Mgr. Miroslav Kapec, PhD.

odborný asistent

Doktor Miroslav Kapec absolvoval na FMK UCM všetky tri stupne vysokoškolského štúdia. Po obhájení dizertačnej práce Mainstreamové versus alternatívne médiá a ukončení doktorandského štúdia pôsobí na Katedre masmediálnej komunikácie.

V rámci vedeckej činnosti sa venuje viacerým oblastiam, medzi ne patrí rozhlas a rozhlasová tvorba, onlinová a printová žurnalistika, sociálne médiá a problematika nepravdivého obsahu najmä v onlinovom prostredí. Okrem toho sa zaujíma o pôsobenie mainstreamových a alternatívnych médií v slovenskom mediálnom prostredí. Pravidelne sa podieľa na príprave fakultných konferencií a bol technickým redaktorom časopisu Acta Ludologica. Podieľal sa i na fungovaní projektu LoGaSET.

Na FMK už niekoľko rokov vedie fakultné rádio Aetter, ktoré v roku 2019 získalo licenciu na terestriálne vysielanie a od roku 2020 vysiela pre Trnavu a okolie.

Oblasti záujmu: médiá, rozhlasová tvorba, sociálne médiá, mediálna kultúra, žurnalistika, fake news.

 

Publikácie

Monografie

Slovenský mediálny priemysel [elektronický zdroj] / Ján Višňovský, Juliána Mináriková, Miroslav Kapec. - 1. vyd. - Praha : Wolters Kluwer, 2022. - 135 s. [10,27AH] [online]. - ISBN 978-80-7676-596-2 (online). Dostupné na: https://www.academia.edu/98147239/Slovensk%C3%BD_medi%C3%A1lny_priemysel

Výstupy v indexovaných časopisoch

Terminological chaos in labelling false online content / Hana Pravdová, Miroslav Kapec, 2021. In: European Journal of Transformation Studies. - ISSN 2298-0997, Roč. 9, č. 1 (2021), s. 5-18 [online].

Impact Of The First And Second Waves Of Coronavirus On Slovak Radio Audiences / Andrej Brník, Miroslav Kapec, 2021. In: Media Literacy and Academic Research. - ISSN 2585-8726, Roč. 4, č. 2 (2021), s. 166-186.

Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

Rozhlasová tvorba a prax [elektronický zdroj] / Andrej Brník, Ľubica Bôtošová, Miroslav Kapec ; recenzenti: Ján Višňovský, Anna Sámelová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2020. - 158 s. [10,6AH] [online, CD-ROM]. - ISBN 978-80-572-0112-0.

Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Dezinformácie počas koronakrízy = Disinformation during coronacrisis / Miroslav Kapec, 2020. In: Quo vadis massmedia : zborník z vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov Quo vadis massmedia, quo vadis marketing organizovanej Fakultou masmediálnej komunikácie UCM v Trnave : zborník z vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov Quo vadis massmedia, quo vadis marketing organizovanej Fakultou masmediálnej komunikácie UCM v Trnave / editori: Zora Hudíková, Lucia Škripcová, Nikola Kaňuková ; recenzenti: Zuzana Kvetanová, Zdenko Mago. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, 2020. - ISBN 978-80-572-0053-6 (online), s. 121-127.

Dospievajúce publikum v kontexte filmových diel [electronic] = Young Adult Audience in Context of Film Works / Miroslav Kapec, 2019. In: Quo vadis massmedia & marketing : zborník z vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov Quo vadis massmedia, quo vadis marketing organizovanej Fakultou masmediálnej komunikácie UCM v Trnave : zborník z vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov Quo vadis massmedia, quo vadis marketing organizovanej Fakultou masmediálnej komunikácie UCM v Trnave / editori: Sabína Gáliková Tolnaiová, Ľuboš Greguš, Ján Proner ; recenzenti: Erika Moravčíková, Ján Višňovský. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, 2019. - ISBN 978-80-572-0010-9, s. 70-74 [online].

Mainstreamové a alternatívne médiá v slovenskom mediálnom priestore = Mainstream and alternative media in Slovak media space / Miroslav Kapec, 2019. In: Megatrendy a médiá 2019 : Digital Universe : Digital Universe / editori zborníka: Zuzana Bučková, Anna Kačincová Predmerská, Lenka Rusňáková ; recenzenti zborníka: Juliána Mináriková, Krzysztof Gajdka. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2019. - ISBN 978-80-572-0014-7 (online), s. 89-104.

Misinformácia ako súčasť fake news = Misinformation as a Part of Fake News / Miroslav Kapec, 2020. In: Megatrendy a médiá 2020: On the Edge / editori zborníka: Zuzana Kvetanová, Martin Graca ; recenzenti zborníka: Juliána Mináriková, Krzysztof Gajdka. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, 2020. - ISBN 978-80-572-0063-5 (online), s. 115-120.

Špecifiká postmiléniových dospievajúcich filmových publík = Specifics of post-millennial young adult movie audiences / Miroslav Kapec, Jana Radošinská, 2018. In: Megatrendy a médiá 2018: Realita a mediálne bubliny / editori zborníka: Zuzana Bučková, Lenka Rusňáková, Rudolf Rybanský, Martin Solík ; recenzenti zborníka: Juliána Mináriková, Krzysztof Gajdka. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2018. - ISBN 978-80-8105-953-7, S. 74-89.

Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Changes in broadcasting to keep a listener in commercial radios in Slovakia / Andrej Brník, Ľubica Bôtošová, Miroslav Kapec, 2021. In: CER Comparative European Research 2021 : proceedings / research track of the 15th Biannual CER Comparative European Research Conference : proceedings / research track of the 15th Biannual CER Comparative European Research Conference. Roč. 8, č. 1 / editors Michael McGreevy, Robert Rita. - 1. vyd. - London : Sciemcee Publishing, 2021. - ISBN 978-1-9993071-7-2, s. 21-25 [online].

Predmety

 • mediálny ateliér – rozhlas I. - VI. – 1., 2., 3. Bc. KOMU
 • praktikum rozhlasovej tvorby I. - IV. - 1. Mgr. KOMU, MARK, 2. Mgr. KOMU, MARK
 • odborná prax - 3. Bc. KOMU, 4. Bc. KOMU
 • onlinová komunikácia I., II. – 1. Bc. KOMU
 • podcasting I., II. – 2. Mgr. KOMU
 • fact-checking I., II. – 2. Mgr. AMES
 • Projekty

 • APVV: Hypermoderná mediálna kultúra – Filmová a televízna tvorba ako zrkadlo sociálno-kultúrnych fenoménov 21. storočia
 • VEGA: Synergia odvetví mediálneho priemyslu v kontexte kritickej politickej ekonómie médií
 • FPPV: Mainstreamové verzus alternatívne médiá v slovenskom mediálnom priestore
 • FPPV: Edukačné materiály pre rozhlasovú výučbu a prax
 • LoGaSET
 • Pobyty

 • Charles University, Faculty of Social Sciences
 • Ocenenia

  Oznamy