Mgr. Tomáš Farkaš, PhD.

odborný asistent

Katedra umeleckej komunikácie

Konzultačné hodiny:

Piatok 14:00 - 15:30 hod., Skladová, BM 233

Doktor Tomáš Farkaš sa venuje zvuku a hudbe vo filme, ich funkciám a efektom v súvislosti s divákom, ale aj v širšom spoločenskom kontexte. Vo výskume sa primárne venuje filmovému žánru horor.

Vyštudoval FMK UCM v programe masmediálna komunikácia, od roku 2008 tu pôsobí ako odborný asistent. V roku 2015 úspešne ukončil doktorandské štúdium obhajobou dizertačnej práce na tému Forma hudobnej komunikácie vo filmovom žánri horor. Vyučuje praktické predmety zamerané na zvuk v audio/audiovizuálnych dielach. Vo voľnom čase sa venuje výtvarnej fotografii a tvorbe elektronickej hudby.

Oblasti záujmu: filmová hudba, filmový zvuk, žáner horor, experimentálna hudba, mastering, výtvarná fotografia.

 

Publikácie

ADF  Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
Počet záznamov: 1

ADF 001 Fenomenológia zvuku a hudby v horore / Farkaš, Tomáš - Šurinová, Lenka = Phenomenology of sound and music in horror movies, 2012.
In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Roč. 3, č. 1 (2012), s. 31-47.

AFC  Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 1

AFC 001 Strach z umělé inteligence ve filmu jako extenze fantastična v realitě / Farkaš, Tomáš = Fear of the artificial intelligence in cinema as an extension of the fantastic in reality, 2014.
In: MMK 2014 : mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2014. - ISBN 978-80-87952-07-8, S. 2807-2814 [CD-ROM].

AFD  Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 12

AFD 001 Hudba vo filme / Majchútová, Jozefína - Medveď, Miroslav - Farkaš, Tomáš, 2010.
In: Zborník prác zo študentskej vedecko-odbornej a umeleckej konferencie 2009 / editori: Jozef Matúš, Hana Pravdová. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2010. - ISBN 978-80-8105-192-0, S. 363-375.

AFD 002 Morálne a etické aspekty v počítačových hrách / Farkaš, Tomáš - Stropko, Martin - Šimončič, Marek - Škrivánková, Lucia = Moral and ethical aspects in computer games, 2011. - Popis urobený: 20. 12. 2011.
In: Interakcia masmediálnej a marketingovej komunikácie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Nové trendy v marketingu: Zvyšovanie konkurencieschopnosti Slovenska, regiónov a firiem ... / Dana Petranová, Rudolf Rybanský. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. - ISBN 978-80-8105-334-4, S. 83-93.

Spôsob prístupu:
http://fmk.sk

AFD 003 Metodologická hádanka ako nástroj rozvoja kritického myslenia: Môžeme paródiu považovať za zdroj poznatkov o kultúrnej identite? / Farkaš, Tomáš - Šurinová, Lenka, 2012.
In: PRIZMA : 2. ročník interdisciplinárnej konferencie : 6. - 9. marec 2012 / zostavovatelia Jarmila Zacharová, Lukáš Bomba, Martin Záborský. - Žilina : FHV Žilinskej univerzity v Žiline, 2012 + 1 CD-ROM. - ISBN 978-80-554-0486-8, S. 80-88.

AFD 004 Psychofyzické vlastnosti nepríjemného zvuku / Farkaš, Tomáš - Šurinová, Lenka = Psychophysical attributes of chilling sound, 2012.
In: Quo vadis massmedia, Quo vadis marketing : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Quo Vadis masmedia/Quo Vadis marketing - I. časť: sekcia masmediálnej komunikácie / editori: Dana Petranová, Renáta Nováková, Hana Pravdová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105-383-2, S. 12-20 [CD-ROM].

AFD 005 Virtuálny priestor - dobrý sluha, zlý pán? / Farkaš, Tomáš - Škrivánková, Lucia = Cyberspace - a good servant a bad master?, 2012.
In: Diskurzy v masmediálnych štúdiách : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Nové trendy v marketingu - Zodpovednosť v podnikaní organizovanej v Kongresovom centre SAV na Smolenickom zámku v dňoch 6. - 7. novembra 2012 / Dana Petranová, Rudolf Rybanský, Eva Vicenová. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105-439-6, S. 191-195 [CD-ROM].

AFD 006 Návrat ticha - alebo prečo je sovietsky zvukový manifest aktuálny aj dnes / Farkaš, Tomáš = Return of the Silence - or why is Soviet "Statement on Sound" valid even nowadays, 2014.
In: Kognitívne procesy v mediálnej komunikácii - Megatrendy a médiá 2014 / editori zborníka: Dana Petranová, Slavomír Magál, Martin Solík ; recenzenti zborníka: Ján Višňovský, Zuzana Palovičová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2014. - ISBN 978-80-8105-586-7, S. 48-65.

AFD 007 "How interactive?" is music in video games just a film music in disguise? / Farkaš, Tomáš, 2015. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science.
In: Marketing Identity : Digital Life - part I. : Conference Proceedings from International Scientific Conference 10th - 11th November 2015, Congress Hall of the Slovak Academy of Science Smolenice, Slovak Republic / editors: Ľudmila Čábyová, Dana Petranová. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2015. - ISBN 978-80-8105-779-3. - ISSN 1339-5726, S. 438-449.

AFD 008 Found footage - kliatba zvukového klišé? / Farkaš, Tomáš = Found Footage - The curse of the sound cliché?, 2015.
In: Quo Vadis, Massmedia, Quo Vadis, Marketing : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov ... / editori: Rudolf Rybanský, Slavomír Gálik ; recenzenti: Ina Mruškovičová, Jarmila Šalgovičová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2015. - ISBN 978-80-8105-735-9, S. 185-192 [CD-ROM].

AFD 009 Paradoxical schizophrenia of the horror genre what will happen if we analyze horror as a product / Farkaš, Tomáš, 2014.
In: Marketing Identity : Explosion of Innovations : Conference Proceedings from International Scientific Conference 4th - 5th November 2014, Congress Hall of the Slovak Academy of Science Smolenice, Slovak Republic / editors: Jozef Matúš, Dana Petranová. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2014. - ISBN 978-80-8105-666-6. - ISSN 1339-5726, S. 393-405.

AFD 010 Magické kruhy, čierne diery a virtuálna realita / Farkaš, Tomáš = Magic circles, black holes and virtual reality, 2016.
In: Megatrendy a médiá 2016: Kritika v médiách, kritika médií II : médiá a spoločnosť : médiá a politika / editori zborníka: Dana Petranová, Juliána Mináriková, Dáša Mendelová ; recenzenti zborníka: Martin Solík, Zuzana Palovičová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2016. - ISBN 978-80-8105-798-4, S. 22-36.

AFD 011 New games criticism / Farkaš, Tomáš, 2017.
In: Marketing Identity : Online rules - part I. : Conference Proceedings from International Scientific Conference 7th - 8th November 2017 Congress Hall of the Slovak Academy of Sciences, Smolenice, Slovak Republic / editors: Dana Petranová, Rudolf Rybanský, Dáša Mendelová. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2017. - ISBN 978-80-8105-917-9. - ISSN 1339-5726, S. 321-333.

AFD 012 Strach - značka, ktorú milujeme / Farkaš, Tomáš = Fear - the brand we love, 2016.
In: Marketing Identity 2016 : značky, ktoré milujeme : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Kongresové centrum SAV, Smolenický zámok 8. - 9. november 2016 / editori: Vladimíra Jurišová, Martin Klementis, Jana Radošinská. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2016. - ISBN 978-80-8105-839-4, S. 216-227.

BDF  Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
Počet záznamov: 3

BDF 001 Absentia / Farkaš, Tomáš, 2014. - Popis urobený: 31. 3. 2015.
In: CinemaView : filmový magazín. - ISSN 1336-8478, 27. 1. 2014, [2 s.] [online].

Spôsob prístupu:
http://www.cinemaview.sk/

BDF 002 Nová Godzila je symbolom pre sklopený zrak / Farkaš, Tomáš, 2014. - Popis urobený: 31. 3. 2015.
In: CinemaView : filmový magazín. - ISSN 1336-8478, 20. 10. 2014, [4 s.] [online].

Spôsob prístupu:
http://www.cinemaview.sk/

BDF 003 Oculus / Farkaš, Tomáš : ... a o tom, prečo je tento film dôležitý, 2014. - Popis urobený: 31. 3. 2015.
In: CinemaView : filmový magazín. - ISSN 1336-8478, 15. 9. 2014, [4 s.] [online].

Spôsob prístupu:
http://www.cinemaview.sk/

BED  Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (do roku 2012)
Počet záznamov: 4

BED 001 Slovom (ne)zaujatého laika o reklame / Farkaš, Tomáš = Briefly on advertising from a laics view, 2010.
In: Interakcia masmediálnej a marketingovej komunikácie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Nové trendy v marketingu: Dôsledky hospodárskej krízy - výzva pre marketing organizovanej Fakultou masmediálnej komunikácie UCM v Trnave v dňoch 3. - 4. novembra 2010 v Kongresovom centre SAV na Smolenickom zámku / Jozef Matúš, Rudolf Rybanský. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2010. - ISBN 978-80-8105-209-5, S. 52-55.

BED 002 Práca za mikrofónom / Farkaš, Tomáš, 2011.
In: Mediálna výchova : pre učiteľov stredných škôl / editori: Dana Petranová, Norbert Vrabec ; zostavovateľ: Mária Moravčíková. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, International Media Education Centre - Centrum mediálnej gramotnosti, 2011. - ISBN 978-80-8105-248-4, S. 150-152.

BED 003 Prvky mytológie v dielach populárnej kultúry / Buricová, Radmila - Farkaš, Tomáš, 2012.
In: Zborník prác zo študentskej vedecko-odbornej a umeleckej konferencie 2012. II. časť : Sekcia marketingovej a masmediálnej komunikácie / editori: Milan Rajčák, Dana Petranová, Hana Pravdová ; recenzenti: Ivan Dubnička, Alexander Plencner. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105-378-8, S. 162-181 [DVD-ROM].

BED 004 Skutočne zlaté?! - slovenský film v 60. rokoch / Šišková, Dominika - Farkaš, Tomáš, 2012.
In: Zborník prác zo študentskej vedecko-odbornej a umeleckej konferencie 2012. III. časť : Sekcia umeleckej komunikácie / editori: Jozef Sedlák, Dana Petranová, Hana Pravdová ; recenzenti: Zora Hudíková, Tomáš Hučko. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105-379-5, S. 88-114 [DVD-ROM].

Predmety

  • Audiovizuálne praktikum - ZVUK I. - 2. ročník Mgr. KOMU
  • Autorské praktikum - ZVUK I. - 2. ročník Bc. KOMU, MARK
  • Zvukový dizajn hier I. - 1. ročník Mgr. TEDI

Ocenenia

Ostatné: Stimul - Animovaný film, réžia Andrea Hanúsková - autorská hudba - Tomáš Farkaš, festival ANIMOFEST 2011 - diplom za čestné uznanie

Oznamy