Mgr. Alžbeta Jánošíková

externá doktorandka

Magisterka Jánošíková je súčasťou fakulty od roku 2015, absolvovala tu Bc. a Mgr. štúdium v študijnom programe masmediálna komunikácia. Bakalársku prácu venovala problematike ochrany autorských diel a na magisterskom stupni sa zase zaujímala o sociálnu sieť Instagram a jeho prezentácii ženskej krásy, za ktorú získala aj Cena dekana FMK. Momentálne je študentkou externého doktorandského štúdia na „alma mater“

Vo svojom vedeckom skúmaní sa orientuje primárne na online komunikáciu na digitálnych platformách a ich vplyvu na spoločensko-politickú obec. Medzi jej ďalšie vedecké záujmy patria súčasné trendy sociálnych sietí a medializovanie kyberkultúry (napr. non-fungible-token diela). Na FMK pôsobí ako externá doktorandka, školiteľka a oponentka bakalárskych prác. Pod odborným vedením docenta Vrabca vyučuje predmet dátová gramotnosť.

V minulosti pôsobila v univerzitnom časopise Atteliér a v onlinovom médiu Gaudeo.sk ako redaktorka. V profesijnom živote pracovala na pozícii editorky v spoločnosti Startitup, neskôr ako šéfredaktorka webového portálu Fitshaker. Založila online magazín pre ženy Ženuškáreň a napísala publikáciu pre ženy Tvoja kniha do kabelky. Neskôr prehĺbila svoje znalosti o online marketing a kybernetickú bezpečnosť, ktoré zužitkovala ako marketingová manažérka pre mesto Bratislava (oblasť Trhoviská Ružinov). Podieľala sa aj na tvorbe marketingovej podpory pre Vysokú školu medzinárodných a verejných vzťahov v Prahe. V neposlednom rade sa venuje charitatívnej činnosti pre neziskovú organizáciu Učiteľské noviny, v ktorej zastáva pozíciu šéfredaktora.

Oblasti záujmu: elektronické médiá, online komunikácia, sociálne siete, NFT (non-fungible-token) diela, temporalita sociálnych sietí, digitálne platformy a ich využitie v politickej sfére, kybernetická bezpečnosť. 

 

Publikácie

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 

Politická manipulácia na sociálnych sieťach / Alžbeta Jánošíková, 2022. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science Core Collection. In: Quo Vadis, Massmedia Quo Vadis marketing / editors: L.Magálová, M. Macák, P. Kolenčík. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2022. - ISBN 978-80-572-0252-3, s. 240-265.

NFT ako súčasný trend v digitálnom umení v kontexte online komunikácie / Norbert Vrabec, Alžbeta Jánošíková, 2022. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science Core Collection. In: Marketing Identity: Metaverse je nový vesmír / editors: M. Prostináková Hossová, L. Labudová, M. Martovič . - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2022. - ISBN 978-80-572-0294-3, s. 219-227.

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Prozumenti a ich prezentácia vojny na Ukrajine na sociálnych sieťach  / Alžbeta Jánošíková, 2022. In: QUAERE 2022 : recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů / [bez zostavovateľa]. - 1. vyd. - Hradec Králové : Magnanimitas akademické sdružení, 2022. - ISBN 978-80-87952-36-8 (online), s. 86-92 [online].

Predmety

  • dátová gramotnosť - 1. Bc. AMES
  •  

    Projekty

  • LoGaSET - spôsob edukácie seniorov v oblasti dotykových telefónov a mobilných aplikácií s dôrazom na gamifikáciu
  • Ocenenia

  • Cena dekana za diplomovú prácu “Vnímanie krásy na sociálnej sieti Instagram”
  • Oznamy