Budú mi uznané skúšky z predmetov, ktoré som už absolvoval?

Študent má právo požiadať o uznanie skúšok z rovnakých alebo podobných predmetov absolvovaných v predchádzajúcom štúdiu alebo jazykových predmetov, pokiaľ vlastní jazykový certifikát. Žiadosť sa adresuje dekanke FMK a je posudzovaná v súlade s kritíériami na uznávanie skúšok.