Vyberme si svojich zástupcov: Pozývame na voľby do Študentskej rady vysokých škôl

Vážení študenti Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, dovoľujeme si Vám oznámiť, že v súvislosti s vyhlásením nových volieb zástupcov Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (UCM) do Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ) na funkčné obdobie 2021 – 2024 sa tieto voľby uskutočnia dňa 28. apríla prezenčnou formou v budove J. Herdu 2 v Trnave od 8:00 do 13:00 hod. 

Neanonymné návrhy na člena ŠRVŠ za UCM v Trnave môžete predložiť na predpísanom tlačive. Návrh je možné odovzdať elektronicky predsedovi volebnej komisie Mgr. Igorovi Cintulovi na e-mail cintula2(at)ucm.sk. Akceptované budú iba tie návrhy, ktoré spĺňajú všetky náležitosti a budú doručené najneskôr 20. apríla 2022 do 12:00 hod. 

Študentská rada vysokých škôl je najvyšším zastupiteľským orgánom študentov vysokých škôl na Slovensku, ktorý sa zameriava predovšetkým na koordináciu a podporu činnosti študentov slovenských vysokých škôl v záujme utvárania vysokoškolskej politiky, preto Vás vyzývame, využite Vaše právo zvoliť si zástupcov do ŠRVŠ za UCM v Trnave a zlepšiť tak akademické prostredie na Slovensku. 

Mgr. Igor Cintula
predseda volebnej komisie do ŠRVŠ za UCM v Trnave