločných seminároch a konferenciách.

Organizačné zabezpečenie projektu

Organizačné zabezpečenie projektu

Vedúci partner FMK UCM v Trnave zodpovedá za implementáciu po organizačnej, koordinačnej, finančnej a metodickej stránke. Zodpovedá tiež za vytvorenie Klastra pre marketing a propagáciu inovatívnych technológií, vybudovanie a technické a technologické zabezpečenie informačného a marketingového centra, organizáciu konferencií. Koordináciu projektu a jeho implementáciu zabezpečí vlastnými zamestnancami a novoprijatými odbornými manažérmi pre informačné a marketingové centrum. Ďalej zabezpečí vypracovanie Programu rozvoja a využitia inovatívnych a zelených technológií v regióne, bude sa podieľať na vypracovaní zásobníka technológií, zriadi webovú stránku projektu formou externého dodávateľa tovarov a služieb. FMK UCM má v tejto činnosti skúsenosti z viacerých už realizovaných alebo v súčasnosti implementovaných projektov. Prostredníctvom marketingového a informačného centra bude zabezpečovať servis a poskytovať poradenstvo pre oblasť inovatívnych a zelených technológii. Bude realizovať úvodnú konferenciu o inovatívnych technológiách, ich marketingu a uplatnení v regionálnom rozvoji.

Krajská hospodárska komora Juhomoravského kraja ako hlavný cezhraničný partner má za úlohu administratívnu, marketingovú a koordinačnú úlohu na českej strane, zodpovedá za riadenie projektu na českej strane ako hlavný cezhraničný partner, spoluzakladá slovensko-český klaster pre marketing a propagáciu inovačných technológií v cezhraničnom regióne, zriaďuje a zabezpečuje technické vybavenie informačného marketingového centra na českej strane cezhraničného regiónu, zabezpečí vypracovanie zásobníka inovatívnych technológií na českej strane regiónu a podieľa sa na organizovaní spoločnej podnikateľskej misie pre kooperáciu podnikateľských a hospodárskych subjektov. Zriadenie webovej stránky, vybudovanie informačného a marketingového centra zabezpečí cestou externých dodávateľov, ostatné činnosti vykonáva s využitím potenciálu vlastných zamestnancov. Prostredníctvom centra a novoprijatých odborných manažérov bude poskytovať poradenské a informačné služby pre používateľov na českej strane prihraničného regiónu a spoluorganizovať podnikateľské misie v spolupráci so SARIO.

SARIO (pobočka Trnava) – vstupuje do projektu bez finančnej účasti ako konzultant a metodický poradca a je dobrovoľne zainteresovaný do aktivít partnerov. Zodpovedá za metodické usmernenie partnerov pri komunikácii a spolupráci s nosnými hospodárskymi a obchodnými partnermi Trnavského kraja a celého slovenského prihraničného regiónu; odporúča v spolupráci s Klastrom obsahovú náplň pravidelných polročných brífingov o aktualitách a nových trendoch v uplatňovaní a využívaní inovačných technológií; metodicky usmerňuje partnerov v súvislosti s organizovaním podnikateľských misií pre kooperáciu subjektov z prihraničného regiónu. Bude tiež partnerom poskytovať usmernenie a odporúčania pri zostavovaní Zásobníka inovatívnych a zelených technológii.

Aktuality

Aktuality

Podprahová zákazka s výzvou na predkladanie ponúk „Program rozvoja a využitia inovatívnych a zelených technológií“
Podprahová zákazka s výzvou na predkladanie ponúk „Vytvorenie systému pre účely využívania a dopĺňania databázy zelených technológií“.

 
Späť hore ↑