Mgr. Lucia Magalová, PhD.

odborná asistentka

Doktorka Magalová pôsobí na fakulte od roku 2014. Je absolventkou troch vysokoškolských stupňov v študijnom programe masmediálna komunikácia.

V rámci doterajšej vedeckej činnosti sa zaoberala problematikou televíznych seriálov vo svojej bakalárskej a diplomovej práci. V rámci dizertačnej práce sa venovala problematike internetom distribuovanej televízie Netflix. Na FMK UCM sa venovala predovšetkým fotografickej činnosti fakultných eventov, štátnic. Participovala na fotografickej výstave Okom UCM a Klauzúrnej výstave študentov Kreatívno experimentálneho fotografického ateliéru (KEFA).

V rámci vedecko-výskumnej činnosti sa zameriava predovšetkým na oblasti online kultúry, mediálnych obsahov, problematiky internetovej televízie a podobne. Vo svojom profesijnom živote sa doteraz zaoberala pedagogickou činnosťou na strednej škole, kde vyučovala grafický dizajn a viedla fotografický krúžok.

Oblasti záujmu: mediálne obsahy, filmová a televízna tvorba pre väčšinové publiká, internetom distribuovaná televízia, fotografia.

 

Publikácie

V2 Magalová, L., Francistyová, B. (2023). Distribúcia a produkcia produktov internetom distribuovanej televízie Netflix. In QUAERE 2023 : recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů : recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů (pp. 519-528). Magnanimitas akademické sdružení. ISBN 978-80-87952-38-2.

V2 Magalová, L. (2022). Funkcionalita webového rozhrania a aplikácií internetom distribuovanej televízie Netflix. In MMK 2022 Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference (pp. 364-376). Magnanimitas akademické sdružení. ISBN 978-80-87952-37-5.

V3 Magalová, L., Radošinská, J.(2022). Supes, Inc.: Episodic television drama The Boys, antiheroism and society of performance. Media Literacy and Academic Research, 5(1), 28-52.

AFD Magalová, L. (2021). Trhové postavenie spoločnosti Netflix v období pandémie ochorenia Covid-19. In Brník, A., Graca, M., Prostináková Hossová, M., Solík, M., Megatrendy a médiá 2021: Home Officetainment (pp. 79-91). Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. ISBN 978-80-572-0184-7.

ADF Magalová, L. (2020). Trhové postavenie internetovej televízie Netflix v čase pandémie Covid-19. In Kvetanová, Z., Piatrov, I., Martovič, M., Marketing identity 2020: COVID-2.0 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie (pp. 82-97). Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. ISBN 978-80-572-0108-3.

Predmety

  • základy AV. tvorby I. - 1. Bc. KOMU denní
  • základy AV. tvorby I. - 1. Bc. KOMU externí
  • mediálna informatika – 2 Bc. KOMU externí
  • Kreatívno-experimentálny fotografický ateliér KEFA
  • Projekty

    Pobyty

    Oznamy