Univerzita Sv. Cyrila a Metoda získala významné ocenenie za kvalitu

Trnava, 28. 11. 2014 – V súťaži Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu 2014 získala Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (ďalej UCM) cenu za zapojenie sa do súťaže podľa modelu CAF (The Common Assessment Framework – Spoločného systému hodnotenia kvality).

Vzdelávacie inštitúcie sa, podobne ako firmy v podnikateľskom sektore, nachádzajú v konkurenčnom prostredí a je všeobecne známe, že uspieť môže len ten, kto ponúka kvalitné služby a produkty,“ vysvetľuje rektor univerzity Jozef Matúš. Dodáva, že účasť v súťaži mala preveriť, či je univerzita schopná na vysokej kvalitatívnej úrovni plniť svoje poslanie a ciele.

Súťaž mala dve etapy – v prvej časti museli členovia univerzitného CAF tímu vypracovať v danom časovom intervale presne vymedzenú samohodnotiacu správu. V nej museli svoje tvrdenia podložiť aj konkrétnymi dôkazmi. Po posudzovaní členmi hodnotiteľskej komisie univerzita postúpila do druhého kola, ktorého súčasťou bol „site visit“, kde si posudzovatelia v reálnom univerzitnom prostredí overovali deklarované skutočnosti. Vďaka tomuto hodnoteniu dostala UCM Ocenenie za zapojenie sa do súťaže podľa modelu CAF za rok 2014. „Budúci rok by sme sa radi zúčastnili tejto súťaže v kategórii Efektívny používateľ modelu CAF, ktorým chceme potvrdiť zisk tohtoročného ocenenia,“ uviedla metodička univerzitného CAF tímu Renata Nováková.

Cieľom súťaže Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu je zapojenie čo najširšieho okruhu organizácií z podnikateľskej a verejnej sféry do progresívnych metód manažérstva. Prostredníctvom týchto metód môžu organizácie dosiahnuť zvýšenie efektívnosti a výkonnosti všetkých činností, a tým zvyšovať kvalitu života občanov Slovenskej republiky. Na Slovensku ju vyhlasuje Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo už od roku 2000. Ten je zároveň aj metodickým garantom celej súťaže.

Model CAF poskytuje organizáciám verejného sektoru jednoduchý nástroj na aplikáciu techník manažérstva kvality, ktorého cieľom je zlepšovanie výkonnosti. Vychádza z predpokladu, že organizácia dosahuje výnimočné výsledky vo všetkých oblastiach svojho fungovania.

Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave je mladá, moderná a dynamická fakulta, alma mater mnohých úspešných žurnalistov, mediálnych odborníkov, marketérov, moderátorov, hovorcov, pracovníkov reklamných, marketingových a PR agentúr ako aj renomovaných pedagógov a odborníkov z praxe. Poskytuje vysokoškolské vzdelanie v študijných programoch masmediálna komunikácia, marketingová komunikácia, media relations (v anglickom jazyku) a aplikované mediálne štúdiá. Okrem toho realizuje aj habilitačné a inauguračné konania. Fakultavznikla 01. 08. 1997.

Viac informácií poskytne:
PaedDr. Eva Habiňáková, PhD.
Kabinet public relations
Atteliér – kreatívna a eventová agentúra FMK UCM v Trnave
e-mail: press.fmk@ucm.sk

Zdroj: Tlačová správa