Musím mať zapísané všetky známky v AIS-e/indexe?

Študent je povinný vykonať a kontrolovať zápis známok do indexu a AIS-u do konca skúškového obdobia. V prípade, že mu vyučujúci nezapísal hodnotenie z vykonanej skúšky do AIS-u alebo indexu, študent ho kontaktuje e-mailom alebo v čase konzultačných hodín. Pokiaľ sa mu vyučujúci neozve, kontaktuje svojho koordinátora. V prípade, že študent nemá zapísaný predmet v indexe alebo AIS-e, musí vyhľadať vyučujúceho a dohodnúť sa s ním. V prípade, že nebude mať v ďalšom roku štúdia tento predmet stále zapísaný ani v AIS-e ani v indexe, predmet sa hodnotí ako opakovaný a študent ho musí opätovne absolvovať. O termíne, do ktorého je nutné skontrolovať si hodnotenia v AIS-e, informuje študijné oddelenie oznamom na webovej stránke.