Mgr. Magdaléna Balážiková, PhD.

odborná asistentka

Doktorka Magdaléna Balážiková vyštudovala odbor Masmediálne štúdiá na FF UKF v Nitre a v roku 2014 v ňom získala doktorát s dizeračnou prácou Percepcia komunikácie vybranými cieľovými skupinami v oblasti bankovníctva. Od akademického roka 2015/2016 pôsobí na FMK ako odborná asistentka. Svoj akademický záujem sústredí na oblasti aplikovanej psychológie, predovšetkým psychológie marketingovej komunikácie a médií a psychológie digitálnych hier, špeciálne na prieniky kognitívnej psychológie (pozornosť, vnímanie, kognitívne skreslenia) do týchto oblastí. Zaujíma sa aj o aktuálne metódy spotrebiteľského výskumu a výskumu digitálnych hier, napríklad aj o neuromarketing ako o stret poznatkov a techník skúmania ľudského mozgu so sférou spotrebiteľského rozhodovania. Absolvovala pedagogické mobility na Uniwersytet Ekonomiczny v Katowiciach a Lucian Blaga University v Rumunsku.

Oblasti záujmu:  psychológia reklam, psychológia médií, psychológia digitálnych hier, psychológia farieb, psychológia komunikácie, marketingová komunikácia, marketingový výskum, neuromarketing, výskum digitálnych hier.

 

Publikácie

ACB Úvod do psychológie marketingovej komunikácie / Magdaléna Balážiková ; recenzenti: Eva Fandelová, Jaroslav Světlík. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2021. - 110 s. - ISBN 978-80-572-0203-5. 

AAA Celebrity v sociálnej reklame I. : (sociálny marketing, celebrity a hodnoty) / Zuzana Bačíková a kol ; odborní recenzenti: Štefan Gero, Ľudmila Nagyová. - 1. vyd. - Praha : Verbum, 2017. - 206 s. - ISBN 978-80-87800-36-2. 

ABC Emoce / Magdaléna Kačániová, Jaroslav Světlík, 2017. In: Reklama : teorie, koncepce, modely / Jaroslav Světlík a kolektiv ; recenze: Lenka Kauerová, Jaroslav Kita, Krzysztof Gajdka. - 1. vyd. - Rzeszow : WSIZ, 2017. - ISBN 978-83-64286-71-1, s. 139-163. 

ABC Vnímání / Magdaléna Kačániová, 2017. In: Reklama : teorie, koncepce, modely / Jaroslav Světlík a kolektiv ; recenze: Lenka Kauerová, Jaroslav Kita, Krzysztof Gajdka. - 1. vyd. - Rzeszow : WSIZ, 2017. - ISBN 978-83-64286-71-1, s. 89-108.

ABC Barvy / Magdaléna Kačániová, 2017. In: Reklama : teorie, koncepce, modely / Jaroslav Světlík a kolektiv ; recenze: Lenka Kauerová, Jaroslav Kita, Krzysztof Gajdka. - 1. vyd. - Rzeszow : WSIZ, 2017. - ISBN 978-83-64286-71-1, s. 451-464.

ADM Resurrection of evolutionary psychology in gaming: How can old principles contribute a new domain / Magdaléna Balážiková, Zdenko Mago, 2021. In: AD ALTA : Journal of Interdisciplinary Research. - ISSN 1804-7890, Roč. 11, č. 2 (2021), s. 171-176.

ADF Real-Life Frustration from Virtual Worlds: The Motivational Potential of Frustration / Magdaléna Balážiková, 2019. In: Acta Ludologica. - ISSN 2585-8599, Roč. 2, č. 1 (2019), s. 56-68.

Predmety

 • psychologické a etické aspekty reklamy – 3. Bc. MARK
 • sociologické a psychologické pôsobenie hier – 2. Mgr. TEDI
 • metódy výskumu a práca s dátami – 2. Bc. TEDI
 • výskum médií a počítačových hier – 1. Mgr. TEDI
 • psychológia a sociológia komunikácie – 1. Bc. TEDI
 • Projekty

  KEGA 023UCM-4/2020 Rozvoj digitálnoherných štúdií a dizajnu

  Pobyty

  Universytet Ekonomiczny w Katowiciach, Katowice, Poľsko

  Lucian Blaga University, Sibiu, Rumunsko

  Ocenenia

  Oznamy