Vyhlásenie výberového konania: profesor, docent, odborný asistent

Dekanka  Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave vyhlasuje podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie funkčných miest  profesor, docent a odborný asistent na FMK UCM v Trnave v študijnom odbore masmediálne štúdiá, v programe masmediálna a marketingová komunikácia, vzťahy s médiami, aplikované mediálne štúdiá a teória digitálnych hier na FMK UCM v Trnave.

Termín podania prihlášky na výberové konanie: do 19. januára 2018
Termín nástupu: február 2018
Platové podmienky: podľa platných predpisov pre verejné vysoké školy

Profesor

Výberové konanie: profesor

Funkčné miesto profesora v študijnom odbore 3.2.3. masmediálne štúdiá

Kvalifikačné požiadavky a podmienky

 • vedecko-pedagogický titul profesor v uvedenom alebo v príbuznom odbore, ku ktorému sa funkcia viaže,
 • kvalifikačné predpoklady a schopnosti podľa § 75 ods. 4 zákona  č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • schopnosť rozvíjať  študijný program,
 • vedecko-výskumná činnosť  v požadovanom odbore vrátane vedeckých, výskumných a vzdelávacích projektov,
 • náležitá publikačná činnosť v požadovanom odbore.

Prílohy k prihláške

 • profesijný životopis,
 • doklady o vzdelaní a dosiahnutí vedecko-pedagogickej hodnosti,
 • prehľad prednáškovej a publikačnej činnosti.

Termín nástupu: 02/2018
Prihlášku do výberového konania s prílohami posielajte do 19. januára 2018 na adresu:

Fakulta masmediálnej komunikácie UCM
Tajomník fakulty
Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava

Docent

Výberové konanie: docent

Funkčné miesto docenta v študijnom odbore 3.2.3. masmediálne štúdiá

Kvalifikačné požiadavky a podmienky

 • vedecko-pedagogický titul docent, v uvedenom alebo v príbuznom odbore, ku ktorému sa funkcia viaže,
 • kvalifikačné predpoklady a schopnosti podľa § 75 ods. 4 zákona č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • schopnosť rozvíjať študijný program,
 • vedecko-výskumná činnosť v požadovanom odbore vrátane vedeckých, výskumných a vzdelávacích projektov,
 • náležitá publikačná činnosť v požadovanom odbore.

Prílohy k prihláške

 • profesijný životopis,
 • doklady o vzdelaní a dosiahnutí vedecko-pedagogickej hodnosti,
 • prehľad prednáškovej a publikačnej činnosti

Termín nástupu: 02/2018
Prihlášku do výberového konania s prílohami posielajte do 19. januára 2018 na adresu:

Fakulta masmediálnej komunikácie UCM
Tajomník fakulty
Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava

Odborný asistant

Výberové konanie: odborný asistent

Funkčné miesto odborného asistenta v študijnom odbore 3.2.3. masmediálne štúdiá

Kvalifikačné požiadavky a podmienky

 • vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v požadovanom alebo príbuznom odbore,
 • vedecko-výskumná činnosť v požadovanom odbore vrátane vedeckých, výskumných a vzdelávacích projektov,
 • náležitá publikačná činnosť v požadovanom odbore,
 • znalosť svetového jazyka vítaná.

Prílohy k prihláške

 • profesijný životopis,
 • doklady o vzdelaní a dosiahnutí vedecko-pedagogickej hodnosti,
 • prehľad prednáškovej a publikačnej činnosti.

Termín nástupu: 02/2018
Prihlášku do výberového konania s prílohami posielajte do 19. januára 2018 na adresu:

Fakulta masmediálnej komunikácie UCM
Tajomník fakulty
Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava