Mgr. Marija Mihalek, PhD.

odborná asistentka

V roku 2019 obhájila na FMK dizertačnú prácu s názvom Globalizačné trendy v televíznej tvorbe pre deti a mládež pod vedením doc. Mgr. Norberta Vrabca, PhD. Vo výskumnej činnosti sa zaoberá detskou televíznou tvorbou, ale aj reklamou zameranou na detského diváka, mediálnou výchovou, globalizáciou ale aj médiami Slovákov žijúcich v zahraničí.

Doktorka Hekelj vyučuje predmety žurnalistické žánre, princípy analýz mediálnych komunikátov a globalizácia médií a mediálneho priemyslu. Je členkou redakcie vedeckého časopisu MLAR, ktorý vychádza na Katedre mediálnej výchovy, ďalej je členkou organizačného výboru medzinárodných vedeckých konferencií Megatrendy a médiá a Marketing Identity a podieľa sa na viacerých projektoch a grantovej činnosti. Má na starosti knižnicu IMEC. Zúčastňuje sa vedeckých konferencií ako doma tak i v zahraničí.

Oblasti záujmu: detský televízny divák, trendy v televíznej tvorbe pre deti a mládež, mediálna výchova, médiá Slovákov žijúcich v zahraničí.

 

Publikácie

AFC  Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 2

AFC 001 Reklama zameraná na detského diváka / Hekelj, Marija = Advertisement focused on the child viewer, 2016.
In: MMK 2016 : Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference. Ročník VII. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2016. - ISBN 978-80-87952-17-7, S. 255-259 [CD-ROM].

AFC 002 Súčasný stav mediálnej výchovy na základných školách v Košickom kraji / Hekelj, Marija = The current situation of media education in elementary schools in the Košice region, 2017.
In: Communication Towards the Prosperity of the Slovakia-Ukraine Cross-Border Region (COPESU) : Conference Proceedings from International Scientific Conference 7th April 2017 Uzhhorod National University Ukraine / editor: Svetlana Pakhomova ; reviewers: Lesia Budnikovová, Jaroslav Džoganík. - Uzhhorod : Uzhhorod National University, 2017. - ISBN 978-617-7333-36-3, S. 72-77.

AFD  Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 5

AFD 001 Personal distribution models of periodicals of Slovaks living abroad / Vrabec, Norbert - Hekelj, Marija, 2016.
In: Marketing Identity : Brands we love - part I. : Conference Proceedings from International Scientific Conference 8th - 9th November 2016, Congress Hall of the Slovak Academy of Sciences, Smolenice, Slovak Republic / editors: Dana Petranová, Jozef Matúš, Dáša Mendelová. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2016. - ISBN 978-80-8105-840-0. - ISSN 1339-5726, S. 391-396.

AFD 002 Aktuálny stav televíznych programových služieb určených pre detského a dospievajúceho percipienta v podmienkach Slovenskej republiky / Vrabec, Norbert - Hekelj, Marija, 2017.
In: Megatrendy a médiá 2017: Budúcnosť médií II. : budúcnosť mediálnej výchovy : budúcnosť marketingu v kontexte médií / editori zborníka: Dana Petranová, Dáša Mendelová, Jana Radošinská ; recenzenti zborníka: Ján Višňovský, Zuzana Palovičová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2017. - ISBN 978-80-8105-863-9, S. 127-143.

AFD 003 Digital games as an integral part of the online presentation of TV channels for children and adolescents / Vrabec, Norbert - Hekelj, Marija, 2017.
In: Marketing Identity : Online rules - part I. : Conference Proceedings from International Scientific Conference 7th - 8th November 2017 Congress Hall of the Slovak Academy of Sciences, Smolenice, Slovak Republic / editors: Dana Petranová, Rudolf Rybanský, Dáša Mendelová. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2017. - ISBN 978-80-8105-917-9. - ISSN 1339-5726, S. 426-436.

AFD 004 Global trends in advertisement industry focused on child spectator / Vrabec, Norbert - Hekelj, Marija, 2017. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science.
In: Globalization and Its Socio-Economic Consequences : 17th International Scientific Conference : Proceedings / edited by Tomas Kliestik ; reviewed by Viera Bartosova, Jaroslav Belas. - Zilina : ZU - University of Zilina, 2017. - ISBN 978-80-8154-212-1, S. 2935-2942.

AFD 005 Verbálne prostriedky persuázie a manipulácie v spravodajstve Nový čas / Hekelj, Marija = Verbal Means of Persuation and Manipulation in Journal Press Nový Čas, 2017.
In: Quo vadis massmedia, Quo vadis marketing : zborník z vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov ... / editori: Ľudmila Čábyová, Peter Velický ; recenzenti: Jana Samáková, Zuzana Bezáková. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2017. - ISBN 978-80-8105-878-3, S. 48-56 [CD-ROM].

GII  Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
Počet záznamov: 1

GII 001 Študenti FMK odložili mobilné telefóny a strávili 48 hodín bez médií / Hossová, Monika - Hekelj, Marija, 2017.
In: Media Literacy Student Magazine. - ISSN 1339-6692, Roč. 4, č. 1 (2017), s. 39.

Predmety

  • žurnalistické žánre - 2. Bc AMES

  • globalizácia médií a mediálneho priemyslu - 2. Mgr AMES

  • princípy analýz mediálnych komunikátov - 3. Bc. KOMU

Projekty

Projekt EU Fact Check

KEGA: Materiálno-didaktická podpora výučby mediálnej výchovy prostredníctvom školiaceho mediálneho strediska na FMK UCM

Pobyty

Redakcia Život Krakow pod vedením Mgr. Milica Majeriková Molitoris,PhD.

Inštitút komunikačných štúdií a žurnalistiky na fakulte Sociálnych vied, Karlova Univerzita v Prahe, pod vedením Prof. Martina Štolla, Ph.D.

Univerzita v Lubljanje, Fakulta sociálnych vied, pod vedením Nadia Vissers

Ocenenia

Oznamy