Vyhlásenie výberového konania: Vedúci katedier FMK UCM

Dekanka Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave vyhlasuje podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie pracovných miest a funkcií:

Vedúci katedry marketingovej komunikácie

Výberové konanie: vedúci katedry marketingovej komunikácie

Kvalifikačné predpoklady a kritériá

 • minimálne vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v požadovanom alebo príbuznom odbore,
 • skúsenosti s riadením VŠ pracoviska,
 • komunikačné a manažérske zručnosti,
 • znalosť aspoň jedného svetového jazyka.

Vedúci katedry masmediálnej komunikácie

Výberové konanie: vedúci katedry masmediálnej komunikácie

Kvalifikačné predpoklady a kritériá

 • minimálne vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v požadovanom alebo príbuznom odbore,
 • skúsenosti s riadením VŠ pracoviska,
 • komunikačné a manažérske zručnosti,
 • znalosť aspoň jedného svetového jazyka.

Termín výberového konania: 8. apríla 2019
Predpokladaný termín nástupu: 1. máj 2019

Platové podmienky: podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Príloha prihlášky na výberové konanie musí obsahovať:

 • profesijný životopis,
 • originál, resp. overené doklady o vzdelaní a dosiahnutí vedecko-pedagogickej hodnosti,
 • prehľad prednáškovej a publikačnej činnosti,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov /www.ucm.sk, sekcia „ochrana osobných údajov“/*

Prihlášku spolu s prílohami posielajte do 29.marca 2019 na adresu:*

Fakulta masmediálnej komunikácie UCM
Tajomník fakulty
Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava

*platí pre obidve pozície