doc. Ing. Janka Beresecká, PhD.

docentka

Ukončila doktorandské štúdium a habilitačné konanie na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre v odbore masmediálne štúdiá.  Do doby pôsobenia mimo akademickej pôdy získavala odborné skúseností a zručnosti z oblasti plánovania, riadenia, koordinovania, kontroly vo výskumnej činnosti pri výkone iných pracovných pozícií u subjektov verejnej správy na národnej a regionálnej úrovni. Dlhoročné praktické skúsenosti z manažovania verejných subjektov, výskumných tímov a nadobudnuté  empirické poznanie v súčasnosti integruje holistickým prístupom do vyučovacieho procesu v akademickom prostredí.   

Vo vedeckých aktivitách zohľadňuje inter-, multi- a transdisciplinaritu v terciárnom súkromnom a verejnom sektore z pohľadu marketingu, marketingovej komunikácie, manažmentu či ekonomiky. V akademickom prostredí viedla projekty KEGA, APVV a participovala na projektoch VEGA, KEGA, APVV, MVTS, MVP. Publikovala viac ako 106 publikačných  výstupov, absolvovala vedecké a prednáškové pobyty v Poľsku a Českej republike, zabezpečovala domáce a zahraničné pozvané prednášky pre súkromný a verejný sektor na národnej a regionálnej úrovni.

Je členkou Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied, členkou predsedníctva a členkou Odboru ekonomiky a manažmentu SAPV, držiteľkou Osvedčenia o zápise ochrannej známky, periodicky členkou medzinárodných vedeckých výborov konferencií,  členkou výboru pre technický program EAI, členkou medzinárodných vedeckých rád časopisov, hodnotiteľkou projektov KEGA, VEGA. Bola predsedníčkou komisie pre vedecko-technický rozvoj Slovenskej republiky „Zlatý kosák“, členkou Monitorovacieho výboru pre Program rozvoja vidieka SR, prezidentkou Medzinárodného filmového festivalu „Agrofilm“. Medzi najvýznamnejšie uznanie patria ocenenia od OEaM SAPV, FEŠRR SPU v Nitre, FPV UKF v Nitre, Union of European Academies for Science Applied to Agriculture, Food and Nature (UEAA A).       

 

Publikácie

The impact of top management education on the socially responsible management of local government in the context of investment development [elektronický zdroj] / Janka Beresecká ... [et al.]. -- ilustr., tab. -- Popis urobený 16.1.2023. -- Vydané v rámci projektu APVV-21-0363, VEGA 1/0514/20.In: Entrepreneurship and Sustainability Issues. -- ISSN 2345-0282. -- Vol. 10, no. 2 (2022), s. 608-622. -- 10.9770/jesi.2022.10.2(38). -- 000908887300038. Typ výstupu: ADM.  Indexované v: Wos

Social responsibility in local government [elektronický zdroj] / Martin Hronec, Janka Beresecká, Štefan Hronec ; recenzenti Monika Hudáková, Alena Andrejovská. -- 1st. ed. -- Praha : Wolters Kluwer ČR, 2022. -- 125 s., ilustr. -- Vydané v rámci projektu APVV-21-0363,  VEGA 1/0514/20. -- ISBN : 978-80-7676-579-5. Typ výstupu: AAA.

Cooperation between municipalities and the private sector in the field of tourism / Janka Beresecká, Viera Papcunová. -- ilustr., tab. -- VEGA 1/0407/18.In: Scientific papers of the University of Pardubice. -- ISSN 1211-555X. -- Vol. 28, no. 4 (2020), article number 1074. -- 10.46585/sp28041074. Typ výstupu: ADM. Indexované v: SCOPUS

Economic pragmatism in the responsible management of local government [elektronický zdroj] / Štefan Hronec, Janka Beresecká, Jana Hroncová Vicianová, Martin Hronec ; Judita Táncošová, Oldřich Hájek, Katarzyna Szczepańska-Woszcyna. -- 1st ed. -- Praha : Wolters Kluwer ČR, 2021. -- 191 s. : ilustr., tab. -- Vydané v rámci projektu  VEGA 1/0514/20. -- ISBN : 978-80-7676-246-6. Typ výstupu: AAA.

Safety and corporative communications in rural accommodation facilities located in rural areas / Janka Beresecká, Jaroslav Kapusniak. -- grafy, ilustr., tab.In: Environmental and safety aspects of renewable materials and energy sources. -- 1. vyd.. -- 533 s.. -- 978-3-03835-198-6 (brož.). -- Dürnten-Zürich : Trans Tech Publications, 2014. -- Advanced materials research. -- S. 526-533. Typ výstupu: AEC. Indexované v: SCOPUS

Marketingové aktivity v konkurenčnom prostredí [elektronický zdroj] = Marketing activities in a competitive environment / Janka Beresecká. -- grafy, tab.In: XIV. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách : sborník příspěvků Bořetice, 22.-24. června 2011 = 14th International colloquium on regional sciences : conference proceedings Bořetice, June 22-24, 2011. -- Brno : Masarykova univerzita, 2011. -- 978-80-210-5513-1. -- S. 314-320. Typ výstupu: AFC. Indexované v: Wos

Regional brand in slovak tourism [elektronický zdroj] / Janka Beresecká, Ľudmila Nagyová, Dagmar Cagáňová. -- ilustr. -- KEGA 030STU-4/2018 (E-platform as basis for improving collaboration among universities and industrial enterprises in the area of education), VEGA 2/0077/19 VEGA (Work competencies in the context of Industry 4.0), H2020 project Nr. 873134 CALIPER (Linking science and research for gender equality).In: Science and Technologies for Smart Cities. -- 1st ed.. -- 476 s.. -- ISSN 1867-8211 online. -- 978-3-030-51005-3 EAI International Summit, SmartCity360. -- Cham : Springer, 2020. -- Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering, LNICST 323. -- S. 388-411. -- 10.1007/978-3-030-51005-3_32. Typ výstupu: AFC. Indexované v: SCOPUS

Marketing cestovného ruchu: praktikum - príklady dobrej praxe / Janka Beresecká, Jana Hroncová Vicianová, Radka Gejdošová, Veronika Dobiášová; recenzenti Ľudmila Nagyová, Zoltán Rózsa. -- 1. vyd. -- Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2022. -- 145 s. : ilustr., tab. -- Vydané v rámci projektu KEGA 033SPU-4/2022, APVV-21-0363. -- ISBN : 978-80-552-2544-9. Typ výstupu: BCI

Marketingová koncepcia vidieckeho turizmu v slovenskom regióne / Janka Beresecká ; recenzenti Ľudmila Nagyová, Antonín Kučera. -- 1. vyd. -- Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018. -- 146 s. : ilustr., tab. -- ISBN : 978-80-552-1926-4 (brož.). Typ výstupu: AAB

Economic pragmatism in the responsible management of local government [elektronický zdroj] / Štefan Hronec, Janka Beresecká, Jana Hroncová Vicianová, Martin Hronec ; Judita Táncošová, Oldřich Hájek, Katarzyna Szczepańska-Woszcyna. -- 1st ed. -- Praha : Wolters Kluwer ČR, 2021. -- 191 s. : ilustr., tab. -- Vydané v rámci projektu  VEGA 1/0514/20. -- ISBN : 978-80-7676-246-6. Typ výstupu: AAA

Predmety

Oznamy