Vyhlásenie výberového konania: profesor, docent, odborný asistent

Dekanka Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave vyhlasuje podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie funkčných miest profesor, docent a odborný asistent na FMK UCM v Trnave v študijnom odbore masmediálne štúdiá na FMK UCM v Trnave na katedru marketingovej komunikácie, masmediálnej komunikácie, jazykovej komunikácie, právnych a humanitných vied, mediálnej výchovy, umeleckej komunikácie a digitálnych hier.

Profesor

Výberové konanie: profesor

Funkčné miesto profesora v študijnom odbore 3.2.3. masmediálne štúdiá.

Kvalifikačné požiadavky a podmienky

 • vedecko-pedagogický titul profesor v uvedenom alebo v príbuznom odbore, ku ktorému sa funkcia viaže,
 • kvalifikačné predpoklady a schopnosti podľa § 75 ods. 4 zákona č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • schopnosť rozvíjať študijný program,
 • vedecko-výskumná činnosť v požadovanom odbore vrátane vedeckých, výskumných a vzdelávacích projektov,
 • náležitá publikačná činnosť v požadovanom odbore,
 • znalosť svetového jazyka,
 • každý uchádzač musí spĺňať predpoklady pre výkon práce vo verejnom záujme v zmysle § 3 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

Termín nástupu: 09/2019

Platové podmienky: podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov(základná minimálna zložka mzdy 1045 €)

Docent

Výberové konanie: docent

Funkčné miesto docenta v študijnom odbore 3.2.3. masmediálne štúdiá.

Kvalifikačné požiadavky a podmienky

 • vedecko-pedagogický titul docent v uvedenom alebo v príbuznom odbore, ku ktorému sa funkcia viaže, kvalifikačné predpoklady a schopnosti podľa § 75 ods. 5 zákona č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • schopnosť rozvíjať študijný program,
 • vedecko-výskumná činnosť v požadovanom odbore vrátane vedeckých, výskumných a vzdelávacích projektov,
 • náležitá publikačná činnosť v požadovanom odbore,
 • znalosť svetového jazyka,
 • každý uchádzač musí spĺňať predpoklady pre výkon práce vo verejnom záujme v zmysle § 3 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

Termín nástupu: 09/2019

Platové podmienky: podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov(základná minimálna zložka mzdy 968 €)

Odborný asistent

Výberové konanie: odborný asistent

Funkčné miesto odborného asistenta v študijnom odbore 3.2.3. masmediálne štúdiá.

Kvalifikačné požiadavky a podmienky

 • vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v požadovanom alebo príbuznom odbore, vedecko-výskumná činnosť v požadovanom odbore vrátane vedeckých, výskumných a vzdelávacích projektov,
 • náležitá publikačná činnosť v požadovanom odbore,
 • každý uchádzač musí spĺňať predpoklady pre výkon práce vo verejnom záujme v zmysle § 3 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,
 • znalosť svetového jazyka vítaná.

Termín nástupu: 09/2019

Platové podmienky: podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov(základná minimálna zložka mzdy 902 €)

Prílohy k žiadosti:*

 • profesijný životopis,
 • originál, resp. overené doklady o vzdelaní a dosiahnutí vedecko-pedagogickej hodnosti,
 • prehľad prednáškovej a publikačnej činnosti,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov /www.ucm.sk, sekcia „ochrana osobných údajov“/,

Prihlášku do výberového konania s prílohami posielajte do 29.marca 2019 na adresu:*

Fakulta masmediálnej komunikácie UCM
Tajomník fakulty
Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava

Termín výberového konania: 8.apríl 2019*

*platí pre všetky pozície: docent, profesor, odborný asistent