Výberové konanie na miesto profesora/docenta/odborného asistenta

Dekanka Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave vyhlasuje podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie funkčných miest profesor, docent a odborný asistent na FMK UCM v Trnave v študijnom odbore masmediálne štúdiá, v programe masmediálna a marketingová komunikácia, vzťahy s médiami, aplikované mediálne štúdiá a teória digitálnych hier na FMK UCM v Trnave.

Funkčné miesto profesora v študijnom odbore 3.2.3. masmediálne štúdiá

Kvalifikačné požiadavky a podmienky:

 • vedecko-pedagogický titul profesor v uvedenom alebo v príbuznom odbore, ku ktorému sa funkcia viaže, kvalifikačné predpoklady a schopnosti podľa § 75 ods. 4 zákona č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • schopnosť rozvíjať študijný program,
 • vedecko-výskumná činnosť v požadovanom odbore vrátane vedeckých, výskumných a vzdelávacích projektov,
 • náležitá publikačná činnosť v požadovanom odbore.

Termín nástupu: 07/2018

Funkčné miesto docenta v študijnom odbore 3.2.3. masmediálne štúdiá

Kvalifikačné požiadavky a podmienky:

 • vedecko-pedagogický titul docent v uvedenom alebo v príbuznom odbore, ku ktorému sa funkcia viaže, kvalifikačné predpoklady a schopnosti podľa § 75 ods. 4 zákona č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • schopnosť rozvíjať študijný program,
 • vedecko-výskumná činnosť v požadovanom odbore vrátane vedeckých, výskumných a vzdelávacích projektov,
 • náležitá publikačná činnosť v požadovanom odbore.

Termín nástupu: 07/2018

Funkčné miesto odborného asistenta v študijnom odbore 3.2.3. masmediálne štúdiá

Kvalifikačné požiadavky a podmienky:

 • vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v požadovanom alebo príbuznom odbore,
 • vedecko-výskumná činnosť v požadovanom odbore vrátane vedeckých, výskumných a vzdelávacích projektov,
 • náležitá publikačná činnosť v požadovanom odbore,
 • znalosť svetového jazyka vítaná.

Termín nástupu: 07/2018

 

Platové podmienky: podľa platných predpisov pre verejné vysoké školy.
Termín výberového konania: 30. mája 2018

Prihlášku do výberového konania s prílohami:

 • profesijný životopis,
 • doklady o vzdelaní a dosiahnutí vedecko-pedagogickej hodnosti,
 • prehľad prednáškovej a publikačnej činnosti,

posielajte do 28. mája 2018 na adresu:
Fakulta masmediálnej komunikácie UCM
Tajomník fakulty
Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava