Oznam pre členov študentskej časti akademickej obce FMK UCM v Trnave – aktualizované

Členom študentskej časti akademickej obce Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave oznamujeme, že voľby členov do študentskej časti Akademického senátu UCM v Trnave sa budú konať dňa 7. apríla 2021, a to prezenčne v čase od 9.00 hod. do 15.00 hod. (Nám. J. Herdu 2, prvé poschodie, dekanát FMK), a 7. apríla 2021 elektronicky v čase od 9.00 hod. do 12.00 hod. O spôsobe elektronickej voľby budú tí, ktorí o tento druh voľby prejavili do stanoveného termínu záujem, informovaní e-mailom.

Volebná komisia pre voľby do študentskej časti AS UCM v Trnave si vám zároveň dovoľuje oznámiť mená kandidátov, ktorí splnili podmienky pre kandidatúru do volieb do študentskej časti do AS UCM v Trnave.

Zoznam kandidátov do volieb do študentskej časti Akademického senátu UCM v Trnave:

Por. č.PriezviskoMenoTitul
1FurtákováLuciaBc.
2GalierikMarek
3KubákMatej 
4KurčíkováSofia
5   PavčováAndrea
6  PavelekováJanaMgr. 
7Szmolniczky   Daniel
8   ŠidíkováBarboraBc.

Do študentskej časti AS UCM v Trnave sa za FMK  UCM v Trnave volia dvaja kandidáti.

Poznámka:

Právo voliť majú všetci členovia akademickej obce FMK.

Podľa §4 Štatútu UCM: Akademickú obec vysokej školy tvoria vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci, ktorí sú s vysokou školou v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas, ďalší zamestnanci vysokej školy, ak tak určí štatút vysokej školy (zamestnanecká časť akademickej obce vysokej školy), a študenti vysokej školy (študentská časť akademickej obce vysokej školy).

Podľa §4 Štatútu FMK: Akademickú obec fakulty tvoria vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci, ktorí sú s UCM v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas a ostatní zamestnanci, ktorí majú ukončené vysokoškolské vzdelanie (zamestnanecká časť) a študenti fakulty (študentská časť akademickej obce).

Voliť môžu študenti dennej a externej formy štúdia.

– verifikácia voliča: OP, pas, ISIC – preukaz študenta.

Poznámka: Študentka Karin Lepetová bola zo zoznamu kandidátov vylúčená, nakoľko nespĺňala podmienky kandidatúry.