Mgr. Magdaléna Balážiková, PhD.

odborná asistentka

Katedra digitálnych hier

Konzultačné hodiny:

Pondelok 12:05 - 13:35 hod., Skladová, č. d. 209

Web: https://ucm-sk.academia.edu/MagdalenaKacaniova

Doktorka Magdaléna Balážiková vyštudovala odbor Masmediálne štúdiá na FF UKF v Nitre a v roku 2014 v ňom získala doktorát s dizeračnou prácou Percepcia komunikácie vybranými cieľovými skupinami v oblasti bankovníctva. Od akademického roka 2015/2016 pôsobí na FMK ako odborná asistentka. Svoj akademický záujem sústredí na oblasti aplikovanej psychológie, predovšetkým psychológie marketingovej komunikácie a médií a psychológie digitálnych hier, špeciálne na prieniky kognitívnej psychológie (pozornosť, vnímanie, kognitívne skreslenia) do týchto oblastí. Zaujíma sa aj o aktuálne metódy spotrebiteľského výskumu, napríklad aj o neuromarketing ako o stret poznatkov a techník skúmania ľudského mozgu so sférou spotrebiteľského rozhodovania. Absolvovala pedagogické mobility na Uniwersytet Ekonomiczny v Katowiciach a Lucian Blaga University v Rumunsku.

Oblasti záujmu:  psychológia reklam, psychológia médií, psychológia digitálnych hier, psychológia farieb, psychológia komunikácie, marketingová komunikácia, marketingový výskum, neuromarketing.

 

Publikácie

KAČÁNIOVÁ, M. – VARGOVÁ, V. 2014. EEG ako nástroj marketingového výskumu. In: Analýza a výskum v marketingovej komunikáci. Nitra : UKF, 2014. ISBN 978-80-558-0625-9.

KAČÁNIOVÁ, M. - SZABOVÁ, E. 2014. Perception of International Web Pages: A Group Administration of Repertory Grid Technique. In Studia Ekonomiczne: Zeszyty Naukowe, 205/2014. ISSN 2083-8611.

KAČÁNIOVÁ, M. 2014. The Application of Repertory Grid in Marketing Communication:  Focus on Perception of Advertising and Gender Stereotypes In: (Ko)media: (Ko)munikacja, (ko)operacja, (ko)ntestacja. Poľsko: Wydawnictwo naukowe UNIKAT-2, 2014. ISBN 978-83-62314-88-1.

KAČÁNIOVÁ, M. 2013. Factors influencing perception of marketing communication. In: QUAERE 2013 : sborník z interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů, Hradec Králové 20.-24.5.2013. - Hradec Králové:Magnanimitas, 2013. ISBN 9788090524378.

SPÁLOVÁ, L. - FICHNOVÁ, K. - MIKULÁŠ, P. - KAČÁNIOVÁ, M. 2013. Gender Aspects of Formal and Informal Political Party Leader Perceptions: A Case Study Regarding Premature Election Campaign of SDKU-DS in Slovakia In EUTIC 2012: Publics et Practiques médiatiques. Francúzsko: Centre du recherche sur les médiations, 2013. ISBN 978-2-7466-5447-1.s.

SPÁLOVÁ, L. - POLAKEVIČOVÁ, I. - KAČÁNIOVÁ, M. 2013. Stereotypizácia homosexuálneho diskurzu v mediálnom prostredí na príklade tanečnej súťaže Let´s Dance 2011 In: Internetová komunikácia, príležitosti a riziká. Banská Bystrica : Belianum, 2013. - ISBN 978-80-557-0599-6,

KAČÁNIOVÁ, M. 2012. Kognitívne skreslenia a ich vplyv z pohľadu marketingovej komunikácie In: (KO)MÉDIÁ - vědecký sborník z mezinárodní vědecké konference, Praha 11. října 2012. Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2013. ISBN 978-80-7408-067-8.

FANDELOVÁ, E. - KAČÁNIOVÁ, M. 2012. Analýza aktuálnych trendov marketingovej komunikácie - neuromarketing. In: Analýza a výskum v marketingovej komunikácii: monografia odborných a vedeckých štúdií. Nitra: FF UKF, 2012. ISBN 978-80-558-0046-2.

KAČÁNIOVÁ, M. 2012. Neurorevolúcia vo výskume spotrebiteľského správania. In: Nové výzvy masmediálnej a marketingovej komunikácie 2011. Nitra : UKF, 2012. ISBN 978-80-558-0116-2.

POLAKEVIČOVÁ, I. - KAČÁNIOVÁ, M. 2012. Spoločenské konštruovanie homosexuality a homosexuálny diskurz v tanečnej súťaži Let´s dance In: Megatrendy a médiá 2012 - Nové diskurzy mediálnych štúdií: zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Trnava : UCM, 2012. ISBN 978-80-8105-391-7.

Predmety

  • Psychológia reklamy – 3. Bc MARK
  • Psychológia a sociológia komunikácie – 1. Bc TEDI
  • Psychologické a sociologické pôsobenie hier – 1. Bc a 2. bc. TEDI
  • Psychologická propedeutika – 1. Bc AMES
  • Kultúra riešenia konfliktov I. a II. – 2. Bc KOMU/ MARK

Projekty

KEGA 023UCM-4/2020 Rozvoj digitálnoherných štúdií a dizajnu

Pobyty

Universytet Ekonomiczny w Katowiciach, Katowice, Poľsko

Lucian Blaga University, Sibiu, Rumunsko

Ocenenia

Oznamy