Záverečné práce

V tejto sekcii nájdete dokumenty súvisiace so záverečnými prácami a postup pri ich odovzdávaní. Prihlasovanie na tému záverečnej práce sa uskutočňuje cez AIS.

Vstup do AISu

Témy

Prihlasovanie na témy

Prihlasovanie na témy bakalárskych a diplomových prác v systéme AIS sa uskutoční v priebehu marca 2020 a je otvorené:

 • pre denných študentov v 2. roka Bc. a 1. roku Mgr. štúdia vo všetkých študijných programoch,
 • pre externých študentov v 3. roku Bc. štúdia vo všetkých študijných programoch.
ŠPRok štúdia + Označenie ŠPŠPRok štúdia + Označenie ŠP
KOMU2. Bc.: KOMU-BcD15 (denní)

3. Bc.: KOMU-BcE15 (externí)

KOMU1.Mgr.: KOMU-MgD18 (denní)

2.Mgr.: KOMU-MgE18* (externí)*

MARK2. Bc.: MARK-BcD15 (denní)

3. Bc.: MARK-BcE15 (externí)

MARK1.Mgr.: MARK-MgD18 (denní)

2. Mgr.: MARK-MgE18* (externí)*

TEDI2. Bc.: TEDI-BcD18 (denní)

3. Bc.: TEDI-BcE15 (externí)

AMES
  1.Mgr.: AMES-MgD18 (denní)
AMES2. Bc.: AMES-BcD15 (denní)TEDI1.Mgr.: TEDI-MgD15 (denní)
2.Mgr.: TEDI-MgE15* (externí)*
VZME2. Bc.: VZME-BcD15 (denní)

*Študenti magisterského stupňa štúdia v externej forme sa na témy diplomových prác prihlasujú v zimnom semestri 2. roka štúdia.

Postup

 1. prihláste sa do AISu,
 2. v sekcii  → Evidencia štúdia vyberte riadok → VSES017 Štúdium, zápisné listy, záverečné práce, štátne skúšky,
 3. v záložkách vyberiete → Záverečné práce, a ďalej ikonu → Prihlásiť sa na zadanie záverečnej práce,
 4. pri prehľade aj výbere tém si zvolíte:
  • nasledujúci akademický rok,
  • typ práce a
  • študijný program, ktorý študujete (viď tabuľka).

Prvá konzultácia študenta 2.Bc. respektíve 3.Bc. a 1.Mgr.  so svojim vedúcim ZP by mala prebehnúť čo najskôr po prihlásení na tému cez AIS. 

V prípade problémov sa môžete obrátiť na p. Benkovskú a p. Uhlíkovú: helena.uhlikova(at)ucm.skjana.benkovska(at)ucm.sk,
V prípade technických problémov s AISom na p. Dostálovú: nora.dostalova(at)ucm.sk
Prípadne kontaktujte p. prodekanku Minárikovú: juliana.minarikova(at)ucm.sk

Zo závažných dôvodov môže študent požiadať o zmenu témy alebo vedúceho záverečnej práce, a to najneskôr do konca posledného týždňa výučby letného semestra akademického roku, v ktorom sa študent prihlasoval na tému (2.Bc. resp. 1.Mgr.).

Ak chcete požiadať o zmenu témy alebo školiteľa, využite toto tlačivo:

Zadanie

Zadanie záverečnej práce

Zadanie záverečnej práce odovzdávate v dvoch vyhotoveniach (2 originály) podpísané vedúcim záverečnej práce na sekretariáte katedier v Jame.

Cieľom zadania záverečnej práce je podať stručnú a výstižnú informáciu o predkladanej práci komisii pre štátnu skúšku. Podľa zadania je možné posúdiť, či nedošlo k svojvoľnému odklonu od témy.

Postup pri odovzdávaní zadania záverečnej práce:

Zadanie si študent vytlačí z AIS v 2 exemplároch a to nasledovne:

prihlási sa do AIS,

 1. V pravom hornom rohu sa kliknutím na šípku alebo ikonku profilu prepne do univerzálneho nadstavenia,
 2. v menu naľavo vybrať položku „Evidencia štúdia“,
 3. následne vybrať položku „VSES017 Štúdium, zápisné listy, záverečné práce, štátne skúšky“,
 4. po otvorení dialógového okna vybrať záložku „Záverečné práce“,
 5. v pravej časti okna kliknúť na hornú ikonku tlačiarne a zvoliť možnosť „Vytlačiť zadanie“,
 6. následne sa vygeneruje PDF súbor obsahujúci zadanie záverečnej práce,
 7. študent dá obidva exempláre zadania podpísať svojmu školiteľovi,
 8. obidve podpísané zadania je potrebné odovzdať do 15. októbra 2019 na sekretariát katedier v čase úradných hodín:
 • študenti MARK, VZME – prízemie (oproti vrátnici) – č. d. 5, p. Benkovská,
 • o študenti KOMU, AMES, TEDI – prízemie (oproti vrátnici) – č. d. 6, p. Uhlíková.

Odovzdanie DP

Postup pri odovzdaní diplomových prác a prihlášky na štátnu skúšku

Tieto inštrukcie platia aj pre študentov Bc. stupňa štúdia, ktorí spĺňajú podmienky a majú schválenú žiadosť o predčasný termín ŠS.

1. Pred vložením svojej finálnej verzie diplomovej práce do AISu si skontrolujte všetky údaje súvisiace so záverečnou prácou – názov, vedúceho a anotáciu. Po nahratí DP si z AISu vytlačte licenčnú zmluvu, prihlášku na záverečnú prácu a ostatné náležitosti uvedené nižšie.

2. Po vytlačení a zviazaní záverečnej práce je potrebné vybaviť niekoľko formalít – v skratke:

 • Školiteľovi odovzdáte prácu v hrebeňovej väzbe a 2 prihlášky na štátnu skúšku.
 • Školiteľ vám do AISu zapisuje hodnotenie z predmetu diplomový seminár II. alebo seminár k záverečnej práci II. Hodnotenie predmetu si skontrolujte v AISe.
 • 1 prácu v knižnej väzbe a 1 v hrebeňovej väzbe odovzdáte na sekretariáte katedier v ZŠ JAMA spolu s prihláškami na štátnu skúšku (podpísanými školiteľom), kópiou záverečnej práce na CD, analytickým listom, abstraktom (pozrite bod Sekretariát katedier). Sekretariát prihlášky potvrdí a jednu vám vráti.
 • v prípade teoreticko-aplikačnej práce je potrebné odovzdať samostatné CD, na ktorom bude nahraný multimediálny výstup (film, fotografie a pod.). Praktický výstup je potrebné nahrať aj do online archívu → postup,
 • V Knižnici FMK v ZŠ Jama zaplatíte poplatok za organizačné zabezpečenie štátnic a vypýtate si potvrdenie o tom, že voči knižnici nemáte žiadne záväzky. Rovnaké potvrdenie si vyžiadate aj v Univerzitnej knižnici na Hajdóczyho ul.
 • Prihlášku na štátnu skúšku – podpísanú školiteľom a potvrdenú sekretariátom odovzdáte na študijnom oddelení FMK spolu s prihláškou na záverečnú prácu (vytlačenú z AISu) a 2 typmi licenčných zmlúv (v 2 exemplároch), ktoré AIS ponúka.
Odovzdávanie podľa inštitúcie na FMK:

1. Školiteľ

 • 1 x diplomová práca v hrebeňovej väzbe,
 • 2 x prihláška na štátnu skúšku na podpis.

2. Sekretariát katedier v Jame:

 • 2 x prihláška na štátnu skúšku – podpísaná školiteľom.
 • 1 x diplomová práca v knižnej väzbe a 1x diplomová práca v hrebeňovej väzbe (prácu nezabudnite podpísať na strane s čestným vyhlásením).
 • 1 x záverečná práca na CD – práca musí byť nahratá vrátane zoskenovaného zadania ZP (s podpismi kompetentných) na neprepisovateľnom CD, ktoré treba označiť podľa vzoru,
 • v prípade teoreticko-aplikačnej práce je potrebné odovzdať samostatné CD, na ktorom bude nahraný multimediálny výstup (film, fotografie a pod.). Praktický výstup je potrebné nahrať aj do online archívu → postup,
 • analytický list a abstrakt vytlačené z AIS → postup,
 • analytický list, abstrakt a CD odovzdáte v obálke formátu A5, na ktorú čitateľne napíšete svoje meno, priezvisko, stupeň štúdia, študijný program.

Odovzdávané materiály musia byť kompletné, inak vám prihlášku nepotvrdia. Prácu nemožno poslať poštou.

Záverečné práce sa budú preberať od 22. apríla do 24. apríla 2020 od 8.00 do 14.00 hod. v priestoroch sekretariátu v ZŠ Jama:

Študenti MARK, VZME – sekretariát ZŠ v Jame, prízemie (vedľa vrátnice) – p. Benkovská,
Študenti KOMU, AMES, TEDI  – sekretariát ZŠ v Jame, prízemie (vedľa vrátnice) – p. Uhlíková.

3. Študijné oddelenie FMK

 • 1 x prihláška na štátnu skúšku s pečiatkou o prevzatí diplomovej práce,
 • 1 x prihláška na záverečnú prácu (z AIS),
 • Licenčnú zmluvu pre vysokú školu a Licenčnú zmluvu pre CRZP – každú v dvoch kópiách (vytlačíte z AISu pri vkladaní práce do centrálneho úložiska),
 • V prípade, že vám bude chýbať hodnotenie predmetov za predchádzajúce štúdium v AISe, treba kontaktovať príslušného vyučujúceho, príp. p. prodekanku pre výchovno-vzdelávaciu činnosť, aby hodnotenie doplnila. Inak nebude možné štúdium uzavrieť a nebudete pripustení k štátnej skúške.

Dôležité dátumy

 • od 22. apríla do 24. apríla 2020: odovzdanie diplomovej resp. bakalárskej práce k obhajobe na sekretariát katedier (podľa bodu 2. Sekretariát katedier v ZŠ JAMA),
 • 18. apríl 2020: koniec letného semestra pre končiacich študentov,
 • 20. apríl – 4. máj 2020: skúškové obdobie,
 • do 4. mája 2020: odovzdanie prihlášky na štátnu skúšku a ostatných dokumentov na študijné oddelenie (prihláška musí byť potvrdená sekretariátom katedier o odovzdaní záverečnej práce),
 • 18. – 22. máj 2020: štátne skúšky.

Predmety štátnej magisterskej skúšky sú dostupné po kliknutí na odkaz → Štátne skúšky a v pravom stĺpci tejto stránky.

Odovzdanie BP

Postup pri odovzdaní bakalárskych prác a prihlášky na štátnu skúšku

Tieto informácie platia pre končiacich študentov bakalárskeho stupňa štúdia, aj pre študentov Mgr. stupňa štúdia, ktorí požiadali o účasť na štátnej skúške v auguste a ich žiadosť bola schválená.

 1. Pred vložením svojej finálnej verzie bakalárskej práce do AISu si skontrolujte všetky údaje súvisiace so záverečnou prácou – názovvedúceho a anotáciu. Po nahratí BP si vytlačte licenčné zmluvy a prihlášku na záverečnú prácu.
 2. Po vytlačení a zviazaní záverečnej práce je potrebné vybaviť niekoľko formalít – v skratke:
  • školiteľovi odovzdáte prácu v hrebeňovej väzbe a 2 prihlášky na štátnu skúšku,
  • školiteľ vám do AIS zapisuje hodnotenie z predmetu seminár k záverečnej práci II. resp. u Mgr. štúdia diplomový seminár II.,
  • 1 prácu v knižnej väzbe a 1 prácu v hrebeňovej väzbe odovzdáte na sekretariáte katedier v ZŠ JAMA spolu s prihláškami na štátnu skúšku, prácou na CD, analytickým listom, abstraktom. Sekretariát prihlášky potvrdí a jednu vám vráti. V prípade teoreticko-aplikačnej práce je potrebné odovzdať samostatné CD, na ktorom bude nahraný multimediálny výstup (film, fotografie a pod.).
  • V Knižnici FMK v ZŠ Jama zaplatíte poplatok za organizačné zabezpečenie štátnic a vypýtate si potvrdenie o tom, že voči knižnici nemáte žiadne záväzky. Rovnaké potvrdenie si vyžiadate aj v Univerzitnej knižnici na Hajdóczyho ul.
  • Prihlášku na štátnu skúšku – podpísanú od školiteľa a potvrdenú sekretariátom odovzdáte na študijnom oddelení FMK spolu s prihláškou na záverečnú prácu (vytlačenú z AISu) a 2 typmi licenčných zmlúv (v 2 exemplároch), ktoré AIS ponúka.

1. Školiteľ 

 • 1 x bakalárska práca v hrebeňovej väzbe,

2. Sekretariát katedier v ZŠ JAMA:

 • 2 x prihláška na štátnu skúšku – podpísaná školiteľom,
 • 1 x bakalárska práca v knižnej väzbe (prácu nezabudnite podpísať na strane s čestným vyhlásením),
 • 1 x bakalárska práca v hrebeňovej väzbe (prácu nezabudnite podpísať na strane s čestným vyhlásením),
 • 1 x záverečná práca na CD –práca musí byť nahratá na neprepisovateľnom CD, ktoré treba označiť podľa vzoru,
 • v prípade teoreticko-aplikačnej práce je potrebné odovzdať samostatné CD, na ktorom bude nahraný multimediálny výstup (film, fotografie a pod.).
 • záverečnú prácu je potrebné nahrať aj do online archívu → postup, v prípade teoreticko-aplikačnej práce je nutné nahrať všetky dokumenty, t.j. PDF záverečnej práce a aj praktický výstup,
 • Analytický list, abstrakt vytlačené z AIS → postup,
 • Analytický list, abstrakt  a CD odovzdáte v obálke formátu A5, na ktorú čitateľne napíšete svoje meno, priezvisko, stupeň štúdia, študijný program.

Záverečné práce sa budú preberať od 27. mája do 29. mája 2020 od 8.00 do 12.00 hod. v priestoroch sekretariátu v ZŠ JAMA nasledovne:

 • študenti MARK, VZME – sekretariát ZŠ v Jame, prízemie (vedľa vrátnice) – p. Benkovská,
 • študenti KOMU, AMES, TEDI – sekretariát ZŠ v Jame, prízemie (vedľa vrátnice) – p. Uhlíková.

Odovzdávané materiály musia byť kompletné, inak vám prihlášku nepotvrdia. Práce nemožno poslať poštou. 

3. Študijné oddelenie FMK

Pozn.: na študijné oddelenie kvôli uzatvoreniu štúdia a prebratiu všetkých dokumentov sa dostavte až po tom, ako budete mať v AISe nahodené všetky hodnotenia.

  • 1 x prihláška na štátnu skúšku s pečiatkou o prevzatí bakalárskej práce,
  • 1 x prihláška na záverečnú prácu (z AIS),
 • v dvoch kópiách všetky typy licenčných zmlúv (2 typy zmlúv, obe je potrebné odovzdať v 2 kópiách – t.z. 4 ks zmlúv), ktoré ponúka AIS pri vkladaní práce do centrálneho úložiska, a to: Licenčnú zmluvu pre vysokú školu a Licenčnú zmluvu pre CRZP.
 • V prípade, že vám bude chýbať hodnotenie predmetov za predchádzajúce štúdium v AISe, treba kontaktovať príslušného vyučujúceho, príp. p. prodekanku Mendelovú, aby hodnotenie doplnila. Inak nebude možné štúdium uzavrieť a nebudete pripustení k štátnej skúške.

Dôležité dátumy

 • do 29. mája 2020: odovzdanie bakalárskej práce k obhajobe na sekretariát katedier (podľa bodu 2. Sekretariát katedier v ZŠ JAMA),
 • 9. máj 2020: koniec letného semestra pre končiacich študentov,
 • 11. máj – 13. jún 2020: skúškové obdobie,
 • do 12. júna 2020: odovzdanie prihlášky na štátnu skúšku a ostatných dokumentov na študijné oddelenie (prihláška musí byť potvrdená sekretariátom katedier o odovzdaní záverečnej práce),
 • 22. – 26. jún 2020: štátne skúšky.

Predmety štátnej magisterskej skúšky sú dostupné po kliknutí na odkaz → Štátne skúšky a v pravom stĺpci tejto stránky.

Dátum poslednej aktualizácie: 8.október 2020

Obhajoba ZP

Obhajoba záverečnej práce

Súčasťou štátnych bakalárskych a magisterských skúšok je obhajoba záverečnej práce s povinnou eletronickou prezentáciou. Pri obhajobe by ste mali mať zároveň pri sebe k dispozícii kompletnú verziu záverečnej práce (v hrebeňovej väzbe).

Obhajoba záverečnej práce sa uskutočňuje pred komisiou pre štátne skúšky a jej súčasťou sú:

 • prezentácia záverečnej práce,
 • dva posudky (školiteľ, oponent),
 • protokol o kontrole originality,
 • reakcia študenta na pripomienky a otázky v posudkoch,
 • diskusia.

Zásady prezentácií

Prezentácia má slúžiť ako pomôcka k rýchlej, jasnej a komplexnej predstave o najväčších kvalitách vašej práce. Pritom je nutné dodržiavať tieto zásady:

 • nečítajte text na slajdoch – text by nemal kopírovať to, čo rozprávate; interpretujte, vysvetľujte,
 • text prezentácie musí byť prehľadný, zrozumiteľný a dobre čitateľný,
 • vyhnite sa definíciám základných pojmov, nepodstatným informáciám a superlatívom,
 • zamerajte na konkrétne výsledky práce (analytická časť, výskum, návrhy).

Štruktúra a rozsah prezentácie

Určený čas na prezentáciu záverečnej práce: 8 minút.
Odporúčaný formát: PPT prezentácia, Prezi, ap.

V prípade PPT prezentácií používajte schválenú šablónu dostupnú na stránke fakulty. V prípade použitia iného druhu prezentačného softvéru používajte logo a korporátne farby (podľa dizajn manuálu) našej fakulty.

 1. Úvodná snímka: Názov práce, autor, vedúci/školiteľ, dátum.
 2. Popis riešeného problému: Popíšte, aký konkrétny problém ste riešili, prípadne dôvody vzniku riešeného problému.
 3. Ciele práce: Stručne uveďte ciele práce. Neprepisujte celé vety zo zadania, ciele uvádzajte heslovite, prerozprávajte ich vlastnými súvislými vetami.
 4. Metodika práce a metódy skúmania:  Metodika vyjadruje spôsob, akým ste postupovali pri riešení problému. Metódy sú teoretické prostriedky, ktoré ste použili pri riešení.
 5. Analýza súčasného stavu: Vysvetlite, ako a či už daný problém niekto riešil. Ak áno, vysvetlite jeho výsledky, prípadne v čom sú jeho nedostatky a prečo je potrebné v riešení pokračovať. Ak riešite problém, ktorý ešte nikto neriešil, zdôvodnite význam jeho riešenia.
 6. Výsledky práce: Uveďte, čo je výstupom/výsledkom vášho riešenia. V tejto časti môžete uviesť, ako ste svoje výsledky overili, vyhodnotili, ako bude práca využitá, aká je cieľová skupina, ktorá bude môcť využiť výsledky vašej práce. Zdôraznite originalitu a výnimočnosť vašej práce.
 7. Možné návrhy, odporúčania, prínos práce: Uveďte všetky vaše návrhy, ktoré máte k rozšíreniu, doplneniu, vylepšeniu výstupov vašej práce.
 8. Poďakovanie: Poďakovanie za pozornosť.
 9. Odpovede na otázky z posudkov: V závere obhajoby si pripravte odpovede na otázky vedúceho a oponenta. K pripomienkam, ktoré vám niečo vyčítajú a s ktorými sa stotožňujete, stručne uveďte, že s pripomienkami súhlasíte a uveďte, prečo nedostatok vznikol. Na pripomienky, s ktorými nesúhlasíte, si pripravte faktické argumenty, na otázky si pripravte kompetentné odpovede.

Pokyny

 1. pred začatím štátnej skúšky uložíte svoju prezentáciu do počítača v miestnosti, kde sa budú štátne skúšky konať  – s vedomím tajomníka štátnicovej komisie,
 2. názov súboru s prezentáciou označte svojím menom,
 3. vyskúšajte funkčnosť prezetácie, 
 4. na začiatku prezentácie oslovte predsedu, členov komisie, na konci poďakujte za pozornosť,
 5. oblečenie, make-up, doplnky, neprimeraná mimika či rušivé gestá nemajú upútať väčšiu pozornosť ako samotná prezentácia,
 6. hovorte primeranou rýchlosťou a zreteľne, pracujte s hlasom, komisiu nepoučujte.

Upozornenie: V čase konania štátnej skúšky a obhajoby záverečnej práce nie je dovolené mať pri sebe mobilný telefón ani iné komunikačné zariadenie. Porušenie tohto pokynu môže mať za následok vaše vylúčenie zo štátnej skúšky.

ŠS január 2020

Postup pri odovzdaní záverečných prác a prihlášky na štátnu skúšku

Tieto informácie platia pre študentov bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia: 

 • ktorí neboli úspešní na štátnej skúške v máji alebo auguste 2019 (reprobanti),
 • pre študentov v nadštandardnej dĺžke štúdia,
 • pre študentov 3. roka magisterského externého štúdia.
 1. Pred vložením svojej finálnej verzie bakalárskej práce do AISu si skontrolujte všetky údaje súvisiace so záverečnou prácou – názovvedúceho a anotáciu. Po nahratí BP si vytlačte licenčné zmluvy a prihlášku na záverečnú prácu.
 2. Po vytlačení a zviazaní záverečnej práce je potrebné vybaviť niekoľko formalít – v skratke:
  • školiteľovi odovzdáte prácu v hrebeňovej väzbe a 2 prihlášky na štátnu skúšku,
  • školiteľ vám do AIS zapisuje hodnotenie z predmetu seminár k záverečnej práci II. resp. u Mgr. štúdia diplomový seminár II.,
  • 1 prácu v knižnej väzbe a 1 prácu v hrebeňovej väzbe odovzdáte na sekretariáte katedier v ZŠ JAMA spolu s prihláškami na štátnu skúšku, prácou na CD, analytickým listom, abstraktom. Sekretariát prihlášky potvrdí a jednu vám vráti. V prípade teoreticko-aplikačnej práce je potrebné odovzdať samostatné CD, na ktorom bude nahraný multimediálny výstup (film, fotografie a pod.).
  • V Knižnici FMK v ZŠ Jama zaplatíte poplatok za organizačné zabezpečenie štátnic a vypýtate si potvrdenie o tom, že voči knižnici nemáte žiadne záväzky. Rovnaké potvrdenie si vyžiadate aj v Univerzitnej knižnici na Hajdóczyho ul.
  • Prihlášku na štátnu skúšku – podpísanú od školiteľa a potvrdenú sekretariátom odovzdáte na študijnom oddelení FMK spolu s prihláškou na záverečnú prácu (vytlačenú z AISu) a 2 typmi licenčných zmlúv (v 2 exemplároch), ktoré AIS ponúka.

1. Školiteľ 

 • 1 x bakalárska práca v hrebeňovej väzbe,

2. Sekretariát katedier v ZŠ JAMA:

 • 2 x prihláška na štátnu skúšku – podpísaná školiteľom,
 • 1 x bakalárska práca v knižnej väzbe (prácu nezabudnite podpísať na strane s čestným vyhlásením),
 • 1 x bakalárska práca v hrebeňovej väzbe (prácu nezabudnite podpísať na strane s čestným vyhlásením),
 • 1 x záverečná práca na CD –práca musí byť nahratá na neprepisovateľnom CD, ktoré treba označiť podľa vzoru,
 • v prípade teoreticko-aplikačnej práce je potrebné odovzdať samostatné CD, na ktorom bude nahraný multimediálny výstup (film, fotografie a pod.).
 • záverečnú prácu je potrebné nahrať aj do online archívu → postup, v prípade teoreticko-aplikačnej práce je nutné nahrať všetky dokumenty, t.j. PDF záverečnej práce a aj praktický výstup.
 • Analytický list, abstrakt vytlačené z AIS → postup,
 • Analytický list, abstrakt  a CD odovzdáte v obálke formátu A5, na ktorú čitateľne napíšete svoje meno, priezvisko, stupeň štúdia, študijný program.

Záverečné práce sa budú preberať od 4. decembra. do 6. decembra 2019 od 8.00 do 14.00 hod. v priestoroch sekretariátu v ZŠ JAMA nasledovne:

 • študenti MARK, VZME – Sekretariát katedier: Prízemie v Jame (vedľa vrátnice) – p. Benkovská,
 • študenti KOMU, AMES, TEDI – Sekretariát katedier: Prízemie v Jame (vedľa vrátnice) – p. Uhlíková.

Odovzdávané materiály musia byť kompletné, inak vám prihlášku nepotvrdia. Práce nemožno poslať poštou. 

3. Študijné oddelenie FMK

Pozn.: na študijné oddelenie kvôli uzatvoreniu štúdia a prebratiu všetkých dokumentov sa dostavte až po tom, ako budete mať v AISe nahodené všetky hodnotenia.

  • 1 x prihláška na štátnu skúšku s pečiatkou o prevzatí bakalárskej práce,
  • 1 x prihláška na záverečnú prácu (z AIS),
 • v dvoch kópiách všetky typy licenčných zmlúv (2 typy zmlúv, obe je potrebné odovzdať v 2 kópiách – t.z. 4 ks zmlúv), ktoré ponúka AIS pri vkladaní práce do centrálneho úložiska, a to: Licenčnú zmluvu pre vysokú školu a Licenčnú zmluvu pre CRZP.
 • záverečnú prácu je potrebné nahrať aj do online archívu → postup, v prípade teoreticko-aplikačnej práce je nutné nahrať všetky dokumenty, t.j. PDF záverečnej práce a aj praktický výstup.
 • V prípade, že vám bude chýbať hodnotenie predmetov za predchádzajúce štúdium v AISe, treba kontaktovať príslušného vyučujúceho, príp. p. prodekanku Mendelovú, aby hodnotenie doplnila. Inak nebude možné štúdium uzavrieť a nebudete pripustení k štátnej skúške.

Dôležité dátumy

 • do 6. decembra 2019: odovzdanie bakalárskej, resp. diplomovej práce k obhajobe na sekretariát katedier (podľa bodu 2. Sekretariát katedier v ZŠ JAMA),
 • 30. november 2019: koniec zimného semestra pre končiacich študentov,
 • 2. december – 14. december 2019: skúškové obdobie,
 • do 13. decembra 2019: odovzdanie prihlášky na štátnu skúšku a ostatných dokumentov na študijné oddelenie (prihláška musí byť potvrdená sekretariátom katedier o odovzdaní záverečnej práce),
 • 20. – 24. januára 2020: štátne skúšky.

Predmety štátnej magisterskej skúšky sú dostupné po kliknutí na odkaz → Štátne skúšky a v pravom stĺpci tejto stránky.

Základné dokumenty

Pri písaní sa riaďte usmerneniami pre vypracovávanie záverečných prác na FMK UCM:

Metodika písania a šablóna záverečných prác

Metodika písania záverečných prác a šablóna písania záverečných prác, ktoré platia pre študentov absolvujúcich štátnu skúšku v mesiaci máj a jún 2020: 

Študenti, ktorí budú absolvovať štátnu skúšku v januári 2020 sa riadia touto metodikou a šablónou:

 
Späť hore ↑