prof. Ing. Alena Kusá, PhD.

profesorka

Katedra marketingovej komunikácie

Konzultačné hodiny:

Kancelária: Zborovňa 1 (JAMA)

pondelok, 8.45 - 11.30 hod. alebo dohodou mailom

Profesorka Alena Kusá sa odborne venuje marketingovým a komunikačným stratégiám, analýzam  trhu a spotrebiteľskému správaniu s dôrazom na hodnotovú orientáciu spotrebiteľa v rámci generačných skupín.

Absolvovala Fakultu služieb a CR na VŠE v Bratislave. Habilitovala na PEDAS ŽU v Žiline v odbore odvetvové a prierezové ekonomiky a v roku 2013 jej bol udelený titul profesor v študijnom odbore masmediálne štúdiá na FMK UCM. Niekoľko rokov pôsobila na DF TU Zvolen. Celý profesionálny život sa venovala marketingu, marketingovým analýzam a stratégiám a výskumu trhového prostredia.

Na FMK pôsobí od roku 2009. Je garantkou študijného programu marketingová komunikácia vo všetkých troch stupňoch štúdia, riešiteľkou viacerých medzinárodných a domácich vedeckých projektov a autorkou monografických a časopiseckých publikácií, vysokoškolských učebníc, členkou odborovej komisie a školiteľkou v študijnom odbore 3.2.3 masmediálne štúdiá. Buduje si svoju vedeckú školu, kde vytvára pre svojich doktorandov podmienky pre ich úspešné ukončenie štúdia  s možnosťou využitia ich potenciálu.

Oblasti záujmu: marketing, marketingové stratégie, marketingové analýzy, marketingová komunikácia, psychológia a sociológia trhu, spotrebiteľské správanie na B2B a B2C trhoch, hodnota zákazníka, výskum trhového prostredia.

 

Publikácie

KUSÁ, A. a kol. Spotrebiteľ a spotrebiteľské správanie v kontexte psychológie a sociológie trhu, 2015. Vysokoškolské skriptá na CD. Vyd. UCM Trnava, ,2015. 123 s. ISBN 978-80-8105-677-2

KUSÁ, A. 2004. Tvorba, analýza a riadenie nástrojov a marketingového mixu vo sfére služieb a ich účinnosť na zákazník. Technická univerzita vo Zvolene, 2004. ISBN 80-228-1312-5.

OLŠIAKOVÁ, M. – KUSÁ, A. 2008. Vyhodnotenie vplyvu vybraných nástrojov a marketingového mixu na správanie sa spotrebiteľOVÁpri nákupe. Vydavateľstvo TU vo Zvolene, 2008. ISBN 978-80-228-1943-5.

ZAUŠKOVÁ, A. – KUSÁ, A. – MAŤOVÁ, H. – MIKLENČIČOVÁ, R. – OLŠIAKOVÁ, M. – DOVČÍKOVÁ, A. 2011. Hodnotenie výkonnosti inovačných a marketingových procesov v malých a stredných podnikoch. Zvolen : Data Service, 2011. 129 s. ISBN 978-80-970603-1-2.

KUSÁ, A. – PIZANO, V. 2012. Typológia slovenských internetových používateľov a podľa vnímania nových foriem marketingovej komuniká. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta m, 2012. ISBN 978-80-8105-425-9.

KUSÁ, A. – HRABAČKOVÁ, V. 2012. Ženy – spotrebiteľky. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta m, 2012. ISBN 978-80-8105-432-7.

KUSÁ, A. – PIZANO, V. 2011. Marketingové analýzy a stratégie. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta m, 2011. ISBN 978-80-8105-239-2.

KUSÁ, A. 2011. Marketing communication. In Media relations I.. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8105-228-6.

KUSÁ, A. 2011. Sponsorship. In Media relations III.. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8105-230-9.

KUSÁ, A. 2012. I. Teoretické východiská z problematiky marketingovej komunikácie. In Teoretické a praktické východiská marketingovej komunikácie II.. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2012. ISBN 978-80-8105-338-2.

KUSÁ, A. 2012. II. Marketingové komunikačné stratégie. In Teoretické a praktické východiská marketingovej komunikácie II.. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2012. ISBN 978-80-8105-338-2.

KUSÁ, A. 2004. Comparison of furniture demand in Croatia and Slovakia. In Forest Products Journal. ISSN 0015-7473, Madison : Forest products soc., 2004.

ZAUŠKOVÁ, A. – KUSÁ, A. 2012. Evaluation of innovativeness and innovation processes in chosen Slovak entrepreneurially subjects. In Journal of International Scientific Publications: Economy & Business. ISSN 1313-2555, 2012.

KUSÁ, A. – HRABAČKOVÁ, V. 2012. Skúmame relevantné? Zaostrené na ženy. In Marketing & komunikace. ISSN 1211-5622, Praha : Česká marketingová společnost, 2012.

KUSÁ, A. – HRABAČKOVÁ, V. 2013. Ktorým informačným zdrojom dôverujú ženy pri zvykových nákupoch?. In Marketing & komunikace. ISSN 1211-5622, Praha : Česká marketingová společnost, 2013.

KUSÁ, A. 2010. Optimalizácia nástrojov marketingového mixu v aplikácii na konkrétny podnik. In Communication Today. ISSN 1338-130X, Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2010.

KUSÁ, A. 2012. Aktuálne otázky a problémy komunikácie bánk vo vzťahu k mladým spotrebiteľom. In Communication Today. ISSN 1338-130X, Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2012.

KUSÁ, A. – HRABAČKOVÁ, V. 2014. Christianity and the value orientation of contemporary people. In European Journal of Science and Theology. ISSN 1841-0464, Iaşi : ECOZONE Publishing House, 2014.

KUSÁ, A. – PIZANO, V. 2011. Vývoj športového sponzoringu na Slovensku. In Tradiční a nové v marketingové komunikaci. Zlín : VeRBuM, 2011. ISBN 978-80-87500-04-0.

DANECHOVÁ, Z. – KUSÁ, A. 2013. Otvorené inovácie a ich komunikácia. In Marketingové trendy v znalostnej spoločnosti. Ružomberok : Verbum – vydavateľstvo KU, 2013. ISBN 978-80-561-0067-7.

ZAUŠKOVÁ, A. – KUSÁ, A. – PIZANO, V. 2011. Audit of innovation process in selected small and middle enterprises in the woodworking industry. In Development trends in economic and management in wood processing and furniture manufacturing. Zagreb : WoodEMA, 2011. s. 229-233. ISBN 978-961-6144-31-5.

PIZANO, V. – KUSÁ, A. – ZAUŠKOVÁ, A. 2011. Internet potential in the wood processing enterprises. In Development trends in economic and management in wood processing and furniture manufacturing. Zagreb : WoodEMA, 2011. s. 177-181. ISBN 978-961-6144-31-5.

KUSÁ, A. – ZAUŠKOVÁ, A. – PIZANO, V. Valuation of marketing mix tools` influence when choosing furniture. In Development trends in economic and management in wood processing and furniture manufacturing. Zagreb : WoodEMA, s. 97-102. ISBN 978-961-6144-31-5.

ZAUŠKOVÁ, A. – KUSÁ, A. – MAŤOVÁ, H. – MIKLENČIČOVÁ, R. – OLŠIAKOVÁ, M. 2011. Audit inovačních a marketingových procesů v MSP SR. In Obchod a finance 2011. Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze, 2011. ISBN 978-80-213-2235-6.

PIZANO, V. – KUSÁ, A. 2011. Kvalitatívny prieskum vnímania nových foriem marketingovej komunikácie na internete. In MMK 2011. Hradec Králové : Magnanimitas, 2011. ISBN 978-80-904877-7-2.

HRABAČKOVÁ, V. – KUSÁ, A. 2011. Trendy v spotrebiteľskom správaní alebo kto rozhoduje o nákupoch v dnešných dňoch?. In QUAERE 2011. Hradec Králové : Magnanimitas, 2011. ISBN 978-80-904877-3-4.

BEŇUCH, M. – KUSÁ, A. 2012. Marketing občianskej aktivity v obciach a mestách. In MMK 2012. Hradec Králové : Magnanimitas, 2012. ISBN 978-80-905243-3-0.

DANECHOVÁ, Z. – KUSÁ, A. 2012. Podpora vzdelávania ako súčasť CSR. In MMK 2012. Hradec Králové : Magnanimitas, 2012. ISBN 978-80-905243-3-0.

KUSÁ, A. 2013. CRM systém – podporný nástroj marketingovej komunikácie v bankovom sektore. In Obchod a finance 2013. Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze, 2013. ISBN 978-80-213-2383-4.

KUSÁ, A. – OLŠIAKOVÁ, M. 2011. Audit nástrojov marketingového mixu vo vybraných slovenských podnikoch. In Podniková ekonomika a manažment. ISSN 1336-5878, Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2011.

KUSÁ, A. – PIZANO, V. 2011. Dôležitosť media relations v nových médiách. In Marketingová komunikácia a media relations. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8105-332-0.

KUSÁ, A. 2011. Komunikácia konkurencieschopnej značky pri vstupe na zahraničný trh. In Nové trendy v marketingovej komunikácii. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8105-335-1.

KUSÁ, A. 2011. Meranie spokojnosti zákazníka. In Marketing a obchod 2011. Zvolen : Bratia Sabovci, 2011. ISBN 978-80-89241-41-5.

KUSÁ, A. 2012. Application of the methodology of marketing mix optimal structure for the selected product from the wood-processing industry. In Wood and Furniture Industry in Times of Change – New Trends and challenges. Trnava : Faculty of Mass Media Communication UCM in Trnava, 2012. ISBN 978-80-8105-375-7.

KUSÁ, A. 2012. Atribúty environmentálneho marketingu s ich vplyv na spotrebiteľov. In Podnikanie v konkurenčnom prostredí. Komárno : Univerzita J. Selyeho v Komárne, Ekonomická fakult, 2012. ISBN 978-80-8122-025-8.

BEŇUCH, M. – KUSÁ, A. 2012. Globalizácia vs. municipalizácia. In Podniková ekonomika a manažment. ISSN 1336-5878, Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2012.

MADLEŇÁK, A. – ZAUŠKOVÁ, A. – KUSÁ, A. 2012. Otvorené inovácie – nástroj zvyšovania inovačnej výkonnosti a inovatívnosti podnikateľských subjektov. In Podniková ekonomika a manažment. ISSN 1336-5878, Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2012.

KUSÁ, A. 2012. Spoločensky zodpovedné vodcovstvo (CSL) – nová dimenzia v zodpovednom podnikaní. In Nové trendy v marketingu. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. C, 2012. ISBN 978-80-8105-438-9.

KUSÁ, A. – GREŠKOVÁ, P. 2013. 50+ generation – the perspective for marketing. In Marketing identity. ISSN 1339-5726, Trnava : University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, F, 2013. ISBN 978-80-8105-546-1.

DANECHOVÁ, Z. – KUSÁ, A. 2013. CS as an identity of a marketing graduate. In Marketing identity. ISSN 1339-5726, Trnava : University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, F, 2013. ISBN 978-80-8105-546-1.

KUSÁ, A. – DANECHOVÁ, Z. – RYBANSKÝ, R. 2013. Globalizácia – príležitosť na otvorené inovácie a ich komunikáciu. In Podniková ekonomika a manažment. ISSN 1336-5878, Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2013.

KUSÁ, A. 2013. Value orientation of female consumers in relation to purchasing behaviour. In Marketing identity. ISSN 1339-5726, Trnava : University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, F, 2013. ISBN 978-80-8105-546-1.

KUSÁ, A. 2012. Marketingové stratégie nástrojov marketingového mixu s otvorenou prípadovou štúdiou. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta m, 2012. ISBN 978-80-8105-422-8.

KUSÁ, A. 2012. Vybrané marketingové stratégie v trhovom prostredí. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta m, 2012. ISBN 978-80-8105-421-1.

KUSÁ, A. 2011. Marketingová komunikácia. In Interakcia marketingovej komunikácie a media relations. Częstochowa : Sekcja Wydawnictwa Wydziału Zarządzania Politechni, 2011. ISBN 978-83-61118-51-0.

KUSÁ, A. 2011. Sponzoring. In Interakcia marketingovej komunikácie a media relations. Częstochowa : Sekcja Wydawnictwa Wydziału Zarządzania Politechni, 2011. ISBN 978-83-61118-51-0.

KUSÁ, A. 2010. Vplyv kultúrnych rozdielov na medzinárodné podnikanie. In Zborník bakalárskych prác v študijnom programe marketingová komunikácia v akademickom roku 2009/2010. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2010. ISBN 978-80-8105-223-1.

KUSÁ, A. 2010. Vplyv marketingovej komunikácie na nákupné správanie spotrebiteľov. In Zborník bakalárskych prác v študijnom programe marketingová komunikácia v akademickom roku 2009/2010. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2010. ISBN 978-80-8105-223-1.

KUSÁ, A. 2010. Trendy spotrebiteľského správania v európskom kontexte. In Nové trendy v marketingovej komunikácii. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. C, 2010. ISBN 978-80-8105-210-1.

CIBIKOVÁ, J. – KUSÁ, A. 2013. Komparácia mediálneho obrazu osobnosti zo šoubiznisu s jej vnímaním zo strany cieľovej skupiny. In Študentská vedecko-odborná a umelecká konferencia 2013. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013. ISBN 978-80-8105-472-3.

KUSÁ, A. 2012. Marketing Communication. Fakulta masmediálnej komunikácie, 2012. ISBN 978-80-8105-326-9.

KUSÁ, A. - ZAUŠKOVÁ, A. 2012. Evaluation of marketing processes in context of marketing mix tools in chosen Slovak enterprices. In: Journal of International Scientific Publications: Economy and Business. ISSN 1313-2555.

KUSÁ, A. - DANECHOVÁ, Z. - FINDRA, S. - SABO, M. 2014. Gender differences in purchase decision-making styles. In: European Journal of Science and Theology. ISSN 1841-0464.

KUSÁ, A. - DANECHOVÁ, Z. - GREŠKOVÁ, P. 2014. Integrovaná marketingová komunikácia v hodnotovom systéme podniku pre komercionalizáciu inovácií. In: Otvorený inovačný proces: podpora šírenia vedomostí a vytvárania hodnôt v podnikateľských subjektoch. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2014. ISBN 978-80-8105-615-4.

KUSÁ, A. - DANECHOVÁ, Z. 2014. Komunikovanie nových otvorených inovácií ako súčasť integrovanej marketingovej komunikácie. In: Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky ´14. ISBN 978-80-554-0927-6.

KUSÁ, A.  -  GREŠKOVÁ, P. 2014. Marketingová komunikácia ako nástroj na zvyšovanie hodnoty pre zákazníka. In: Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky ´14. ISBN 978-80-554-0927-6.

KUSÁ, A.  - GREŠKOVÁ, P. 2014. Médiá a generácia 50+. In: Globalizácia marketingu a zrútenie časopriestoru v médiách- Marketing a médiá 2014. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2014. ISBN 978-80-8105-585-0.

KUSÁ, A. - DANECHOVÁ, Z. - GREŠKOVÁ, P. 2014. Neuromarketing - fenomén novej éry v marketingu, či "data mining" osobnosti spotrebiteľa? In: Aktuálne otázky terminológie marketingu. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 2014. ISBN 978-80-971690-1-5.

 

 

Predmety

  • Marketingové stratégie I., II. - 2. ročník Bc. MARK
  • Psychológia a sociológia trhu I. II. - 2. ročník Bc. MARK

Projekty

ESF: Tvorba a aplikácia e-learningových kurzov na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila

ESF: Implementácia inovatívnych modelov hodnotenia, monitoringu a zabezpečenia kvality v podmienkach FMK

VEGA: Aspekty marketingovej komunikácie v oblasti procesu tvorby hodnoty zákazníka na trhu B2C v kontexte

Oznamy