Výberové konanie na funkčné miesto profesora, docenta a odborného asistenta

Dekanka Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, so sídlom Nám. J. Herdu č. 2, 917 01 Trnava, identifikačné číslo 36 078 913, vyhlasuje podľa § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon č. 131/2002 Z. z.“), § 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon č. 552/2003 Z. z.“) a § 2 ods. 2 písm. b) Zásad výberového  konania  na  obsadzovanie  pracovných  miest  vysokoškolských učiteľov,  pracovných  miest  výskumných  pracovníkov,  funkcii  profesorov  a docentov a funkcií  vedúcich  zamestnancov  Univerzity  sv.  Cyrila  a  Metoda   v Trnave, výberové konanie na obsadenie funkčných miest profesor, docent, odborný asistent s PhD. v študijnom programe masmediálna komunikácia, marketingová komunikácia, aplikované mediálne štúdiá, vzťahy s médiami, teória digitálnych hier.

Profesor

Funkčné miesto profesora

Kvalifikačné požiadavky a podmienky:

 • vedecko-pedagogický titul profesor alebo docent v požadovanom alebo súvisiacom odbore,
 • kvalifikačné predpoklady a schopnosti podľa § 75 ods. 4 zákona
  č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, plnenie kritérií na funkčné miesto profesora,
 • schopnosť garantovať a rozvíjať  študijný program,
 • plnenie kritérií na funkčné miesto profesora,
 • vedecko-výskumná činnosť  v požadovanej oblasti vrátane vedeckých, výskumných a vzdelávacích projektov,
 • náležitá publikačná činnosť,
 • znalosť svetového jazyka,
 • každý uchádzač musí spĺňať predpoklady pre výkon práce vo verejnom záujme v zmysle § 3 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

Termín nástupu: 01/2023

Platové podmienky: podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov(základná minimálna zložka mzdy 1250 €)

Miesto výkonu práce: FMK UCM v Trnave

Docent

Funkčné miesto docenta

Kvalifikačné požiadavky a podmienky:

 • vedecko-pedagogický titul docent alebo vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa (PhD.) v požadovanom alebo súvisiacom odbore,
 • kvalifikačné predpoklady a schopnosti podľa § 75 ods. 5 zákona
  č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  
 • plnenie kritérií na funkčné miesto docenta,
 • schopnosť garantovať a  rozvíjať  študijný program,
 • plnenie kritérií na funkčné miesto docenta,
 • vedecko-výskumná činnosť v požadovanom odbore vrátane vedeckých, výskumných a vzdelávacích projektov,
 • náležitá publikačná činnosť, 
 • znalosť svetového jazyka, 
 • každý uchádzač musí spĺňať predpoklady pre výkon práce vo verejnom záujme v zmysle § 3 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

Termín nástupu: 01/2023

Platové podmienky: podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov(základná minimálna zložka mzdy 1158 €)

Miesto výkonu práce: FMK UCM v Trnave

Odborný asistent

Funkčné miesto odborného asistenta s PhD., ArtD.

Kvalifikačné požiadavky a podmienky: 

 • vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v požadovanom alebo súvisiacom odbore, 
 • vedecko-výskumná činnosť v požadovanej oblasti vrátane vedeckých, výskumných a vzdelávacích projektov, 
 • náležitá publikačná činnosť v požadovanom odbore, 
 • každý uchádzač musí spĺňať predpoklady pre výkon práce vo verejnom záujme v zmysle § 3 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, 
 • znalosť svetového jazyka vítaná. 

Termín nástupu: 09/2022 

Platové podmienky: podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov(základná minimálna zložka mzdy 1079 €) 

Miesto výkonu práce: FMK UCM v Trnave 

Výberové konanie sa uskutoční pred výberovou komisiou, ktorá zhodnotí priebeh výberového konania a stanoví poradie uchádzačov. Kritériom na zostavenie poradia uchádzačov bude plnenie kritérií na funkčné miesto a posúdenie vedecko-výskumnej činnosti, publikačnej činnosti, odbornosti, osobných predpokladov a zručností pre výkon zamestnania (komunikatívnosť – aj v cudzom jazyku, flexibilita, vystupovanie) a doterajších pracovných skúseností.

Uchádzač musí spĺňať predpoklady pre výkon práce vo verejnom záujme v zmysle § 3 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, konkrétne musí mať úplnú spôsobilosť na právne úkony, musí byť bezúhonný a musí spĺňať stanovené kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady.

Prihlášku do výberového konania s prílohami: 

 • profesijný životopis,
 • overené doklady o vzdelaní a dosiahnutí vedecko-pedagogickej hodnosti,
 • prehľad prednáškovej a publikačnej činnosti,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov /www.ucm.sk, sekcia „ochrana osobných údajov“/. 

Termín výberového konania: 08/2022

Prihlášku na výberové konanie posielajte do 08. 08. 2022 na adresu: 

Fakulta masmediálnej komunikácie UCM
Tajomník fakulty
Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava