Mgr. Vladimíra Jurišová, PhD.

odborná asistentka

Katedra marketingovej komunikácie

Konzultačné hodiny:

Zborovňa 1 JAMA

utorok, 10.30 - 12.00 hod. - 17.4. a 4.5.

utorok, 16.30 - 18.00 hod. - 24.4. a 8.5.

Linked In: VladimiraJurisova

Web: www.facebook.com/VladjaJurisova

Doktorka Vladimíra Jurišová sa v rámci vedeckej a publikačnej činnosti dlhodobo venuje téme spoločensky zodpovedného podnikania, ale aj brandingu,  tvorbe firemnej identity a jednotného vizuálneho štýlu. Okrem marketingu sa venuje aj lektorovaniu PortDeBras a praktizovaniu Ashtanga yogy.

Vyštudovala marketingovú komunikáciu na FMK UCM a má aj bakalársky titul z Právnickej fakulty UK. V roku 2011 obhájila dizertačnú prácu s názvom Spoločensky zodpovedný marketing a jeho význam pre spoločnosť a začala pracovať na Katedre marketingovej komunikácie ako odborná asistentka. Vyučuje predmety teória a tvorba corporate identity a psychológia reklamy a každý rok na našej fakulte organizuje seriál prednášok a workshopov v rámci Týždňa vedy a techniky, ktorého cieľom je prinášať na FMK zaujímavých spríkrov z praxe z oblasti marketingu a médií.

Oblasť záujmu: corporate social responsibility, corporate identity, corporate design, branding, reklama, psychológia, právo.

 

Publikácie

AFC JURIŠOVÁ, V.: Dizajn manuál – základ tvorby vizuálneho štýlu a korporátnej identity. In: QUAERE 2015: recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů Vol. V. Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2015. s. 343-349. ISBN 978-80-87952-10-8, ETTN 085-15-15034-05-1

AFC JURIŠOVÁ, V.: Corporate Social Responsibility and Environmental Protection. In: QUAERE 2014: recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů Vol. IV. Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2014. s.202-208. ISBN 978-80-87952-04-7, ETTN 085-14-13028-06-2

BEF JURIŠOVÁ, V. – BLAŽEKOVÁ, A. – TURIANOVÁ, M.: Vplyv reklamy na detského diváka. In: Zborník prác zo študentskej vedecko-odbornej a umeleckej konferencie 2014. Sekcia marketingovej komunikácie. Trnava : FMK UCM v Trnave, 2014. s. 4 - 32. ISBN 978-80-8105-600-0

AFD JURIŠOVÁ, V.: Work-life balance. In: Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky `14 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Žilina : FPEDAS, 2014. s. 186 - 193. ISBN 978-80-554-0927-6

AED JURIŠOVÁ, V. – HLIBOKÝ, M.: Inovatívne využitie affiliate marketingu v prostredí elektronického obchodovania = Innovative use of affiliate marketing in e-commerce environment. In: Otvorený inovačný proces – podpora šírenia vedomostí a vytvárania hodnôt v podnikateľských subjektoch: zborník vedeckých prác z vedeckého grantu VEGA č. 1/0900/12 Zvyšovanie inovačnej výkonnosti a inovatívnosti podnikateľkých subjektov prostredníctvom systému otvorených inovácií za podpory integrovanej marketingovej komunikácie. Trnava : FMK UCM, 2014, s.97-102. ISBN 978-80-8105-615-4

AFC JURIŠOVÁ, V.: Vnímanie spoločenskej zodpovednosti firiem. In: Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky MMK 2014, vol. V. Hradec Králové : Magnanimitas, 2014, s. 560 - 566. ISBN 978-80-87952-07-8

AFC JURIŠOVÁ, V.: Affiliate marketing in the context of online marketing. In: Reaser – Review of Applied Socio-Economic Research, Vol. 5, Issue 1/2013. Bucharest, Romania : Pro Global Science Association, 2013, s.106-111. ISSN 2247-6172

AFC JURIŠOVÁ V. – HLIBOKÝ, M.: Affiliate marketing a vstup tradičnej predajnej hodnoty v kontexte komunikácie značky v online prostredí. In: QUAERE 2013: recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů Vol. III. Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2013. s. 39-43. ISBN 978-80-905243-7-8

BEF JURIŠOVÁ,V. – BRAŽINOVÁ, V.: Vplyv reklamy na detského diváka. In: Zborník prác zo študentskej vedecko-odbornej a umeleckej konferencie 2013. Marketingová sekcia. Trnava : FMK UCM v Trnave, 2013. s.182-193. ISBN 978-80-8105-472-3

BEE JURIŠOVÁ,V. – GEJDOŠ, E.: Reklamné slogany a texty. In: Zborník prác zo študentskej vedecko-odbornej a umeleckej konferencie 2013. Marketingová sekcia. Trnava : FMK UCM v Trnave, 2013. s. 258 - 266. ISBN 978-80-8105-472-3

BEF JURIŠOVÁ,V. – MIKULOVÁ, M. – TREŠČÁKOVÁ, A.: CSR kontra greenwashing. In: Zborník prác zo študentskej vedecko-odbornej a umeleckej konferencie 2013. Marketingová sekcia. Trnava : FMK UCM v Trnave, 2013. s. 382 - 394. ISBN 978-80-8105-472-3

BEF JURIŠOVÁ,V. – ŠVECOVÁ, M.: Archetyp v reklame. In: Zborník prác zo študentskej vedecko-odbornej a umeleckej konferencie 2013. Marketingová sekcia. Trnava : FMK UCM v Trnave, 2013. s. 434 - 445. ISBN 978-80-8105-472-3

AFD JURIŠOVÁ, V.: Stakeholderi – kľúčový element CSR = Stakeholders – the key element of CSR. In: Podniková ekonomika a manažment: Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky `13 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie vydaný ako mimoriadne číslo elektronického časopisu. Žilina : FPEDAS. 2013. s. 252 - 257. ISSN 1336-5878

AFC JURIŠOVÁ, V.: Trendy v environmentálnej oblasti CSR v segmente módy. In: Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky MMK 2013, vol. IV. Hradec Králové : Magnanimitas, 2013, s. 606 - 612. ISBN 978-80-87952-00-9

FAI Marketing Identity: Dizajn, ktorý predáva: zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Kongresové centrum SAV, Smolenický zámok, 4.-5. november 2013 / editori: Ľudmila Čábyová, Alena Kusá; recenzenti: Vladimíra Jurišová, Veronika Hrabačková – 1. vyd. Trnava : UCM v Trnave, 2013. 354s. ISBN 978-80-8105-553-9

AFD JURIŠOVÁ,V.: Firemná filantropia ako súčasť konceptu spoločensky zodpovedného podnikania. In: Podnikanie v konkurenčnom prostredí -  zborník príspevkov z vedeckého seminára. Komárno : Univerzita J. Selyeho v Komárne, Ekonomická fakulta, 2012. s. 421-427. ISBN 978-80-8122-025-8

AFC JURIŠOVÁ, V.: Planning the implementation of CSR strategies in small and medium-sized enterprises. In: QUAERE 2012: recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů Vol. II. Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2012. s. 234-239. ISBN 978-80-905243-0-9

AFD JURIŠOVÁ, V.: Koncepty príbuzné CSR = CSR related concepts. In: Podniková ekonomika a manažment: Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky `12 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie vydaný ako mimoriadne číslo elektronického časopisu. Žilina : FPEDAS. 2012. s. 305-310. ISSN 1336-5878

BED JURIŠOVÁ,V. – HLIBOKÝ, M.: Kreativita v reklame. In: Zborník prác zo študentskej vedecko-odbornej a umeleckej konferencie 2012. II. časť : Sekcia marketingovej a masmediálnej komunikácie. Trnava : FMK UCM v Trnave, 2012. s. 69-88. ISBN 978-80-8105-378-8

BED JURIŠOVÁ,V. – ČASOVÁ, M.: Využitie motívu strachu v reklamných kampaniach na prevenciu AIDS. In: Zborník prác zo študentskej vedecko-odbornej a umeleckej konferencie 2012. II. časť : Sekcia marketingovej a masmediálnej komunikácie. Trnava : FMK UCM v Trnave, 2012. s .5-17. ISBN 978-80-8105-378-8

BED JURIŠOVÁ,V. – DZUROVÁ, M. – HAVLOVIČOVÁ, L.: Vytvorenie vizuálnej identity konferencie Nové trendy v marketingu. In: Zborník prác zo študentskej vedecko-odbornej a umeleckej konferencie 2012. I. časť : Sekcia marketingovej komunikácie. Trnava : FMK UCM v Trnave, 2012. s.136-167. ISBN 978-80-8105-377-1

AFD JURIŠOVÁ, V.: Environmentálna oblasť CSR. In: Fórum inovatívnych myšlienok : zborník príspevkov z medzinárodnej odbornej konferencie uskutočnenej v rámci projektu ITMS 22410420018 Vytvorenie slovensko-českého klastra pre podporu inovatívnych technológií v cezhraničnom regióne, ktorý je realizovaný s finančnou podporou Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 – 2013. Trnava : FMK UCM v Trnave, 2012. s.68-77. ISBN 978-80-8105-431-0

ADE JURIŠOVÁ, V. – ĎURKOVÁ, K.: CSR communication and its impact on corporate image. In: Reaser – Review of Applied Socio-Economic Research, Vol. 4, Issue 2/2012. Bucharest, Romania : Pro Global Science Association, 2012, s.145-149. ISSN 2247-6172

AFC JURIŠOVÁ, V.: Mimovládne organizácie a ich podpora CSR na Slovensku. In: Sborník příspěvků : V. mezinárodní vědecká konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků. Karviná : Slezká univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2012. s.114-120. ISBN 978-80-7248-800-1

AFC JURIŠOVÁ, V. – ABDRABOU, L.: Spoločensky zodpovedné podnikanie verzus Greenwashing. In: Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky MMK 2012, vol. III. Hradec Králové : Magnanimitas, 2012, s.403-408. ISBN 978-80-905243-3-0

AFD JURIŠOVÁ, V. – ABDRABOU, L.: Corporate Social Responsibility contra Greenwashing. In: ARSA 2012 - Proceedings in Advanced Research in Scientific Areas - The 1st Virtual International Conference Žilina : EDIS, 2012, s.77-79. ISBN 978-80-554-0606-0

AFL JURIŠOVÁ V. – HLIBOKÝ, M. – MEDVEĎ, M.: Affiliate marketing. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Nové trendy v marketingu – Zodpovednosť v podnikaní. Trnava : FMK UCM, 2012. s. 125 – 131. ISBN 978-80-8105-438-9

AFD JURIŠOVÁ, V.: Fair trade ako súčasť Corporate Social Responsibility. In: Marketing a obchod 2011: Vplyv volatility a interdependencie na marketing a obchod. Zvolen : Bratia Sabovci, 2011. s. 138 – 142. ISBN 978-80-89241-41-5 

BED JURIŠOVÁ, V.: Corporate Social Responsibility v spoločnosti L’Occitane en Provence. In: Quo vadis mass media/Quo vadis marketing - zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov. Trnava : FMK UCM, 2011. s. 105 – 109. ISBN 978-80-8105-256-9

BED JURIŠOVÁ, V. – KUBÍK, M. – LAKATOŠ, I.: Dizajn manuál FullHouse. In: Zborník z medziuniverzitnej študentskej vedecko-odbornej a umeleckej konferencie. Trnava : FMK UCM, 2011. s. 144 – 155. ISBN 978-80-8105-258-3

AFC JURIŠOVÁ, V.: Corporate Social Responsibility v kozmetickom priemysle. In: Sborník příspevků: IV. mezinárodní vědecké konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků. Karviná : Slezká univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2011. s. 141-145. ISBN 978-80-7248-711-0

DAI JURIŠOVÁ,V.: Spoločensky zodpovedný marketing a jeho význam pre spoločnosť. Trnava : FMK UCM, 2011. 134 s. (pozn. zaregistrované ako DAI)

AFD JURIŠOVÁ, V.: Sféry spoločensky zodpovedného podnikania. In: Interakcia masmediálnej a marketingovej komunikácie - zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Nové trendy v marketingu: Úloha marketingu v čase hospodárskej krízy. Trnava : FMK UCM, 2010. s. 121-127. ISBN 978-80-8105-161-6 

AFD JURIŠOVÁ, V. – HARVANOVÁ M. – REPKOVÁ, V.: Corporate Identity akademického dvojtýždenníka atteliér. In: Zborník prác zo Študentskej vedecko-odbornej a umeleckej konferencie. Trnava : FMK UCM, 2010. s. 41-84. ISBN 978-80-8105-184-5

AFD JURIŠOVÁ, V. – KUBÍK, M. – LAKATOŠ, I.: Dizajn manuál – Fullhouse. In: Zborník prác zo Študentskej vedecko-odbornej a umeleckej konferencie. Trnava : FMK UCM, 2010. s. 85-92. ISBN 978-80-8105-184-5

AFD JURIŠOVÁ, V. a kol..: Corporate Identity FMK. In: Zborník študentskej vedecko-odbornej a umeleckej konferencie 2009. Trnava : FMK UCM, 2010. s. 294-308. ISBN 978-80-8105-192-0

AFC JURIŠOVÁ, V.: Reporting, meranie a medzinárodné štandardy v oblasti spoločenskej zodpovednosti firiem. In: Sborník příspěvků: III. mezinárodní vědecké konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků. Karviná : Slezká univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2010. s. 267-274. ISBN 978-80-7248-620-5

AFD JURIŠOVÁ, V.: Flozofia triple-bottom-line. In: Interakcia masmediálnej a marketingovej komunikácie - zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Nové trendy v marketingu: Dôsledky hospodárskej krízy. Trnava : FMK UCM, 2010. s. 117-121. ISBN 978-80-8105-209-5

AFD JURIŠOVÁ, V.: Spoločensky zodpovedné podnikanie. In: Psychologické, sociologické a etické aspekty marketingovej komunikácie. Trnava : FMK UCM, 2009. s. 77-85. ISBN 978-80-8105-093-0

AFC JURIŠOVÁ, V.: Formy spolupráce firiem a mimovládnych neziskových organizácií  v oblasti CSR. In: Sborník příspěvků: II. mezinárodní vědecké konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků Karviná : Slezká univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2009. s. 184-189. ISBN 978-80-7248-553-6.

 

Predmety

  • Teória a tvorba corporate identity – 1. ročník Mgr. MARK
  • Psychológia reklamy – 3. ročník Bc. MARK, KOMU

Projekty

FPVV: Analýza implementovania prvkov firemnej identity do riadenia malých a stredných podnikov na Slovensk

FPVV: Vnímanie spoločenskej zodpovednosti firiem

VEGA: Zvyšovanie inovačnej výkonnosti a inovatívnosti podnikateľských subjektov prostredníctvom systému o

Pobyty

Erasmus: Univerzita Jána Amose Komenského, Praha, 01.02.2011 - 30.06.2011

Oznamy