Mgr. Karin Kubíková

denný doktorand

Katedra masmediálnej komunikácie

Konzultačné hodiny:

Jama, JC 104

streda, 7.30 - 9.00 hod.

Magisterka Karin Kubíková pôsobí na fakulte ôsmy rok a absolvovala tu všetky stupne vysokoškolského štúdia. Vo svojej vedeckej činnosti sa venuje transformácii a prezentácii novinárskych celkov v kontexte vývoja informačných a komunikačných technológií.

Je spoluautorkou vysokoškolskej učebnice Vývoj a inovácie v súčasnej praxi onlinového novinárstva. Sleduje a skúma najmä aktuálne trendy, zmeny a ich vplyv na onlinovú žurnalistiku. Na FMK UCM je súčasťou propagačnej skupiny, ktorá je zodpovedná za reklamné a PR kampane pre nábor nových študentov. Je lektorkou projektu LoGaSET, ktorá sa venuje edukácii seniorov v oblasti implementácie smartfónov do bežného života.

V minulosti pôsobila v študentskom rádiu Aetter ako redaktorka, neskôr ako šéfredaktorka, v súčasnosti poskytuje študentom možnosť konzultácií k spravodajským rozhlasovým vysielaniam.  V minulosti pracovala v Rádiu Expres ako redaktorka spravodajstva, pol roka pôsobila vo vydavateľstve News and Media Holding na pozícii online content manager. Zároveň sa venuje viacerým lokálnym a celoslovenským projektom, kde pôsobí na funkcii PR a tvorbe content marketingu.

Oblasti záujmu: rozhlasové spravodajstvo, onlinová žurnalistika, nové trendy v médiách.

 

Publikácie

AFC  Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 2

AFC 001 Vplyv emócií ako manipulačný prvok médií na internete / Kubíková, Karin = Effect of emotions as the maneuvering element of the digital media, 2016.
In: MMK 2016 : Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference. Ročník VII. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2016. - ISBN 978-80-87952-17-7, S. 243-248 [CD-ROM].

AFC 002 Vývoj onlinovej žurnalistiky v prihraničnom regióne / Kubíková, Karin = The development of online journalism in the frontier region, 2017.
In: Communication Towards the Prosperity of the Slovakia-Ukraine Cross-Border Region (COPESU) : Conference Proceedings from International Scientific Conference 7th April 2017 Uzhhorod National University Ukraine / editor: Svetlana Pakhomova ; reviewers: Lesia Budnikovová, Jaroslav Džoganík. - Uzhhorod : Uzhhorod National University, 2017. - ISBN 978-617-7333-36-3, S. 144-148.

AFD  Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 4

AFD 001 Nástroje sociálnych médií v onlinovej žurnalistike / Kubíková, Karin = Tools of the social media in the online journalism, 2016.
In: Marketing Identity 2016 : značky, ktoré milujeme : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Kongresové centrum SAV, Smolenický zámok 8. - 9. november 2016 / editori: Vladimíra Jurišová, Martin Klementis, Jana Radošinská. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2016. - ISBN 978-80-8105-839-4, S. 250-257.

AFD 002 Objektivita informácií na internete / Kubíková, Karina = The Objectivity of Information on the Internet, 2017.
In: Quo vadis massmedia, Quo vadis marketing : zborník z vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov ... / editori: Ľudmila Čábyová, Peter Velický ; recenzenti: Jana Samáková, Zuzana Bezáková. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2017. - ISBN 978-80-8105-878-3, S. 84-89 [CD-ROM].

AFD 003 Perspectives of the online media market development in Slovakia / Kubíková, Karina, 2017.
In: Marketing Identity : Online rules - part I. : Conference Proceedings from International Scientific Conference 7th - 8th November 2017 Congress Hall of the Slovak Academy of Sciences, Smolenice, Slovak Republic / editors: Dana Petranová, Rudolf Rybanský, Dáša Mendelová. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2017. - ISBN 978-80-8105-917-9. - ISSN 1339-5726, S. 127-134.

AFD 004 Prezentácia novinárskych celkov v procese informačných a komunikačných technológií / Kubíková, Karina, 2017.
In: Megatrendy a médiá 2017: Budúcnosť médií I. : budúcnosť mediálnej terminológie : budúcnosť vplyvu médií / editori zborníka: Dana Petranová, Martin Solík, Juliána Mináriková ; recenzenti zborníka: Jana Radošinská, Krzysztof Gajdka. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2017. - ISBN 978-80-8105-862-2, S. 137-150.

EDI  Recenzie v časopisoch a zborníkoch
Počet záznamov: 1

EDI 001 Mediálna zábava v 21. storočí / Kubíková, Karin = Media entertainment in the 21st century, 2017.
In: Otázky žurnalistiky. - ISSN 0322-7049, Roč. 60, č. 1-2 (2017), s. 94-96.
Rec na: Mediálna zábava v 21. storočí / Jana Radošinská. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2016. - ISBN 978-80-8105-793-9.

Predmety

  • Organizácia mediálnych podujatí - VZME
  • Tréning komunikácie s médiami - VZME
  • Marketing a PR vo vzdelávacích inštitúciách - AMES
  • Mediálny ateliér - rozhlas - KOMU
  • Oznamy