Mgr. Juliána Mináriková, PhD.

prodekanka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť

Katedra masmediálnej komunikácie

Konzultačné hodiny:

Nám. J. Herdu, m.č. 119 d

štvrtok, 12.30 - 13.30 hod.

Doktorka Juliána Mináriková je prodekankou pre výchovno-vzdelávaciu činnosť na FMK UCM. Zaoberá sa najmä mediálnym systémom a televíznym vysielaním v Slovenskej republike.

Je jednou z prvých absolventiek FMK UCM, kde v súčasnosti pôsobí ako odborná asistentka, a zároveň je členkou Vedeckej rady FMK UCM, redakčného kolégia Communication Today, organizačného výboru konferencie Megatrendy a médiá a spoluriešiteľkou projektov KEGA a ESF.

Oblasti záujmu: mediálny systém a systém elektronických médií, televízne vysielanie, spoločenská zodpovednosť médií, normatívne teórie médií.

 

Publikácie

LALUHOVÁ, J. – KOVALČÍK, J. – JELČOVÁ, L. – JAVORSKÁ, E. 2012. Diskurzívne problémy v masmediálnych štúdiách. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. 124 s. ISBN 978-80-8105-465-5.

JENČA, I. – VOJTEK, J. – LALUHOVÁ, J. 2009. Metodiky novinárskej tvorby. Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2009. ISBN 978-80-8105-117-6.

LALUHOVÁ, J. 2011. Electronic media system of operations. In Media relations II.. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8105-229-3.

SOLÍK, M. – VIŠŇOVSKÝ, J. – LALUHOVÁ, J. 2013. Media as a tool for fostering values in the contemporary society. In European Journal of Science and Theology. ISSN 1841-0464, Iaşi : ECOZONE Publishing House, 2013.

LALUHOVÁ, J. 2012. Media functions in modern world. In Edukacja dla bezpieczeństwa. Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeeństwa, 2012. ISBN 978-83-61304-50-0.

LALUHOVÁ, J. 2008. Rozhlasové vysielanie a mladý poslucháč. In Médiá, spoločnosť, mediálna fikcia. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2008. ISBN 978-80-8105-072-5.

LALUHOVÁ, J. 2011. Úrovne chápania media relations. In Marketingová komunikácia a media relations : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. s. 100-105. ISBN 978-80-8105-332-0.

MISTRÍK, M. – PLENCNER, A. – LALUHOVÁ, J. – PETRANOVÁ, D. 2008. Koncepcia výučby predmetu mediálna výchova na stredných školách učebné texty. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2008. 130 s. ISBN 978-80-8105-076-3.

MISTRÍK, M. – LALUHOVÁ, J. – PLENCNER, A. – PETRANOVÁ, D. 2008. Koncepcia výučby predmetu mediálna výchova na stredných školách : metodika. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2008. 68 s. ISBN 978-80-8105-077-0.

MISTRÍK, M. – PLENCNER, A. – PETRANOVÁ, D. – LALUHOVÁ, J. 2008. Koncepcia výučby predmetu mediálna výchova na stredných školách KEGA 3/4255/06. Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2008. ISBN 978-80-8105-076-3.

MISTRÍK, M. – PLENCNER, A. – PETRANOVÁ, D. – LALUHOVÁ, J. 2008. Koncepcia výučby predmetu mediálna výchova na stredných školách KEGA 3/4255/06. Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2008. ISBN 978-80-8105-077-0.

LALUHOVÁ, J. 2011. Systém práce a podmienky existencie elektronických médií (nielen v Slovenskej republike). In Interakcia marketingovej komunikácie a media relations. Częstochowa : Sekcja Wydawnictwa Wydziału Zarządzania Politechni, 2011. ISBN 978-83-61118-51-0.

LALUHOVÁ, J. 2008. I. Masmédiá na Slovensku. In Vademecum masmediálnej a marketingovej komunikácie. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2008. ISBN 978-80-8105-005-3.

LALUHOVÁ, J. 2009. I. Mediálne prostredie na Slovensku. In Praktikum z masmediálnej a marketingovej komunikácie. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2009. ISBN 978-80-8105-089-3.

LALUHOVÁ, J. 2009. Informácia v čase a priestore. In Zborník bakalárskych prác študentov masmediálnej komunikácie FMK UCM v Trnave. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2009. ISBN 978-80-8105-112-8.

LALUHOVÁ, J. 2011. Charakteristika a špecifiká televízneho vysielania. In Mediálna výchova. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2011. ISBN 978-80-8105-248-4.

LALUHOVÁ, J. 2011. II. Mediálny priestor Slovenskej republiky. In Lexikón masmediálnych štúdií. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8105-207-1.

LALUHOVÁ, J. 2012. II. Štruktúra a typy médií v Slovenskej republike. In Základy masmediálnych štúdií. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2012. ISBN 978-80-8105-340-5.

LALUHOVÁ, J. 2013. II. Stručný prehľad médií Slovenskej republiky. In Masmediálne štúdiá v kocke. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013. ISBN 978-80-8105-445-7.

LALUHOVÁ, J. 2009. Dominik Tatarka – Človek medzi nami. In Otázky žurnalistiky. ISSN 0322-7049, Bratislava : Slovak Academic Press, 2009.

LALUHOVÁ, J. 2011. Keď dejiny nenudia. In Mediální studia. ISSN 1801-9978, Praha : Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, 2011.

LALUHOVÁ, J. 2012. Teoreticky a prakticky o skladbe novín. In Mediální studia. ISSN 1801-9978, Praha : Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, 2012.

POLÁKOVÁ, E. – BLAHÚT, D. – JÁNOŠOVÁ, D. – LALUHOVÁ, J. – MATÚŠ, J. – ŠTEFANČÍKOVÁ, A. 2008. Tvorba nového študijného programu masmediálna informatika. UCM v Trnave, 2008.

SOLÍK, M. – LALUHOVÁ, J. 2009. Úvodom. In Masmediálna komunikácia a realita II.. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2009. ISBN 978-80-8105-125-8.

LALUHOVÁ, J. 2011. Pripravovaný študijný program Media Relations. In Communication Today. ISSN 1338-130X, Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011.

LALUHOVÁ, J. 2012. 15 rokov existencie univerzity a fakulty. In Communication Today. ISSN 1338-130X, Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2012.

LALUHOVÁ, J. 2012. Electronic Media – System of Operations. Fakulta masmediálnej komunikácie, 2012. ISBN 978-80-8105-304-7.

VIŠŇOVSKÝ, J. – LALUHOVÁ, J. 2014. Public television as a provider of human values. In: European Journal of Science and Theology. ISSN 1841-0464.

SOLÍK, M. –  LALUHOVÁ, J. 2014. Reflections on solidarity in global and transnational environment: issue of social recognition in the context of the potential and limitations of the media. In: Human Affairs: a Postdisciplinary Journal for Humanities Social Sciences. ISSN 1210-3055.

SOLÍK, M. –  MINÁRIKOVÁ, J. 2014. Sociálne uznanie v globálnom priestore: možnosti a limity mediálnej reflexie. In: Communication Today. ISSN 1338-130X.

 

Predmety

  • Teória masmediálnej komunikácie - 1. ročník Bc. VZME
  • Spoločenská zodpovednosť médií - 1. ročník Bc. VZME
  • Systém práce elektronických médií - 2. ročník Bc. VZME
  • Nové trendy a médiá - 3. ročník Bc. KOMU
  • mediálne systémy - 3. ročník Bc. AMES

Projekty

ESF: Tvorba a aplikácia e-learningových kurzov na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila

ESF: Implementácia inovatívnych modelov hodnotenia, monitoringu a zabezpečenia kvality v podmienkach FMK

Oznamy