Výberové konanie: Vedúci katedier FMK UCM v Trnave

Poverený výkonom funkcie dekana  Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave vyhlasuje podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie pracovných miest vo funkcii Vedúci katedry:

MARK

Vedúci katedry marketingovej komunikácie

Kvalifikačné predpoklady a kritériá:

 • minimálne vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v požadovanom alebo príbuznom odbore,
 • skúsenosti s riadením VŠ pracoviska,
 • komunikačné a manažérske zručnosti,
 • znalosť aspoň jedného svetového jazyka.

KOMU

Vedúci katedry masmediálnej komunikácie

Kvalifikačné predpoklady a kritériá:

 • minimálne vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v požadovanom alebo príbuznom odbore,
 • skúsenosti s riadením VŠ pracoviska,
 • komunikačné a manažérske zručnosti,
 • znalosť aspoň jedného svetového jazyka.

KPHV

Vedúci katedry právnych a humanitných vied

Kvalifikačné predpoklady a kritériá:

 • minimálne vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v požadovanom alebo príbuznom odbore,
 • skúsenosti s riadením VŠ pracoviska,
 • komunikačné a manažérske zručnosti,
 • znalosť aspoň jedného svetového jazyka.

KJAK

Vedúci katedry jazykovej komunikácie

Kvalifikačné predpoklady a kritériá:

 • minimálne vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v požadovanom alebo príbuznom odbore,
 • skúsenosti s riadením VŠ pracoviska,
 • komunikačné a manažérske zručnosti,
 • znalosť aspoň jedného svetového jazyka.

KUK

Vedúci katedry umeleckej komunikácie

Kvalifikačné predpoklady a kritériá:

 • minimálne vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v požadovanom alebo príbuznom odbore,
 • skúsenosti s riadením VŠ pracoviska,
 • komunikačné a manažérske zručnosti,
 • znalosť aspoň jedného svetového jazyka.

KMEV

Vedúci katedry mediálnej výchovy

Kvalifikačné predpoklady a kritériá:

 • minimálne vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v požadovanom alebo príbuznom odbore,
 • skúsenosti s riadením VŠ pracoviska,
 • komunikačné a manažérske zručnosti,
 • znalosť aspoň jedného svetového jazyka.

TEDI

Vedúci katedry teórie digitálnych hier

Kvalifikačné predpoklady a kritériá:

 • minimálne vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v požadovanom alebo príbuznom odbore,
 • skúsenosti s riadením VŠ pracoviska,
 • komunikačné a manažérske zručnosti,
 • znalosť aspoň jedného svetového jazyka.

Platové podmienky: podľa platných predpisov pre verejné vysoké školy
Termín výberového konania: 24. august 2018
Predpokladaný termín nástupu: 1. október 2018

Prihlášku do výberového konania s prílohami:

 • profesijný životopis,
 • overené doklady o vzdelaní a dosiahnutí vedecko-pedagogickej hodnosti,
 • prehľad prednáškovej a publikačnej činnosti,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov.

Posielajte do 13. augusta 2018 na adresu:
Fakulta masmediálnej komunikácie UCM
Tajomník fakulty
Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava