Mgr. Magdaléna Ungerová, PhD.

odborná asistentka

Katedra jazykovej komunikácie

Konzultačné hodiny:

Jama, zborovňa 2

pondelok, 10.00 - 11.30 hod.

Doktorka Magdaléna Ungerová sa profesionálne zaoberá jazykom anglicky písanej tlače, možnostiam využitia médií v cudzojazyčnom vzdelávaní a venuje sa tiež odborne zameranej angličtine v oblasti médií, masmediálnej a marketingovej komunikácie.

Vyštudovala anglický a nemecký jazyk a literatúru na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Na svojej alma mater získala i doktorát z anglistiky. Po ukončení magisterského štúdia pracovala rok ako učiteľka v Írsku.

V súčasnosti pôsobí na Katedre jazykovej komunikácie FMK UCM a vyučuje predmety anglický jazyk a odborná komunikácia v anglickom jazyku.  Je autorkou viacerých odborných publikácií, ktoré sa dotýkajú anglického jazyka v médiách a možnostiam využívania médií v cudzojazyčnom vzdelávaní.

Oblasti záujmu: anglistika, angličtina pre špeciálne účely, angličtina v médiách, médiá v cudzojazyčnom vzdelávaní.

 

Publikácie

UNGEROVÁ, M. 2008. Nominalisations in English Specialized Communication. In “Zborník vedeckých prác “”Cudzie jazyky v kontexte odbornej komunikácie”"”. Trenčín : Oddelenie jazykov FSEV, Trenčianska univerzita Ale, 2008. ISBN 978-80-8075-355-9.

UNGEROVÁ, M. 2010. Lingvistické aspekty novinovej angličtiny a jej miesto vo výučbe anglického jazyka. In Výučba cudzích jazykov v 21. storočí. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2933-4.

UNGEROVÁ, M. 2012. Printové médiá a interkultúrna kompetencia vo výučbe anglického jazyka. In Komunikace v jazykové a kulturní rozmanitosti. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická, 2012. ISBN 978-80-261-0187-1.

KOLLÁROVÁ, D. – UNGEROVÁ, M. 2012. Trvalo udržateľný rozvoj regiónov a podnikov pomocou zelených a inovatívnych technológií. In Nové trendy 2012. Znojmo : Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, 2012. ISBN 978-80-87314-29-6.

KOLLÁROVÁ, D. – UNGEROVÁ, M. 2013. Quality in schools. In Review of Applied Socio-Economic Research. ISSN 2247-6172, Bucharest : Pro Global Science Association, 2013.

KOLLÁROVÁ, D. 2013. Quality in schools. In: REASER – Review of Applied Socio-Economic Research. ISSN 2247-6172, Bukurešť, Rumunsko : Pro Global Science Association, 2013, roč. 5, č. 1/2013, s. 112-120.

UNGEROVÁ, M. 2005. Nominalizácia v anglickom odbornom texte v oblasti marketingu. In Nové trendy v marketingu. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2005. ISBN 80-89220-21-5.

UNGEROVÁ, M. 2006. Anglický jazyk a budovanie pozitívneho imidžu vzdelávacej inštitúcie. In Budovanie pozitívneho imidžu vzdelávacích inštitúcií. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2006. ISBN 80-89220-51-7.

UNGEROVÁ, M. 2006. Špecifiká anglického jazyka v printových médiách. In Masmediálna komunikácia v interdisciplinárnom výskume. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2006. ISBN 80-89220-48-7.

UNGEROVÁ, M. 2006. Utilization of newspaper texts in english language teaching. In Evolučné prístupy vo vyučovaní cudzích jazykov z komunikačného aspektu. Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčín, 2006. ISBN 80-8075-155-2.

UNGEROVÁ, M. 2007. Niektoré aspekty anglického jazyka v printových médiách. In Mediálne kompetencie v informačnej spoločnosti. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2007. ISBN 978-80-8105-004-6.

UNGEROVÁ, M. 2007. Nové trendy v odbornom anglickom jazyku v oblasti marketingovej komunikácie. In Nové trendy v marketingu. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2007. ISBN 978-80-89220-55-7.

UNGEROVÁ, M. 2008. Anglické neologizmy v oblasti marketingovej komunikácie. In Nové trendy v marketingu. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2008. ISBN 978-80-8105-006-0.

UNGEROVÁ, M. 2010. Printové médiá vo výučbe odborného anglického jazyka v oblasti marketingu a marketingovej komunikácie. In Kvalita jazykového vzdelávania na univerzitách v Európe III. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2993-8.

UNGEROVÁ, M. 2010. Špecifiká anglického jazyka v reklame. In K problémom mediálnej komunikácie II.. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2010. ISBN 978-80-8105-188-3.

UNGEROVÁ, M. 2011. Niektoré aspekty anglického jazyka v oblasti media realtions. In Marketingová komunikácia a media relations. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8105-332-0.

UNGEROVÁ, M. 2012. Nové trendy súčasnej novinovej angličtiny v čase krízy. In Nové diskurzy mediálnych štúdií – Megatrendy a médiá 2012. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2012. ISBN 978-80-8105-391-7.

UNGEROVÁ, M. 2012. Novinové texty v cudzojazyčnom vzdelávaní. In Humanistic foreign language teaching and learning I. Nitra : Filozofická fakulta, UKF Nitra, 2012. ISBN 978-80-558-0154-4.

UNGEROVÁ, M. 2006. Odborný anglický jazyk – súčasť imidžu v oblasti marketingovej komunikácie. In Marketingové komunikace a image. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimedi, 2006. ISBN 80-7318-394-3.

UNGEROVÁ, M. 2009. Nominalizácie v súčasných britských printových médiách. Univerzita Komenského v Bratislave, 2009.

KOLLÁROVÁ, D. – UNGEROVÁ, M. 2014. Byť bohatý je skvelé. In: Marketingová komunikácia a spoločnosť. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2014. ISBN 978-80-7408-097-5.

UNGEROVÁ, M. 2014. Digitálna tlač vo výučbe anglického jazyka. In: Foreign language competence as an integral component of the university graduate profile. Brno: Univerzita obrany, 2014. ISBN 978-80-7231-981-7.

KOLLÁROVÁ, D. – UNGEROVÁ, M. 2014. Marketing or communication at point of purchase?. In: Psychology and psychiatry, sociology and healthcare, education. Sofia: STEF92 Technology, 2014. ISBN 978-619-7105-23-0.

UNGEROVÁ, M. 2014. Využitie novinového článku v cudzojazyčnom vzdelávaní. In: Aplikované jazyky v univerzitnom kontexte. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2014. ISBN 978-80-228-2680-8.

 

 

Predmety

  • Anglický jazyk I., II. - 1. ročník Bc. MARK, KOMU
  • Anglický jazyk III., IV. - 2. ročník Bc. MARK, KOMU
  • Odborná komunikácia v anglickom jazyku I., II. - 2. ročník Bc. KOMU
  • odborná komunikácia v anglickom jazyku III., IV. - 3. ročník Bc. KOMU

Projekty

VEGA: Možnosti a nebezpečenstvá internetovej mediálnej komunikácie

Oznamy