Viac ako polovica študentov považuje online výučbu za plnohodnotnú náhradu klasických prednášok

Študentom však chýba sociálny kontakt, nevýhodou je aj zlá kvalita zvuku a obrazu.

Doterajšie online vzdelávanie na vysokej škole z dôvodu mimoriadnych opatrení hodnotia študenti priemernou známkou 3,56. Na tejto forme výučby im najviac vyhovuje možnosť absolvovať prednášky z pohodlia svojho domova. Študentom však zároveň chýba sociálny kontakt. Nevýhodou je aj zlá kvalitu zvuku a obrazu. Vyplýva to z celoslovenského prieskumu, ktorý zrealizovala Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave.

Vyhráva pohodlie domova

Online formu výučby považuje za plnohodnotnú náhradu klasických prednášok takmer 69 % respondentov. Viac ako 64 % si vie predstaviť takúto formu prednášok aj v budúcnosti v rámci bežného akademického roka bez mimoriadnych opatrení. Študentom na tejto forme výučby najviac vyhovovala možnosť absolvovať prednášky z pohodlia svojho domova, ale aj možnosť vykonávať iné aktivity počas prednášky, či možnosť pýtať sa prostredníctvom chatu, ako aj fakt, že nie sú počas prednášky nikým rušení.

Chýbajú spolužiaci

Naopak, študentom najviac chýbal sociálny kontakt. Nevýhodou bola aj zlá kvalita zvuku a obrazu. Medzi ďalšie negatíva online výučby študenti uviedli nedostatočné technické alebo priestorové vybavenie. Vďaka online vyučovaniu študenti spoznali aj nové funkcie svojho počítača, či nové aplikácie a rozšírili si spektrum svojich zručností. Takmer 31 % sa začalo viac zaujímať o online vzdelávanie a sledovali napríklad rôzne webináre.

Online vyučovanie však niektorým študentom prinieslo aj stres z nového spôsobu výučby alebo z toho, že im správne nefungoval počítač, prípadne nepoznali aplikácie na online výučbu. V prípade skúšok študenti preferujú písomný test pred ústnou skúškou prostredníctvom online video hovoru.

A čo štátnice?

V prípade konania štátnych skúšok online formou sa názory študentov rôznili. Takmer štvrtina respondentov ocenila, že by sa štátnice kvôli mimoriadnym opatreniam nepresunuli do ďalšieho semestra. Približne 20 % uviedlo, že by v prípade pretrvávania mimoriadnej situácie ocenili možnosť absolvovať štátne skúšky z pohodlia domova bez nutnosti cestovať. U väčšiny študentov však prevládali obavy z možných technických problémov, nedostatočnej prípravy alebo nevhodných domácich podmienok.

Odrazový mostík do budúcnosti

„Fakulty, ktoré prešli na dištančnú formu prednášok ukázali, že sú schopné v krátkom čase plnohodnotne zabezpečiť náhradu prezenčnej výučby, čoho dôkazom je aj fakt, že väčšina študentov by si takéto vzdelávanie vedela predstaviť aj v budúcnosti v rámci bežného akademického roka. Ako sa však ukázalo, sociálny kontakt je aj v tomto smere nenahraditeľný. Táto nepriaznivá situácia nám však naznačila nové možnosti, ktoré sa v budúcnosti určite budú môcť využiť a uplatniť pri výučbe viacerých predmetov, počas mimoriadnych situácií alebo v prípade špecifických potrieb študentov,“ uviedla dekanka Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave Ľudmila Čábyová.

Do prieskumu, ktorý realizovala Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave v období od 15. apríla do 31. mája 2020 prostredníctvom elektronického dopytovania sa zapojilo 9 fakúlt zo 6 univerzít. Na otázky odpovedalo spolu 679 študentov.