Mgr. Rastislav Zábojník

denný doktorand

Mgr. Rastislav Zábojník

Konzultačné hodiny:

Nám. J. Herdu, knižnica

štvrtok, 12.00 - 13.00 hod.

Web: estudy.sk

 

Publikácie

ZÁBOJNÍK, R. – VALENTOVIČOVÁ, D. 2007. Film. Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2007. ISBN 978-80-8105-000-8.

MAGÁL, S. – VALENTOVIČOVÁ, D. – ZÁBOJNÍK, R. – TRNKA, A. 2011. Filmový a mediálny manažment – Manažérska komunikácia II.. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. 237 s. ISBN 978-80-8105-387-0.

MAGÁL, S. – VALENTOVIČOVÁ, D. – ZÁBOJNÍK, R. 2011. Filmový a mediálny manažment – vybrané kapitoly z manažérskej komunikácie I.. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. 239 s. ISBN 978-80-8105-388-7.

ZÁBOJNÍK, R. 2011. Dramaturgia a produkcia dokumentárneho filmu v kontexte trhovej ekonomiky. In Filmový a mediálny manažment – filmová produkcia I.. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8105-386-3.

VRABCOVÁ, V. – ZÁBOJNÍK, R. 2011. Produkcia reklamného spotu. In Filmový a mediálny manažment – filmová produkcia I.. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8105-386-3.

ZÁBOJNÍK, R. 2011. Tvorba a produkcia televízneho formátu v TV JOJ. In Filmový a mediálny manažment – filmová produkcia I.. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8105-386-3.

MAGÁL, S. – ZÁBOJNÍK, R. – KRAĽOVIČOVÁ, D. 2012. E-learning and innovative forms of its application at the Faculty of mass media communication, UCM in Trnava. In Edukacja dla bezpieczeństwa. Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeeństwa, 2012. ISBN 978-83-61304-50-0.

ZÁBOJNÍK, R. 2007. Špecifické faktory ovplyvňujúce komunikačný mix vo filmovom priemysle. In Marketing a obchod 2007. Zvolen : Národné lesnícke centrum, 2007. ISBN 978-80-8093-026-4.

ZÁBOJNÍK, R. 2010. Vnútorné pohľady do vonkajšieho sveta: Minútové filmy Veroniky Bódyovej. In Zborník prác zo študentskej vedecko-odbornej a umeleckej konferencie 2009. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2010. ISBN 978-80-8105-192-0.

ZÁBOJNÍK, R. 2011. Zásady a techniky efektívnej prezentácie (pitching) filmového a mediálneho projektu. In Nové diskurzy mediálnych štúdií – Megatrendy a médiá. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8105-253-8.

ZÁBOJNÍK, R. 2013. Typológia osobnosti a jej komunikačné súvislosti pre manažérsku prax. In Zväčšenina: médiá ako komodita – Megatrendy a médiá 2013. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013. ISBN 978-80-8105-479-2.

PLENCNER, A. – ZÁBOJNÍK, R. 2006. Film. In Stručný slovník masmediálnej a marketingovej komunikácie. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2006. ISBN 978-80-89220-59-2.

PLENCNER, A. – ZÁBOJNÍK, R. 2006. Filmové dielo. In Stručný slovník masmediálnej a marketingovej komunikácie. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2006. ISBN 978-80-89220-59-2.

PLENCNER, A. – ZÁBOJNÍK, R. 2006. Kinematografia. In Stručný slovník masmediálnej a marketingovej komunikácie. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2006. ISBN 978-80-89220-59-2.

ZÁBOJNÍK, R. 2010. Význam komunikačného mixu pri stratégii uvádzania filmového produktu na trh. In Médiá v čase krízy – zodpovednosť a reflexia. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. C, 2010. ISBN 978-80-8105-206-4.

 

Predmety

  • Dejiny filmu I. - 1. ročník Bc. MARK
  • Tvorba a produkcia reklamných komunikátov I. - 3. ročník Bc. MARK
  • Produkcia a distribúcia AV diela - 2. ročník Mgr. KOMU
  • Produkcia propagačných materiálov - 2. ročník Mgr. MARK
  • Kultové AV diela I. - 1. ročník Mgr. KOMU
  • Praktikum reklamnej tvorby I. - 1. ročník Mgr. MARK
  • Praktická dramaturgia - 2. ročník Mgr. KOMU
  • Produkcia a distribúcia AV diela - 2. ročník Mgr. KOMU

Projekty

ESF: Tvorba a aplikácia e-learningových kurzov na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila

Oznamy