Usmernenie k elektronickým zápisom do ďalšej časti štúdia v AR 2019/2020

Elektronický zápis do ďalšej časti štúdia (od 11. júna do 10. júla) vykonávajú študenti: 

Denného štúdia
  1. bakalárskych študijných programov zapisujúci sa do 2. a 3. roka štúdia,
  2. magisterských študijných programov zapisujúci sa do 2. roka štúdia,
  3. zapisujúci sa do nadštandardného štúdia.
Externého štúdia
  1. bakalárskych študijných programov zapisujúci sa do 2., 3. a 4. roka štúdia,
  2. magisterských študijných programov zapisujúci sa do 2. a 3. roka štúdia,
  3. zapisujúci sa do nadštandardného štúdia.

Celý postup nájdete na stránke UCM.
Zoznam povinne voliteľných a voliteľných predmetov s popisom nájdete tu.

Dôležité:

Zápis do vyšších rokov štúdia realizuje študent v súlade s §11 Študijného poriadku UCM v Trnave.  V súlade s §11 ods. 10 zmeny v zápise si môže študent vykonať najneskôr do 2 týždňov po začiatku vyučovania v príslušnom semestri výlučne len z dôvodu rozvrhovej kolízie alebo v prípade ak bola výučba predmetu riadne zrušená. Zmena zápisu povinne voliteľných a výberových predmetov tak ako boli navolené v rámci elektronického zápisu bude teda možná len z dôvodov uvedených v bode 3. tohto usmernenia.