Media Literacy Student Magazine

Naša fakulta ako prvá na Slovensku ponúka akreditovaný bakalársky aj magisterský študijný program aplikované mediálne štúdiá, ktorý vzdeláva pedagógov a odborníkov na mediálnu výchovu. Usilujeme sa podporovať odborné a študijné aktivity študentov, preto sme sa rozhodli vytvoriť priestor pre zverejňovanie študentských prác a interpretáciu výsledkov študentských aktivít vo forme študentského magazínu Media Literacy Student Magazine, ktorý sa orientuje na problematiku mediálnej výchovy a mediálnej gramotnosti.

Tematické zameranie

Tematické zameranie

Časopis sa venuje témam mediálneho vzdelávania, a zároveň je priestorom na podporu študentskej vedeckej odbornej činnosti a platformou na študentskú diskusiu. Zameria sa predovšetkým na:

 • študentskú odbornú činnosť,
 • študentskú diskusiu,
 • popularizáciu mediálnej gramotnosti a mediálneho vzdelávania,
 • odborné štúdie,
 • eseje,
 • príklady dobrej praxe,
 • recenzie na odborné publikácie,
 • informácie o výskumoch,
 • príspevky o audiovizuálnych komunikátoch pre deti a mládež,
 • edukačné počítačové hry,
 • mobilné aplikácie,
 • kritickú analýzu mediálnych produktov,
 • kritické vnímanie médií,
 • výsledky domácich aj zahraničných projektov,
 • systém vyučovania mediálnej výchovy,
 • mediálnu výchovu vo formálnom a neformálnom vzdelávaní,
 • skúsenosti s rôznymi vzdelávacími aktivitami z oblasti mediálnej výchovy,
 • námety na kreatívne aktivity v oblasti rozvoja mediálnej gramotnosti.

Štruktúra

Štruktúra

Magazín je žánrovo aj tematicky rozdelený na niekoľko častí:

 • rozsiahlejšie eseje, referáty či prieskumné správy,
 • edukačné a didaktické pomôcky a námety,
 • kratšie postrehy a komentáre na rôzne témy,
 • recenzie.

V rámci tejto štruktúry redakcia magazínu ponúka študentom možnosť zverejniť príspevky v slovenskom, českom a anglickom jazyku. Magazín je určený nielen pre študentov FMK, ale aj pre záujemcov z iných škôl nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Časopis vychádza dvakrát ročne, príspevky vyberá a odborne posudzuje redakčná rada zložená z členov IMEC – Medzinárodného centra mediálnej gramotnosti, ktoré je súčasťou Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave.

Magazín je priestorom na podporu študentskej vedeckej odbornej činnosti a zároveň platformou na študentskú diskusiu. Zameria sa predovšetkým na popularizáciu mediálnej gramotnosti a mediálneho vzdelávania, na zverejňovanie odborných štúdií, esejí, príkladov dobrej praxe, recenzií na odborné publikácie, informácií o výskumoch, ale aj príspevky o zaujímavých audiovizuálnych komunikátoch pre deti a mládež, edukačných počítačových hrách, mobilných aplikáciách a pod. Tematicky sa magazín orientuje aj na problematiku princípov tvorby mediálnych produktov, no predovšetkým na ich kritickú analýzu a posudzovanie účinkov médií na osobnosť človeka. Priestor dostávajú aj príspevky, ktoré sa venujú kultivovaniu mediálnej sféry, zvyšovaniu úrovne vkusu a kritickému vnímaniu recipientov médií.

Keďže vzdelávanie v programe aplikované mediálne štúdiá je spojené so vzdelávaním v pedagogickej teórii, magazín prijíma aj príspevky o systéme vyučovania mediálnej výchovy v školách či v rôznych kurzoch, a to prostredníctvom formálneho, ale aj neformálneho vzdelávania. S tým súvisí aj možnosť prezentovania výsledkov domácich a zahraničných projektov a programov mediálnej výchovy či mediálneho vzdelávania. Vítané sú aj články o skúsenostiach s rôznymi vzdelávacími aktivitami z oblasti mediálnej výchovy. Autori príspevkov sa môžu zamerať aj na nové námety na kreatívne aktivity v oblasti rozvoja mediálnej gramotnosti.

Redakcia

Redakcia

Šéfredaktor: doc. Mgr. Norbert Vrabec, PhD.
Zástupca šéfredaktora: Mgr. Mária Moravčíková, PhD.
Predsedníčka odbornej redakčnej rady: doc. PhDr. Dana Petranová, PhD.

Odborná redakčná rada:

prof. dr. hab. Iwona Hofman
Mgr. Norbert Vrabec, PhD.
PhDr. Viera Kačinová, PhD.
doc. PhDr. Eva Odlerová, PhD.
Mgr. Petra Polievková, PhD.
Mgr. Mária Moravčíková, PhD.
Mgr. Andrej Brník, PhD.
PhDr. Jozef Tinka, PhD.
Mgr. Slávka Gracová, PhD.
Mgr. Monika Hossová
Mgr. Martin Graca
Mgr. Magdaléna Švecová
Mgr. Lucia Brezovská
Mgr. Marija Hekelj

Vydavateľ

Fakulta masmediálnej komunikácie
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Námestie Jozefa Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika
IČO: 360 789 13

Kontakt

Web: medialnavychova.sk
E-mail: medialiteracy.magazine@gmail.com

Registrácia

Evidenčné číslo EV 4956/14
ISSN 1339-6692

Periodicita a cena

Časopis vychádza dvakrát ročne za cenu 4 €.

Pokyny pre autorov

Pokyny pre autorov

Váš príspevok v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku v maximálnom rozsahu 10 strán vrátane abstraktu, kľúčových slov, ilustrácií, tabuliek a zoznamu použitej literatúry a zdrojov, píšte priamo do šablóny príspevku. Príspevky zasielajte na adresu medialiteracy.magazine@gmail.com.

Termín uzávierky: 31. 01., 31.08.

Formát textu

 • typ písma: Times New Roman
 • veľkosť písma: 12 bodov
 • zarovnanie: podľa okraja
 • riadkovanie: 1
 • okraje strany: horný a spodný 2.5 cm, vpravo a vľavo 2 cm
 • označenie tabuľky: nad tabuľkou, s uvedením zdroja
 • označenie obrázku: pod obrázkom a s uvedením zdroja
 • odkazy na použitú literatúru a zdroje: číslované poznámky pod čiarou na príslušnej strane.

Obsahové usporiadanie príspevku

 • Názov príspevku v slovenskom jazyku (14 bodov, tučné, všetky písmená VEĽKÉ, zarovnanie na stred).
 • Meno a priezvisko autora/autorov (14 bodov, kurzíva, zarovnanie na stred).
 • Abstrakt v slovenskom jazyku: maximálne 15 riadkov.
 • Kľúčové slová v slovenskom jazyku: maximálne 10 slov.
 • Názvy kapitol (12, tučné, zarovnanie vľavo).
 • Text príspevku (12, zarovnanie do bloku).
 • Zoznam použitej literatúry a zdrojov: podľa STN ISO 690.
 • Kontaktné údaje: meno autora/autorov, e-mail autora/autorov

Media Literacy Student Magazine: šablóna príspevku [85.5 KB, application/msword]

 

Comments are closed.

Späť hore ↑