Marketing Identity 2016: odborne o značkách, ktoré milujeme

TRNAVA, 03.11. 2016 – V historických priestoroch Smolenického zámku sa bude konať už trinásty ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Marketing Identity, ktorú každoročne organizuje Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (FMK UCM). Konferencia sa uskutoční 8. a 9. novembra 2016, ústrednou témou budú Značky, ktoré milujeme.

Tento ročník ponúka päť rokovacích sekcií, v rámci ktorých účastníci konferencie budú diskutovať o značkách a ich postaveniu na trhu v súčasnosti. Zhodnotia vplyv značky na spotrebiteľa, posúdia aspekty komercializácie médií a taktiež sa upriamia na osobný či regionálny branding. „FMK je pre nás lovebrand značka, ktorú milujeme, a sústavne pracujeme na tom, aby sa vývojom a dynamikou posúvala čo najďalej. Práve preto sme sa tento rok rozhodli pre tému Značky, ktoré milujeme,“ priblížila zámer prodekanka fakulty Ľudmila Čábyová.

Okrem vedeckých pracovníkov a osobností akademickej obce zo Slovenska, Česka, Poľska, Ruska a Nórska sa konferencie zúčastnia aj odborníci a špecialisti z praxe, pôsobiaci v prostredí reklamných agentúr. Súčasťou programu bude aj udeľovanie ocenenia Granátt vzdelávacím inštitúciám venujúcim sa oblasti spoločenskej zodpovednosti za predošlý rok. Organizátori tiež predstavia nové čísla časopisov European Journal of Media, Art and Photography a Communication Today, s masmediálnym a marketingovým zameraním, ktoré vydáva Fakulta masmediálnej komunikácie.

Sprievodnými akciami konferencie budú tri výstavy. Jednou z nich je výstava najlepších fotografií mladých rómskych talentov z projektu Fotoroma – Zvyšovanie povedomia o kultúrnej rozmanitosti Rómov a budovanie interkultúrneho dialógu prostredníctvom fotografie. Druhá sa týka projektu Komunikáciou k prosperite slovensko-ukrajinského prihraničného regiónu, ktorej výstupom sú fotografie zachytávajúce silné stránky týchto regiónov. Treťou výstavou budú fotografie z projektu Kultúrne dedičstvo.

Odborným garantom konferencie je Klub reklamných agentúr Slovenska. Hlavným partnerom konferencie je Trnavský samosprávny kraj a Klaster regionálneho rozvoja.

Viac informácií poskytne:
PaedDr. Eva Habiňáková, PhD.
Kabinet public relations
Atteliér – kreatívna a eventová agentúra FMK UCM v Trnave
e-mail: press.fmk@ucm.sk