Mgr. Slávka Gracová, PhD.

odborná asistentka

Katedra mediálnej výchovy

Konzultačné hodiny:

Pondelok 9:00 - 10:30 hod., Skladová, č. d. 301 (po dohode e-mailom)

Doktorka Slávka Gracová je absolventkou FMK UCM v Trnave. Svoju dizertačnú prácu venovala imidžu vzdelávacej inštitúcie a spôsobom jeho budovania. Od roku 2015 pôsobí na fakulte ako odborná asistentka.

Zaoberá sa predovšetkým propagáciou a budovaním imidžu a dobrého mena Fakulty masmediálnej komunikácie. Je členkou propagačnej skupiny, ktorá organizuje Deň otvorených dverí, Welcome day, FMK day, FMK Roadtrip a iné. Každoročne sa podieľa na organizácií Detskej univerzity UCM.

Spolupracuje na vedeckých projektoch Katedry mediálnej výchovy. V roku 2015 sa stala laureátkou výročnej ceny FMK UCM Granátové jablko.

Počas bakalárskeho a magisterského štúdia získavala praktické skúsenosti v Mestskej televízií Trnava a časopise OK!.

Oblasti záujmu: imidž, propagácia, audiovizuálna tvorba.

 

Publikácie

ACB  Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 1

ACB 001 Marketing vzdelávacích inštitúcií / Černá, Jana - Čábyová, Ľudmila - Ptačin, Jakub - Mazáková, Sláva : vysokoškolská učebnica ; recenzenti: Ivana Butoracová Šindleryová, Daniela Kollárová. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2015. - 150 s. [7,55 AH]. - ISBN 978-80-8105-752-6.

ADE  Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
Počet záznamov: 1

ADE 001 Dijaľnisť na pidtrimku rozvitku mediagramotnosti v evropejskomu ta slovackomu kontekstach / Petranová, Dana - Vrabec, Norbert - Mazáková, Sláva = Activities Supporting the Development of Media Literacy in European and Slovak Context, 2014.
In: Current issues of mass communication = Aktuaľni pitannja masovoi komunikacii. - ISSN 2312-5160, Iss. 16 (2014), pp. 5-15.

AED  Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Počet záznamov: 1

AED 001 Imidž vzdelávacej inštitúcie a jeho vplyv na uchádzačov o štúdium / Mazáková, Sláva, 2014.
In: Theory of Management 7 : the Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base / ed. Štefan Hittmár. - 1. vyd. - Žilina : EDIS, University Publishing House, University of Zilina, 2014. - ISBN 978-80-554-0954-2, S. 146-148.

AFC  Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 4

AFC 001 Budování image vzdělávací instituce / Mazáková, Sláva = Image building in the education institution, 2014.
In: QUAERE 2014 : recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů. vol. IV. - 1. vyd. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2014. - ISBN 978-80-87952-04-7, S. 266-272 [CD-ROM].

AFC 002 Prvky budováni image vzdělávací instituce / Mazáková, Sláva = factor contributing to the creation of educational institution´s image, 2014.
In: MMK 2014 : mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2014. - ISBN 978-80-87952-07-8, S. 724-728 [CD-ROM].

AFC 003 Creative Approach to Teaching English as a Foreign Language / Panasenko, Nataliya Ivanovna - Magál, Slavomír - Mazáková, Sláva, 2015. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science.
In: Creative Education : Advances in Education Sciences : Proceedings of 2015 2nd International Conference on Creative Education (ICCE 2015), June 27-28, 2015, London, UK. Volume 10 / edited by Bin Zhang. - Singapore : Singapore Management and Sports Science Institute, 2015. - ISBN 978-981-09-4799-6, S. 48-53.

AFC 004 Fotografia ako prostriedok prezentácie regiónu / Gracová, Sláva = Photography as a means of presentation for the region, 2017.
In: Communication Towards the Prosperity of the Slovakia-Ukraine Cross-Border Region (COPESU) : Conference Proceedings from International Scientific Conference 7th April 2017 Uzhhorod National University Ukraine / editor: Svetlana Pakhomova ; reviewers: Lesia Budnikovová, Jaroslav Džoganík. - Uzhhorod : Uzhhorod National University, 2017. - ISBN 978-617-7333-36-3, S. 63-71.

AFD  Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 12

AFD 001 Hudobná tvorba ako prostriedok prezentácie fakulty / Mazáková, Sláva = Music production as a medium of Faculty presentation, 2012.
In: Diskurzy v masmediálnych štúdiách : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Nové trendy v marketingu - Zodpovednosť v podnikaní organizovanej v Kongresovom centre SAV na Smolenickom zámku v dňoch 6. - 7. novembra 2012 / Dana Petranová, Rudolf Rybanský, Eva Vicenová. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105-439-6, S. 113-117 [CD-ROM].

AFD 002 Cirkev - základný pilier vzdelanosti / Mazáková, Sláva, 2013.
In: Quo vadis massmedia, Quo vadis marketing : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov ... / editori: Dana Petranová, Hana Pravdová ; recenzenti: Eva Odlerová, Vasko Kusin. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013. - ISBN 978-80-8105-486-0, S. 107-114 [CD-ROM].

AFD 003 Semiotický význam názvu a loga / Mazáková, Sláva = Semantic meaning of the name and logo, 2013.
In: Vrtieť psom: metafora v médiách - Megatrendy a médiá 2013 / editori zborníka: Dana Petranová, Slavomír Magál, Alexander Plencner ; recenzenti zborníka: Martin Solík, Krzysztof Gajdka. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013. - ISBN 978-80-8105-476-1, S. 73-84.

AFD 004 Ako budovať imidž vzdelávacej inštitúcie? / Mazáková, Sláva = How to build imige of educiational instutution?, 2014.
In: Globalizácia marketingu a zrútenie časopriestoru v médiách - Megatrendy a médiá 2014 / editori zborníka: Dana Petranová, Slavomír Magál, Ľudmila Čábyová ; recenzenti zborníka: Rudolf Rybanský, Andrea Sujová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2014. - ISBN 978-80-8105-585-0, S. 159-169.

AFD 005 Pokles absolventov stredných škôl - hrozba pre vysoké školy / Mazáková, Sláva = Decrease in high schol graduates is threat for colleges, 2014.
In: Quo vadis massmedia, quo vadis marketing : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov ... / editori: Dana Petranová, Hana Pravdová ; recenzenti: Ján Višňovský, Zora Hudíková. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2014. - ISBN 978-80-8105-578-2, S. 253-257 [CD-ROM].

AFD 006 Web dizajn (webová stránka pre malých podnikateľov) / Graca, Martin - Mazáková, Sláva, 2014.
In: Globalizácia marketingu a zrútenie časopriestoru v médiách - Megatrendy a médiá 2014 / editori zborníka: Dana Petranová, Slavomír Magál, Ľudmila Čábyová ; recenzenti zborníka: Rudolf Rybanský, Andrea Sujová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2014. - ISBN 978-80-8105-585-0, S. 38-49.

AFD 007 Absolventi vysokých škôl - prvok budovania imidžu školy (úspechy v oblasti inovácií) / Mazáková, Sláva = College graduates - factor of school image building (successes in the area of in[n]ovations), 2014.
In: Marketing Identity 2014 : Inovácie v marketingu a komunikácii & Inovácie v médiách / editori: Alena Kusá, Dušan Pavlů ; recenzenti: Ľudmila Čábyová, Ondřej Roubal. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2014. - ISBN 978-80-8105-667-3, S. 135-144.

AFD 008 Implementation of mobile applications in education and possibilities of their use in media education / Vrabec, Norbert - Graca, Martin - Mazáková, Sláva, 2015.
In: Megatrends and Media : Media Farm - Totems and Taboo / Dana Petranová, Slavomír Magál (eds.). - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2015. - ISBN 978-80-8105-720-5. - ISSN 2453-6474, S. 140-153.

AFD 009 Online nástroje propagačnej kampane / Mazáková, Sláva = Online tools of promotional campaign, 2015.
In: Marketing identity 2015 : Digitálny marketing & Digitálny spotrebiteľ : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Kongresové centrum SAV, Smolenický zámok 10. - 11. november 2015 / editori: Zuzana Bezáková, Alena Kusá, Anna Zaušková ; recenzenti: Peter Murár, Václav Kupec. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2015. - ISBN 978-80-8105-778-6, S. 65-71.

AFD 010 Médiá ako prostriedok tvorby imidžu vysokých škôl / Gracová, Sláva, 2016.
In: Megatrendy a médiá 2016: Kritika v médiách, kritika médií II : médiá a spoločnosť : médiá a politika / editori zborníka: Dana Petranová, Juliána Mináriková, Dáša Mendelová ; recenzenti zborníka: Martin Solík, Zuzana Palovičová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2016. - ISBN 978-80-8105-798-4, S. 281-286.

AFD 011 Meno školy ako značka / Gracová, Sláva = School name as a brand, 2016.
In: Marketing Identity 2016 : značky, ktoré milujeme : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Kongresové centrum SAV, Smolenický zámok 8. - 9. november 2016 / editori: Vladimíra Jurišová, Martin Klementis, Jana Radošinská. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2016. - ISBN 978-80-8105-839-4, S. 28-37.

AFD 012 Vývoj a tvorba metodických materiálov pre praktickú časť výučby v predmete Audiovizuálna tvorba / Gracová, Sláva, 2017.
In: Megatrendy a médiá 2017: Budúcnosť médií II. : budúcnosť mediálnej výchovy : budúcnosť marketingu v kontexte médií / editori zborníka: Dana Petranová, Dáša Mendelová, Jana Radošinská ; recenzenti zborníka: Ján Višňovský, Zuzana Palovičová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2017. - ISBN 978-80-8105-863-9, S. 32-39.

BED  Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (do roku 2012)
Počet záznamov: 2

BED 001 Reklama na Deň otvorených dverí FMK UCM v Trnave / Buricová, Radmila - Mazáková, Sláva - Šimončič, Marek, 2011.
In: Zborník prác z fakultnej študentskej vedecko-odbornej a umeleckej konferencie 2011 / editori: Dana Petranová, Hana Pravdová ; zostavovateľ: Anna Štefančiková. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. - ISBN 978-80-8105-263-7, S. 474-477.

BED 002 Reklama na DOD FMK / Buricová, Radmila - Mazáková, Sláva - Šimončič, Marek, 2012.
In: Zborník z medziuniverzitnej ŠVOaUK : zborník z medziuniverzitnej ŠVOaUK organizovanej Fakultou masmediálnej komunikácie UCM v Trnave dňa 1. 12. 2011 v priestoroch Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave / Dana Petranová, Hana Pravdová ; recenzenti: Ján Višňovský, Eva Odlerová. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105-385-6, S. 64-68 [CD-ROM].

BEF  Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
Počet záznamov: 1

BEF 001 Budovanie pozitívneho imidžu vybraného subjektu / Dlouhá, Janette - Mazáková, Sláva, 2015.
In: ŠVOaUK 2015 : zborník príspevkov zo študentskej vedeckej odbornej a umeleckej konferencie zo dňa 26. marca 2015 / zostavovatelia: Imrich Jenča, Rudolf Rybanský ; interný recenzent: Daniela Kollárová, Juliána Mináriková. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2015. - ISBN 978-80-8105-690-1, S. 157-187 [CD-ROM].

Predmety

  • Audiovizuálna tvorba – 1. Bc. AMES, KOMU, MARK, TEDI
  • Filmová a televízna tvorba pre deti a mládež – 3. Bc. AMES
  • Marketing a public relations vzdelávacích inštitúcií

Projekty

KEGA – Materiálno-didaktická podpora výučby mediálnej výchovy prostredníctvom školiaceho mediálneho strediska na FMK UCM

Pobyty

Univerzita Luciana Blaga, Sibiu, Rumunsko

Oznamy