Záverečné práce

V tejto sekcii nájdete dokumenty súvisiace so záverečnými prácami a postup pri ich odovzdávaní. Prihlasovanie na tému záverečnej práce sa uskutočňuje cez AIS.

Vstup do AISu

Dokumenty

Základné dokumenty

Pri písaní sa riaďte usmerneniami pre vypracovávanie záverečných prác na FMK UCM:

Témy

Prihlasovanie na témy

Prihlasovanie na témy bakalárskych a diplomových prác v systéme AIS sa uskutočňuje od 10. marca 2018 od 7.00 hod. do 30. marca 2018 a je otvorené pre študentov 2. roka Bc. štúdia (všetky ŠP, denná forma štúdia) a 1. roka Mgr. štúdia (všetky ŠP, denná forma štúdia).

V externej forme štúdia je je prihlasovanie na témy sprístupnené pre študentov 2. roka Bc. (marketingová komunikácia); študentov 3. roka Bc. stupňa štúdia študijného programu masmediálna komunikáciateória digitálnych hier.

Postup

 1. prihláste sa do AISu,
 2. v sekcii  → Evidencia štúdia vyberte riadok → VSES017 Štúdium, zápisné listy, záverečné práce, štátne skúšky,
 3. v záložkách vyberiete → Záverečné práce, a ďalej ikonu → Prihlásiť sa na zadanie záverečnej práce,
 4. pri prehľade aj výbere tém si zvolíte:
  • nasledujúci akademický rok,
  • typ práce a
  • študijný program, ktorý študujete (viď tabuľka).
ŠP Ročník   Ročník ŠP Ročník
KOMU Bc2
Bc3
denní: KOMU-BcD15
externí: KOMU-BcE15
Mgr1 KOMU denné: KOMU-MgD15
externí: KOMU-MgE09
MARK Bc2
Bc2
denní: MARK-BcD15
externí: MARK-BcE09
Mgr1 MARK denní: MARK-MgD15
externí: MARK-MgE09
AMES Bc2 denní: AMES-BcD15  Mgr1  AMES denní: AMES-MgD15
externí: AMES-MgE12
VZME Bc2 denní: VZME-BcD15  Mgr1  TEDI denní: TEDI-MgrD15
TEDI Bc2
Bc3
denní: TEDI-BcD15
externí: TEDI-BcE15

Fotonávod prihlasovania na témy záverečných prác je k dispozícii aj na infotabuliach v budove FMK UCM na Skladovej ul. a v hlavnej budove UCM.

Prvá konzultácia študenta 2.Bc. resp. 3.Bc. a 1.Mgr. št. so svojim vedúcim ZP by mala prebehnúť čo najskôr po prihlásení na tému cez AIS. Zo závažných dôvodov môže študent požiadať o zmenu témy alebo vedúceho záverečnej práce, a to najneskôr do konca posledného týždňa výučby letného semestra ak. roku, v ktorom sa študent prihlasoval na tému (2.Bc. resp. 1.Mgr.).

Ak chcete požiadať o zmenu témy alebo školiteľa, využite toto tlačivo:

V prípade problémov sa môžete obrátiť na p. Benkovskú a p. Uhlíkovú: helena.uhlikova@ucm.skjana.benkovska@ucm.sk,
V prípade technických problémov s AISom na p. Dostálovú: nora.dostalova@ucm.sk
Prípadne kontaktujte p. prodekanku Minárikovú: juliana.minarikova@ucm.sk

Zadanie

Zadanie záverečnej práce

Zadanie záverečnej práce odovzdávate v dvoch vyhotoveniach (2 originály) podpísané vedúcim záverečnej práce na sekretariáte katedier v Jame.

Cieľom zadania záverečnej práce je podať stručnú a výstižnú informáciu o predkladanej práci komisii pre štátnu skúšku. Podľa zadania je možné posúdiť, či nedošlo k svojvoľnému odklonu od témy

Zadanie sa formuluje v podobe pokynov školiteľa (nie v 1. osobe jednotného čísla). Zadanie vypracujete spolu s vedúcim práce, s dôrazom na finálny výstup. Tým by mal byť súhrn zistení a odporúčaní pre objekt skúmania alebo reálneho javu, ktoré vyplynú z realizovaných analýz, syntéz, indukcií, dedukcií, komparácií, historických analýz a iných logických metód, resp. odporúčania vyplývajúce z empirických výskumných metód alebo sekundárnych zdrojov zistených údajov.

Postup na vyplnenie zadania

 1. Stiahnite si zadanie podľa typu záverečnej práce (teoretická, teoreticko-empirická, teoreticko-aplikačná), ktorú budete spracovávať.
 2. Vyplňte študijný program, meno a názov – tučné písmo, na názov záverečnej práce použite verzálky (veľké písmená).
 3. Vyplňte jednotlivé body zadania a vynechajte medzi nimi jeden riadok. Teoretické východiská by mali obsahovať súhrnný pohľad na problematiku – jej náčrt, krátku formuláciu problému, súčasnú teoretickú reflexiu u domácich a zahraničných autorov. Minimálna podmienka pre zoznam zdrojov sú 4 slovenské publikácie, 2 cudzojazyčné publikácie, 1 významný článok, štúdia alebo výskum z odbornej tlače alebo výskumy z odborných webových stránok.
 4. Doplňte dátum odovzdania zadania:
 • zadania BP: najneskôr do 19.11.2018
 • zadania DP: najneskôr do 19.10.2018
 • reprobanti: najneskôr do 19.10.2018
Zadanie ZP- vzor

Zadanie ZP- vysvetlivky

Vzory zadaní bakalárskych prác:

Vzory zadaní diplomových prác:

Vzory zadaní bakalárskych a diplomových prác pre REPROBANTOV:

Vyberte si typ tlačiva pre Zadanie DP, BP a opravte nasledujúce dátumy:

Zadanie DP

Zadanie BP

Dátum začiatku diplomovej práce: 24.9.2018

Dátum začiatku bakalárskej práce: 24.9.2018
Dátum odovzdania diplomovej práce: 7.12.2018 Dátum odovzdania bakalárskej práce: 7.12.2018
V Trnave, 19.10.2018

V Trnave, 19.10.2018

Odovzdanie DP

Postup pri odovzdaní diplomových prác a prihlášky na štátnu skúšku

Tieto inštrukcie platia aj pre študentov Bc. stupňa štúdia, ktorí spĺňajú podmienky a majú schválenú žiadosť o predčasný termín ŠS.

 1. Pred vložením svojej finálnej verzie diplomovej práce do AISu si skontrolujte všetky údaje súvisiace so záverečnou prácou – názov, vedúcehoanotáciu. Po nahratí DP si z AISu vytlačte licenčné zmluvu, prihlášku na záverečnú prácu a ostatné náležitosti uvedené nižšie.
 2. Po vytlačení a zviazaní záverečnej práce je potrebné vybaviť niekoľko formalít – v skratke:
  • Školiteľovi odovzdáte prácu v hrebeňovej väzbe a 2 prihlášky na štátnu skúšku.
  • Školiteľ vám do AIS zapisuje hodnotenie z predmetu diplomový seminár II., resp. diplomový seminár III. (externí študenti) alebo seminár k záverečnej práci II. Hodnotenie predmetu si skontrolujte v AISe.
  • 2 práce v knižnej väzbe odovzdáte na sekretariáte katedier v ZŠ JAMA spolu s prihláškami na štátnu skúšku (podpísanými školiteľom), kópiou ZP na CD, analytickým listom, abstraktmi a textami práce (pozrite bod Sekretariát katedier). Sekretariát prihlášky potvrdí a jednu vám vráti.
  • V Knižnici FMK v ZŠ Jama zaplatíte poplatok za organizačné zabezpečenie štátnic a vypýtate si potvrdenie o tom, že voči knižnici nemáte žiadne záväzky. Rovnaké potvrdenie si vyžiadate aj v Univerzitnej knižnici na Hajdóczyho ul.
  • Prihlášku na štátnu skúšku – podpísanú od školiteľa a potvrdenú sekretariátom odovzdáte na študijnom oddelení FMK spolu s prihláškou na záverečnú prácu (vytlačenú z AISu) a 2 typmi licenčných zmlúv (v 2 exemplároch), ktoré AIS ponúka.

Odovzdávané materiály musia byť kompletné, inak vám prihlášku nepotvrdia. Práce nemožno poslať poštou. 

1. Školiteľ

  • 1 x diplomová práca v hrebeňovej väzbe,

2. Sekretariát katedier v ZŠ JAMA:

  • 2 x diplomová práca v knižnej väzbe (práce nezabudnite podpísať na strane s čestným vyhlásením),
  • 1 x záverečná práca na CD – práca musí byť nahratá na neprepisovateľnom CD, ktoré treba označiť podľa vzoru,
  • analytický list, abstrakt a texty práce vytlačené z AIS → postup,
 • 2 x prihláška na štátnu skúšku – podpísaná školiteľom.

Analytický list a CD odovzdáte v obálke formátu A5, na ktorú čitateľne napíšete svoje meno, priezvisko, stupeň štúdia, študijný program (pribudne vzor).

Záverečné práce sa budú preberať od 16. apríla do 20. apríla 2018  od 7.30 do 14.00 hod. v priestoroch sekretariátu v ZŠ Jama:

 • študenti MARK, VZME – 1. poschodie v Jame, blok A – č. d. 37, sekretariát – p. Benkovská,
 • študenti KOMU, AMES, TEDI  – 2. poschodie v Jame, blok A –  č. d. 52, sekretariát – p. Uhlíková.

3. Študijné oddelenie FMK

  • 1 x prihláška na štátnu skúšku s pečiatkou o prevzatí diplomovej práce,
  • 1 x prihláška na záverečnú prácu (z AIS),
  • Licenčnú zmluvu pre vysokú školu a Licenčnú zmluvu pre CRZP – každú v dvoch kópiách (vytlačíte z AISu pri vkladaní práce do centrálneho úložiska),
 • v prípade, že vám bude chýbať hodnotenie predmetov za predchádzajúce štúdium v AISe, treba kontaktovať príslušného vyučujúceho, príp. p. prodekanku Minárikovú, aby hodnotenie doplnila. Inak nebude možné štúdium uzavrieť a nebudete pripustení k štátnej skúške.

Dôležité dátumy

 • do 26.4. 2019: odovzdanie diplomovej, resp. bakalárskej práce k obhajobe na sekretariáte katedier (podľa bodu 2. Sekretariát katedier v ZŠ JAMA)
 • apríl 2019: koniec letného semestra pre končiacich študentov
 • apríl 2019 : skúškové obdobie pre končiacich študentov
 • máj 2019 : odovzdanie prihlášky na štátnu skúšku na študijné oddelenie (prihláška musí byť potvrdená sekretariátom katedier o odovzdaní záverečnej práce).
 • máj 2019 : štátne skúšky

Predmety štátnej magisterskej skúšky sú dostupné po kliknutí na odkaz → Štátne skúšky a v pravom stĺpci tejto stránky.

Odovzdanie BP

Postup pri odovzdaní bakalárskych prác a prihlášky na štátnu skúšku

Tieto informácie platia pre končiacich študentov bakalárskeho stupňa štúdia, aj pre študentov Mgr. stupňa štúdia, ktorí požiadali o účasť na štátnej skúške v auguste a ich žiadosť bola schválená.

 1. Pred vložením svojej finálnej verzie bakalárskej práce do AISu si skontrolujte všetky údaje súvisiace so záverečnou prácou – názovvedúceho a anotáciu. Po nahratí BP si vytlačte licenčné zmluvy a prihlášku na záverečnú prácu.
 2. Po vytlačení a zviazaní záverečnej práce je potrebné vybaviť niekoľko formalít – v skratke:
  • školiteľovi odovzdáte prácu v hrebeňovej väzbe a 2 prihlášky na štátnu skúšku,
  • školiteľ vám do AIS zapisuje hodnotenie z predmetu seminár k záverečnej práci II. resp. u Mgr. štúdia diplomový seminár II., u študentov externého Mgr. štúdia je to diplomový seminár III. (vo vlastnom záujme si zapísanie tohto predmetu v AIS skontrolujte),
  • 2 práce v knižnej väzbe odovzdáte na sekretariáte katedier v ZŠ JAMA spolu s prihláškami na štátnu skúšku, prácou na CD, analytickým listom, abstraktom a textami práce. Sekretariát prihlášky potvrdí a jednu vám vráti.
  • V Knižnici FMK v ZŠ Jama zaplatíte poplatok za organizačné zabezpečenie štátnic a vypýtate si potvrdenie o tom, že voči knižnici nemáte žiadne záväzky. Rovnaké potvrdenie si vyžiadate aj v Univerzitnej knižnici na Hajdóczyho ul.
  • Prihlášku na štátnu skúšku – podpísanú od školiteľa a potvrdenú sekretariátom odovzdáte na študijnom oddelení FMK spolu s prihláškou na záverečnú prácu (vytlačenú z AISu) a 2 typmi licenčných zmlúv (v 2 exemplároch), ktoré AIS ponúka.
  • 1 x bakalárska práca v hrebeňovej väzbe,

2. Sekretariát katedier v ZŠ JAMA:

  • 2 x bakalárska práca v knižnej väzbe (práce nezabudnite podpísať na strane s čestným vyhlásením),
  • 1 x záverečná práca na CD –práca musí byť nahratá na neprepisovateľnom CD, ktoré treba označiť podľa vzoru,
  • Analytický list, abstrakt a texty práce vytlačené z AIS → postup,
  • Analytický list, abstrakt  a CD odovzdáte v obálke formátu A5, na ktorú čitateľne napíšete svoje meno, priezvisko, stupeň štúdia, študijný program,
 • 2 x prihláška na štátnu skúšku – podpísaná školiteľom.

Záverečné práce sa budú preberať od 18. 06. do 22. 06. 2018 od 7.30 do 12.00 hod. v priestoroch sekretariátu v ZŠ JAMA nasledovne:

 • študenti MARK, VZME – 1. poschodie v Jame, blok A – č.dv. 37, sekretariát – p. Benkovská,
 • študenti KOMU, AMES, TEDI – 2. poschodie v Jame, blok A –  č.dv. 52, sekretariát p. Uhlíková.

Odovzdávané materiály musia byť kompletné, inak vám prihlášku nepotvrdia. Práce nemožno poslať poštou. 

3. Študijné oddelenie FMK

Pozn.: na študijné oddelenie kvôli uzatvoreniu štúdia a prebratiu všetkých dokumentov sa dostavte až po tom, ako budete mať v AISe nahodené všetky hodnotenia.

  • 1 x prihláška na štátnu skúšku s pečiatkou o prevzatí bakalárskej práce,
  • 1 x prihláška na záverečnú prácu (z AIS),
 • v dvoch kópiách všetky typy licenčných zmlúv (2 typy zmlúv, obe je potrebné odovzdať v 2 kópiách – t.z. 4 ks zmlúv), ktoré ponúka AIS pri vkladaní práce do centrálneho úložiska, a to: Licenčnú zmluvu pre vysokú školu a Licenčnú zmluvu pre CRZP.
 • V prípade, že vám bude chýbať hodnotenie predmetov za predchádzajúce štúdium v AISe, treba kontaktovať príslušného vyučujúceho, príp. p. prodekanku Minárikovú, aby hodnotenie doplnila. Inak nebude možné štúdium uzavrieť a nebudete pripustení k štátnej skúške.

Dôležité dátumy

 • do 21. 06. 2019: odovzdanie bakalárskej, resp. diplomovej práce k obhajobe na sekretariát katedier (podľa bodu 2. Sekretariát katedier v ZŠ JAMA),
 • jún 2019: koniec letného semestra pre končiacich študentov,
 • jún 2019: skúškové obdobie,
 • júl 2019: odovzdanie prihlášky na štátnu skúšku a ostatných dokumentov na študijné oddelenie (prihláška musí byť potvrdená sekretariátom katedier o odovzdaní záverečnej práce),
 • august 2019: štátne skúšky.

Predmety štátnej magisterskej skúšky sú dostupné po kliknutí na odkaz → Štátne skúšky a v pravom stĺpci tejto stránky.

Dátum poslednej aktualizácie: 19.9.2018

Obhajoba ZP

Obhajoba záverečnej práce

Súčasťou štátnych bakalárskych a magisterských skúšok je obhajoba záverečnej práce s povinnou eletronickou prezentáciou. Pri obhajobe by ste mali mať zároveň pri sebe k dispozícii kompletnú verziu záverečnej práce (v hrebeňovej väzbe).

Obhajoba záverečnej práce sa uskutočňuje pred komisiou pre štátne skúšky a jej súčasťou sú:

  • prezentácia záverečnej práce,
  • dva posudky (školiteľ, oponent),
  • protokol o kontrole originality,
  • reakcia študenta na pripomienky a otázky v posudkoch,
 • diskusia.

Zásady prezentácií

Prezentácia má slúžiť ako pomôcka k rýchlej, jasnej a komplexnej predstave o najväčších kvalitách vašej práce. Pritom je nutné dodržiavať tieto zásady:

  • nečítajte text na slajdoch – text by nemal kopírovať to, čo rozprávate; interpretujte, vysvetľujte,
  • text prezentácie musí byť prehľadný, zrozumiteľný a dobre čitateľný,
  • vyhnite sa definíciám základných pojmov, nepodstatným informáciám a superlatívom,
 • zamerajte na konkrétne výsledky práce (analytická časť, výskum, návrhy).

Štruktúra a rozsah prezentácie

Určený čas na prezentáciu záverečnej práce: 8 minút.
Odporúčaný formát: PPT prezentácia, Prezi, ap.

V prípade PPT prezentácií používajte schválenú šablónu dostupnú na stránke fakulty. V prípade použitia iného druhu prezentačného softvéru používajte logo a korporátne farby (podľa dizajn manuálu) našej fakulty.

  1. Úvodná snímka: Názov práce, autor, vedúci/školiteľ, dátum.
  1. Popis riešeného problému: Popíšte, aký konkrétny problém ste riešili, prípadne dôvody vzniku riešeného problému.
  1. Ciele práce: Stručne uveďte ciele práce. Neprepisujte celé vety zo zadania, ciele uvádzajte heslovite, prerozprávajte ich vlastnými súvislými vetami.
  1. Metodika práce a metódy skúmania:  Metodika vyjadruje spôsob, akým ste postupovali pri riešení problému. Metódy sú teoretické prostriedky, ktoré ste použili pri riešení.
  1. Analýza súčasného stavu: Vysvetlite, ako a či už daný problém niekto riešil. Ak áno, vysvetlite jeho výsledky, prípadne v čom sú jeho nedostatky a prečo je potrebné v riešení pokračovať. Ak riešite problém, ktorý ešte nikto neriešil, zdôvodnite význam jeho riešenia.
  1. Výsledky práce: Uveďte, čo je výstupom/výsledkom vášho riešenia. V tejto časti môžete uviesť, ako ste svoje výsledky overili, vyhodnotili, ako bude práca využitá, aká je cieľová skupina, ktorá bude môcť využiť výsledky vašej práce. Zdôraznite originalitu a výnimočnosť vašej práce.
  1. Možné návrhy, odporúčania, prínos práce: Uveďte všetky vaše návrhy, ktoré máte k rozšíreniu, doplneniu, vylepšeniu výstupov vašej práce.
  1. Poďakovanie: Poďakovanie za pozornosť.
 1. Odpovede na otázky z posudkov: V závere obhajoby si pripravte odpovede na otázky vedúceho a oponenta. K pripomienkam, ktoré vám niečo vyčítajú a s ktorými sa stotožňujete, stručne uveďte, že s pripomienkami súhlasíte a uveďte, prečo nedostatok vznikol. Na pripomienky, s ktorými nesúhlasíte, si pripravte faktické argumenty, na otázky si pripravte kompetentné odpovede.

Pokyny

  1. pred začatím štátnej skúšky uložíte svoju prezentáciu do počítača v miestnosti, kde sa budú štátne skúšky konať  – s vedomím tajomníka štátnicovej komisie,
  1. názov súboru s prezentáciou označte svojím menom,
  1. vyskúšajte funkčnosť prezetácie, 
  1. na začiatku prezentácie oslovte predsedu, členov komisie, na konci poďakujte za pozornosť,
  1. oblečenie, make-up, doplnky, neprimeraná mimika či rušivé gestá nemajú upútať väčšiu pozornosť ako samotná prezentácia,
 1. hovorte primeranou rýchlosťou a zreteľne, pracujte s hlasom, komisiu nepoučujte.

Upozornenie: V čase konania štátnej skúšky a obhajoby záverečnej práce nie je dovolené mať pri sebe mobilný telefón ani iné komunikačné zariadenie. Porušenie tohto pokynu môže mať za následok vaše vylúčenie zo štátnej skúšky.

 
Späť hore ↑