Mgr. Monika Prostináková Hossová, PhD.

tajomníčka Katedry mediálnej výchovy, odborná asistentka

Doktorka Prostináková Hossová pôsobí na FMK UCM v Trnave od roku 2009. Absolvovala na fakulte bakalárske (2012), magisterské (2014) aj doktorandské štúdium (2017) v odbore masmediálna komunikácia a od roku 2017 pôsobí ako odborná asistentka na Katedre mediálnej výchovy.

Vo svojej pedagogickej činnosti sa venuje najmä mediálnej výchove a mediálnej gramotnosti, ale aj žurnalistickým žánrom v tlači. Výskumnú činnosť orientuje taktiež na skúmanie mediálnej gramotnosti a implementácii nových médií a IKT vo vyučovaní. Okrem toho sa v spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom venovala zvyšovaniu mediálnych kompetencií učiteľov základných a stredných škôl s cieľom podporovať praktickú mediálnu tvorbu ako formu mediálneho vzdelávania na slovenských školách. Ako spoluriešiteľka tiež pracovala na projekte KEGA Materiálno-didaktická podpora výučby mediálnej výchovy prostredníctvom školiaceho mediálneho strediska na FMK UCM a na projekte VEGA Synergia odvetví mediálneho priemyslu v kontexte kritickej politickej ekonómie médií.

Na FMK pôsobí tiež ako tajomníčka Katedry mediálnej výchovy a zástupkyňa šéfredaktora vedeckého časopisu Media Literacy and Academic Research. Je stálou členkou organizačného výboru vedeckej konferencie Marketing and Media Identity.

Oblasti záujmu: žurnalistické žánre, periodická tlač, mediálna výchova, mediálna gramotnosť, vzdelávanie učiteľov.

 

Publikácie

ACB Mediálna výchova a mediálna gramotnosť v kontexte televíznej tvorby pre deti a mládež / Hossová, Monika - Hekelj, Marija ; recenzenti: Gabriel Paľa, Norbert Vrabec. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2018. - 83 s. [4,5AH]. - ISBN 978-80-8105-945-2.

V3 Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu – abstrakt, článok, abstrakt z podujatia, poster z podujatia, článok z podujatia: Signs and Values of Mainstream Audio-Visual Content Intended for Children and Youth / Lenka Rusňáková, Monika Prostináková Hossová, 2022. - Kategória do roku 2021 ADN. In: Media Literacy and Academic Research. - ISSN 2585-8726, Roč. 5, č. 2 (2022), s. 26-53.

V2 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka – kapitola, príspevok, abstrakt, abstrakt z podujatia, poster z podujatia, príspevok z podujatia
Globalization tendencies in children's television production / Monika Prostináková Hossová, Lenka Rusňáková, 2022. - Kategória do roku 2021 AFC.
In: MMK 2022 = International Masaryk conference for Ph.D. students and young researchers : Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference = International Masaryk conference for Ph.D. students and young researchers : Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference / [bez zostavovateľa]. - 1. vyd. - Hradec Králové : Magnanimitas akademické sdružení, 2022. - ISBN 978-80-87952-37-5 (online), s. 485-495 [online].

ADN Challenges And Limits Of Current Student Magazine Production - Case Study / Prostináková Hossová, Monika - Švecová, Magdaléna, 2019.
In: Media Literacy and Academic Research. - ISSN 2585-8726, Roč. 2, č. 2 (2019), s. 34-51.

ADN Current development trends of media literacy in European Union countries / Petranová, Dana - Hossová, Monika - Velický, Peter, 2017.
In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Vol. 8, no. 1 (2017), pp. 52-65.

ADN Fake News and Disinformation: Phenomenons of Post-Factual Society / Hossová, Monika, 2018.
In: Media Literacy and Academic Research. - ISSN 2585-8726, Roč. 1, č. 2 (2018), s. 27-35.

AFD The use of new media and ICT as a tool for development of pupils´ media literacy / Hossová, Monika, 2016. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science Core Collection.
In: Marketing Identity : Brands we love - part I. : Conference Proceedings from International Scientific Conference 8th - 9th November 2016, Congress Hall of the Slovak Academy of Sciences, Smolenice, Slovak Republic / editors: Dana Petranová, Jozef Matúš, Dáša Mendelová. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2016. - ISBN 978-80-8105-840-0. - ISSN 1339-5726, S. 326-335.

AFD Persuasion techniques in media communication of politicians / Hossová, Monika - Glajza, Jakub, 2018. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science Core Collection.
In: Megatrends and Media : Reality and Media Bubbles : Conference Proceedings from the International Scientific Conference / editors: Martin Solík, Rudolf Rybanský. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2018. - ISBN 978-80-8105-952-0. - ISSN 2453-6474, S. 214-229.

Predmety

 • diplomový seminár I. – 2. Mgr. AMES
 • seminár k záverečnej práci I. – 3. Bc. AMES
 • teória a dejiny mediálnej komunikácie I. – 1. Bc. AMES
 • propedeutika mediálnych štúdií – 1. Bc. TEDI, AMES
 • mediálne kompetencie I., II. – 1. Mgr. KOMU
 • preddiplomová prax – 2. Mgr. AMES
 • žurnalistické žánre – 2. Bc. AMES
 • Projekty

 • KEGA: Materiálno-didaktická podpora výučby mediálnej výchovy prostredníctvom školiaceho mediálneho strediska na FMK UCM – ukončený projekt
 • VEGA 1/0283/20 Synergia odvetví mediálneho priemyslu v kontexte kritickej politickej ekonómie médií
 • FPPV 32-2022: Detský recipient v globalizovanej spoločnosti: vybrané problémy mediálnej produkcie
 • Pobyty

 • 2016 – doktorandská mobilita CEEPUS na University of Wroclaw, Institute of Pedagogy, Poľsko
 • 2018 – pedagogická mobilita Erasmus+ na J. J. Strossmayer University of Osijek, Chorvátsko
 • 2023 – pedagogická mobilita Erasmus+ na Univerzite Jana Amose Komenského v Prahe, Česká republika
 • Oznamy