Vyhlásenie výberového konania na funkčné miesto docenta

Dekanka Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, so sídlom Nám. J. Herdu č. 2, 917 01 Trnava, identifikačné číslo 36 078 913, vyhlasuje podľa § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon č. 131/2002 Z. z.“), § 6 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon č. 552/2003 Z. z.“) a § 2 ods. 2 písm. b) Zásad výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcii profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, výberové konanie na obsadenie dvoch funkčných miest docentov v študijnej oblasti masmediálna komunikácia so zameraním na: mediálnu kultúru, mediálny priemysel, populárnu kultúru, dejiny filmu, estetiku v masmediálnej komunikácii.

Kvalifikačné požiadavky a podmienky:
 • Vedecko-pedagogický titul docent v uvedenom alebo v príbuznom odbore, ku ktorému sa funkcia viaže, kvalifikačné predpoklady a schopnosti podľa § 75 ods. 5 zákona č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • schopnosť rozvíjať študijný program masmediálna komunikácia,
 • vedecko-výskumná činnosť v požadovanej oblasti vrátane vedeckých, výskumných a vzdelávacích projektov,
 • náležitá publikačná činnosť v požadovanej oblasti,
 • znalosť svetového jazyka,
 • každý uchádzač musí spĺňať predpoklady pre výkon práce vo verejnom záujme v zmysle § 3 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
 • Termín nástupu: 03/2020
 • Platové podmienky: podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov(základná minimálna zložka mzdy
  1158 €)
 • Termín výberového konania: 27.2.2020
 • Miesto výkonu práce: FMK UCM v Trnave

Výberové konanie sa uskutoční pred výberovou komisiou, ktorá zhodnotí priebeh výberového konania a stanoví poradie uchádzačov. Kritériom na zostavenie poradia uchádzačov bude posúdenie vedecko-výskumnej činnosti, publikačnej činnosti, odbornosti, osobných predpokladov a zručností pre výkon zamestnania (komunikatívnosť – aj v cudzom jazyku, flexibilita, vystupovanie) a doterajších pracovných skúseností.

Uchádzač musí spĺňať predpoklady pre výkon práce vo verejnom záujme v zmysle § 3 ods. 1
zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,
konkrétne musí mať úplnú spôsobilosť na právne úkony, musí byť bezúhonný a musí spĺňať
stanovené kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady.

Prihlášku do výberového konania s prílohami:
 • profesijný životopis,
 • overené doklady o vzdelaní a dosiahnutí vedecko-pedagogickej hodnosti,
 • prehľad prednáškovej a publikačnej činnosti,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov /www.ucm.sk, sekcia „ochrana osobných údajov“/,
 • posielajte do 21.2.2020 na adresu: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, Tajomník fakulty, Nám. J. Herdu 2, 917 01 Trnava.