Záverečné práce

V tejto sekcii nájdete dokumenty súvisiace so záverečnými prácami a postup pri ich odovzdávaní. Prihlasovanie na tému záverečnej práce sa uskutočňuje cez AIS.

Vstup do AISu

Témy

Prihlasovanie na témy

Prihlasovanie na témy bakalárskych a diplomových prác v systéme AIS sa uskutoční v priebehu apríla 2021 a je otvorené:

 • pre denných študentov v 2. roka Bc. a 1. roku Mgr. štúdia vo všetkých študijných programoch,
 • pre externých študentov v 3. roku Bc. štúdia vo všetkých študijných programoch.

 

ŠPRok štúdia + Označenie ŠPŠPRok štúdia + Označenie ŠP
KOMU2. Bc.: KOMU-BcD15 (denní)
7. 4. 2021 od 18.00 – 15. 4. 2021 do 23:593. Bc.: KOMU-BcE15 (externí)
8. 4. 2021 od 18.00 – 15. 4. 2021 do 23:59
KOMU1. Mgr.: KOMU-MgD18 (denní)
1. 4. 2021 od 18:00 – 15. 4. 2021 do 23:592. Mgr.: KOMU-MgE18* (externí)*
MARK2. Bc.: MARK-BcD15 (denní)
5. 4. 2021 od 18.00 – 15. 4. 2021 do 23:593. Bc.: MARK-BcE15 (externí)
8. 4. 2021 od 18.00 – 15. 4. 2021 do 23:59
MARK1. Mgr.: MARK-MgD18 (denní)
3. 4. 2021 od 18:00 – 15. 4. 2021 do 23:592. Mgr.: MARK-MgE18* (externí)*
TEDI2. Bc.: TEDI-BcD18 (denní)
8. 4. 2021 od 18.00 – 15. 4. 2021 do 23:593. Bc.: TEDI-BcE15 (externí)
8. 4. 2021 od 18.00 – 15. 4. 2021 do 23:59
AMES1. Mgr.: AMES-MgD18 (denní)
1. 4. 2021 od 18:00 – 15. 4. 2021 do 23:59
AMES2. Bc.: AMES-BcD15 (denní)
8. 4. 2021 od 18.00 – 15. 4. 2021 do 23:59
TEDI1. Mgr.: TEDI-MgD15 (denní)
1. 4. 2021 od 18:00 – 15. 4. 2021 do 23:592. Mgr.: TEDI-MgE15* (externí)*
VZME2. Bc.: VZME-BcD15 (denní)
8. 4. 2021 od 18.00 – 15. 4. 2021 do 23:59
  

*Študenti magisterského stupňa štúdia v externej forme sa na témy diplomových prác prihlasujú v zimnom semestri 2. roka štúdia.

V prípade, že ste už na tému záverečnej práce prihlásená/ý školiteľom, tak v AIS už nerobíte nič.

Postup

 1. prihláste sa do AISu,
 2. v sekcii  → Evidencia štúdia vyberte riadok → VSES017 Štúdium, zápisné listy, záverečné práce, štátne skúšky,
 3. v záložkách vyberiete → Záverečné práce, a ďalej ikonu → Prihlásiť sa na zadanie záverečnej práce,
 4. pri prehľade aj výbere tém si zvolíte:
  • nasledujúci akademický rok,
  • typ práce a
  • študijný program, ktorý študujete (viď tabuľka).

Prvá konzultácia študenta 2.Bc. respektíve 3.Bc. a 1.Mgr.  so svojim vedúcim ZP by mala prebehnúť čo najskôr po prihlásení na tému cez AIS. 

V prípade problémov sa môžete obrátiť na p. Benkovskú a p. Uhlíkovú: helena.uhlikova(at)ucm.skjana.benkovska(at)ucm.sk.
V prípade technických problémov s AIS-om na p. Dostálovú: nora.dostalova(at)ucm.sk.
Prípadne kontaktujte p. prodekanku Minárikovú: juliana.minarikova(at)ucm.sk.

Zo závažných dôvodov môže študent požiadať o zmenu témy alebo vedúceho záverečnej práce, a to najneskôr do konca posledného týždňa výučby letného semestra akademického roku, v ktorom sa študent prihlasoval na tému (2. Bc., resp. 1. Mgr.).

Ak chcete požiadať o zmenu témy alebo školiteľa, využite toto tlačivo:

Zadanie

Zadanie záverečnej práce

Zadanie záverečnej práce odovzdávate v dvoch vyhotoveniach (2 originály) podpísané vedúcim záverečnej práce na sekretariáte katedier v Jame.

Cieľom zadania záverečnej práce je podať stručnú a výstižnú informáciu o predkladanej práci komisii pre štátnu skúšku. Podľa zadania je možné posúdiť, či nedošlo k svojvoľnému odklonu od témy.

Postup pri odovzdávaní zadania záverečnej práce:

Zadanie si študent vytlačí z AIS v 2 exemplároch, a to nasledovne:

prihlási sa do AIS,

 1. v pravom hornom rohu sa kliknutím na šípku alebo ikonku profilu prepne do univerzálneho nastavenia,
 2. v menu naľavo vybrať položku „Evidencia štúdia“,
 3. následne vybrať položku „VSES017 Štúdium, zápisné listy, záverečné práce, štátne skúšky“,
 4. po otvorení dialógového okna vybrať záložku „Záverečné práce“,
 5. v pravej časti okna kliknúť na hornú ikonku tlačiarne a zvoliť možnosť „Vytlačiť zadanie“,
 6. následne sa vygeneruje PDF súbor obsahujúci zadanie záverečnej práce,
 7. študent dá obidva exempláre zadania podpísať svojmu školiteľovi,
 8. obidve podpísané zadania je potrebné odovzdať do 15. októbra 2019 na sekretariát katedier v čase úradných hodín:
 • študenti MARK, VZME – prízemie (oproti vrátnici) – č. d. 5, p. Benkovská,
 • študenti KOMU, AMES, TEDI – prízemie (oproti vrátnici) – č. d. 6, p. Uhlíková.

Odovzdanie DP

Postup pri odovzdaní diplomových prác a prihlášky na štátnu skúšku

Tieto inštrukcie platia pre študentov Mgr. stupňa štúdia, ktorí spĺňajú podmienky účasti na štátnej skúške, študentov Bc. stupňa, ktorým bola schválená žiadosť o predčasnú štátnu skúšku, a študentov v NDŠ, ktorí sa rozhodnú prihlásiť na termín ŠS určený pre Mgr. stupeň štúdia.

*Vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu plánujeme realizovať štátne skúšky onlinovou formou. V prípade zmeny vo vývoji situácie budeme informácie o forme konania štátnej skúšky aktualizovať v dostatočnom časovom predstihu.

1. Pred vložením svojej finálnej verzie diplomovej práce do AIS-u si skontrolujte všetky údaje súvisiace so záverečnou prácou – názov, vedúceho a anotáciu.

2. S vložením práce do AIS musí najskôr súhlasiť školiteľ – súhlas Vám z jeho strany musí byť poslaný e-mailom.

Súčasťou práce je zadanie. V aktuálnej situácii sa zadania do prác vkladajú bez podpisu. Schválené zadanie nájdete v AISe.

3. Práce netlačíte, nahrávajú sa len do AIS a online archívu FMK.

Termín pre nahrávanie záverečných prác do AIS a ONLINE archívudo 15. apríla 2021 (23:59).

Po nahratí DP do AIS si z AISu vytlačte licenčné zmluvy: Licenčnú zmluvu pre vysokú školu a Licenčnú zmluvu pre CRZP – každú v DVOCH kópiách (podpísaných Vami), odošlete do 30. apríla 2021 na Študijné oddelenie. Štátna skúška môže byť realizovaná len v prípade, že licenčné zmluvy budú doručené.

4. Prácu nahráte do ONLINE archívu, sekcia „Dokumenty“, kde nastavíte prvý atribút: „záverečné práce“ a druhý atribút „diplomová alebo bakalárska práca“. V prípade teoreticko-aplikačnej práce je potrebné do online archívu nahrať aj multimediálny výstup (film, fotografie a pod.) → postup.

5. Školiteľ vám do AISu (v skúškovom období) zapisuje hodnotenie z predmetu „Diplomový seminár II.“ alebo „Seminár k záverečnej práci II.“. Hodnotenie predmetu si skontrolujte v AISe. Hodnotenie A-E znamená, že školiteľ súhlasí, aby ste sa mohli na štátnu skúšku prihlásiť. Ak z vyššie uvedených predmetov budete mať hodnotenie Fx, školiteľ nesúhlasí s účasťou študenta na štátnej skúške.

6. Skontrolujte si, či máte v AISe zapísané všetky hodnotenia predmetov (aj z predchádzajúcich častí štúdia). V prípade, že vám bude chýbať hodnotenie predmetov za predchádzajúce štúdium v AISe, treba kontaktovať príslušného vyučujúceho, príp. prodekanku pre výchovno-vzdelávaciu činnosť Mgr. Juliánu Minárikovú, PhD., aby hodnotenie doplnila. Inak nebude možné štúdium uzavrieť a nebudete pripustení k štátnej skúške.

Prihlášku na štátnu skúšku vyplníte a pošlete až vtedy, keď v AIS budete mať zaevidované všetky hodnotenia.
V rámci Mgr. stupňa štúdia budete mať 90 kreditov, v rámci Bc. stupňa štúdia budete mať 155 kreditov

Prihlášku na ŠS vyplníte v počítači a pošlete ako prílohu na e-mail najneskôr do 30. apríla 2021

Pri príležitosti konania štátnej skúšky budeme vyžadovať nasledujúce náležitosti (bude aktualizované):
 • Študenti, ktorí budú mať nevybavené záväzky voči Knižnici FMK a Univerzitnej knižnici, budú v predstihu upozornení, aby si záväzky vyrovnali.

Predmety štátnej magisterskej skúšky sú dostupné po kliknutí na odkaz → Štátne skúšky a v pravom stĺpci tejto stránky.

Dátum poslednej aktualizácie: 16. marec 2021

Odovzdanie BP

Postup pri odovzdaní bakalárskych prác a prihlášky na štátnu skúšku

Tieto inštrukcie platia pre študentov Bc. stupňa štúdia, ktorí spĺňajú podmienky účasti na štátnej skúške, študentov Mgr. stupňa, ktorým bola schválená žiadosť o odloženie štátnej skúšky.

Júnový termín štátnej skúšky plánuje FMK realizovať prezenčnou formou. Určujúca bude situácia ohľadne vývoja pandémie koronavírusu, a preto si dovoľujeme požiadať študnetov, aby sledovali oznamy na stránke fmk.sk.

1. Pred vložením svojej finálnej verzie bakalárskej práce do AIS-u si skontrolujte všetky údaje súvisiace so záverečnou prácou – názov, vedúceho a anotáciu.

2. S vložením práce do AIS musí najskôr súhlasiť školiteľ – súhlas vám z jeho strany musí byť poslaný e-mailom. 

Súčasťou práce je zadanie. V aktuálnej situácii sa zadania do prác vkladajú bez podpisu. Schválené zadanie nájdete v AIS-e.

3. Práce netlačíte, nahrávajú sa len do AIS a online archívu FMK. V prípade, že sa štátna skúška bude konať prezenčnou metódou – v deň konania štátnej skúšky prinesiete so sebou 2 verzie vašej práce v hrebeňovej väzbe.

Termín pre nahrávanie záverečných prác do AIS a ONLINE archívudo 28. mája 2021 (23:59).

Po nahratí BP (DP) do AIS si z AIS-u vytlačte licenčné zmluvy: Licenčnú zmluvu pre vysokú školu a Licenčnú zmluvu pre CRZP – každú v DVOCH kópiách (podpísaných vami) odošlete do 31. mája 2021 na Študijné oddelenie. Štátna skúška môže byt realizovaná len v prípade, že licenčné zmluvy budú doručené.

4. Prácu nahráte do ONLINE archívu, sekcia „Dokumenty“, kde nastavíte prvý atribút: „záverečné práce“ a druhý atribút „diplomová alebo bakalárska práca“. V prípade teoreticko-aplikačnej práce je potrebné do online archívu nahrať aj multimediálny výstup (film, fotografie a pod.) → postup.

Záverečné práce sa budú nahrávať do 28. mája 2021 (23:59).

5. Školiteľ vám do AIS-u (v skúškovom období) zapisuje hodnotenie z predmetu „Diplomový seminár II.“ alebo „Seminár k záverečnej práci II.“. Hodnotenie predmetu si skontrolujte v AIS-e. Hodnotenie A-E znamená, že školiteľ súhlasí, aby ste sa mohli na štátnu skúšku prihlásiť. Ak z vyššie uvedených predmetov budete mať hodnotenie Fx, školiteľ nesúhlasí s účasťou študenta na štátnej skúške.

6. Skontrolujte si či máte v AIS-e zapísané všetky hodnotenia predmetov (aj z predchádzajúcich častí štúdia). V prípade, že vám bude chýbať hodnotenie predmetov za predchádzajúce štúdium v AIS-e, treba kontaktovať príslušného vyučujúceho, príp. prodekanku pre výchovno-vzdelávaciu činnosť Mgr. Juliánu Minárikovú, PhD., aby hodnotenie doplnila. Inak nebude možné štúdium uzavrieť a nebudete pripustení k štátnej skúške.

Prihlášku na štátnu skúšku vyplníte a pošlete až vtedy, keď v AIS budete mať zaevidované všetky hodnotenia.
V rámci Mgr. stupňa štúdia budete mať 90 kreditov, v rámci Bc. stupňa štúdia budete mať 155 kreditov

Skúškové obobie končiacich študentov trvá do 5. júna 2021.

Prihlášku na ŠS vyplníte v počítači a pošlete ako prílohu na e-mail najneskôr do 7. júna 2021

Pri príležitosti konania štátnej skúšky budeme vyžadovať nasledujúce náležitosti: 

1. Študenti, ktorí budú mať nevybavené záväzky voči Knižnici FMK a Univerzitnej knižnici, budú v predstihu upozornení, aby si záväzky vyrovnali.

Predmety štátnej bakalárskej skúšky sú dostupné po kliknutí na odkaz → Štátne skúšky a v pravom stĺpci tejto stránky.

Dátum poslednej aktualizácie: 14. máj 2021

Obhajoba ZP

Obhajoba záverečnej práce

Súčasťou štátnych bakalárskych a magisterských skúšok je obhajoba záverečnej práce s povinnou elektronickou prezentáciou.

Obhajoba záverečnej práce sa uskutočňuje pred komisiou pre štátne skúšky a jej súčasťou sú:

 • prezentácia záverečnej práce,
 • dva posudky (školiteľ, oponent),
 • protokol o kontrole originality (e-mailom),
 • reakcia študenta na pripomienky a otázky v posudkoch,
 • diskusia.

Zásady prezentácií

Prezentácia má slúžiť ako pomôcka k rýchlej, jasnej a komplexnej predstave o najväčších kvalitách vašej práce. Pritom je nutné dodržiavať tieto zásady:

 • nečítajte text na slajdoch – text by nemal kopírovať to, čo rozprávate; interpretujte, vysvetľujte,
 • text prezentácie musí byť prehľadný, zrozumiteľný a dobre čitateľný,
 • vyhnite sa definíciám základných pojmov, nepodstatným informáciám a superlatívom,
 • zamerajte na konkrétne výsledky práce (analytická časť, výskum, návrhy).

Štruktúra a rozsah prezentácie

Určený čas na prezentáciu záverečnej práce: 8 minút.
Odporúčaný formát: PPT prezentácia, Prezi, ap.

V prípade PPT prezentácií používajte schválenú šablónu dostupnú na stránke fakulty. V prípade použitia iného druhu prezentačného softvéru používajte logo a korporátne farby (podľa dizajn manuálu) našej fakulty.

 1. Úvodná snímka: Názov práce, autor, vedúci/školiteľ, dátum.
 2. Popis riešeného problému: Popíšte, aký konkrétny problém ste riešili, prípadne dôvody vzniku riešeného problému.
 3. Ciele práce: Stručne uveďte ciele práce. Neprepisujte celé vety zo zadania, ciele uvádzajte heslovite, prerozprávajte ich vlastnými súvislými vetami.
 4. Metodika práce a metódy skúmania:  Metodika vyjadruje spôsob, akým ste postupovali pri riešení problému. Metódy sú teoretické prostriedky, ktoré ste použili pri riešení.
 5. Analýza súčasného stavu: Vysvetlite, ako a či už daný problém niekto riešil. Ak áno, vysvetlite jeho výsledky, prípadne v čom sú jeho nedostatky a prečo je potrebné v riešení pokračovať. Ak riešite problém, ktorý ešte nikto neriešil, zdôvodnite význam jeho riešenia.
 6. Výsledky práce: Uveďte, čo je výstupom/výsledkom vášho riešenia a opíšte hlavné zistenia vašej záverečnej práce. V tejto časti môžete uviesť, ako ste svoje výsledky overili, vyhodnotili, ako bude práca využitá, aká je cieľová skupina, ktorá bude môcť využiť výsledky vašej práce. Zdôraznite originalitu a výnimočnosť vašej práce.
 7. Možné návrhy, odporúčania, prínos práce: Uveďte všetky vaše návrhy, ktoré odporúčate skúmanému subjektu alebo v rámci výskumného materiálu či skúmanej problematiky.
 8. Poďakovanie: Poďakovanie za pozornosť.
 9. Odpovede na otázky z posudkov: V závere obhajoby si pripravte odpovede na otázky vedúceho a oponenta. K pripomienkam, ktoré vám niečo vyčítajú a s ktorými sa stotožňujete, stručne uveďte, že s pripomienkami súhlasíte a uveďte, prečo nedostatok vznikol. Na pripomienky, s ktorými nesúhlasíte, si pripravte faktické argumenty, na otázky si pripravte kompetentné odpovede.
 10. V prípade aplikačnej časti práce prineste aj vami vytvorené dielo, aby si ho komisia mohla pozrieť.

Pokyny

 1. Deň pred začatím štátnej skúšky pošlete vašu prezentáciu a kontrolu originality tajomníkovi štátnicovej komisie (zoznam tajomníkov a kontakty na nich, bude zverejnený najneskôr 48 h pred štátnou skúškou). Názov súboru s prezentáciou označte svojím menom.
 2. Na štátnu skúšku dostanete tzv. “časenku” – čas kedy budete začínať. Dostavte sa 15 min predtým (skôr nie). Pri vstupe vám bude odmeraná teplota. V prípade ak máte teplotu zvýšenú budete posúdený ako chorý. Poverený pracovník vám následne vysvetlí ďalší postup.
 3. Pri vstupe zároveň odovzdajte licenčnú zmluvu, ak ste ju nestihli poslať poštou.
 4. Po celý čas majte na tvári rúško (aj počas štátnej skúšky).
 5. Na začiatku prezentácie oslovte predsedu, členov komisie, na konci poďakujte za pozornosť.
 6. Oblečenie, make-up, doplnky, neprimeraná mimika či rušivé gestá nemajú upútať väčšiu pozornosť ako samotná prezentácia.
 7. Hovorte primeranou rýchlosťou a zreteľne, pracujte s hlasom, komisiu nepoučujte.
 8. Po skončení štátnej skúšky opustite hneď budovu. Výsledok štátnej skúšky nájdete v AIS-e.

Upozornenie: V čase konania štátnej skúšky a obhajoby záverečnej práce nie je dovolené mať pri sebe mobilný telefón ani iné komunikačné zariadenie. Porušenie tohto pokynu môže mať za následok vaše vylúčenie zo štátnej skúšky.

ŠS január 2022

Postup pri odovzdaní záverečných prác a prihlášky na štátnu skúšku

Tieto inštrukcie platia pre končiacich študentov Mgr. stupňa štúdia v externej forme štúdia, ktorí spĺňajú podmienky účasti na štátnej skúške a študentov v predĺženej dĺžke štúdia, ktorí sa rozhodnú prihlásiť na termín ŠS v januári 2022.

V prípade potreby budú štátne skúšky realizované bezkontaktnou formou, inštrukcie budú v dostatočnom predstihu zverejnené vo forme príslušného usmernenia.

Termín štátnej skúšky je v harmonograme akademického roka stanovený do intervalu od 17. januára do 28. januára 2022. Presný počet dní bude stanovený v súlade s počtom študentov prihlásených na štátnu skúšku.

 1. Pred vložením svojej finálnej verzie diplomovej/bakalárskej práce do AIS-u si skontrolujte všetky údaje súvisiace so záverečnou prácou – názov, vedúceho a anotáciu. Po nahratí DP/BP si z AIS-u vytlačte licenčné zmluvy (tlačíte obe licenčné zmluvy, ktoré vám AIS ponúka a každú treba poslať podpísanú v dvoch kópiách), tie odošlite do 7. januára 2022 na Študijné oddelenie. Štátna skúška môže byt realizovaná len v prípade, že licenčná zmluva bude doručená. Súčasťou práce je zadanie. V aktuálnej situácii sa zadania do prác vkladajú bez podpisu. Schválené zadanie nájdete v AIS-e.
 2. S vložením práce do AIS musí najskôr súhlasiť školiteľ – súhlas vám z jeho strany musí byť poslaný e-mailom.
 3. Práce netlačíte, nahrávajú sa len do AIS a online archívu FMK.
 4. Prácu nahráte do ONLINE archívu, sekcia „Dokumenty“, kde nastavíte prvý atribút: „záverečné práce“ a druhý atribút „diplomová alebo bakalárska práca“. V prípade teoreticko-aplikačnej práce je potrebné do online archívu nahrať aj multimediálny výstup (film, fotografie a pod.) → postup. Záverečné práce sa budú nahrávať do 3. decembra 2021 (23:59).
 5. Školiteľ vám do AIS-u (v skúškovom období) zapisuje hodnotenie z predmetu „Diplomový seminár II.“ alebo „Seminár k záverečnej práci II.“. Hodnotenie predmetu si skontrolujte v AIS-e. Hodnotenie A-E znamená, že školiteľ súhlasí, aby ste sa mohli na štátnu skúšku prihlásiť. Ak z vyššie uvedených predmetov budete mať hodnotenie Fx, školiteľ nesúhlasí s účasťou študenta na štátnej skúške. V prípade, že hodnotenie v rozmedzí A-E z DS II. a Semináru k záverečnej práci II. máte v AIS už zaevidované z predchádzajúceho ak. roka, školiteľ Vám už ďalšiu známku nedáva – poskytuje vám len mailový súhlas s nahratím práce do AIS. V prípade, že máte pri týchto predmetoch z predchádzajúceho obdobia známku FX a školiteľ súhlasí s odovzdaním vašej záverečnej práce, musí Vám známku zapísať v 1. či 2. opravnom termíne.
 6. Skontrolujte si, či máte v AIS-e zapísané všetky hodnotenia predmetov (aj z predchádzajúcich častí štúdia). V prípade, že vám bude chýbať hodnotenie predmetov za predchádzajúce štúdium v AIS-e, treba kontaktovať príslušného vyučujúceho, príp. prodekanku pre výchovno-vzdelávaciu činnosť Mgr. Juliánu Minárikovú, PhD., aby hodnotenie doplnila. Inak nebude možné štúdium uzavrieť a nebudete pripustení k štátnej skúške. Prihlášku na štátnu skúšku vyplníte a pošlete až vtedy, keď v AIS budete mať zaevidované všetky hodnotenia.V rámci Mgr. stupňa štúdia budete mať 90 kreditov, v rámci Bc. stupňa štúdia budete mať 155 kreditov.
 7. Prihlášku na ŠS vyplníte v počítači a pošlete ako prílohu na e-mail najneskôr do 17. decembra 2021, resp. 10. januára 2022:

Pri príležitosti konania štátnej skúšky budeme vyžadovať nasledujúce náležitosti (bude aktualizované):

 1. Študenti, ktorí budú mať nevybavené záväzky voči Knižnici FMK a Univerzitnej knižnici, budú v predstihu upozornení, aby si záväzky vyrovnali.
 2. Osobne na mieste ŠS je potrebné zaplatiť organizačný poplatok na zabezpečenie štátnic (v závislosti od formy organizácie štátnych skúšok).

Predmety štátnej magisterskej skúšky sú dostupné po kliknutí na odkaz → Štátne skúšky a v pravom stĺpci tejto stránky.

 

Základné dokumenty

Pri písaní sa riaďte usmerneniami pre vypracovávanie záverečných prác na FMK UCM:

Metodika písania a šablóna záverečných prác

Metodika písania záverečných prác a šablóna písania záverečných prác, ktoré platia pre študentov absolvujúcich štátnu skúšku v mesiaci máj a jún 2020: 

 
Späť hore ↑