Mgr. Miroslav Kapec, PhD.

odborný asistent

Katedra masmediálnej komunikácie

Konzultačné hodiny:

Streda 14:00 - 15:30 hod., JAMA, JC 26

Doktor Miroslav Kapec absolvoval na FMK UCM všetky tri stupne vysokoškolského štúdia. Po obhájení dizertačnej práce Mainstreamové versus alternatívne médiá a ukončení doktorandského štúdia pôsobí na Katedre masmediálnej komunikácie.

V rámci vedeckej činnosti sa venuje viacerým oblastiam, medzi ne patrí rozhlas a rozhlasová tvorba, onlinová a printová žurnalistika, sociálne médiá a problematika nepravdivého obsahu najmä v onlinovom prostredí. Okrem toho sa zaujíma o pôsobenie mainstreamových a alternatívnych médií v slovenskom mediálnom prostredí. Pravidelne sa podieľa na príprave fakultných konferencií a bol technickým redaktorom časopisu Acta Ludologica. Podieľal sa i na fungovaní projektu LoGaSET.

Na FMK už niekoľko rokov vedie fakultné rádio Aetter, ktoré v roku 2019 získalo licenciu na terestriálne vysielanie a od roku 2020 vysiela pre Trnavu a okolie. Zároveň je koordinátorom štúdia pre ročníky 1. Bc. KOMU denní, 1. Bc. KOMU externí a 1. Mgr. KOMU externí.

Oblasti záujmu: médiá, rozhlasová tvorba, sociálne médiá, mediálna kultúra, žurnalistika, fake news.

 

Publikácie

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

Rozhlasová tvorba a prax [elektronický zdroj] / Andrej Brník, Ľubica Bôtošová, Miroslav Kapec ; recenzenti: Ján Višňovský, Anna Sámelová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2020. - 158 s. [10,6AH] [online, CD-ROM]. - ISBN 978-80-572-0112-0.

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Dezinformácie počas koronakrízy = Disinformation during coronacrisis / Miroslav Kapec, 2020.
In: Quo vadis massmedia : zborník z vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov Quo vadis massmedia, quo vadis marketing organizovanej Fakultou masmediálnej komunikácie UCM v Trnave : zborník z vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov Quo vadis massmedia, quo vadis marketing organizovanej Fakultou masmediálnej komunikácie UCM v Trnave / editori: Zora Hudíková, Lucia Škripcová, Nikola Kaňuková ; recenzenti: Zuzana Kvetanová, Zdenko Mago. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, 2020. - ISBN 978-80-572-0053-6 (online), s. 121-127.

Dospievajúce publikum v kontexte filmových diel [electronic] = Young Adult Audience in Context of Film Works / Miroslav Kapec, 2019.
In: Quo vadis massmedia & marketing : zborník z vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov Quo vadis massmedia, quo vadis marketing organizovanej Fakultou masmediálnej komunikácie UCM v Trnave : zborník z vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov Quo vadis massmedia, quo vadis marketing organizovanej Fakultou masmediálnej komunikácie UCM v Trnave / editori: Sabína Gáliková Tolnaiová, Ľuboš Greguš, Ján Proner ; recenzenti: Erika Moravčíková, Ján Višňovský. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, 2019. - ISBN 978-80-572-0010-9, s. 70-74 [online].

Mainstreamové a alternatívne médiá v slovenskom mediálnom priestore = Mainstream and alternative media in Slovak media space / Miroslav Kapec, 2019.
In: Megatrendy a médiá 2019 : Digital Universe : Digital Universe / editori zborníka: Zuzana Bučková, Anna Kačincová Predmerská, Lenka Rusňáková ; recenzenti zborníka: Juliána Mináriková, Krzysztof Gajdka. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2019. - ISBN 978-80-572-0014-7 (online), s. 89-104.

Misinformácia ako súčasť fake news = Misinformation as a Part of Fake News / Miroslav Kapec, 2020.
In: Megatrendy a médiá 2020: On the Edge / editori zborníka: Zuzana Kvetanová, Martin Graca ; recenzenti zborníka: Juliána Mináriková, Krzysztof Gajdka. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, 2020. - ISBN 978-80-572-0063-5 (online), s. 115-120.

Špecifiká postmiléniových dospievajúcich filmových publík = Specifics of post-millennial young adult movie audiences / Miroslav Kapec, Jana Radošinská, 2018.
In: Megatrendy a médiá 2018: Realita a mediálne bubliny / editori zborníka: Zuzana Bučková, Lenka Rusňáková, Rudolf Rybanský, Martin Solík ; recenzenti zborníka: Juliána Mináriková, Krzysztof Gajdka. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2018. - ISBN 978-80-8105-953-7, S. 74-89.

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Changes in broadcasting to keep a listener in commercial radios in Slovakia / Andrej Brník, Ľubica Bôtošová, Miroslav Kapec, 2021.
In: CER Comparative European Research 2021 : proceedings / research track of the 15th Biannual CER Comparative European Research Conference : proceedings / research track of the 15th Biannual CER Comparative European Research Conference. Roč. 8, č. 1 / editors Michael McGreevy, Robert Rita. - 1. vyd. - London : Sciemcee Publishing, 2021. - ISBN 978-1-9993071-7-2, s. 21-25 [online].

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

The Media Manipulation Initiative: It is Helpful to Clearly Differentiate Between Fake News Intended to Be Satire from Hyper-Partisan News Sites / Miroslav Kapec, 2018. - Príspevok je indexovaný v databáze WoS CC.
In: Media Literacy and Academic Research. - ISSN 2585-8726, Roč. 1, č. 2 (2018), s. 80-82.

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

Mainstreamové filmy pre dospievajúce publikum v 21. storočí: kritická analýza filmovej série Hry o život / Miroslav Kapec, Jana Radošinská, 2018.
In: Zborník ŠVOaUK : zborník príspevkov zo študentskej odbornej a umeleckej konferencie zo dňa 30. marca 2017 / zostavovatelia: Ján Višňovský, Jana Radošinská, Anna Predmerská ; interní recenzenti: Sabína Gáliková-Tolnaiová, Oľga Škvareninová. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2018. - ISBN 978-80-8105-880-6, s. 58-103.

Predmety

  • Mediálny ateliér – rozhlas I., II., III., IV. - 2. Bc. KOMU
  • Praktikum rozhlasovej tvorby I. II. III. IV. - 1. Mgr. KOMU, MARK; 2. Mgr. KOMU, MARK
  • Žurnalistické žánre I., II. - 2. Bc. KOMU
  • Odborná prax - 3. Bc. KOMU; 4. Bc. KOMU
  • Systém a organizácia práce v tlačovom médiu - 2. Bc. KOMU

Projekty

LoGaSET

Edukačné materiály pre rozhlasovú výučbu a prax (FPPV)

Synergia odvetví mediálneho priemyslu v kontexte kritickej politickej ekonómie médií (VEGA č. 1/0283/20)

Pobyty

Charles University, Faculty of Social Sciences

Ocenenia

Oznamy