Komunikáciou k prosperite slovensko-ukrajinského prihraničného regiónu (COPESU)

Projekt Komunikáciou k prosperite slovensko-ukrajinského prihraničného regiónu (COPESU) sa zameriava na zníženie existujúcich bariér cezhraničnej spolupráce a zlepšenie cezhraničného toku informácií. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave v spolupráci so slovenskými partnermi RRA Svidník a Sario ponúka svoje kapacity a know-how v oblasti masmediálnej a marketingovej komunikácie regiónov, školiacich programov pre podnikateľské subjekty a neziskové organizácie. Partnermi na Ukrajine v rámci projektu sú Národná univerzita v Užhorode s Regionálna rozvojová agentúra v Rachove.

Funkčná sieť spolupracujúcich inštitúcií svojimi aktivitami podporí informovanosť verejnosti o potenciále slovensko-ukrajinského cezhraničného regiónu a o možnostiach zmierňovania cezhraničných bariér a marginality tohto územia.

Projekt je realizovaný v rámci programu Cezhraničná spolupráca a je spolufinancovaný z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Popis projektu

Popis projektu

Vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie sa hranica Slovenskej republiky s Ukrajinou stala východnou hranicou Európskej únie. Tým sa Košický a Prešovský samosprávny kraj stali prihraničnými regiónmi so Zakarpatskou oblasťou Ukrajiny a po splnení podmienok na vstup, keď sa Slovensko stalo súčasťou  Schengenského priestoru, sa prerušili dovtedajšie kontakty spolupráce Slovenskej republiky a Ukrajiny vo všetkých oblastiach života. Malo to nepriaznivý dopad na ekonomiku i obojstrannú spoluprácu oboch krajín prihraničného regiónu. Dohodou Ukrajiny s Európskou úniou o partnerstve a spolupráci z roku 1998 sa postupne menia podmienky pre obnovu spolupráce, a preto Slovenská republika ponúka svoje know-how Ukrajine pri príprave na transformačný proces Ukrajiny do európskych štruktúr.

Ciele projektu

Hlavným cieľom projektu je zlepšenie cezhraničného toku informácií. Ide hlavne o zníženie existujúcich bariér cezhraničnej spolupráce medzi Prešovským a Košickým samosprávnym v rámci Slovenska a Zakarpatskou oblasťou zo strany Ukrajiny.

Špecifické ciele

 • Zvýšenie povedomia ukrajinských partnerov v oblastiach európskej politiky rozvoja, stratégie rozvoja regiónov, finančných rozvojových nástrojov,  zosúlaďovania ukrajinskej legislatívy a noriem so slovenskou legislatívou a normami na vytvorenie podmienok rozvoja  prihraničných   regiónov,  štátne politiky SR vo viacerých oblastiach,
 • vzájomná výmena skúseností,
 • vytvorenie komunikačných nástrojov: web stránky, newsletter, letáky a brožúry,
 • zasieťovanie spolupracujúcich inštitúcií.

Aktivity

Aktivity

Na dosiahnutie stanovených cieľov bude potrebné zrealizovať nasledujúce aktivity:

 • Vstupná konferencia: zúčastní sa jej medzinárodné publikum. Pozvanými budú partneri projektu a relevantné inštitúcie verejnej správy z územia Prešovského a Košického samosprávneho kraja, Zakarpatskej oblasti Ukrajiny. Po konferencii sa uskutoční tlačová konferencia a stretnutie partnerov projektu. Realizáciu konferencie zabezpečia Univerzita sv. Cyrila a Metoda a Regionálna rozvojová agentúra Svidník.
 • Informačná kampaň: sa bude realizovať využitím nástrojov masmediálnej komunikácie a bude zameraná na oslovenie cieľových skupín pre realizáciu aktivít projektu v prihraničnom regióne Slovenskej republiky a Ukrajiny a na zabezpečenie podkladových údajov pre spracovanie analýzy potenciálu prihraničného územia. Informačná kampaň budú realizovať UCM Trnava, Univerzita Užhorod, RRA Svidník.
 • Analýza potenciálu cezhraničného regiónu pre rozvoj: zameraná na zhodnotenie a porovnanie súčasného stavu a návrh stratégie rozvoja prihraničného regiónu  – Prešovského a Košického samosprávneho kraja a Zakarpatskej oblasti Ukrajiny.
 • Vypracovanie komunikačných nástrojov: komunikačný plán pre komunikáciu partnerov, plán stretnutí a skype konferencií, plán vydávania newslettra, plán na zostavenie dvojjazyčného letáku a brožúry.
 • Vytvorenie webovej stránky a spoločného virtuálneho priestoru.
 • Stážový pobyt slovenských školiteľov a expertov projektu na inštitúciách v Zakarpatskej oblasti Ukrajiny: pobyt bude zameraný na viaceré oblasti, najmä na uplatnenie ukrajinských absolventov stredného a vysokoškolského vzdelania na trhu práce, aktívnu politiku zamestnanosti Ukrajiny, systém vzdelávania dospelých v Ukrajine, regionálne plánovanie Ukrajiny, obchodnú politiku Ukrajiny v prihraničných regiónoch a ďalšie. Stážový pobyt bude realizovať Univerzita Užhorod v spolupráci s Univerzitou sv. Cyrila a Metoda Trnava.
 • Putovná výstava fotografií a film: fotografie budú zachytávať silné stránky prihraničných regiónov a film bude slúžiť na propagáciu týchto regiónov. Výstava bude inštalovaná v meste Svidník, v meste Užhorod a na záver v Trnave.
 • Stážový pobyt ukrajinských účastníkov projektu na Slovensku: bude určený pre ukrajinských účastníkov a bude sa zameriavať na európske politiky rozvoja, stratégie rozvoja  regiónov, finančné rozvojové nástroje vrátane fondov dostupných pre žiadateľov z Ukrajiny, zosúlaďovanie ukrajinskej legislatívy a noriem so slovenskou na vytvorenie podmienok rozvoja regiónov a ich implementácia na príklade Regionálnych rozvojových agentúr a príkladoch dobrej praxe v realizovaných projektoch, štátnu politiku SR v oblastiach zamestnanosti, obchodu, predstavenia stratégií Prešovského a Košického regiónu, priemyselných parkov v prihraničnom regióne.
 • Výmenné pobyty študentov Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave na Univerzitu v Užhorode  a študentov Univerzity v Užhorode na UCM v Trnave: výmenný pobyt bude zameraný na rozvoj budúcej spolupráce univerzít v oblastiach systémov kreditného vzdelávania, výmien študentov, univerzitného výskumu. Výmenné pobyty budú realizované oboma univerzitami. Výmeny sa zúčastní 10 študentov a 2 pedagógovia.
 • Stážový pobyt členov Združenia podnikateľov zo Zakarpatskej oblasti Ukrajiny na Slovensku: pobyt bude zameraný na oboznámenie sa s európskymi politikami rozvoja,  stratégiami rozvoja regiónov, finančnými rozvojovými nástrojmi, vrátane fondov dostupných pre žiadateľov z Ukrajiny, zosúlaďovanie ukrajinskej legislatívy a noriem so slovenskými predpismi na vytvorenie podmienok rozvoja regiónov, štátnou politikou SR. Orientovať sa bude na oblasti obchodu a zamestnanosti, s realizáciou obchodnej politiky v praxi v prihraničnom regióne, s príkladmi dobrej praxe v prihraničnom regióne. Záverečná konferencia bude prezentáciou výsledkov projektu vrátane spracovanej stratégie rozvoja prihraničného regiónu. Súčasťou prezentácie budú dosiahnuté výsledky implementácie projektu aj z hľadiska ich kvality, efektívnosti, hospodárnosti a udržateľnosti. V rámci záverečnej konferencie bude usporiadaná tlačová konferencia s informáciami o výsledkoch projektu pre médiá.
 • Poradensko-školiace centrum vo Svidníku: v spolupráci s partnermi z Ukrajiny bude pripravovať semináre a školiace aktivity zamerané na skúsenosti Slovenska z transformačného procesu do EÚ v oblasti: ekonomiky, regionálneho rozvoja, zamestnanosti, vzdelávania, pričom využije vzniknutú sieť spolupracujúcich inštitúcií projektu.

Súvisiace dokumenty:

Aktuality

Aktuality

COPESU konferencia - pozvánka

COPESU konferencia – pozvánka

 

norway grants 2188_logo_uv_400

Cezhraničná spolupráca, „Slovensko – Ukrajina: Spolupráca naprieč hranicou“

 
Späť hore ↑