Mgr. Patrícia Nagyová

denná doktorandka

Magisterka Patrícia Nagyová pôsobí ako denná doktorandka na Katedre umeleckej komunikácie Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave od roku 2023. Bakalársky (2015 – 2018) aj magisterský (2018 – 2020) stupeň štúdia absolvovala v programe mediálne štúdiá na Katedre komunikačných a mediálnych štúdií Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove.

Vo svojej bakalárskej práci sa venovala skúmaniu prostriedkov zážitkového učenia v dramaturgii televíznych relácií pre deti na Slovensku. Problematikou spoločenských a kultúrnych aspektov mediálnej produkcie sa zaoberala aj vo svojej diplomovej práci, ktorá bola zameraná na analýzu sociálno-kultúrnych prvkov v priamych televíznych prenosoch z volejbalu. V dizertačnej práci s názvom „Trendy, výzvy a perspektívy v masmediálnej komunikácii – Negativizmus v mediálnej produkcii“ sa venuje výskumu prvkov negativizmu v spravodajských mediálnych textoch slovenských médií, presnejšie v televíznej produkcii a online spravodajských portáloch.

Počas štúdia pôsobila v rôznych produkčných organizáciách, ako napríklad Voiton production či Staviarsky production ako asistentka manažmentu spoločenských podujatí a audiovizuálnej tvorby. Odbornú prax v oblasti masmediálnej komunikácie získavala v priebehu štúdia aj prácou redaktora a moderátora v TV Levoča a TV Mediálka a absolvovala tiež stáž v marketingovej spoločnosti Chianna way. 

Po ukončení vysokej školy pracovala v kultúrnej organizácii Park kultúry a oddychu, kde sa najprv ako asistentka riaditeľky a neskôr ako manažérka kultúry a komunikácie podieľala na rozvoji kultúrneho života v meste Prešov.

Oblasti záujmu: televízna produkcia, online médiá, jazyk médií, semiotické a sociálno-kultúrne aspekty mediálnej produkcie.

 

Predmety

Oznamy