Musím mať zapísané všetky známky v AIS-e/indexe?

Študent je povinný vykonať a kontrolovať zápis známok do indexu a AIS-u do konca skúškového obdobia. V prípade, že mu vyučujúci nezapísal hodnotenie z vykonanej skúšky do AIS-u alebo indexu, študent ho kontaktuje e-mailom alebo v čase konzultačných hodín. Pokiaľ sa mu vyučujúci neozve, kontaktuje svojho koordinátora. V prípade, že študent nemá zapísaný predmet v … Viac →

Kedy si môžem zapísať predmety do AIS?

AIS je vždy otvorený v určitých termínoch, kedy je možné urobiť zápisy a zmeny predmetov. Po uzatvorení AIS-u je možné zvyčajne do 2 týždňov od začiatku semestra vykonať zmeny na študijnom oddelení. Po tomto termíne môže súhlas na zmenu vydať len prodekanka pre štúdium Juliána Laluhová, ktorú je potrebné vyhľadať v čase jej konzultačných hodín.

Môžem urobiť bakalárske štátnice v predstihu?

V prípade odôvodneného záujmu študentov tretieho roka Bc. stupňa štúdia môžete podať žiadosť o predčasný termín Bc. štátnej skúšky. Termín uzávierky týchto žiadostí určuje vedenie FMK a býva zverejnený na webovej stránke. Žiadosť adresujte dekanke FMK. K žiadosti priložte písomný súhlas vedúceho bakalárskej práce a pracovnú zmluvu alebo iný dokument, ktorý garantuje nemožnosť účasti študenta v … Viac →

Musím byť prítomný na imatrikulácii? Koliduje mi to s…

Imatrikulácia je v prvom rade slávnostný akt prijímania do študentskej obce, ktorého korene siahajú až do stredoveku. FMK túto tradíciu ctí, preto by bolo veľmi vhodné aby ste to rešpektovali a dali Imatrikulácii najvyššiu prioritu. Ak sa napriek všetkej snahe nemôžete zúčastniť, zastavte sa v čo najkratšom čase na študijnom oddelení aby vám vydali index.