Citačné pravidlá

Citačné pravidlá Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave reflektujú pri uvádzaní zdrojov vo svojich publikáciách metódu priebežných poznámok pod čiarou.

Nasledujúce pravidlá sú záväzné a odporúčame sa nimi riadiť pri písaní článkov a štúdií do našich zborníkov a časopisov. Neplatia pre študentov píšucich záverečné práce, tí sa riadia metodikou písania záverečných prác.

SK verzia

Citačné pravidlá

1. Monografia s jedným autorom

Zápis v poznámke pod čiarou:
KELLNER, D.: Media Spectacle. New York, London : Routledge, 2003, s. 15.

Referencia v zozname bibliografických prameňov:
KELLNER, D.: Media Spectacle. New York, London : Routledge, 2003.

2. Monografia s viac než jedným autorom

Zápis v poznámke pod čiarou:
JIRÁK, J., KÖPPLOVÁ, B.: Média a společnost. Praha : Portál, 2006, s. 100.

Referencia v zozname bibliografických prameňov:
JIRÁK, J., KÖPPLOVÁ, B.: Média a společnost. Praha : Portál, 2006.

3. Monografia s viac než tromi autormi

Zápis v poznámke pod čiarou:
VAN KRIEKEN, R. et al.: Sociology. Piate vydanie. Frenchs Forest : Pearson, 2014, s. 530.

Referencia v zozname bibliografických prameňov:
VAN KRIEKEN, R. et al.: Sociology. Piate vydanie. Frenchs Forest : Pearson, 2014.

4. Publikácia bez uvedeného mena autora (autorov)

Zápis v poznámke pod čiarou:
Ilustrovaná encyklopédia ľudskej vzdelanosti. Bratislava : Reader´s Digest výber, 2009, s. 80.

Referencia v zozname bibliografických prameňov:
Ilustrovaná encyklopédia ľudskej vzdelanosti. Bratislava : Reader´s Digest výber, 2009.

5. Monografia vydaná vo viacerých vydaniach

Zápis v poznámke pod čiarou:
HARTLEY, J.: Communication, Cultural and Media Studies: Key Concepts. Tretie vydanie. New York, London : Routledge, s. 180.

Referencia v zozname bibliografických prameňov:
HARTLEY, J.: Communication, Cultural and Media Studies: Key Concepts. Tretie vydanie. New York, London : Routledge, 2002.

6. Elektronická verzia monografie dostupná na stiahnutie

Zápis v poznámke pod čiarou:
MANOVICH, L.: The Language of New Media. Boston : MIT Press, 2001. [online]. [2015-09-26]. Dostupné na: <http://www.manovich.net/LNM/Manovich.pdf>.

Referencia v zozname bibliografických prameňov:
MANOVICH, L.: The Language of New Media. Boston : MIT Press, 2001. [online]. [2015-09-26]. Dostupné na: <http://www.manovich.net/LNM/Manovich.pdf>.

7. Článok, príp. kapitola v editovanom (aj konferenčnom) zborníku s jedným editorom

Zápis v poznámke pod čiarou:
LULL, J.: Superculture for the Communication Age. In LULL, J. (ed.): Culture in the Communication Age. London, New York : Routledge, 2001, s. 133.

Referencia v zozname bibliografických prameňov:
LULL, J.: Superculture for the Communication Age. In LULL, J. (ed.): Culture in the Communication Age. London, New York : Routledge, 2001, s. 132-165.

8. Článok, príp. kapitola v editovanom (aj konferenčnom) zborníku s viac než jedným editorom

Zápis v poznámke pod čiarou:
ZILLMANN, D.: The Coming of Media Entertainment. In ZILLMANN, D., VORDERER, P. (eds.): Media Entertainment: The Psychology of Its Appeal. Mahwah, London : Lawrence Erlbaum, 2000, s. 6.

Referencia v zozname bibliografických prameňov:
ZILLMANN, D.: The Coming of Media Entertainment. In ZILLMANN, D., VORDERER, P. (eds.): Media Entertainment: The Psychology of Its Appeal. Mahwah, London : Lawrence Erlbaum, 2000, s. 1-20.

9. Článok, príp. kapitola v elektronickej verzii editovaného (aj konferenčného) zborníka s jedným editorom

Zápis v poznámke pod čiarou:
MAGO, Z.: Storytelling v počítačových hrách ako súčasť advergamingu. In  URBAN, P. (ed.): Súmrak médií 2013. Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2013, s. 77. [online]. [2016-10-20]. Dostupné na: <http://fhv.uniza.sk/web/_dokumenty/sumrak_medii/sumrak_zbornik13.pdf>.

Referencia v zozname bibliografických prameňov:
MAGO, Z.: Storytelling v počítačových hrách ako súčasť advergamingu. In  URBAN, P. (ed.): Súmrak médií 2013. Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2013, s. 76-84. [online]. [2016-10-20]. Dostupné na: <http://fhv.uniza.sk/web/_dokumenty/sumrak_medii/sumrak_zbornik13.pdf>.

10. Článok, príp. kapitola v elektronickej verzii editovaného (aj konferenčného) zborníka s viacerými editormi

Zápis v poznámke pod čiarou:
PAVELKA, J.: Možnosti a limity sémiotické a naratologické analýzy jako nástrojů interpretace. In RUSNÁK, J., BOČÁK, M. (eds.): Médiá a text II. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2008, s. 165. [online]. [2016-09-14]. Dostupné na: <http://www.pulib.sk/elpub2/FF/Bocak1/pdf_doc/pavelka.pdf>.

Referencia v zozname bibliografických prameňov:
PAVELKA, J.: Možnosti a limity sémiotické a naratologické analýzy jako nástrojů interpretace. In RUSNÁK, J., BOČÁK, M. (eds.): Médiá a text II. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2008, s. 156-169. ISBN 978-80-8068-888-2. [online]. [2016-09-14]. Dostupné na <http://www.pulib.sk/elpub2/FF/Bocak1/pdf_doc/pavelka.pdf>.

11. Dosiaľ nepublikovaný príspevok prezentovaný na vedeckej konferencii

Zápis v poznámke pod čiarou:
HVÍŽĎALA, K.: Pasti české, slovenské i světové žurnalistiky: historické a současné. Príspevok prezentovaný na medzinárodnej vedeckej konferencii Megatrendy a médiá 2013 s podtitulom Kultivácia médií – možnosti a bariéry. Smolenice, 27. 3. 2013.

Referencia v zozname bibliografických prameňov:
HVÍŽĎALA, K.: Pasti české, slovenské i světové žurnalistiky: historické a současné. Príspevok prezentovaný na medzinárodnej vedeckej konferencii Megatrendy a médiá 2013 s podtitulom Kultivácia médií – možnosti a bariéry. Smolenice, 27. 3. 2013.

12. Webová stránka alebo článok publikovaný na webe bez autora

Zápis v poznámke pod čiarou:
Top Rated Movies. [online]. [2016-08-01]. Dostupné na: <http://www.imdb.com/chart/top?ref_=tt_awd>.

Referencia v zozname bibliografických prameňov:
Top Rated Movies. [online]. [2016-08-01]. Dostupné na: <http://www.imdb.com/chart/top?ref_=tt_awd>.

13. Webová stránka alebo článok publikovaný na webe s autorom

Zápis v poznámke pod čiarou:
KELLNER, D.: Cultural Studies, Multiculturalism, and Media Culture. [online]. [2016-09-25]. Dostupné na: <http://pages.gseis.ucla.edu/faculty/kellner/papers/SAGEcs.htm>.

Referencia v zozname bibliografických prameňov:
KELLNER, D.: Cultural Studies, Multiculturalism, and Media Culture. [online]. [2016-09-25]. Dostupné na: <http://pages.gseis.ucla.edu/faculty/kellner/papers/SAGEcs.htm>.

14. Oficiálny alebo úradný dokument dostupný v plnom znení na internete

Zápis v poznámke pod čiarou:
Zákon o vysielaní a retransmisii č. 308/2000, Z. z. z dňa 14. septembra 2000. [online]. [2016-09-21]. Dostupné na: <http://www.rvr.sk/_cms/data/modules/download/1364909855_zakon_308-2000_ucinny_2013-01-01.pdf>.

Referencia v zozname bibliografických prameňov:
Zákon o vysielaní a retransmisii č. 308/2000, Z. z. z dňa 14. septembra 2000. [online]. [2016-09-21]. Dostupné na: <http://www.rvr.sk/_cms/data/modules/download/1364909855_zakon_308-2000_ucinny_2013-01-01.pdf>.

15. Weblog

Zápis v poznámke pod čiarou:
JENKINS, H.: The Conversation Never Ends: Participatory Culture in a Networked Era. Publikované dňa 15. 11. 2015. [online]. [2016-08-22]. Dostupné na: <http://henryjenkins.org/2015/11/the-conversation-never-ends-participatory-culture-in-a-networked-era.html>.

JENKINS, H.: The Conversation Never Ends: Participatory Culture in a Networked Era. Publikované dňa 15. 11. 2015. [online]. [2016-08-22]. Dostupné na: <http://henryjenkins.org/2015/11/the-conversation-never-ends-participatory-culture-in-a-networked-era.html>.

16. Grafický prvok, fotografia, graf alebo tabuľka (dostupné na webe)

Zápis v poznámke pod čiarou:
Televízne stanice – sledoval(a) včera [online]. [2016-11-20]. Dostupné na <http://www.median.sk/pdf/2016/ZS163SR.pdf>.

Referencia v zozname bibliografických prameňov:
Televízne stanice – sledoval(a) včera [online]. [2016-11-20]. Dostupné na <http://www.median.sk/pdf/2016/ZS163SR.pdf>.

17. Článok v printovom vydaní časopisu alebo článok stiahnutý v elektronickej podobe identickej s tlačenou – prostredníctvom akademických databáz (napr. ProQuest, Sage Journals Online a iné)

Zápis v poznámke pod čiarou:
PETRANOVÁ, D.: Rozvíja mediálna výchova v školách kritické kompetencie žiakov? In Communication Today, 2011, roč. 2, č. 1, s. 74.

Referencia v zozname bibliografických prameňov:
PETRANOVÁ, D.: Rozvíja mediálna výchova v školách kritické kompetencie žiakov? In Communication Today, 2011, roč. 2, č. 1, s. 66-83. ISSN 1338-130X.

18. Článok v elektronickom časopise

Zápis v poznámke pod čiarou:
KATUŠČÁKOVÁ, M.: Vybrané aspekty vedeckej spolupráce a spoločného využívania znalostí. Odporúčania pre kolaboratórium v projekte Pamäť Slovenska. In Knižnica, 2013, roč. 13, č. 1, s. 11. [online]. [2015-04-17]. Dostupné na <http://www.snk.sk/swift_data/source/casopis_kniznica/2012/10.pdf>.

Referencia v zozname bibliografických prameňov:
KATUŠČÁKOVÁ, M.: Vybrané aspekty vedeckej spolupráce a spoločného využívania znalostí. Odporúčania pre kolaboratórium v projekte Pamäť Slovenska. In Knižnica, 2013, roč. 13, č. 1, s. 10-14.
ISSN 1336-0965. [online]. [2015-04-17]. Dostupné na <http://www.snk.sk/swift_data/source/casopis_kniznica/2012/10.pdf>.

19. Článok v periodickej tlači (noviny a časopisy)

Zápis v poznámke pod čiarou:
Janočko, j.: Rizík okolo nás pribúda úmerne tomu, ku koľkým informáciám máme prístup (Interview s Milanom Žitným). In Atteliér, 2016, roč. 13, č. 1, s. 7.

Referencia v zozname bibliografických prameňov:
Janočko, j.: Rizík okolo nás pribúda úmerne tomu, ku koľkým informáciám máme prístup (Interview s Milanom Žitným). In Atteliér, 2016, roč. 13, č. 1, s. 7-9. ISSN 1339-1410.

20. Článok v elektronickej verzii periodickej tlače (onlinové verzie novín a časopisov)

Zápis v poznámke pod čiarou:
TOMA, B.: Banky zarobia na mobilných poplatkoch. Publikované dňa 3. 10. 2013. [online]. [2014-10-14]. Dostupné na: <http://peniaze.pravda.sk/ucty-a-karty/clanok/294962-banky-zarobia-na-mobilnych-poplatkoch/>.

Referencia v zozname bibliografických prameňov:
TOMA, B.: Banky zarobia na mobilných poplatkoch. Publikované dňa 3. 10. 2013. [online]. [2014-10-14]. Dostupné na: <http://peniaze.pravda.sk/ucty-a-karty/clanok/294962-banky-zarobia-na-mobilnych-poplatkoch/>.

21. Záverečná (vedecká) práca – dizertačná, habilitačná a podobne

Zápis v poznámke pod čiarou:
PETRANOVÁ, D.: Mediálna výchova v procese edukácie na Slovensku so zameraním na rozvoj kompetencie kritického myslenia. [Dizertačná práca]. Nitra : Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2010, s. 40.

Referencia v zozname bibliografických prameňov:
PETRANOVÁ, D.: Mediálna výchova v procese edukácie na Slovensku so zameraním na rozvoj kompetencie kritického myslenia. [Dizertačná práca]. Nitra : Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2010. 164 s.

22. Elektronická verzia záverečnej (vedeckej) práce dostupná na webe

Zápis v poznámke pod čiarou:
MÁJIKOVÁ, L.: Mediálny obraz filmovej hviezdy na príklade Marilyn Monroe. [Bakalárska práca]. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2013, s. 60. [online]. [2015-10-18]. Dostupné na: <http://www.crzp.sk/crzpopacxe/openURL?crzpID=402bc4cf-2b9d-4994-a41a-7f4a692d5dc7&crzpSigla=ucmtrnava>.

Referencia v zozname bibliografických prameňov:
MÁJIKOVÁ, L.: Mediálny obraz filmovej hviezdy na príklade Marilyn Monroe. [Bakalárska práca]. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2013. 113 s. [online]. [2015-10-18]. Dostupné na: <http://www.crzp.sk/crzpopacxe/openURL?crzpID=402bc4cf-2b9d-4994-a41a-7f4a692d5dc7&crzpSigla=ucmtrnava>.

23.  Sprievodný materiál k prednáškam, výučbe (aj elektronické verzie)

Zápis v poznámke pod čiarou:
PLENCNER, A.: Populárna kultúra – definície a základné znaky. Politická koncepcia populárnej kultúry Johna Fiskeho. [Elektronický dokument]. Bratislava : Univerzita Komenského, 2007, s. 4.

Referencia v zozname bibliografických prameňov:
PLENCNER, A.: Populárna kultúra – definície a základné znaky. Politická koncepcia populárnej kultúry Johna Fiskeho. [Elektronický dokument]. Bratislava : Univerzita Komenského, 2007. 12 s.

24. Multimediálne formáty dostupné na internete (audio, video)

Zápis v poznámke pod čiarou:
Oprah Interviews J. K. Rowling (Full Video) HD. [online]. [2015-09-15]. Dostupné na <http://www.youtube.com/watch?v=Pxh2sgg_iyA>.

Referencia v zozname bibliografických prameňov:
Oprah Interviews J. K. Rowling (Full Video) HD. [online]. [2015-09-15]. Dostupné na <http://www.youtube.com/watch?v=Pxh2sgg_iyA>.

25. Audio alebo video podcast

Zápis v poznámke pod čiarou:
BEDNÁROVÁ, L. (šéfredaktorka): Hudba sveta_FM. Vysielané dňa 2. 10. 2013. [online]. [2015-09-15]. Dostupné na: <http://213.215.116.181:8001/fm/2013-09-23/414-Hudbasveta_FM-20-00.mp3>.

Referencia v zozname bibliografických prameňov:
BEDNÁROVÁ, L. (šéfredaktorka): Hudba sveta_FM. Vysielané dňa 2. 10. 2013. [online]. [2015-09-15]. Dostupné na: <http://213.215.116.181:8001/fm/2013-09-23/414-Hudbasveta_FM-20-00.mp3>.

26. Televízny alebo rozhlasový program

Zápis v poznámke pod čiarou:
KREJČA, H. (Riaditeľ centra spravodajstva a publicistiky): Televízne noviny. [Hlavná večerná spravodajská relácia televízie Markíza]. Odvysielané dňa 28. 9. 2013. Bratislava : Televízia Markíza, 2013.

Referencia v zozname bibliografických prameňov:
KREJČA, H. (Riaditeľ centra spravodajstva a publicistiky): Televízne noviny. [Hlavná večerná spravodajská relácia televízie Markíza]. Odvysielané dňa 28. 9. 2013. Bratislava : Televízia Markíza, 2013.

27. Skladba na CD

Zápis v poznámke pod čiarou:
ADELE: Someone Like You. Súčasť hudobného diela 21 [CD]. New York : Columbia Records, 2011.

Referencia v zozname bibliografických prameňov:
ADELE: Someone Like You. Súčasť hudobného diela 21 [CD]. New York : Columbia Records, 2011.

28. Mediálny obsah na DVD

Zápis v poznámke pod čiarou:
KERSHNER, I. (režisér): Star Wars Episode V – The Empire Strikes Back (1980 & 2004 Versions, 2-Disc Widescreen Edition). [DVD]. Los Angeles : Twentieth Century Fox Home Entertainment, 2006.

Referencia v zozname bibliografických prameňov:
KERSHNER, I. (režisér): Star Wars Episode V – The Empire Strikes Back (1980 & 2004 Versions, 2-Disc Widescreen Edition). [DVD]. Los Angeles : Twentieth Century Fox Home Entertainment, 2006.

EN version

Citation Rules 

1. A Monograph with One Author

Footnote Reference:
KELLNER, D.: Media Spectacle. New York, London : Routledge, 2003, p. 15.

Reference in Bibliography:
KELLNER, D.: Media Spectacle. New York, London : Routledge, 2003.

2. A Monograph with More Than One Author

Footnote Reference:
JIRÁK, J., KÖPPLOVÁ, B.: Média a společnost. Praha : Portál, 2006, p. 100.

Reference in Bilibography:
JIRÁK, J., KÖPPLOVÁ, B.: Média a společnost. Praha : Portál, 2006.

3. A Monograph with More Than Three Authors

Footnote Reference:
VAN KRIEKEN, R. et al.: Sociology. 5th Edition. Frenchs Forest : Pearson, 2014, p. 530.

Reference in Bibliography:
VAN KRIEKEN, R. et al.: Sociology. 5th Edition. Frenchs Forest : Pearson, 2014.

4. A Monograph with Unspecified Authors

Footnote Reference:
Ilustrovaná encyklopédia ľudskej vzdelanosti. Bratislava : Reader´s Digest výber, 2009, p. 80.

Reference in Bibliography:
Ilustrovaná encyklopédia ľudskej vzdelanosti. Bratislava : Reader´s Digest výber, 2009.

5. A Monograph Published Repeatedly (in Various Editions)

Footnote Reference:
HARTLEY, J.: Communication, Cultural and Media Studies: Key Concepts. 3rd Edition. New York, London : Routledge, p. 180.

Reference in Bibliography:
HARTLEY, J.: Communication, Cultural and Media Studies: Key Concepts. 3rd Edition. New York, London : Routledge, 2002.

6. Electronic Version of a Monograph, Available Online

Footnote Reference:
MANOVICH, L.: The Language of New Media. Boston : MIT Press, 2001. [online]. [2015-09-26]. Available at: <http://www.manovich.net/LNM/Manovich.pdf>.

Reference in Bibliography:
MANOVICH, L.: The Language of New Media. Boston : MIT Press, 2001. [online]. [2015-09-26]. Available at: <http://www.manovich.net/LNM/Manovich.pdf>.

7. An Article or a Chapter in Edited Conference Proceedings with One Editor

Footnote Reference:
LULL, J.: Superculture for the Communication Age. In LULL, J. (ed.): Culture in the Communication Age. London, New York : Routledge, 2001, p. 133.

Reference in Bibliography:
LULL, J.: Superculture for the Communication Age. In LULL, J. (ed.): Culture in the Communication Age. London, New York : Routledge, 2001, p. 132-165.

8. An Article or a Chapter in Edited Conference Proceedings with More Than One Editor

Footnote Reference:
ZILLMANN, D.: The Coming of Media Entertainment. In ZILLMANN, D., VORDERER, P. (eds.): Media Entertainment: The Psychology of Its Appeal. Mahwah, London : Lawrence Erlbaum, 2000, p. 6.

Reference in Bibliography:
ZILLMANN, D.: The Coming of Media Entertainment. In ZILLMANN, D., VORDERER, P. (eds.): Media Entertainment: The Psychology of Its Appeal. Mahwah, London : Lawrence Erlbaum, 2000, p. 1-20.

9. An Article or a Chapter in an Electronic Version of Edited Conference Proceedings with One Editor

Footnote Reference:
MAGO, Z.: Storytelling v počítačových hrách ako súčasť advergamingu. In  URBAN, P. (ed.): Súmrak médií 2013. Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2013, p. 77. [online]. [2016-10-20]. Available at: <http://fhv.uniza.sk/web/_dokumenty/sumrak_medii/sumrak_zbornik13.pdf>.

Reference in Bibliography:
MAGO, Z.: Storytelling v počítačových hrách ako súčasť advergamingu. In  URBAN, P. (ed.): Súmrak médií 2013. Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2013, p. 76-84. [online]. [2016-10-20]. Available at: <http://fhv.uniza.sk/web/_dokumenty/sumrak_medii/sumrak_zbornik13.pdf>.

10. An Article or a Chapter in an Electronic Version of Edited Conference Proceedings with More Than One Editor

Footnote Reference:
PAVELKA, J.: Možnosti a limity sémiotické a naratologické analýzy jako nástrojů interpretace. In RUSNÁK, J., BOČÁK, M. (eds.): Médiá a text II. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2008, p. 165. [online]. [2016-09-14]. Available at <http://www.pulib.sk/elpub2/FF/Bocak1/pdf_doc/pavelka.pdf>.

Reference in Bibliography:
PAVELKA, J.: Možnosti a limity sémiotické a naratologické analýzy jako nástrojů interpretace. In RUSNÁK, J., BOČÁK, M. (eds.): Médiá a text II. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2008, p. 156-169. [online]. [2016-09-14]. Available at: <http://www.pulib.sk/elpub2/FF/Bocak1/pdf_doc/pavelka.pdf>.

11. A So Far Unpublished Contribution Presented at a Scientific Conference

Footnote Reference:
HVÍŽĎALA, K.: Pasti české, slovenské i světové žurnalistiky: Historické a současné. Paper presented at the International Scientific Conference Megatrends and Media 2013 with subtitle Cultivation of Media – Opportunities and Barriers. Smolenice, presented on 27th March 2013.

Reference in Bibliography:
HVÍŽĎALA, K.: Pasti české, slovenské i světové žurnalistiky: Historické a současné. Paper presented at the International Scientific Conference Megatrends and Media 2013 with subtitle Cultivation of Media – Opportunities and Barriers. Smolenice, presented on 27th March 2013.

12. A Web Page or an Article Published on the Internet with No Author

Footnote Reference:
Top Rated Movies. [online]. [2016-08-01]. Available at: <http://www.imdb.com/chart/top?ref_=tt_awd>.

Reference in Bibliography:
Top Rated Movies. [online]. [2016-08-01]. Available at: <http://www.imdb.com/chart/top?ref_=tt_awd>.

13. A Web Page or an Article Published on the Internet with Its Author´s Name Available

Footnote Reference:
KELLNER, D.: Cultural Studies, Multiculturalism, and Media Culture. [online]. [2016-09-25]. Available at: <http://pages.gseis.ucla.edu/faculty/kellner/papers/SAGEcs.htm>.

Reference in Bibliography:
KELLNER, D.: Cultural Studies, Multiculturalism, and Media Culture. [online]. [2016-09-25]. Available at: <http://pages.gseis.ucla.edu/faculty/kellner/papers/SAGEcs.htm>.

14. An Official Document Available on the Internet in Full Version

Footnote Reference:
Legal Act on Broadcasting and Retransmission No. 308/2000 Coll., from 14th September 2000. [online]. [2016-09-21]. Available at: <http://www.rvr.sk/_cms/data/modules/download/1364909855_zakon_308-2000_ucinny_2013-01-01.pdf>.

Reference in Bibliography:
Legal Act on Broadcasting and Retransmission No. 308/2000 Coll., from 14th September 2000. [online]. [2016-09-21]. Available at: <http://www.rvr.sk/_cms/data/modules/download/1364909855_zakon_308-2000_ucinny_2013-01-01.pdf>.

15. Weblog

Footnote Reference:
JENKINS, H.: The Conversation Never Ends: Participatory Culture in a Networked Era. Released on 15th November 2015. [online]. [2016-08-22]. Available at: <http://henryjenkins.org/2015/11/the-conversation-never-ends-participatory-culture-in-a-networked-era.html>.

Reference in Bibliography:
JENKINS, H.: The Conversation Never Ends: Participatory Culture in a Networked Era. Released on 15th November 2015. [online]. [2016-08-22]. Available at: <http://henryjenkins.org/2015/11/the-conversation-never-ends-participatory-culture-in-a-networked-era.html>.

16. A Graphic Component, a Photograph, a Table or a Graph (Available Online)

Footnote Reference:
Televízne stanice – sledoval(a) včera [online]. [2016-11-20]. Available at <http://www.median.sk/pdf/2016/ZS163SR.pdf>.

Reference in Bibliography:
Televízne stanice – sledoval(a) včera [online]. [2016-11-20]. Available at <http://www.median.sk/pdf/2016/ZS163SR.pdf>.

17. An Article in the Print Edition of an Academic Journal or an Article downloaded in an Electronic Version Identical with the Printed one – Accessible via Academic Citation Databases (e.g. ProQuest, Sage Journals Online and Other)

Footnote Reference:
PETRANOVÁ, D.: Rozvíja mediálna výchova v školách kritické kompetencie žiakov? In Communication Today, 2011, Vol. 2, No. 1, p. 74.

Reference in Bibliography:
PETRANOVÁ, D.: Rozvíja mediálna výchova v školách kritické kompetencie žiakov? In Communication Today, 2011, Vol. 2, No. 1, p. 66-83. ISSN 1338-130X.

18. An Article in a Journal Published Online

Footnote Reference:
KATUŠČÁKOVÁ, M.: Vybrané aspekty vedeckej spolupráce a spoločného využívania znalostí. Odporúčania pre kolaboratórium v projekte Pamäť Slovenska. In Knižnica, 2013, Vol. 13, No. 1, p. 11. [online]. [2015-04-17]. Available at: <http://www.snk.sk/swift_data/source/casopis_kniznica/2012/10.pdf>.

Reference in Bibliography:
KATUŠČÁKOVÁ, M.: Vybrané aspekty vedeckej spolupráce a spoločného využívania znalostí. Odporúčania pre kolaboratórium v projekte Pamäť Slovenska. In Knižnica, 2013, Vol. 13, No. 1, p. 10-14 ISSN 1336-0965. [online]. [2015-04-17]. Available at <http://www.snk.sk/swift_data/source/casopis_kniznica/2012/10.pdf>.

19. An Article in the Press (Newspapers, Journals and Magazines)

Footnote Reference:
Janočko, j.: Rizík okolo nás pribúda úmerne tomu, ku koľkým informáciám máme prístup (Interview s Milanom Žitným). In Atteliér, 2016, Vol. 13, No. 1, p. 7.

Reference in Bibliography:
Janočko, j.: Rizík okolo nás pribúda úmerne tomu, ku koľkým informáciám máme prístup (Interview s Milanom Žitným). In Atteliér, 2016, Vol. 13, No. 1, p. 7-9. ISSN 1339-1410.

20. An Article in an Electronic Version of the Press (Online Versions of Newspapers, Journals and Magazines)

Footnote Reference:
TOMA, B.: Banky zarobia na mobilných poplatkoch. Released on 3rd October 2013. [online]. [2014-10-14]. Available at: <http://peniaze.pravda.sk/ucty-a-karty/clanok/294962-banky-zarobia-na-mobilnych-poplatkoch/>.

Reference in Bibliography:
TOMA, B.: Banky zarobia na mobilných poplatkoch. Released on 3rd October 2013. [online]. [2014-10-14]. Available at: <http://peniaze.pravda.sk/ucty-a-karty/clanok/294962-banky-zarobia-na-mobilnych-poplatkoch/>.

21. A Graduation Thesis – a Dissertation Thesis, a Habilitation Thesis, etc.

Footnote Reference:
PETRANOVÁ, D.: Mediálna výchova v procese edukácie na Slovensku so zameraním na rozvoj kompetencie kritického myslenia. [Dissertation thesis]. Nitra : Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2010, p. 40.

Reference in Bibliography:
PETRANOVÁ, D.: Mediálna výchova v procese edukácie na Slovensku so zameraním na rozvoj kompetencie kritického myslenia. [Dissertation thesis]. Nitra : Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2010.

22. An Electronic Version of a Graduation Thesis Available on the Internet

Footnote Reference:
MÁJIKOVÁ, L.: Mediálny obraz filmovej hviezdy na príklade Marilyn Monroe. [Bachelor´s thesis]. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2013, p. 60. [online]. [2015-10-18]. Available at: <http://www.crzp.sk/crzpopacxe/openURL?crzpID=402bc4cf-2b9d-4994-a41a-7f4a692d5dc7&crzpSigla=ucmtrnava>.

Reference in Bibliography:
MÁJIKOVÁ, L.: Mediálny obraz filmovej hviezdy na príklade Marilyn Monroe. [Bachelor´s thesis]. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2013. 113 p. [online]. [2015-10-18]. Available at:  <http://www.crzp.sk/crzpopacxe/openURL?crzpID=402bc4cf-2b9d-4994-a41a-7f4a692d5dc7&crzpSigla=ucmtrnava>.

23.  An Accompanying Material to Lectures, Academic Courses or Other Teaching Activities (Its Electronic Versions Included)

Footnote Reference:
PLENCNER, A.: Populárna kultúra – definície a základné znaky. Politická koncepcia populárnej kultúry Johna Fiskeho. [Electronic document]. Bratislava : Univerzita Komenského, 2007, p. 4.

Reference in Bibliography:
PLENCNER, A.: Populárna kultúra – definície a základné znaky. Politická koncepcia populárnej kultúry Johna Fiskeho. [Elektronický dokument]. Bratislava : Univerzita Komenského, 2007.

24. Multimedia Formats Available on the Internet (Audio, Video)

Footnote Reference:
Oprah Interviews J. K. Rowling (Full Video) HD. [online]. [2015-09-15]. Available at <http://www.youtube.com/watch?v=Pxh2sgg_iyA>.

Reference in Bibliography:
Oprah Interviews J. K. Rowling (Full Video) HD. [online]. [2015-09-15]. Available at <http://www.youtube.com/watch?v=Pxh2sgg_iyA>.

25. Audio or Video Podcast

Footnote Reference:
BEDNÁROVÁ, L. (Editor): Hudba sveta_FM. Broadcast on 2nd October 2013. [online]. [2015-09-15]. Available at <http://213.215.116.181:8001/fm/2013-09-23/414-Hudbasveta_FM-20-00.mp3>.

Reference in Bibliography:
BEDNÁROVÁ, L. (Editor): Hudba sveta_FM. Broadcast on 2nd October 2013. [online]. [2015-09-15]. Available at: <http://213.215.116.181:8001/fm/2013-09-23/414-Hudbasveta_FM-20-00.mp3>.

26. A Television or Radio Programme

Footnote Reference:
KREJČA, H. (Director of the Centre of News and Current Affairs): Televízne noviny. [The Main Evening News Programme of TV Markíza]. Broadcast on 28th September 2013. Bratislava : Televízia Markíza, 2013.

Reference in Bibliography:
KREJČA, H. (Director of the Centre of News and Current Affairs): Televízne noviny. [The Main Evening News Programme of TV Markíza]. Broadcast on 28th September 2013. Bratislava : Televízia Markíza, 2013.

27. A Track on CD

Footnote Reference:
ADELE: Someone Like You. Track No. 11 on the Studio Album 21 by Adele. [CD]. New York : Columbia Records, 2011.

Reference in Bibliography:
ADELE: Someone Like You. Track No. 11 on the Studio Album 21 by Adele. [CD]. New York : Columbia Records, 2011.

28. Media Content on DVD

Footnote Reference:
KERSHNER, I. (Director): Star Wars Episode V – The Empire Strikes Back (1980 & 2004 Versions, 2-Disc Widescreen Edition). [DVD]. Los Angeles : Twentieth Century Fox Home Entertainment, 2006.

Reference in Bibliography:
KERSHNER, I. (Director): Star Wars Episode V – The Empire Strikes Back (1980 & 2004 Versions, 2-Disc Widescreen Edition). [DVD]. Los Angeles : Twentieth Century Fox Home Entertainment, 2006.

 

 
Späť hore ↑