doc. Ing. Jaroslav Bednárik, PhD.

docent

Katedra marketingovej komunikácie

Konzultačné hodiny:

Kancelária: č. 208 (Skladová)

utorok, 11.00 - 12.30 hod.

Docent Jaroslav Bednárik sa profesionálne zaoberá problematikou personálneho manažmentu, personálneho marketingu a krízového manažmentu v súvislosti so spoločensky zodpovedným podnikaním a udržateľným rozvojom.

Vyštudoval podnikový manažment na MTF STU Trnava, kde ukončil aj doktorandské štúdium a titul docenta dosiahol v roku 2013 na FMK UCM v Trnave v študijnom odbore masmediálne štúdiá.

Na FMK pôsobí od roku 2003 na Katedre marketingovej komunikácie a vyučuje predmety súvisiace s personálnym manažmentom a všeobecnú ekonomickú teóriu.

Oblasti záujmu: ľudské zdroje, spoločensky zodpovedné podnikanie.

 

Publikácie

BEDNÁRIK, J. – GUBRICKÁ, I. 2013. Personálny manažment v kontexte trvalo udržateľného rozvoja. Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2013. ISBN 978-83-7729-078-1.

BEDNÁRIK, J. 2010. Krízový manažment. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2010. ISBN 978-80-8105-186-9.

MURÁR, P. – BEDNÁRIK, J. – ŠTEFANČÍKOVÁ, A. 2010. Mikroblogovacia služba Twitter a jej využitie v marketingovej praxi. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2010. 97 s. ISBN 978-80-8105-204-0.

MATÚŠ, J. – BEDNÁRIK, J. 2011. Ekonómia. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8105-203-3.

MATÚŠ, J. – BEDNÁRIK, J. 2012. I. Výskumné metódy marketingovej komunikácie. In Teoretické a praktické východiská marketingovej komunikácie I.. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2012. ISBN 978-80-8105-337-5.

BEDNÁRIK, J. – SZKURÁKOVÁ, L. – ALCHUS, J. 2013. Zmena paradigmy myslenia v personálnom manažmente – etické riadenie. In Inovačný potenciál, inovačné podnikanie a podnikateľské siete. Brno : Tribun EU, 2013. ISBN 978-80-8122-088-3.

BEDNÁRIK, J. 2011. Case studies. In Media relations II.. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8105-229-3.

BEDNÁRIK, J. 2011. PR training for communication with the media. In Media relations II.. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8105-229-3.

BEDNÁRIK, J. 2005. Environmentálna orientácia – nevyhnutnosť našich podnikov. In Finanční a logistické řízení – 2005. Ostrava : VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2005. ISBN 80-248-0854-4.

BEDNÁRIK, J. 2009. Methodology of human resources preparatio in the sphere of environmentally oriented crisis management. In Radioelektronika, elektrotechnika i energetika. Moskva : Izdateľskij dom MEI, 2009. ISBN 978-5-383-00348-0.

BEDNÁRIK, J. 2010. Kríza a krízový management a krízová komunikácia. In Rzecznictwo prasowe. Katowice : Wydawnictwo Naukowe UNIKAT-2, 2010. ISBN 978-83-62314-08-9.

BEDNÁRIK, J. 2010. Personálna stratégia ako súčasť podnikovej stratégie pre oblasť environmentálne orientovaného krízového manažmentu. In In Look Days 2010. Košice : INTER M & K, spol. s r.o., 2010. ISBN 978-80-970118-1-9.

BEDNÁRIK, J. 2010. Personnel orientation and education in environmentally oriented crisis management. In Upravlenie ekonomikoj: metody, modeli, technologii. Ufa : UGATU, 2010. ISBN 978-5-4221-0119-1.

BEDNÁRIK, J. 2010. Personnel strategy as part of corporate strategy in environmentally oriented crisis management. In Innovacionnye technologii upravlenija sociaľno-ekonomičeskim razvitiem regionov Rossii. Ufa : ISEI UNC RAN, 2010. ISBN 978-5-904122-33-1.

BEDNÁRIK, J. – JÁNOŠOVÁ, D. 2011. Necessity of human resources preparation in sphere of crisis management and in the area of corporate social responsibility. In Problemy funkcionirovanija i razvitija territoriaľnych sociaľno-ekonomičeskich sistem. Ufa : ISEI UNC RAN, 2011. ISBN 978-5-904122-62-1.

BEDNÁRIK, J. 2012. Development of human resources for permanently sustainable development and corporate social responsibility in conditions of industrial companies in Slovakia. In Innovacionnye technologii upravlenija sociaľno-ekonomičeskim razvitiem regionov Rossii. Ufa : ISEI UNC RAN, 2012. ISBN 978-5-904122-58-4.

BEDNÁRIK, J. 2004. Personnel orientation in criss management. In CO-MAT-TECH 2004. Bratislava : STU, 2004. ISBN 80-227-2117-4.

BEDNÁRIK, J. 2004. Príprava ľudských zdrojov pre budúcnosť. In Akademická Dubnica 2004. Bratislava : STU v Bratislave, MtF v Trnave, Detašované pracovisko, 2004. ISBN 80-227-2076-3.

BEDNÁRIK, J. 2008. Skúsenosti s pripravenosťou ľudských zdrojov pre oblasť environmentálneho krízového manažmentu. In Manažment ľudského potenciálu v podniku. Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2008. ISBN 978-80-228-1871-1.

BEDNÁRIK, J. 2008. Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov. In Nové trendy v marketingu. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2008. ISBN 978-80-8105-006-0.

BEDNÁRIK, J. 2009. Pripravenosť ľudských zdrojov pre oblasť environmentálne orientovaného krízového manažmentu. In Špecifiká marketingu služieb a regionálneho marketingu. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2009. ISBN 978-80-8105-101-2.

BEDNÁRIK, J. 2010. Plánovanie ľudských zdrojov a ich vzdelávanie v podmienkach priemyselných podnikov. In Manažérstvo životného prostredia. Žilina : STRIX n.f., 2010. ISBN 978-80-89281-67-1.

BEDNÁRIK, J. 2010. Pôsobnosť a opodstatnenie environmentálne orientovaného krízového manažmentu. In Manažérstvo životného prostredia. Žilina : STRIX n.f., 2010. ISBN 978-80-89281-67-1.

BEDNÁRIK, J. 2010. Systém environmentálne orientovaného personálneho krízového manažmentu. In Manažérstvo životného prostredia. Žilina : STRIX n.f., 2010. ISBN 978-80-89281-67-1.

BEDNÁRIK, J. – MINÁRIKOVÁ, V. 2010. Príležitosti a hrozby krízovej komunikácie. In Zborník prác zo študentskej vedecko-odbornej a umeleckej konferencie 2009. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2010. ISBN 978-80-8105-192-0.

BEDNÁRIK, J. 2010. Riziká riadenia procesu krízy. In Špecifiká regionálneho a neziskového marketingu. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. C, 2010. ISBN 978-80-8105-217-0.

BEDNÁRIK, J. 2011. Filozofia a politika riadenia ľudských zdrojov v podmienkach trvalo udržateľného rozvoja. In In Look Days 2011. [Košice] : Inter M & K, spol. s r.o., 2011. ISBN 978-80-970118-2-6.

BEDNÁRIK, J. 2011. Krízová komunikácia ako súčasť marketingovej komunikácie podniku. In Marketing a obchod 2011. Zvolen : Bratia Sabovci, 2011. ISBN 978-80-89241-41-5.

BEDNÁRIK, J. 2011. Media relations a krízová komunikácia. In Marketingová komunikácia a media relations. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8105-332-0.

BEDNÁRIK, J. 2011. Nevyhnutnosť prípravy ľudských zdrojov v oblasti environmentálne orientovaného krízového manažmentu. In Spoločenská zodpovednosť – súčasť environmentálnej a firemnej kultúry. Banská Bystrica : Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici, 2011. ISBN 978-80-557-0135-6.

BEDNÁRIK, J. 2011. Personálne riadenie a environmentálne orientovaný krízový manažment. In In Look Days 2011. [Košice] : Inter M & K, spol. s r.o., 2011. ISBN 978-80-970118-2-6.

BEDNÁRIK, J. 2011. Personálne riadenie a environmentálne orientovaný krízový manažment. In Výkonnosť organizácie. Poprad : Výskumný ústav ekonomiky a manažmentu v Poprade, 2011. ISBN 978-80-970458-3-8.

BEDNÁRIK, J. 2011. Personálny manažment a spoločensky zodpovedné podnikanie. In Economic, Social, Environmental and Legislative Aspects of the Corporate Social Responsibility I.. Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica, 2011. ISBN 978-80-557-0268-1.

BEDNÁRIK, J. 2011. Rozvoj ľudských zdrojov a ich vzdelávanie v podmienkach malých a stredných podnikov. In Marketing a obchod 2011. Zvolen : Bratia Sabovci, 2011. ISBN 978-80-89241-41-5.

BEDNÁRIK, J. 2011. Využitie sociálnych sietí v podmienkach malých a stredných podnikov. In Marketing a obchod 2011. Zvolen : Bratia Sabovci, 2011. ISBN 978-80-89241-41-5.

BEDNÁRIK, J. 2011. Význam personálneho manažmentu pri trvalo udržateľnom rozvoji. In Výkonnosť organizácie. Poprad : Výskumný ústav ekonomiky a manažmentu v Poprade, 2011. ISBN 978-80-970458-3-8.

BEDNÁRIK, J. 2011. Vzdelávanie personálu v oblasti spoločensky zodpovedného podnikania. In Economic, Social, Environmental and Legislative Aspects of the Corporate Social Responsibility I.. Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica, 2011. ISBN 978-80-557-0268-1.

BEDNÁRIK, J. – JÁNOŠOVÁ, D. 2012. Education in Area of Crisis Management and Corporate Social Responsibility. In Podnikanie v konkurenčnom prostredí. Komárno : Univerzita J. Selyeho v Komárne, Ekonomická fakult, 2012. ISBN 978-80-8122-025-8.

BEDNÁRIK, J. 2012. Personálny manažment v kontexte udržateľného rozvoja. In Ekonomicko-environmentálna efektivita v podnikaní. Banská Bystrica : Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici, 2012. ISBN 978-80-557-0329-9.

BEDNÁRIK, J. 2012. Potreba vzdelávania a rozvoja zamestnancov v oblasti spoločensky zodpovedného podnikania. In Ekonomicko-environmentálna efektivita v podnikaní. Banská Bystrica : Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici, 2012. ISBN 978-80-557-0329-9.

BEDNÁRIK, J. 2012. Vnímanie trvalo udržateľného rozvoja a spoločensky zodpovedného podnikania na Slovensku. In Fórum inovatívnych myšlienok. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta m, 2012. ISBN 978-80-8105-431-0.

BEDNÁRIK, J. 2013. Spoločensky zodpovedné podnikanie v podmienkach slovenských priemyselných podnikov. In In Look Days 2013. Košice : INTER M & K, 2013. ISBN 978-80-970118-5-7.

MATÚŠ, J. – BEDNÁRIK, J. 2007. Základné ekonomické a marketingové pojmy a kategórie. Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Fakulta masmediáln, 2007. ISBN 978-80-89220-79-3.

BEDNÁRIK, J. 2011. Krízový manažment. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta m, 2011. ISBN 978-80-8105-240-8.

BEDNÁRIK, J. 2011. Marketing a marketingová komunikácia. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta m, 2011. ISBN 978-80-8105-245-3.

BEDNÁRIK, J. 2006. Marketingové koncepčné prístupy. In Stručný slovník masmediálnej a marketingovej komunikácie. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2006. ISBN 978-80-89220-59-2.

BEDNÁRIK, J. 2006. Marketingový systém riadenia. In Stručný slovník masmediálnej a marketingovej komunikácie. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2006. ISBN 978-80-89220-59-2.

BEDNÁRIK, J. 2006. Podnikateľ. In Stručný slovník masmediálnej a marketingovej komunikácie. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2006. ISBN 978-80-89220-59-2.

BEDNÁRIK, J. 2006. Ponuka. In Stručný slovník masmediálnej a marketingovej komunikácie. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2006. ISBN 978-80-89220-59-2.

BEDNÁRIK, J. 2006. Synergický trhový efekt. In Stručný slovník masmediálnej a marketingovej komunikácie. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2006. ISBN 978-80-89220-59-2.

BEDNÁRIK, J. 2006. Trhové mobilizátory. In Stručný slovník masmediálnej a marketingovej komunikácie. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2006. ISBN 978-80-89220-59-2.

BEDNÁRIK, J. 2006. Trhové stabilizátory. In Stručný slovník masmediálnej a marketingovej komunikácie. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2006. ISBN 978-80-89220-59-2.

BEDNÁRIK, J. 2006. Trhový mechanizmus. In Stručný slovník masmediálnej a marketingovej komunikácie. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2006. ISBN 978-80-89220-59-2.

BEDNÁRIK, J. 2006. Trhový profil podniku. In Stručný slovník masmediálnej a marketingovej komunikácie. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2006. ISBN 978-80-89220-59-2.

BEDNÁRIK, J. 2006. Trhový výklenok. In Stručný slovník masmediálnej a marketingovej komunikácie. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2006. ISBN 978-80-89220-59-2.

BEDNÁRIK, J. 2006. Základný riadiaci algoritmus. In Stručný slovník masmediálnej a marketingovej komunikácie. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2006. ISBN 978-80-89220-59-2.

BEDNÁRIK, J. 2008. Marketing a nástroje marketingovej komunikácie občianskeho združenia Health Policy Institute. In Zborník diplomových prác. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2008. ISBN 978-80-8105-084-8.

BEDNÁRIK, J. 2009. Personálny marketing a jeho uplatnenie v spoločnosti Volvo Truck Slovak. In Zborník marketingových štúdií. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2009. ISBN 978-80-8105-131-9.

KULIŠKOVÁ, S. – BEDNÁRIK, J. 2010. Marketing a marketingová komunikácia v cestovnom ruchu. In Zborník bakalárskych prác v študijnom programe marketingová komunikácia v akademickom roku 2009/2010. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2010. ISBN 978-80-8105-223-1.

ELIÁŠ, A. – BEDNÁRIK, J. 2010. Podstata, význam a štruktúra nástrojov marketingovej komunikácie. In Zborník bakalárskych prác v študijnom programe marketingová komunikácia v akademickom roku 2009/2010. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2010. ISBN 978-80-8105-223-1.

MENDELOVÁ, D. – BEDNÁRIK, J. 2011. [Fokjus on nju:z]. In Zborník prác z fakultnej študentskej vedecko-odbornej a umeleckej konferencie 2011. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8105-263-7.

BEDNÁRIK, J. 2011. Paid-Owned-Earned Media – keď je platený mediálny priestor out. In Zborník prác z fakultnej študentskej vedecko-odbornej a umeleckej konferencie 2011. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8105-263-7.

BEDNÁRIK, J. 2011. Politický marketing a marketingová komunikácia vo vládnej strane Smer – Sociálna demokracia. In Zborník diplomových prác. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8105-216-3.

DZUROVÁ, M. – PECHANOVÁ, Ľ. – ŠEVČÍKOVÁ, V. – BEDNÁRIK, J. – ĎURIŠOVÁ, D. 2011. Public relations spoločnosti Auto-Impex. In Zborník prác z fakultnej študentskej vedecko-odbornej a umeleckej konferencie 2011. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8105-263-7.

SADLOŇOVÁ, R. – BEDNÁRIK, J. 2012. Spoločensky zodpovedné podnikanie ako prostriedok na riešenie krízovej situácie v internom prostredí podniku. In Zborník prác zo študentskej vedecko-odbornej a umeleckej konferencie 2012. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2012. ISBN 978-80-8105-377-1.

BEDNÁRIK, J. 2013. Education and development of human resources in area of crisis management and corporate social responsibility. In Innovacionnye technologii upravlenija sociaľno-ekonomičeskim razvitiem regionov Rossii. Ufa : ISEI UNC RAN, 2013. ISBN 978-5-904122-70-6.

CIGÁNIKOVÁ, P. – FÖLDVÁRYOVÁ, J. – NÁPOKÁ, L. – BEDNÁRIK, J. 2013. Projekt revitalizácie organizačnej jednotky SLSK. In Študentská vedecko-odborná a umelecká konferencia 2013. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013. ISBN 978-80-8105-472-3.

BEDNÁRIK, J. 2008. Metodika prípravy ľudských zdrojov v oblasti environmentálne orientovaného krízového manažmentu. Materiálovotechnologická fakulta STU, 2008.

BEDNÁRIK, J. 2012. Personálny manažment v kontexte trvalo udržateľného rozvoja a spoločensky zodpovedného podnikania. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012.

BEDNÁRIK, J. 2012. Case Studies. Fakulta masmediálnej komunikácie, 2012. ISBN 978-80-8105-291-0.

BEDNÁRIK, J. 2012. PR Training for Communication with the Media. Fakulta masmediálnej komunikácie, 2012. ISBN 978-80-8105-290-3.

BEDNÁRIK, J. - SZKURÁKOVÁ, L. 2014. Nové trendy a metódy v oblasti vzdelávania zamestnancov v organizáciách. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J.Seleyho - " vzdelávanie a veda na začiatku XXI. storočia".  Komárno: Univerzita J. Seleyho, 2014. ISBN 978-80-8122-105-7.

BEDNÁRIK, J. HAJNIK, B. - DURIŠOVÁ, J. 2014. Tvorba etickej stratégie ako súčasti podnikovej stratégie. In: Sociálno-ekonomické aspekty rozvoja ľudského kapitálu. Trenčín: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov,2014. ISBN 978-80-8075-687-1.

BEDNÁRIK, J. - ALCHUS, J. 2014. Vzdelávanie v oblasti krízového riadenia vo výrobnom podniku. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Seleyho - 2014 "vzdelávanie na začiatku XXI. storočia".  Komárno: Univerzita J. Seleyho, 2014. ISBN 978-80-8122-105-7.

BEDNÁRIK, J. - ALCHUS, J. - SZKURÁKOVÁ, L.- ČAPKOVIČOVÁ, B. 2014. Zelené inovácie v slovenských priemyselných podnikoch. In: Sociálno-ekonomické aspekty rozvoja ľudského kapitálu. Trenčín: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov,2014. ISBN 978-80-8075-687-1.

 

Predmety

  • Riadenie ľudských zdrojov a personálny marketing - 2. ročník Mgr. MARK, KOMU
  • Krízový manažment I. a II. - 2. ročník Mgr. MARK
  • Všeobecná ekonomická teória I. a II. - 1. ročník Bc. MARK, KOMU.

Projekty

ESF: Tvorba a aplikácia e-learningových kurzov na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila

FAGA: Slovenské médiá v prostredí mikroblogovcej služby Twitter

FPVV: Aplikácia personálneho manažmentu v kontexte udržateľného rozvoja v podmienkach slovenských podnikov

Oznamy