Voľba dekana FMK UCM v Trnave

Akademický senát FMK UCM (v zmysle Zákona č. 131/2002 o vysokých školách a § 7 a 13 Štatútu Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave) vyhlasuje voľby nového dekana FMK.

Predstavenie kandidátov sa uskutoční na verejnom zhromaždení akademickej obce FMK 8. júna 2018 o 11.00 hod., v kine OKO.

Písomné návrhy na kandidátov sú oprávnení podávať členovia akademickej obce fakulty. Môžu tak urobiť do 7. júna 2018 do 12.00 hod.:

  • priamo na dekanát FMK,
  • osobne do rúk pracovníčok sekretariátu FMK,
  • adresované na predsedu volebnej komisie AS FMK UCM, Dr. Milana Botíka.

Návrh musí byť podpísaný navrhovateľom a zároveň musí obsahovať súhlas kandidáta. Každý z kvalifikovaných kandidátov má právo na zasadnutí akademickej obce prezentovať svoju koncepciu rozvoja fakulty v rokoch 2018 až 2022. Kandidáti sa budú prezentovať v abecednom poradí.

Dôležité dátumy

  • Zasadnutie akademickej obce sa uskutoční 8. júna 2018 o 11.00 hod.
  • Voľby dekana sa budú konať 11. júna 2018 o 14.00 hod.

V Trnave 7. mája 2018

doc. PhDr. Slavomír Magál, CSc., mim. prof.  v. r.
predseda AS FMK UCM v Trnave

JUDr. Milan Botík, PhD., v.r.
Predseda volebnej komisie pre voľby dekana