Mgr. Ján Mikuš, MBA

externý doktorand

Katedra mediálnej výchovy

Konzultačné hodiny:

Magister Ján Mikuš pôsobí na FMK UCM od roku 2012, pričom absolvoval prvé dva stupne vysokoškolského štúdia. V súčasnosti je v štvrtom ročníku doktorandského štúdia.

Titul MBA – WARSAW MANAGEMENT UNIVERSITY získal na Univerzitnom inštitúte ekonomických a právnych vied v Žiline. Magister Ján Mikuš sa vo svojej vedeckej činnosti venuje formovaniu názorov u detí a mládeže. Téma dizertačnej práce: Média ako nástroj formovania názorov u detí a mládeže

Oblasť záujmu: 

 

Publikácie

AFD: Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Product placecemnt ako úspešný marketingový nástroj / Ján Mikuš, 2016

In MARVI: : Marketing a manažment vzdelávacích inštitúcií. Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2016 – ISBN 978-80-554-1278-8, S. 122 – 127 

[Mikuš Ján (100%)]

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Kyberšikana žiakov základnej školy = Cyberbullying among pupils of elementary schools / Ján Mikuš, 2019.
In: QUAERE 2019 : recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů : reviewed proceedings of the interdisciplinary scientific international conference for PhD students and assistants. Roč. 9 / [bez zostavovateľa]. - 1. vyd. - Hradec Králové : Magnanimitas akademické sdružení, 2019. - ISBN 978-80-87952-30-6, s. 769-775.
[Mikuš Ján (100%)]

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Marketingové a mediálne faktory ovplyvňujúce správanie detí = Marketing and media factors influencing behavoiur of children / Ján Mikuš, 2017.
In: Vplyv inovatívnych marketingových koncepcií na správanie vybraných trhových subjektov na Slovensku. Zborník vedeckých prác z projektu VEGA 1/0802/16 / editor: Zdenka Musová ; recenzenti príspevkov Alena Kusá, Vanda Maráková, Martina Minárová. - Banská Bystrica : Belianum, 2017. - ISBN 978-80-557-1346-5, S. 108-115.
[Mikuš Ján (100%)]

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Media use of children and youth / Ján Mikuš, 2018.
In: Quo vadis massmedia, quo vadis marketing : Conference Proceedings from the International Scientific Conference / editors: Alena Kusá, Hana Pravdová, Anna Zaušková. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2018. - ISBN 978-80-8105-973-5. - ISSN 2644-4534, S. 193-201.
Spôsob prístupu:
https://fmk.sk/download/Quo-Vadis-Massmedia-Quo-Vadis-Marketing_2018_ENG.pdf
[Mikuš Ján (100%)]

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Vplyv a dopad médií na vývoj detí = Influence and impact of media on children ́s development / Ján Mikuš, 2018.
In: MMK 2018 : Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference. Ročník IX. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2018. - ISBN 978-80-87952-27-6, S. 807-812.
[Mikuš Ján (100%)]

Predmety

  • Etické aspekty masmediálnej a marketingovej komunikácie-2. Bc a 3. Bc MARK
  • Etika v masmediálnej komunikácií-2. Bc KOMU
  • Dejiny európskej kultúry-1. Bc AMES
  • Etika nových médií-1. Bc TEDI

Oznamy