Môžem si zmeniť vedúceho záverečnej práce?

Zmeniť vedúceho záverečnej práce je možné do termínu odovzdania zadania záverečnej práce. Žiadosť sa adresuje vedúcemu katedry, na ktorej bola téma práce vypísaná s odôvodnením zmeny. Pokiaľ si študent vybral iného vedúceho, ten mu žiadosť podpíše. V prípade, že si iného vedúceho záverečnej práce nezvolí, bude mu pridelený katedrou. Študent bude o schválení/neschválení žiadosti vyrozumený.

Musím mať zapísané všetky známky v AIS-e/indexe?

Študent je povinný vykonať a kontrolovať zápis známok do indexu a AIS-u do konca skúškového obdobia. V prípade, že mu vyučujúci nezapísal hodnotenie z vykonanej skúšky do AIS-u alebo indexu, študent ho kontaktuje e-mailom alebo v čase konzultačných hodín. Pokiaľ sa mu vyučujúci neozve, kontaktuje svojho koordinátora. V prípade, že študent nemá zapísaný predmet v … Viac →

Kedy si môžem zapísať predmety do AIS?

AIS je vždy otvorený v určitých termínoch, kedy je možné urobiť zápisy a zmeny predmetov. Po uzatvorení AIS-u je možné zvyčajne do 2 týždňov od začiatku semestra vykonať zmeny na študijnom oddelení. Po tomto termíne môže súhlas na zmenu vydať len prodekanka pre štúdium Juliána Laluhová, ktorú je potrebné vyhľadať v čase jej konzultačných hodín.

Môžem urobiť bakalárske štátnice v predstihu?

V prípade odôvodneného záujmu študentov tretieho roka Bc. stupňa štúdia môžete podať žiadosť o predčasný termín Bc. štátnej skúšky. Termín uzávierky týchto žiadostí určuje vedenie FMK a býva zverejnený na webovej stránke. Žiadosť adresujte dekanke FMK. K žiadosti priložte písomný súhlas vedúceho bakalárskej práce a pracovnú zmluvu alebo iný dokument, ktorý garantuje nemožnosť účasti študenta v … Viac →