Mgr. Monika Prostináková Hossová, PhD.

tajomníčka Katedry mediálnej výchovy, odborná asistentka

Katedra mediálnej výchovy

Konzultačné hodiny:

Utorok 13:00 - 14:30 hod., JAMA, JC 26

Doktorka Prostináková Hossová pôsobí na FMK UCM v Trnave od roku 2009. Absolvovala na fakulte bakalárske (2012), magisterské (2014) aj doktorandské štúdium (2017) v odbore masmediálna komunikácia a od roku 2017 pôsobí ako odborná asistentka na Katedre mediálnej výchovy.

Vo svojej pedagogickej činnosti sa venuje najmä mediálnej výchove a mediálnej gramotnosti, ale aj žurnalistickým žánrom v tlači. Výskumnú činnosť orientuje taktiež na skúmanie mediálnej gramotnosti a implementácii nových médií a IKT vo vyučovaní. Okrem toho sa v spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom venuje zvyšovaniu mediálnych kompetencií učiteľov základných a stredných škôl s cieľom podporovať praktickú mediálnu tvorbu ako formu mediálneho vzdelávania na slovenských školách. Ako spoluriešiteľka tiež pracuje na projekte KEGA Materiálno-didaktická podpora výučby mediálnej výchovy prostredníctvom školiaceho mediálneho strediska na FMK UCM a na projekte VEGA Synergia odvetví mediálneho priemyslu v kontexte kritickej politickej ekonómie médií.

Na FMK pôsobí tiež ako tajomníčka Katedry mediálnej výchovy a zástupkyňa šéfredaktora vedeckého časopisu Media Literacy and Academic Research. Je stálou členkou organizačného výboru vedeckých konferencií FMK – Megatrendy a médiá a Marketing Identity.

Oblasti záujmu: žurnalistické žánre, periodická tlač, mediálna výchova, mediálna gramotnosť, vzdelávanie učiteľov.

 

Publikácie

ADN  Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Počet záznamov: 1

ADN 001 Current development trends of media literacy in European Union countries / Petranová, Dana - Hossová, Monika - Velický, Peter, 2017. - Príspevok je indexovaný v databáze Scopus.
In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Vol. 8, no. 1 (2017), pp. 52-65.

AFC  Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 2

AFC 001 Critical Thinking as a Key Competency / Petranová, Dana - Hossová, Monika, 2016. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science. - Popis urobený: 1. 2. 2016.
In: ICASSR 2015 : 3rd International Conference on Applied Social Science Research : May 22-23, 2015 Beijing, China / edited by: Li Chen. - Paris : Atlantis Press, 2016. - (Advances in Intelligent Systems Research, ISSN 1951-6851 ; vol. 105). - ISBN 978-94-6252-148-3, S. 244-248 [online].

Spôsob prístupu:
http://www.atlantis-press.com

AFC 002 Non-formal media education in Europe / Petranová, Dana - Hossová, Monika, 2017.
In: SGEM 2017 : 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts : Science & Humanities Conference Proceedings. Volume I : Human Geography, Media and Communications, Information and Library Science, Demography and Women´s Studies. - Sofia : STEF92 Technology, 2017. - ISBN 978-619-7408-23-2. - ISSN 2367-5659, S. 213-220.

AFD  Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 8

AFD 001 Digitálne médiá vo vyučovaní: Rozvoj mediálnej gramotnosti / Hossová, Monika = Digital media in education: Development of media literacy, 2015.
In: Marketing identity 2015 : Digitálne hry & digitálne médiá : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Kongresové centrum SAV, Smolenický zámok 10. - 11. november 2015 / editori: Slavomír Magál, Dáša Mendelová, Rudolf Rybanský ; recenzenti: Andrej Trnka, Michal Lukáč. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2015. - ISBN 978-80-8105-777-9, S. 135-150.

AFD 002 Kritické myslenie a jeho rozvoj prostredníctvom aktivizujúcich metód vo vyučovaní / Hossová, Monika = Critical thinking and its development through activating methods in education, 2015.
In: Quo Vadis, Massmedia, Quo Vadis, Marketing : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov ... / editori: Rudolf Rybanský, Slavomír Gálik ; recenzenti: Ina Mruškovičová, Jarmila Šalgovičová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2015. - ISBN 978-80-8105-735-9, S. 101-107 [CD-ROM].

AFD 003 Školské periodikum a jeho začlenenie do procesu mediálnej výchovy / Hossová, Monika = School magazine and its implementation in media education, 2015.
In: Megatrendy a médiá 2015: Mediálna farma I. : transformácia mediálnej záhrady : mediálne a marketingové hry oligarchov / editori zborníka: Dana Petranová, Jozef Matúš, Slavomír Gálik ; recenzenti zborníka: Martin Solík, Krzysztof Gajdka. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2015. - ISBN 978-80-8105-721-2, S. 65-84 [CD-ROM].

AFD 004 Gramotnosti 21. storočia / Hossová, Monika = 21st century literacies, 2016.
In: Megatrendy a médiá 2016: Kritika v médiách, kritika médií I : médiá a gramotnosť : médiá a kreativita / editori zborníka: Dana Petranová, Martin Solík, Jana Radošinská ; recenzenti zborníka: Juliána Mináriková, Krzysztof Gajdka. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2016. - ISBN 978-80-8105-797-7, S. 65-80.

AFD 005 Pozitívne a negatívne aspekty digitálnych hier vo vzťahu k deťom / Hossová, Monika = Positive and negative aspects of digital games in relation to children, 2016.
In: Quo vadis massmedia, Quo vadis marketing : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov ... / editori: Ľudmila Čábyová, Denisa Jánošová ; recenzenti: Zora Hudíková, Ján Višňovský. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2016. - ISBN 978-80-8105-804-2, S. 71-82 [CD-ROM].

AFD 006 The use of new media and ICT as a tool for development of pupils´ media literacy / Hossová, Monika, 2016.
In: Marketing Identity : Brands we love - part I. : Conference Proceedings from International Scientific Conference 8th - 9th November 2016, Congress Hall of the Slovak Academy of Sciences, Smolenice, Slovak Republic / editors: Dana Petranová, Jozef Matúš, Dáša Mendelová. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2016. - ISBN 978-80-8105-840-0. - ISSN 1339-5726, S. 326-335.

AFD 007 Rozvoj mediálnej, informačnej a digitálnej gramotnosti vo formálnom vzdelávaní na Slovensku / Hossová, Monika = The Development of Media, Information and Digital Literacy in Formal Learning in Slovakia, 2017.
In: Quo vadis massmedia, Quo vadis marketing : zborník z vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov ... / editori: Ľudmila Čábyová, Peter Velický ; recenzenti: Jana Samáková, Zuzana Bezáková. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2017. - ISBN 978-80-8105-878-3, S. 68-76 [CD-ROM].

AFD 008 Využívanie nových médií a informačných a komunikačných technológií vo vyučovaní za účelom rozvoja mediálnej gramotnosti / Hossová, Monika, 2017. - Popis urobený: 9. 1. 2018.
In: Médiá a text 6 : zborník príspevkov: II. časť / editori: Jozef Mergeš, Simona Šoltésová ; recenzenti: Terézia Rončáková, Daniela Slančová. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2017. - ISBN 978-80-555-1934-0, S. 33-40 [online].

Spôsob prístupu:
http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Merges1

BEE  Odborné práce v zahraničných zborníkoch(konferenčných aj nekonferenčných)
Počet záznamov: 1

BEE 001 Possibilities for using new media in the educational process (in order to increase media, information and digital literacy) / Hossová, Monika, 2015.
In: Scientia Nobilitat Studies. - Łask : Scientia Nobilitat, 2015. - ISBN 978-83-940589-1-3, S. 40-48.

BEF  Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
Počet záznamov: 3

BEF 001 Vplyv študentských médií na aktivitu a angažovanosť študentov / Baumannová, Bibiána - Majtánová, Lenka - Uríčková, Zuzana - Markovičová, Michaela - Baksová, Barbora - Hossová, Monika - Tinka, Jozef, 2015.
In: ŠVOaUK 2015 : zborník príspevkov zo študentskej vedeckej odbornej a umeleckej konferencie zo dňa 26. marca 2015 / zostavovatelia: Imrich Jenča, Rudolf Rybanský ; interný recenzent: Daniela Kollárová, Juliána Mináriková. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2015. - ISBN 978-80-8105-690-1, S. 5-32 [CD-ROM].

BEF 002 Komentár v dennej periodickej tlači / Glajza, Jakub - Hossová, Monika, 2016.
In: Zborník ŠVOaUK : zborník príspevkov zo študentskej vedeckej odbornej a umeleckej konferencie zo dňa 07. apríla 2016 / zostavovatelia: Dana Petranová, Ján Višňovský, Denisa Jánošová ; intern[í] recenzenti: Sabína Gáliková Tolnaiová, Andrej Trnka. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2016. - ISBN 978-80-8105-794-6, S. 3-29 [CD-ROM].

BEF 003 Spravodajské žánre v periodickej tlači / Veizerová, Diana - Hossová, Monika, 2016.
In: Zborník ŠVOaUK : zborník príspevkov zo študentskej vedeckej odbornej a umeleckej konferencie zo dňa 07. apríla 2016 / zostavovatelia: Dana Petranová, Ján Višňovský, Denisa Jánošová ; intern[í] recenzenti: Sabína Gáliková Tolnaiová, Andrej Trnka. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2016. - ISBN 978-80-8105-794-6, S. 249-264 [CD-ROM].

EDI  Recenzie v časopisoch a zborníkoch
Počet záznamov: 1

EDI 001 Nová publikácia o mediálnej výchove / Hossová, Monika, 2016.
In: Media Literacy Student Magazine. - ISSN 1339-6692, Roč. 3, č. 2 (2016), s. 33.
Rec na: Teória a prax mediálnej výchovy / Viera Kačinová. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2015. - v, 253 s. - ISBN 978-80-8105-763-2.

GII  Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
Počet záznamov: 10

GII 001 FMK UCM zorganizovala druhý ročník Detskej mediálnej školy / Hossová, Monika, 2016.
In: Media Literacy Student Magazine. - ISSN 1339-6692, Roč. 3, č. 2 (2016), s. 37.

GII 002 Internetová služba SmartBooks pomáha žiakom s kompletnou prípravou do školy / Hossová, Monika, 2016.
In: Media Literacy Student Magazine. - ISSN 1339-6692, Roč. 3, č. 2 (2016), s. 39.

GII 003 Nedovoľme, aby klamstvo a manipulácia zatienili skutočnú pravdu / Hossová, Monika, 2016.
In: Media Literacy Student Magazine. - ISSN 1339-6692, Roč. 3, č. 2 (2016), s. 36.

GII 004 Program Teach for Slovakia sa snaží vytvoriť podmienky pre úspešnú budúcnosť všetkých detí / Hossová, Monika, 2016.
In: Media Literacy Student Magazine. - ISSN 1339-6692, Roč. 3, č. 1 (2016), s. 39.

GII 005 Učíme sa spoločne o médiách: nová publikácia z mediálnej výchovy pre MŠ a I. stupeň ZŠ / Hossová, Monika, 2016.
In: Media Literacy Student Magazine. - ISSN 1339-6692, Roč. 3, č. 1 (2016), s. 39.

GII 006 Americký učiteľ vytvoril Hru na svetový mier / Hossová, Monika, 2017.
In: Media Literacy Student Magazine. - ISSN 1339-6692, Roč. 4, č. 1 (2017), s. 39.

GII 007 Prešovskí žiaci budú súťažiť v žurnalistickej tvorbe / Hossová, Monika, 2017.
In: Media Literacy Student Magazine. - ISSN 1339-6692, Roč. 4, č. 1 (2017), s. 38-39.

GII 008 Študenti FMK odložili mobilné telefóny a strávili 48 hodín bez médií / Hossová, Monika - Hekelj, Marija, 2017.
In: Media Literacy Student Magazine. - ISSN 1339-6692, Roč. 4, č. 1 (2017), s. 39.

GII 009 Výhercovia súťaže Príklady dobrej praxe výučby mediálnej výchovy sa zúčastnili exkurzie na FMK UCM v Trnave / Hossová, Monika, 2017.
In: Media Literacy Student Magazine. - ISSN 1339-6692, Roč. 4, č. 1 (2017), s. 40-41.

GII 010 Vzdelávací portál KOZMIX uspokojí aj tých najzvedavejších žiakov / Hossová, Monika, 2017.
In: Media Literacy Student Magazine. - ISSN 1339-6692, Roč. 4, č. 1 (2017), s. 38.

Predmety

  • Propedeutika mediálnej výchovy - 1. Bc. AMES
  • Mediálna výchova - 1. Mgr. KOMU
  • Preddiplomová prax - 2. Mgr. AMES
  • Systém a organizácia práce v tlačovom médiu - 2. Bc. KOMU

Projekty

KEGA: Materiálno-didaktická podpora výučby mediálnej výchovy prostredníctvom školiaceho mediálneho strediska na FMK UCM

VEGA 1/0283/20 Synergia odvetví mediálneho priemyslu v kontexte kritickej politickej ekonómie médií

Pobyty

2016 – doktorandská mobilita CEEPUS na University of Wroclaw, Institute of Pedagogy, Poľsko

2018 – pedagogická mobilita Erasmus+ na J. J. Strossmayer University of Osijek, Chorvátsko

Oznamy