Výberové konanie na miesto profesora a docenta

Dekanka Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, so sídlom Nám. J. Herdu č. 2, 917 01 Trnava, identifikačné číslo 36 078 913, vyhlasuje podľa § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon č. 131/2002 Z. z.“), § 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon č. 552/2003 Z. z.“) a § 2 ods. 2 písm. b) Zásad výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov,  funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, výberové konanie na obsadenie funkčných miest profesor, docent v študijnom programe masmediálna komunikácia, marketingová komunikácia, aplikované mediálne štúdiá, vzťahy s médiami, teória digitálnych hier.

Profesor

Funkčné miesto profesora

Kvalifikačné požiadavky a podmienky:

 • schopnosť garantovať a rozvíjať študijný program,
 • plnenie kritérií na funkčné miesto profesora (https://fmk.sk/download/funkcne-miesta_PROFESOR_kriteria-platne-od-14.4.2021-2.pdf),
 • vedecko-výskumná činnosť v požadovanej oblasti vrátane vedeckých, výskumných a vzdelávacích projektov,
 • náležitá publikačná činnosť,
 • znalosť svetového jazyka,
 • každý uchádzač musí spĺňať predpoklady pre výkon práce vo verejnom záujme v zmysle § 3 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

Termín nástupu: apríl 2023

Platové podmienky: podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov(základná minimálna zložka mzdy je od  1416,50 €  podľa počtu odpracovaných rokov).

Miesto výkonu práce: FMK UCM v Trnave

Výška pracovného úväzku: 1,0

Docent

Funkčné miesto docenta

Kvalifikačné požiadavky a podmienky:

 • schopnosť garantovať a rozvíjať študijný program,
 • plnenie kritérií na funkčné miesto docenta (https://fmk.sk/download/funkcne-miesta_DOCENT_kriteria-platne-od-14.4.2021-2.pdf),
 • vedecko-výskumná činnosť v požadovanom odbore vrátane vedeckých, výskumných a vzdelávacích projektov,
 • náležitá publikačná činnosť,
 • znalosť svetového jazyka,
 • každý uchádzač musí spĺňať predpoklady pre výkon práce vo verejnom záujme v zmysle § 3 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

Termín nástupu: apríl 2023

Platové podmienky: podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa prílohy č. 3 k nariadeniu vlády č. 220/2022 Z.z. (základná minimálna zložka mzdy je od  1312,50 €  podľa počtu odpracovaných rokov).

Miesto výkonu práce: FMK UCM v Trnave

Výška pracovného úväzku: 1,0

Prihláška do výberového konania s prílohami:

 • profesijný životopis,
 • overené doklady o vzdelaní a dosiahnutí vedecko-pedagogickej hodnosti,
 • prehľad prednáškovej a publikačnej činnosti,
 • čestné vyhlásenie o iných pracovných pomeroch sa vysokými školami sídliacimi, resp. pôsobiacimi na území SR, ako aj v zahraničí, uzatvorených na výkon práce vysokoškolského učiteľa s uvedením údaja o týždennom pracovnej čase ana účely preukázania skutočnosti podľa §74 odss. 5 zákona o VŠ,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov /www.ucm.sk, sekcia „ochrana osobných údajov“/.

Termín výberového konania: marec 2023

Prihlášku na výberové konanie posielajte do 15. marca 2023 na adresu:

Fakulta masmediálnej komunikácie UCM
Tajomník fakulty
Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava