doc. Mgr. Norbert Vrabec, PhD.

docent, vedúci Katedry mediálnej výchovy

Katedra mediálnej výchovy

Konzultačné hodiny:

Nám. J. Herdu 2, m.č. 101a, miestnosť IMEC

streda, 13.00 - 14.30 hod.

Docent Norbert Vrabec sa profesionálne zaoberá mediálnou výchovou, metodologickými aspektmi výskumu médií a mediálnej gramotnosti a problematikou mládeže v kontexte mediálnej komunikácie. Bol členom pracovnej skupiny na prípravu Koncepcie mediálnej výchovy v SR v kontexte celoživotného vzdelávania a odbornej komisie pre predmet mediálna výchova pri Štátnom pedagogickom ústave. Je spoluautorom akreditovaného vzdelávacieho programu Kvalifikačné štúdium predmetu mediálna výchova pre učiteľov stredných škôl, členom Media Literacy Expert Group, ktorá je poradnou skupinou pre oblasť mediálnej výchovy pri Európskej komisii v Bruseli, a tiež výskumného tímu medzinárodného projektu EU Kids Online.

Akademický titul philosophiae doctor (PhD.) získal v odbore marketingová komunikácia a reklama na FF UKF v Nitre s témou dizertačnej práce Stav a vývinové trendy mediálnej výchovy. Habilatačné konanie absolvoval na FMK UCM v Trnave  s prácou Paradigmatické prístupy a súčasné trendy vo výskume mediálnej gramotnosti. V súčasnosti je riaditeľom Medzinárodného centra mediálnej gramotnosti IMEC, zároveň pôsobí ako vedúci Katedry mediálnej výchovy a ako jeden z garantov študijného programu aplikované mediálne štúdiá.

Je autorom viacerých vedeckých monografií, vysokoškolských učebníc, učebných textov a článkov v karentovaných časopisoch. Participuje na domácich a zahraničných vedeckých projektoch z oblasti výskumu mediálnej gramotnosti, digitálnych technológií a online komunikácie. Je členom redakčnej rady Communication Today a odborným recenzentom viacerých domácich a zahraničných vedeckých periodík (Political Preferences, Communications ai.) a šéfredaktorom odborného časopisu Media Literacy Student Magazine, ktorý je zameraný na podporu študentskej vedeckej a odbornej činnosti v oblasti mediálnych štúdií a mediálnej vedy.

Oblasti záujmu: mediálna výchova, mediálna gramotnosť, výskum médií a mediálnej gramotnosti, deti a mládež v kontexte mediálnej komunikácie, digitálne médiá.

 

Publikácie

VRABEC, N. – PETRANOVÁ, D. 2013. Nové vzory mládeže v kontexte mediálnej komunikácie. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2013. ISBN 978-80-8105-469-3.

VRABEC, N. 2013. Paradigmatické prístupy a súčasné trendy vo výskume mediálnej gramotnosti. Univerzita sv. Cyrila a metoda v Trnave, 2013. ISBN 978-80-8105-507-2.

PETRANOVÁ, D. – VRABEC, N. 2013. Persuázia a médiá. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2013. ISBN 978-80-8105-450-1.

VRABEC, N. – MORAVČÍKOVÁ, M. – POLIEVKOVÁ, P. 2013. The role of media literacy development as a part of religious education curriculum. In European Journal of Science and Theology. ISSN 1841-0464, Iaşi : ECOZONE Publishing House, 2013.

VRABEC, N. 2010. Digitálni domorodci na Slovensku: komunikácia a nová identita mládeže v on-line prostredí. In Communication Today. ISSN 1338-130X, Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2010.

VRABEC, N. 2013. The options of information support of media education activities in the era of new media. In Edukacja dla bezpieczeństwa : media a bezpieczeństwo – edukacyjne konteksty bezpieczeństwa. Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeeństwa, 2013. s. 51-57. ISBN 978-83-61304-50-0.

VRABEC, N. 2012. On-line generácia: informácie, komunikácia a digitálna participácia mládeže v informačnej spoločnosti. In Slovenská mládež v zrkadle sociologických výskumov po roku 1993. Bratislava : Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV, 2012. ISBN 978-80-85447-19-4.

VRABEC, N. 2012. Úroveň mediálnej gramotnosti mladých ľudí na Slovensku. In Slovenská mládež v zrkadle sociologických výskumOVÁpo roku 1993. Bratislava : Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV, 2012. ISBN 978-80-85447-19-4.

VRABEC, N. 2011. Co-working center: A tool to promote independent professionals in the academic environment. In Marketing Communications / Modern Educational Methods in Teaching Marketing Communications in Tertia. Praha : Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. ISBN 978-80-7408-055-5.

VRABEC, N. 2012. New online tools and strategies for academics research and participation. In Web 2.0.. Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2012. ISBN 978-83-61304-48-7.

VRABEC, N. 2006. Školské médiá ako prostriedok na budovanie imidžu vzdelávacej inštitúcie a dôležitá súčasť mediálnej výchovy. In Budovanie pozitívneho imidžu vzdelávacích inštitúcií. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2006. ISBN 80-89220-51-7.

VRABEC, N. 2007. Využitie nových médií v marketingu vzdelávacích inštitúcií. In Marketing vzdelávacích inštitúcií. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2007. ISBN 978-80-89220-86-1.

VRABEC, N. 2008. Mládež ako publikum médií. In Médiá, spoločnosť, mediálna fikcia. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2008. ISBN 978-80-8105-072-5.

VRABEC, N. 2008. Pseudorealita v elektronických médiách v kontexte mediálnej výchovy. In Slovo – Obraz – Zvuk. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2008. ISBN 978-80-8094-331-8.

VRABEC, N. 2008. Spravodajské hodnoty a ich vzťah k reflexii politiky a verejného života. In Vývojové tendencie printového a rozhlasového spravodajstva. Nitra : [Univerzita Konštantína Filozofa], 2008. ISBN 978-80-8094-302-8.

VRABEC, N. 2009. Mediálna gramotnosť ako súčasť odbornej prípravy budúcich žurnalistov. In Veda v praxi – prax vo vede. Nitra : Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozof, 2009. ISBN 978-80-8094-486-5.

VRABEC, N. 2010. Mladí ľudia a on-line identita v prostredí nových médií. In K problémom mediálnej komunikácie II.. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2010. ISBN 978-80-8105-188-3.

VRABEC, N. 2011. Internet v službách revolúcie. In Limity mediálnej internetovej komunikácie – Megatrendy a médiá. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8105-254-5.

VRABEC, N. 2011. Sociálna marketingová stratégia akademických inštitúcií vo virtuálnom prostredí Second Life. In Digitálny marketing. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8105-331-3.

VRABEC, N. 2012. Crowdsourcing – involvement of social media in the furniture industry. In Wood and Furniture Industry in Times of Change – New Trends and challenges. Trnava : Faculty of Mass Media Communication UCM in Trnava, 2012. ISBN 978-80-8105-375-7.

VRABEC, N. 2012. Aplikované mediálne štúdiá – skúsenosti s implementáciou nového študijného programu v podmienkach Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. In Aspekty kvality života. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. ISBN 978-80-8105-435-8.

VRABEC, N. 2012. Masívne otvorené online kurzy – inovatívne koncepty rozvoja vedomostnej spoločnosti v globálnom kontexte. In Nové trendy v marketingu. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. C, 2012. ISBN 978-80-8105-438-9.

VRABEC, N. 2012. Možnosti implementácie vzdelávacích programov mediálnej výchovy určených pre pedagógov. In Mediálna výchova a kultúrna identita – Megatrendy a médiá 2012. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2012. ISBN 978-80-8105-393-1.

VRABEC, N. 2012. Participatívne modely rozvoja kľúčových kompetencií vo virtuálnom vzdelávacom prostredí. In PRIZMA. Žilina : FHV Žilinskej univerzity v Žiline, 2012. ISBN 978-80-554-0486-8.

VRABEC, N. 2013. mediálna gramotnosť a jej procesuálny, multidimenzionálny a interakčný charakter. In Dotyk zla: mediálna výchova a výchova Médiá – Megatrendy a Médiá 2013. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013. s. 262-271. ISBN 978-80-8105-478-5.

VRABEC, N. 2013. Metodologické aspekty výskumu mediálnej gramotnosti: limitujúce faktory výskumných nástrojov a strat. In Dotyk zla: mediálna výchova a výchova Médiá – Megatrendy a Médiá 2013. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013. s. 233-249. ISBN 978-80-8105-478-5.

VRABEC, N. 2013. Mediálna gramotnosť a jej procesuálny, multidimenzionálny a interakčný charakter. In Dotyk zla: mediálna výchova a výchova médií – Megatrendy a médiá 2013. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013. ISBN 978-80-8105-478-5.

VRABEC, N. 2013. Metodologické aspekty výskumu mediálnej gramotnosti: limitujúce faktory výskumných nástrojov stratégií. In Dotyk zla: mediálna výchova a výchova médií – Megatrendy a médiá 2013. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013. ISBN 978-80-8105-478-5.

VRABEC, N. 2008. Mládež a médiá. IUVENTA, 2008. ISBN 978-80-8072-074-2.

VRABEC, N. 2008. On-line generácia: informácie, komunikácia a digitálna participácia mládeže v informačnej spoločnost. IUVENTA, 2008. ISBN [nie je].

VRABEC, N. 2013. mediálna výchova: teoretické východiská a trendy. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2013. 114 s. ISBN 978-80-8105-498-3.

VRABEC, N. 2013. Médiá a informácie v práci s mládežou. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2013. 79 s. ISBN 978-80-8105-505-8.

VRABEC, N. 2013. Mediálna výchova: teoretické východiská a trendy. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2013. ISBN 978-80-8105-498-3.

VRABEC, N. 2010. Digitálna participácia mládeže – nové vnímanie občianskej spoločnosti. In Mládež a spoločnosť. ISSN 1335-1109, Bratislava : Ministerstvo školstva SR – odbor detí a mládeže, 2010.

VRABEC, N. 2010. Mediálna gramotnosť mladých ľudí na Slovensku. In ZOOM-M, zaostrené na mladých. ISSN 1336-4340, Bratislava : Rada mládeže Slovenska, 2010.

VRABEC, N. 2011. Ciele vyučovacieho predmetu mediálna výchova. In Mediálna výchova. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2011. ISBN 978-80-8105-248-4.

VRABEC, N. 2011. Možnosti koordinácie informačných, vzdelávacích, poradenských a výskumných aktivít v oblasti mediálnej výchovy. In Mediálna výchova v kontexte celoživotného vzdelávania pedagógov. Žilina : Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva FHV ŽU, 2011. ISBN 978-80-554-0467-7.

VRABEC, N. 2011. Nové médiá a ich vzťah k mediálnej gramotnosti. In Mediálna výchova. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2011. ISBN 978-80-8105-248-4.

VRABEC, N. 2011. Používanie internetu a nových médií v rámci mediálnej výchovy. In Mediálna výchova. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2011. ISBN 978-80-8105-248-4.

VRABEC, N. 2011. Profesijný rast a sebarozvoj učiteľa mediálnej výchovy. In Mediálna výchova. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2011. ISBN 978-80-8105-248-4.

VRABEC, N. 2011. Správne kladenie otázok vo vyučovaní mediálnej výchovy. In Mediálna výchova. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2011. ISBN 978-80-8105-248-4.

VRABEC, N. 2011. Systematický prístup pre pozorovanie a hodnotenie žiakov. In Mediálna výchova. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2011. ISBN 978-80-8105-248-4.

VRABEC, N. 2011. Učebné zdroje v predmete mediálna výchova. In Mediálna výchova. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2011. ISBN 978-80-8105-248-4.

VRABEC, N. 2011. XVIII. Sociálne médiá. In Lexikón masmediálnych štúdií. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8105-207-1.

VRABEC, N. 2012. XIX. Internetová komunikácia a nové médiá. In Základy masmediálnych štúdií. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2012. ISBN 978-80-8105-340-5.

VRABEC, N. 2010. Mediálna gramotnosť v ére digitálnych médií. In Mediálna výchova v otvorenom priestore. Bratislava, 2010. ISBN 978-80-970604-5-9.

VRABEC, N. 2013. Komunikácia v ére internetu. In Masmediálne štúdiá v kocke. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013. s. 498-524. ISBN 978-80-8105-445-7.

MÁTEJOVÁ, B. – VRABEC, N. 2013. Vzdelávanie dieťaťa prostredníctvom televízneho vysielania. In Študentská vedecko-odborná a umelecká konferencia 2013. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013. ISBN 978-80-8105-472-3.

VRABEC, N. 2013. XIX. Komunikácia v ére internetu. In Masmediálne štúdiá v kocke. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013. ISBN 978-80-8105-445-7.

VRABEC, N. 2014. Cyberspace as a place for the control and monitoring of peoples privacy. In: Bezpieczenstwo wspolczesnego swiata: rozne wymiary bezpieczenstwa. Poznan: Wydawnictwo Naukowe Wyzszej Szkoly Handlu i Uslug, 2014. ISBN 978-83-61449-49-2.

VRABEC, N. 2014. Dialnist na pidtrimku rozvitku mediagramotnosti v evropejskomu ta slovackomu kontekstach. In: Current issues of mass communication= Aktualni pitannja masovoi komunikacii. ISSN 2312-5160.

VRABEC, N. 2014. Hodnotenie úrovne mediálnej gramotnosti slovenskej populácie v súlade s najnovšími trendmi EU. In: Informačné kompetencie pre znalostnú spoločnosť. Bratislava: Stimul, 2014. ISBN 978-80-8127-114-4.

VRABEC, N. 2014. Meranie a hodnotenie úrovne mediálnej gramotnosti slovenskej populácie. In: Perspektívy ochrany mediálneho publika - Megatrendy a médiá 2014. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2014. ISBN 978-80-8105-587-4.

VRABEC, N. 2014. New approaches to research and evaluation of key kompetencies related to media literacy. In: Psychology and psychiatry, sociology and thealthcare, education: sociology and healthcare. Sofia: STEF92 Technology, 2014. ISBN 978-619-7105-23-0.

VRABEC, N. 2012. The options of information support of media education in the era of new media. In: Edukacja dla bezpiecznstwa: media bezpieczenstvwo: edukacyjne konteksty bezpiecznstva. Poznan: Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Bezpieczsntwa, 2012. ISBN 978-83-61304-50-0.

VRABEC, N. - PETRANOVÁ, D. 2014. Persuázia v masmediálnej a marketingovej komunikácii. In: Marketingová komunikace a společnost. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2014. ISBN 978-80-7408-097-5.

VRABEC, N. - PETKÁČOVÁ, P. 2014. Reading preferences of people with visual impairment in the context of legislative, technological and kultural changes. In: European Journal of Science and theology. ISSN 1841-0464, Vol. 10, suppl. 1.

VRABEC, N. - PETRANOVÁ, D. - SOLÍK, M. 2014. New role models for Slovak youth in the context of media communication. In: European Journal of Science and theology. ISSN 1841-0464, Vol. 10, no. 4.

VRABEC, N. 2014. New approaches to research and evaluation of key competenties related to media literacy in psychology and psychiatry, sociology and healthcare, education: sociology and healthcare. Sofia: STEF92 Technology, 2014. ISBN 978-619-7105-23-0.

Predmety

  • Teória a prax mediálneho výskumu I., II. – 3. ročník Bc. KOMU
  • Aplikovaný mediálny výskum I., II. – 3. ročník Bc. AMES
  • Didaktika mediálnej výchovy, I., II. – 1. ročník Mgr. AMES
  • Metódy hodnotenia a merania úrovne mediálnych kompetencií – 2. ročník, Mgr. AMES

Projekty

APVV: Implementácia kvantitatívnych a kvalitatívnych výskumných stratégií monitorovania a evaluácie úrovni

ESF: Implementácia inovatívnych modelov hodnotenia, monitoringu a zabezpečenia kvality v podmienkach FMK

Oznamy