Mgr. Marija Hekelj, PhD.

odborná asistentka

Mgr. Marija Hekelj, PhD.

Konzultačné hodiny:

Nám. J. Herdu, m.č. 101b IMEC.

streda, 09.00 - 11.00 hod.

V roku 2019 obhájila na FMK dizertačnú prácu s názvom Globalizačné trendy v televíznej tvorbe pre deti a mládež pod vedením doc. Mgr. Norberta Vrabca,PhD. Vo výskumnej činnosti sa zaoberá detskou televíznou tvorbou, ale aj reklamou zameranou na detského diváka, mediálnou výchovou, globalizáciou ale aj médiami Slovákov žijúcich v zahraničí.

Doktorka Hekelj vyučuje predmety žurnalistické žánre a globalizáciu medií a mediálneho priemyslu. Je členkou redakcie vedeckého časopisu MLAR, ktorý vychádza na katedre mediálnej výchovy, ďalej je členkou organizačného výboru medzinárodných vedeckých konferencií Megatrendy a médiá a Marketing identity a podieľa sa na viacerých projektoch, grantovej činnosti. Má na starosti knižnicu IMEC. Zúčastňuje sa vedeckých konferencií ako doma tak i v zahraničí.

Oblasti záujmu: detský televízny divák, trendy v televíznej tvorbe pre deti a mládež, mediálna výchova, médiá Slovákov žijúcich v zahraničí.

 

 

Publikácie

AFC  Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 2

AFC 001 Reklama zameraná na detského diváka / Hekelj, Marija = Advertisement focused on the child viewer, 2016.
In: MMK 2016 : Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference. Ročník VII. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2016. - ISBN 978-80-87952-17-7, S. 255-259 [CD-ROM].

AFC 002 Súčasný stav mediálnej výchovy na základných školách v Košickom kraji / Hekelj, Marija = The current situation of media education in elementary schools in the Košice region, 2017.
In: Communication Towards the Prosperity of the Slovakia-Ukraine Cross-Border Region (COPESU) : Conference Proceedings from International Scientific Conference 7th April 2017 Uzhhorod National University Ukraine / editor: Svetlana Pakhomova ; reviewers: Lesia Budnikovová, Jaroslav Džoganík. - Uzhhorod : Uzhhorod National University, 2017. - ISBN 978-617-7333-36-3, S. 72-77.

AFD  Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 5

AFD 001 Personal distribution models of periodicals of Slovaks living abroad / Vrabec, Norbert - Hekelj, Marija, 2016.
In: Marketing Identity : Brands we love - part I. : Conference Proceedings from International Scientific Conference 8th - 9th November 2016, Congress Hall of the Slovak Academy of Sciences, Smolenice, Slovak Republic / editors: Dana Petranová, Jozef Matúš, Dáša Mendelová. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2016. - ISBN 978-80-8105-840-0. - ISSN 1339-5726, S. 391-396.

AFD 002 Aktuálny stav televíznych programových služieb určených pre detského a dospievajúceho percipienta v podmienkach Slovenskej republiky / Vrabec, Norbert - Hekelj, Marija, 2017.
In: Megatrendy a médiá 2017: Budúcnosť médií II. : budúcnosť mediálnej výchovy : budúcnosť marketingu v kontexte médií / editori zborníka: Dana Petranová, Dáša Mendelová, Jana Radošinská ; recenzenti zborníka: Ján Višňovský, Zuzana Palovičová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2017. - ISBN 978-80-8105-863-9, S. 127-143.

AFD 003 Digital games as an integral part of the online presentation of TV channels for children and adolescents / Vrabec, Norbert - Hekelj, Marija, 2017.
In: Marketing Identity : Online rules - part I. : Conference Proceedings from International Scientific Conference 7th - 8th November 2017 Congress Hall of the Slovak Academy of Sciences, Smolenice, Slovak Republic / editors: Dana Petranová, Rudolf Rybanský, Dáša Mendelová. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2017. - ISBN 978-80-8105-917-9. - ISSN 1339-5726, S. 426-436.

AFD 004 Global trends in advertisement industry focused on child spectator / Vrabec, Norbert - Hekelj, Marija, 2017. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science.
In: Globalization and Its Socio-Economic Consequences : 17th International Scientific Conference : Proceedings / edited by Tomas Kliestik ; reviewed by Viera Bartosova, Jaroslav Belas. - Zilina : ZU - University of Zilina, 2017. - ISBN 978-80-8154-212-1, S. 2935-2942.

AFD 005 Verbálne prostriedky persuázie a manipulácie v spravodajstve Nový čas / Hekelj, Marija = Verbal Means of Persuation and Manipulation in Journal Press Nový Čas, 2017.
In: Quo vadis massmedia, Quo vadis marketing : zborník z vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov ... / editori: Ľudmila Čábyová, Peter Velický ; recenzenti: Jana Samáková, Zuzana Bezáková. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2017. - ISBN 978-80-8105-878-3, S. 48-56 [CD-ROM].

GII  Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
Počet záznamov: 1

GII 001 Študenti FMK odložili mobilné telefóny a strávili 48 hodín bez médií / Hossová, Monika - Hekelj, Marija, 2017.
In: Media Literacy Student Magazine. - ISSN 1339-6692, Roč. 4, č. 1 (2017), s. 39.

Predmety

Projekty

Pobyty

Redakcia Život Krakow pod vedením Mgr. Milica Majeriková Molitoris,PhD.

Inštitút komunikačných štúdií a žurnalistiky na fakulte Sociálnych vied, Karlova Univerzita v Prahe, pod vedením Prof. Martina Štolla, Ph.D.

Ocenenia

  • žurnalistické žánre - 2. Bc AMES

  • globalizácia medií a mediálneho priemyslu - 2. Mgr AMES

Oznamy